Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2008-11-27
Ändring införd
SFS 2008:1075 i lydelse enligt SFS 2018:286
Ikraft
2009-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Bolagsverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana företagsinteckningar för vilka det inte finns utfärdat något skriftligt företagsinteckningsbrev (inteckningsbrevsregister).

[S2]Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek följer att registrering av en företagsinteckning i inteckningsbrevsregistret innebär att ett elektroniskt företagsinteckningsbrev utfärdas.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 1 § i promemorians förslag.)

Paragrafens första stycke innehåller en definition av begreppet ”inteckningsbrevsregister”. Definitionen anger att det är fråga om ett register

över vissa företagsinteckningar, fört med hjälp av automatiserad behandling.

De företagsinteckningar som finns i inteckningsbrevsregistret ...

Allmänna bestämmelser om registrering

2 §  För att en företagsinteckning ska få föras in i inteckningsbrevsregistret fordras att den är införd i företagsinteckningsregistret och att begäran om registrering framställs enligt 3 eller 4 §.

[S2]En uppgift i inteckningsbrevsregistret om en företagsinteckning får förenas med en uppgift om vem som har rätt att råda över registreringen (inteckningsbrevshavare). Endast den som har fått tillstånd enligt 12 § får registreras som inteckningsbrevshavare. Om registret inte innehåller någon uppgift om inteckningsbrevshavare, ska den vars egendom har intecknats anses som inteckningsbrevshavare.

[S3]Om en företagsinteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt 4 kap. 14 § lagen (2008:990) om företagshypotek eller motsvarande äldre bestämmelser, ska bestämmelserna i denna lag om företagsinteckning i stället gälla de genom utbytet beslutade företagsinteckningsbreven.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 2 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller vissa allmänna bestämmelser om registrering i inteckningsbrevsregistret.

I första stycket anges att en företagsinteckning får föras in i registret om den är införd i företagsinteckningsregistret och det begärs att den ska föras in i inteckningsbrevsregistret. En sådan begäran kan göras i samband med en ansökan om företagsinteckning (3 §). Det kan också göras en särskild begäran om att en tidigare ...

Registrering av nya företagsinteckningar

3 §  På begäran av den som ger in en ansökan om företagsinteckning till inskrivningsmyndigheten ska Bolagsverket föra in en uppgift om företagsinteckningen, om en sådan beviljas, i inteckningsbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska verket samtidigt föra in en uppgift om inteckningsbrevshavare.

[S2]Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansökningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 4 kap.14-16 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 3 § i promemorians förslag.)

En företagsinteckning kan föras in i inteckningsbrevsregistret antingen i samband med att inteckningen beviljas eller blir föremål för någon inteckningsåtgärd eller genom s.k. konvertering av tidigare beviljade inteckningar. I denna paragraf behandlas de båda förstnämnda fallen.

I första stycket behandlas det fallet då ansökan om registrering i inteckningsbrevsregistret görs i samband med ansökan om företagsinteckning. ...

Registrering av tidigare beviljade företagsinteckningar

4 §  På begäran av en innehavare av ett skriftligt företagsinteckningsbrev ska Bolagsverket föra in en uppgift om den företagsinteckning som svarar mot företagsinteckningsbrevet i inteckningsbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska verket samtidigt föra in en uppgift om inteckningsbrevshavare.

[S2]En företagsinteckning får föras in i inteckningsbrevsregistret enligt bestämmelserna i första stycket endast om det skriftliga företagsinteckningsbrevet har getts in till Bolagsverket. I samband med införandet i registret ska företagsinteckningsbrevet förstöras.

[S3]I fråga om inteckningar som har beviljats eller sökts enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet av lagen (1984:649) om företagshypotek gäller bestämmelserna i denna lag om skriftligt företagsinteckningsbrev även sådana fordringsbevis som avses i 8 § lagen (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek. En sådan handling behöver dock inte förstöras, om den förses med en påskrift om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendomen.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 4 § i promemorians förslag.)

Paragrafen behandlar s.k. konvertering. Med konvertering avses att en tidigare beviljad företagsinteckning, för vilken det har utfärdats ett skriftligt företagsinteckningsbrev, förs in i inteckningsbrevsregistret och att det motsvarande skriftliga företagsinteckningsbrevet samtidigt förstörs. Även i detta fall får det i registret föras in en uppgift om vem som ska vara inteckningsbrevshavare. En förutsättning för att den avsedda inteckningsbrevshavaren ...

Registrering av inteckningsbrevshavare

5 §  Om inteckningsbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om inteckningsbrevshavare, ska Bolagsverket på begäran av den som enligt 2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare föra in en uppgift om inteckningsbrevshavare i registret.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 5 § i promemorians förslag.)

Paragrafen behandlar den situationen då en inteckning i inteckningsbrevsregistret inte är förenad med någon uppgift om inteckningsbrevshavare. Av paragrafen framgår att det då är möjligt att genom en särskild registreringsåtgärd komplettera registreringen med uppgift om inteckningsbrevshavare. Det förutsätter en begäran från den som dittills har varit att anse som inteckningsbrevshavare (se 2 § andra stycket). Frågan har behandlats i <a href="https://lagen.nu/prop/2008/09:17#S5-4" ...

Avregistrering eller byte av inteckningsbrevshavare

6 §  På begäran av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare ska Bolagsverket ta bort uppgiften om inteckningsbrevshavare från inteckningsbrevsregistret.

[S2]Om sökanden begär det, ska Bolagsverket i samband med en åtgärd enligt första stycket föra in en ny uppgift om inteckningsbrevshavare i registret.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 6 § i promemorians förslag.)

I första stycket anges att uppgift om innehavare av ett elektronisk företagsinteckningsbrev kan tas bort från en inteckning som är förenad med

sådan uppgift. En sådan ansökan kan bara göras av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare.

Av andra stycket framgår ...

Avregistrering av företagsinteckning m.m.

7 §  På begäran av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller som enligt 2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare, ska Bolagsverket utfärda ett skriftligt företagsinteckningsbrev som svarar mot företagsinteckningen. I samband med att det skriftliga företagsinteckningsbrevet utfärdas ska inteckningen tas bort från inteckningsbrevsregistret.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen handlar om avregistrering av företagsinteckning från inteckningsbrevsregistret. Den ger den som har registrerats som inteckningsbrevshavare eller som ska anses som inteckningsbrevshavare möjlighet att begära att företagsinteckningen ska avregistreras ur inteckningsbrevsregistret och att det i stället ska utfärdas ett skriftligt företagsinteckningsbrev. Denna möjlighet måste finnas bl.a. eftersom inte alla kan förväntas uppfylla kraven ...

8 §  Om en företagsinteckning, som är införd i inteckningsbrevsregistret, dödas eller blir utan verkan, ska Bolagsverket ta bort företagsinteckningen från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir föremål för åtgärd som avses i 4 kap.14-16 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek, ska uppgift om detta föras in i inteckningsbrevsregistret.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 8 § i promemorians förslag.)

Om en företagsinteckning dödas eller av annan anledning blir utan verkan, ska inteckningen tas bort från inteckningsbrevsregistret. En företagsinteckning kan dödas enligt bestämmelserna i lagen om företagshypotek (se 4 kap. 17 § lagen om företagshypotek). Den kan bli utan verkan på grund av att borgenären tillerkänns betalning i konkurs på grund av inteckningen (se 3 kap. 4 § lagen om företagshypotek, jfr <a href="https://lagen.nu/1987:672#K11P22" ...

Hinder mot avregistrering

9 §  På begäran av den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller som enligt 2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare, ska Bolagsverket besluta att inteckningen inte får tas bort från inteckningsbrevsregistret enligt 7 §.

[S2]Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 4 kap.14-17 §§ lagen (2008:990) om företagshypotek. Om inteckningsbrevshavaren begär det, får Bolagsverket häva beslutet även dessförinnan.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 9 § i promemorians förslag.)

För att säkerställa att någon inte förfogar över en företagsinteckning som är registrerad i inteckningsbrevsregistret innan inskrivningsmyndighetens beslut om inteckningsåtgärd har hunnit att registreras i inteckningsbrevsregistret har det i första stycket införts en bestämmelse om att Bolagsverket, på ansökan av den som är eller är att anse som inteckningsbrevshavare, får besluta att en företagsinteckning inte får tas bort från registret. ...

10 §  På begäran av Kronofogdemyndigheten ska Bolagsverket besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 5-7 §§ inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något annat har förordnats.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 10 § i promemorians förslag.)

I utsökningsbalken finns bestämmelser om att Kronofogdemyndigheten vid en utmätning eller en kvarstad ska vidta åtgärder för att säkerställa utmätningen respektive kvarstaden (se 6 kap. 5 § och 16 kap. 13 § jämförd med 6 kap. 5 § utsökningsbalken). Det finns således ett behov av att Kronofogdemyndigheten i dessa ...

Rättelse

11 §  En uppgift i inteckningsbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att Bolagsverket eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelse sker. Lag (2018:286).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen behandlar rättelse i inteckningsbrevsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I första stycket görs motsvarande ändring som i 19 kap. 22 § jordabalken (se kommentaren till den paragrafen).

Andra stycket motsvarar hittillsvarande första stycket andra meningen.

Någon ...

Prop. 2008/09:17: (Jfr 11 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse. Frågan har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen anges att en uppgift i inteckningsbrevsregistret ska rättas om den innehåller någon uppenbar oriktighet. En förutsättning för att en uppgift ska få rättas är att den beror på Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende ...

Begränsning av behandling av personuppgifter

11 a §  Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i inteckningsbrevsregistret. Lag (2018:286).

Tillstånd att registreras som inteckningsbrevshavare

12 §  Tillstånd att bli registrerad som inteckningsbrevshavare meddelas av Bolagsverket.

[S2]Vid tillståndsprövningen ska Bolagsverket särskilt beakta

  1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska sakkunskap som fordras för inteckningsbrevsregistrets funktion,
  2. att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt, expeditionsavgifter och registreringsavgifter, och
  3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör ställas med hänsyn till inteckningsbrevsregistrets uppbyggnad och funktion.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 12 § i promemorians förslag.)

Enligt 2 § får endast den som har beviljats tillstånd att bli registrerad i inteckningsbrevsregistret registreras som inteckningsbrevshavare i registret. I förevarande paragraf behandlas vem som handlägger ärenden om tillstånd att bli registrerad i inteckningsbrevsregistret och kriterierna för tillstånd (se avsnitt 5.3).

Av första stycket framgår ...

13 §  Tillstånd som avses i 12 § får återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i 12 § andra stycket.

[S2]När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga kraft, ska Bolagsverket självmant vidta de åtgärder som anges i 7 §, om det inte finns något hinder mot detta enligt 9 eller 10 §.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 13 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om återkallelse av tillstånd att vara registrerad i inteckningsbrevsregistret som inteckningsbrevshavare.

Återkallelse av tillstånd ska ske om det framgår att tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i 12 §.

Om ett tillstånd återkallas, ...

Inteckningsbrevshavarens rättigheter och skyldigheter

14 §  Den som är registrerad som inteckningsbrevshavare eller som enligt 2 § andra stycket ska anses som inteckningsbrevshavare har de rättigheter och skyldigheter som följer med innehavet av ett skriftligt företagsinteckningsbrev.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 14 § i promemorians förslag.)

Av paragrafen följer att den som är registrerad som inteckningsbrevshavare (eller som ska anses som sådan) har samma rättsliga ställning som innehavaren av ett skriftligt inteckningsbrev.

En sådan inteckningsbrevshavare har de rättigheter som följer med innehavet av ett skriftligt företagsinteckningsbrev. Det innebär bl.a. att dennes samtycke är nödvändigt för att inteckningsåtgärder ska få vidtas (se 4 kap. 14–17 §§ lagen ...

Överklagande

15 §  Bolagsverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 15 § i promemorians förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande.

Av första stycket följer att Bolagsverkets beslut får överklagas hos länsrätt. Eftersom Bolagsverket är beläget i Sundsvall, ska överklagande ske hos Länsrätten i Västernorrlands län.

Bestämmelsen omfattar enbart överklagade ...

Fullmakt

16 §  I ärenden enligt denna lag behöver ombud inte visa upp skriftlig fullmakt annat än om Bolagsverket anser att det behövs.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 16 § i promemorians förslag.)

I paragrafen finns en bestämmelse om företeende av fullmakt.

Av bestämmelsen framgår att skriftlig fullmakt inte behöver visas upp annat än om Bolagsverket anser att det behövs. Bestämmelsen är tillämplig i såväl registreringsärenden som andra ärenden enligt lagen om inteckningsbrevsregister.

Vid bedömningen av om företeende av fullmakt behövs bör Bolagsverket beakta risken i det enskilda fallet för att ...

Bemyndigande m.m.

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för registrering enligt denna lag.

Prop. 2008/09:17: (Jfr 17 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att utfärda föreskrifter med rätt för regeringen att överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter om avgifter för registreringsåtgärder. Frågan har behandlats i avsnitt 5.12.

18 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om inteckningsbrevsregistrets innehåll och närmare ändamål, behandling av uppgifter och personuppgiftsansvar.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om förandet av registret och om ingivning av ansökningar i registreringsärenden. Lag (2018:286).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen innehåller bestämmelser om inteckningsbrevsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I paragrafen görs motsvarande ändringar som i 1 a § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg (se kommentaren till den paragrafen).

Prop. 2008/09:17: (Jfr 17 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller – av tydlighetsskäl – upplysningar om att regeringen kan meddela föreskrifter om inteckningsbrevsregistret. Frågan har behandlats i avsnitt 5.10.

Av första stycket framgår att sådana föreskrifter gäller bl.a. personuppgiftsansvar, registrets ändamål och frågor om direktåtkomst till registret.

Andra ...

Skadestånd

19 §  Den som lider skada genom att en uppgift i inteckningsbrevsregistret är oriktig eller missvisande eller i något annat fall genom fel i samband med att registret läggs upp eller förs, har rätt till ersättning av staten, om det inte visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför Bolagsverkets kontroll vars följder verket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

[S2]Ersättning enligt första stycket kan efter vad som är skäligt sättas ned eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Lag (2018:286).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen behandlar rätten till skadestånd. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Bestämmelsen i hittillsvarande tredje stycket, som hänvisar till personuppgiftslagen (1998:204) i fråga om ersättning för felaktig personuppgiftsbehandling, tas bort med anledning av att den lagen upphävs. I fråga om skadestånd vid felaktig personuppgiftsbehandling ...

Prop. 2008/09:17: (Jfr 18 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om rätt till ersättning av staten vid bl.a. oriktig uppgift i inteckningsbrevsregistret. Frågan har behandlats i avsnitt 5.11.

Bestämmelsen i första stycket innebär att staten har ett s.k. kontrollansvar för skada som beror på oriktig eller missvisande uppgift i inteckningsbrevsregistret eller på fel i ...

Ändringar

Lag (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:36, Prop. 2008/09:17, Bet. 2008/09:CU7
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2018:286) om ändring i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 11, 18, 19 §§ ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2018-05-25