DIFS 2011:1

Föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt 2 § inkassolagen (1974:182)

Datainspektionens författningssamling

Ansvarig utgivare: Hans-Olof Lindblom

DIFS 2011:1

Omtryck

Utkom från trycket

den 3 oktober 2011

Föreskrifter om ändring av Datainspektionens

föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt

2 § inkassolagen (1974:182) ;

beslutade den 20 september 2011.

Datainspektionen föreskriver med stöd av 6 §

inkassoförordningen (1981:956) att 1, 2, 3 och 6 §§

Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1989:1) om tillstånd enligt

2 § inkassolagen (1974:182) ska ha följande lydelse.

Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och

med den dag då denna författning träder i kraft.

1 § Av 2 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet, som

avser indrivning av fordringar för annans räkning eller

fordringar som har övertagits för indrivning, får bedrivas

endast av den som fått Datainspektionens tillstånd. Av

stadgandet framgår vidare att sådan verksamhet i vissa fall

får bedrivas utan sådant tillstånd.

Datainspektionen föreskriver, som precisering av

undantaget från tillståndsplikten i 2 § inkassolagen, att

tillstånd inte behövs för

1. kommun som driver in fordringar för kommunala bolag

och stiftelser,

2. kommunägt bolag som ombesörjer inkassoverksamhet

för kommunen och/eller andra kommunens bolag och

stiftelser,

3. facklig organisation som driver in medlemmars

lönefordringar,

4. branschförening som inte själv driver näringsverksamhet

och som tillhandagår medlemsföretag med

inkassotjänster jämte andra administrativa tjänster och

inkassoverksamheten inte är huvudverksamheten,

5. koncernföretag enligt definitionerna i 1 kap. 11

§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 4 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar och 1

kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) om

inkassoverksamheten enbart omfattar fordringar som

uppkommit eller övertagits från andra företag i samma

koncern för vilka tillståndsplikt ej förelåg.

6. inkassoverksamhet som utövas av anställd vid

advokatbyrå inom ramen för advokatverksamheten och

under överinseende av advokat.

DIFS ( 1996:4 )

Ansökan om tillstånd

2 § Ansökan om tillstånd som anges i 2 § inkassolagen ska

göras av den som avser att bedriva verksamheten. Ansökan

kan göras på särskild blankett som tillhandahålls av

Datainspektionen.

DIFS ( 1999:2 )

3 § Tillståndshavaren ska i god tid före utgången

av tillståndstiden, om han avser att fortsätta

verksamheten, inge ny ansökan. Förnyelseansökan

skall innehålla uppgifter i de avseenden som anges i 2 §

inkassoförordningen. Om förhållandena är oförändrade

och sålunda överensstämmer med vad som angivits i den

ursprungliga ansökan eller med vad som senare skriftligen

anmälts till Datainspektionen är en hänvisning till

vederbörliga skriftliga dokument tillräcklig. Därvid ska

sökanden precisera dokumentet eller dokumenten.

Föreskrifter för tillståndshavare

4 § har upphävts genom (DIFS 2005:1)

5 § har upphävts genom (DIFS 2005:1)

6 § Tillståndshavare ska inom sju dagar till Datainspektionen

anmäla

1. att ändring eller beslut om ändring skett innebärande att

annan person sätts i den meritprövade personens ställe,

2. att rutinerna för förvaltning och redovisning av

inkasserade medel ändrats eller beslut om ändring

fattats,

3. att utformningen av inkassorutinerna väsentligen

ändrats eller beslut om sådan ändring fattats.

Denna författning1 träder i kraft den 1 april 1989.

Denna författning2 träder i kraft den 1 augusti 1996.

Denna författning3 träder i kraft den 1 november 1999.

Denna författning4 träder i kraft den 1 juli 2005.

Denna författning5 träder i kraft den 1 november 2011.

GÖRAN GRÄSLUND

Hans-Olof

Lindblom

1 DIFS 1989:1

2 DIFS 1996:4

3 DIFS 1999:2

4 DIFS 2005:1

5 DIFS 2011:1

Pris: 25 kr, inklusive moms.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Webb: www.datainspektionen.se

Tfn 08-657 61 00. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.