Dir. 1990:32

Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1988:11) om författningsändringar inför tullverkets datorisering (TDL-utredningen)

Dir. 1990:32

Beslut vid regeringssammanträde 1990-05-10

Statsrådet Åsbrink anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att TDL-utredningen (Fi 1988:11) ges tilläggsdirektiv att utreda vissa ytterligare frågor i anslutning till tullverkets datorisering som aktualiserats under utredningsarbetets gång.

Bakgrund

Genom beslut den 17 november 1988 bemyndigade regeringen finansministern att tillkalla en särskild utredare (Fi 1988:11) med uppdrag (dir. 1988:66) att föreslå de författningsändringar som kan behövas inför tullverkets datorisering. Den 28 april 1989 överlämnade den särskilde utredaren delbetänkandet (SOU 1989:20) Tullregisterlag m. m. Betänkandet har legat till grund för en proposition med förslag till tullregisterlag m. m. (prop. 1989/90:40). Riksdagen har antagit den nya lagstiftningen (SkU40, rskr. 188).

Den 23 april 1990 överlämnade den särskilde utredaren ytterligare ett delbetänkande (SOU 1990:37) Författningsreglering av nya importrutiner m.m. Förslagen rör främst de föreskrifter som behövs för tulldatasystemets (TDS) importsystem.

De problem som TDL-utredningen behandlar är av delvis nytt slag. Under arbetets gång har vissa ytterligare rättsliga frågor kommit upp som inte omedelbart omfattas av utredningens direktiv. Eftersom TDS är ett komplext system under utveckling kan det dessutom antas att ytterligare frågor om författningsreglering av rutinerna kan komma att väckas under det fortsatta arbetet med att utveckla systemet. Jag anser det därför lämpligt att utredningen nu ges tilläggsdirektiv för en avslutande arbetsfas.

Uppdraget

TDL-utredningen bör i sitt avslutande arbete behandla främst följande frågor.

I delbetänkandet (SOU 1990:37) Författningsreglering av nya importrutiner m. m., har utredningen noterat att föreskrifterna om uppgiftslämnandet är i behov av en översyn. En grundläggande ram för det samlade uppgiftslämnandet bör enligt utredningen ges i lag. Vidare aktualiseras frågan om uppgiftskraven kan begränsas och om det med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden är möjligt att fullt ut genomföra TDU:s förslag om att styrkande handlingar normalt inte skall behöva lämnas vid elektroniskt uppgiftslämnande. Generaltullstyrelsen har i en skrivelse den 23 februari 1990 uppmärksammat TDL-utredningen på sistnämnda fråga.

Vissa registerfrågor bör utredas närmare. En sådan fråga gäller utlämnande av personuppgifter till utlandet (se 11 § datalagen, 1 kap. 3 § och 7 kap. 16 §sekretesslagen samt artikel 12 i europarådskonventionen till skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter). Det utredningsbehov som här föreligger har också bekräftats genom föredragande statsrådets uttalanden i frågan i prop. 1989/90:40 s. 19.

Utredningens fortsatta arbete bör även gälla vissa rättsliga frågor om kontroll. Genom att bl.a. import- och exportföretagen alltmer tagit ADB-tekniken till hjälp i sin redovisning uppkommer frågor om tullmyndigheternas kontroll av dylikt ADB-lagrat material. Det är lämpligt att TDL-utredningen ser över utnyttjandet av ADB-teknik i tullmyndigheternas räkenskapsgranskning (75 § tullagen) och övriga kontrollverksamhet. Därvid bör TDL-utredningen samråda med utredningen om straffrättsliga och processrättsliga frågor med anknytning till data- och teleteknikens utveckling (dir. 1989:54) som har fått i uppdrag att bl. a. genomlysa de komplikationer som är förenade med skattemyndigheternas befogenheter i fråga om ADB-lagrad information.

En annan kontrollfråga som enligt ett uttalande av lagrådet i ett tidigare lagstiftningsärende (jfr prop. 1986/87:166 s. 92 ff. och 232) kräver en översyn är tullmyndigheternas rätt att öppna brev och andra förtroliga försändelser för tullkontroll.

Under det fortsatta utvecklingsarbetet av TDS kan nya rättsfrågor antas uppkomma. Det är lämpligt att utredningen även fortsättningsvis och under den avslutande utredningsfasen följer utvecklingen av TDS och vid behov föreslår de författningsändringar som visar sig påkallade.

Arbetet skall redovisas före utgången av år 1991.

Hemställan

Jag hemställer att regeringen utvidgar den särskilde utredarens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Finansdepartementet)