Dir. 1992:112

Uppdrag att överväga vilka som bör utföra förarprövning m.m.

Dir. 1992:112

Beslut vid regeringssammanträde 1992-12-17

Chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför.

Mitt förslag

Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att överväga vilka som bör utföra förarprövning m.m.

Bakgrund

Med anledning av regeringens proposition (1992/93:2) har riksdagen beslutat (bet. 1992/93:TU4, rskr. 1992/93:58) att Trafiksäkerhets verket skall läggas ned vid utgången av år 1992.

Trafikutskottet konstaterar att de uppgifter som Vägverket enligt regeringens förslag skall överta är av såväl föreskrivande som til lämpande karaktär. Utskottet delar regeringens uppfattning att det är väsentligt att en tydlig organisatorisk åtskillnad görs mellan dessa principiellt skilda uppgifter. Detta talar enligt utskottets mening för att förarprövningen flyttas från Vägverket. Mot denna bakgrund anser utskottet att regeringen bör överväga vem som bör ut föra förarprövningen och snarast för riksdagen redovisa ett förslag till lösning av frågan. Riksdagen har beslutat enligt utskottets förslag.

För att få behörighet att föra motorfordon eller terrängvagn krävs ett godkänt förarprov. Ett förarprov består av ett teoriprov och ett körprov. Förarprovet skall i dag avläggas inför sådan tjänsteman hos Trafiksäkerhetsverket (fr.o.m. den 1januari 1993 Vägverket) (förarprövare) eller sådan befattningshavare vid försvarsmakten som har förordnats att förrätta förarp rov eller inför sådan lärare i gymnasieskolan som ger utbildning för avläggande av förarprov. I gymnasieskolan får förarprovet avläg gas som delprov under utbildningens gång.

Sådana förordnanden att förrätta förarprov lämnas av Trafiksäkerhetsverket (fr.o.m. den 1januari 1993 Vägverket) i fråga om tjänstem an hos verket och av Överbefälhavaren i fråga om befattningshavare vid försvarsmakten.

Enligt regeringsbeslut den 10 december 1992 införs fr.o.m. den 1 januari 1994 dessutom krav på att förare i tax itrafik skall ha en viss yrkeskunskap utöver förarbehörigheten. Ett villkor för att få föra fordon som används i taxitrafik skall va ra att föraren blivit godkänd vid ett av Vägverket anordnat skriftligt prov för taxiförare. Vägverket har bemyndigats att meddela fö reskrifter om det yrkeskunnande som krävs för sådana prov.

Motsvarande krav på yrkeskunnande för vissa förare som anlitas för person- eller godstransporter finns i den europeiska överenskomme lsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (AETR) samt i förordning (EEG nr 3820/85) av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social la gstiftning om vägtransporter, vilken ingår i EES-avtalet. Enligt förordningen (1975:883) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter är Trafiksäkerhetsverket (fr.o.m. den 1januari 1993 Vägverket) föreskrivande myndighet för bl.a. yrkesutbildning en enligt AETR. Förordningen EEG nr 3820/85 avses införlivas med svensk rätt genom en förordning om kör- och vilotid er samt färdskrivare vid vägtransporter i samband med att EES-avtalet träder i kraft. Även i detta fall har avsikten varit att lägga ansvaret för föreskrifter beträffande utbildningens innehåll och provets anordnande på Vägverket.

Krav på visst yrkeskunnande är även en förutsättning för trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263) eller för tillstånd till uthyrningsrörelse enligt lagen (1979:561) om biluthyrning. Föreskrifter om det yrkeskunnande som krävs enligt dessa lagar meddelas av Trafiksäkerhetsverket (fr.o.m. den 1 januari 1993 Vägverket). Avsikten har även här varit att Vägverket skall anordna skriftliga prov för utövare av dessa verksamheter.

Kommittén Körkort 2000 har i sitt betänkande (SOU 1991:39) Säkrare förare föreslagit att en trafikant- och förarutbildning införs i gymnasieskolan. Skolan bör härvid ha anordnaransvaret för helheten i trafikantutbildningen. Eftersom examination är ett naturligt in slag i skolan anser Körkort 2000 att gymnasieskolan bör ges rätt att förrätta den del av förarprovet som avser teorin som en del av anordnaransvaret.

Körkort 2000 anser vidare att förarutbildning i trafikskola är en viktig och nödvändig resurs för den gymnasiala trafikantutbildning en. Utredningen anser att ansvaret för teoriprovet på sikt och på vissa villkor bör övergå till trafikskolan.

Uppdraget

För att följa riksdagens önskemål anser jag att en särskild utredare bör tillkallas med uppgift att föreslå vilka som i framtiden bö r utföra förarprov för de olika körkortsbehörigheterna och hur övergången från dagens organisation till en ny bör ske. I detta sammanhang bör övervägas om det är lämpligt att den nya org anisationen även utnyttjas vid anordnandet av sådana skriftliga prov i yrkeskunnande som föreskrivs eller avses införas för yrkesmäs sig trafik.

Utredaren bör i fråga om kommitténs Körkort 2000 förslag endast beakta vad som anförs angående förarprov. Övriga delar av kommitténs förslag behandlas i annat sammanhang.

Utredaren skall föreslå hur verksamheten skall finansieras vid olika organisatoriska lösningar. Utredaren bör också ta ställning till om det är lämpligt att den som anordnar en viss utbildni ng även skall ges möjlighet att förrätta prov.

En utgångspunkt för utredaren är att Vägverket fr.o.m. den 1 januari 1993 bör vara föreskrivande myndighet för de olika förarprövarverksamheterna. Vägverket skall vidare i tillämpliga delar utöva tillsyn över förarprövningsverksamheterna. Det skall ankomma på Vägv erket att utfärda de körkort, förarlegitimationer m.m. som föreskr ivs i de olika författningarna. Utredaren bör vid eventuella förslag om överföring till icke statliga organ beakta eventuella konsekvenser i ett EG-perspektiv. Se även kommittédirektiv (dir. 1988:43) till kommittéer och särskilda utredare angående beaktande av EG-aspekter i utredningsverksamheten.

De ekonomiska konsekvenserna av föreslagna åtgärder skall belysas. Därvid skall beaktas vad som framgår av kommittédirektiv (dir. 19 84:5) till samtliga kommittéer och särskilda utredare om utredningsförslagens inriktning.

Utredaren bör i sitt arbete även beakta frågor om regional balans. Härvid skall beaktas vad som framgår av direktiv (dir. 1992:50) om regionalpolitiska konsekvenser.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 april 1993.

Övriga frågor

Eftersom uppdraget berör förhållandet mellan staten som arbetsgivare och anställda med statligt reglerade löner bör utredaren vid arbetets påbörjande samt vidare under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd central arbetstagarorganisation med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor samt bereda dem tillfälle att framföra synpunkter.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Kommunikationsdepartementet

att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att överväga vilka som bör utföra f örarprövning för körkort och prövning av yrkeskunnande för yrkesmässig trafik samt

att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren.

Vidare hemställer jag att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.

(Kommunikationsdepartementet)