Dir. 1995:151

Utredning om utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva barn m.m.

Dir. 1995:151

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 1995

Sammanfattning av uppdraget

En utredare skall utreda frågor kring utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva, dövblinda och hörselskadade barn samt till andra barn med motsvarande behov av teckenspråk för kommunikation.

Utgångspunkter för uppdraget

I dag är det i Sverige en självklarhet att alla döva barn och många hörselskadade barn behöver teckenspråk som sitt första språk. En följd av detta är att även deras föräldrar behöver mycket goda teckenspråkskunskaper, dels för att från det att barnen är små kunna medverka till att barnen får ett språk, dels kanske framför allt för att över huvud taget ha möjlighet att kommunicera med sina egna barn.

Inställningen till behovet av teckenspråk som kommunikationsmedel har dock varierat under olika årtionden. Med de särskilda anvisningar beträffande handikappade elever som år 1970 fördes samman i ett supplement till 1969 års läroplan för grundskolan gjordes för första gången ett försök att utnyttja det nya teckenspråket i skolan. I 1981 års budgetproposition (prop. 1980 bil. 12 s. 297) instämde föredragande statsrådet i Integrationsutredningens uppfattning, redovisad i betänkandet Huvudmannaskapet för specialskolan (SOU 1979:50), att barndomsdöva måste vara tvåspråkiga för att fungera sinsemellan och ute i samhället.

Teckenspråkets betydelse som undervisningsspråk har sedan på olika sätt stärkts. Så t.ex. finns det i gymnasieskolan möjlighet att läsa teckenspråk som C-språk eller individuellt val, och i grundskolan kan teckenspråk, enligt den läroplan som gäller successivt fr.o.m. den l juli 1995, läsas som ett alternativ till B-språk eller som elevens val. Särskilda kursplaner finns för teckenspråket i grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

Fr.o.m. budgetåret 1985/86 infördes möjligheten för de statliga specialskolorna att i samverkan med föräldraorganisationerna anordna undervisning i teckenspråk för syskon till döva och svårt hörselskadade elever i hem där teckenspråk används i den dagliga kommunikationen mellan familjens medlemmar. I 1989 års budgetproposition (prop. 1988/89:100 s.39 och 65) berördes vidare frågan om undervisning i teckenspråk för hörande elever till döva föräldrar eller döva syskon.

Skrivelser om teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn har kommit in från Landstingsförbundet, Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (Riksförbundet DHB), från DHB-Mellersta Sverige, från Birgittaskolans kunskapscenter i Örebro, från Hörselskadades Riksförbund och från Härnösands folkhögskola.

Frågor om hur samhällets stöd till teckenspråksutbildning för föräldrar och syskon till döva barn och andra barn med behov av teckenspråk för kommunikation behöver ses över. Efterfrågan på en mer strukturerad utbildning för föräldrar som stegvis ökar teckenspråkskunskaperna har ökat. Det finns i dag brister i kursplaner och undervisningsmaterial, och utbudet av undervisning varierar kraftigt i landet.

De nuvarande formerna för utbildning i teckenspråk

Utbildning i teckenspråk anordnas i dag av vissa av landstingens hörselvård, kunskapscenter, folkhögskolor, studieförbund och Statens skola för vuxna i Härnösand. Enligt förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning kan ersättning ges till föräldrar som deltar i sådan utbildning. I avvaktan på utredning av teckenspråksutbildning för föräldrar till döva barn har förordningen förlängts till utgången av juni 1996.

Från och med budgetåret 1992/93 anordnas också försöksverksamhet med koncentrerad teckenspråksutbildning (15 kursveckor) förlagd till Solbacken på Värmdö. Statligt stöd till denna verksamhet utbetalas från anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar av Centrala studiestödsnämnden till Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). Regler för verksamheten, som sköts av en grupp inom föräldraklubben i Stockholms Dövas Förening, fastställs av SDR. Centrala studiestödsnämnden beslutar om när medlen skall betalas ut och redovisning skall lämnas årligen senast den 15 september. Denna verksamhet har ännu inte utvärderats. Den koncentrerade teckenspråksutbildningen vid Solbacken startar sitt fjärde verksamhetsår under budgetåret 1995/96 och stöd ges enligt nuvarande villkor. Verksamhet med koncentrerad teckenspråksutbildning enligt den s.k. Norrlandsmodellen har också startat innevarande läsår i Härnösand. Visst statligt stöd ges också till utbildningen i Härnösand.

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1995/96 (18 månader) angett den totala medelsramen för studiestöd vid vissa kurser i teckenspråk till 14,9 mkr. Av dessa får under läsåret 1995/96 (12 månader) 7,3 mkr användas för koncentrerad teckenspråksutbildning varav 6,4 mkr för verksamhet vid Solbacken och 0,9 för verksamhet i Härnösand. Vidare får 3 mkr användas för verksamhet enligt förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning. Regeringen avser att senare besluta om medel för tiden den l juli - den 31 december 1996.

Uppdraget

Utredaren skall

1) kartlägga och bedöma

* behovet av utbildning i teckenspråk för föräldrar till döva, dövblinda och hörselskadade barn och till andra barn med motsvarande behov av teckenspråk för kommunikation,

* de befintliga utbildningsmöjligheterna på området och därvid särskilt belysa brister och hinder,

2) ge förslag till

* omfattningen och utformningen av sådan utbildning (eventuellt med påbyggbara kurser),

* hur sådan utbildning bör organiseras, finansieras och administreras inom den befintliga utbildningsstrukturen i samhället,

* hur ansvaret skall fördelas mellan olika parter.

Ramar för utredningens arbete

Utredaren skall i sitt arbete samråda med Statens skolverk, Statens institut för handikappfrågor i skolan, Centrala studiestödsnämnden, Landstingsförbundet och berörda handikapporganisationer.

Vidare skall utredaren beakta erfarenheterna från verksamheten enligt förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning och från verksamheten med koncentrerad teckenspråksutbildning vid Solbacken för föräldrar till döva barn.

För arbetet gäller vidare regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och om jämställdhet mellan könen (dir. 1994:124).

Medlen under anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, anslagsposten 3, Studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk skall utgöra ramen för det statliga åtagandet för kostnaderna för förslaget.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa uppdraget senast den l5 april 1996.