Förordning (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1992-08-25
Ändring införd
SFS 1992:925 i lydelse enligt SFS 1997:382
Ikraft
1992-08-01
Tidsbegränsad
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande föreskrifter

1 §  I denna förordning ges bestämmelser om försöksverksamhet med studiesocialt stöd till döva och gravt hörselskadade barns föräldrar som deltar i teckenspråksutbildning inom landet.

[S2]Sådant stöd kan lämnas också till den som i en förälders ställe varaktigt har om vårdnaden om barnet.

2 §  Inom försöksverksamheten kan studiesocialt stöd lämnas i form av korttidsstudiestöd och internatbidrag enligt bestämmelserna i 5 och 6 kap.studiestödslagen (1973:349) och 5 och 6 kap.studiestödsförordningen (1973:418).

[S2]Om avvikande bestämmelser ges i denna förordning skall dessa dock gälla. Förordning (1995:935).

3 §  För den tid då en studerande tar emot studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, timersättning eller utbildningsbidrag lämnas inte studiesocialt stöd enligt denna förordning.

[S2]Detsamma gäller för en förälder som deltar i koncentrerad teckenspråksutbildning som anordnas av Sveriges Dövas Riksförbund. Förordning (1993:868).

4 §  Stöd enligt denna förordning lämnas inte för teckenspråksutbildning som börjar efter det att barnet fyllt sexton år.

4 a §  Inom försöksverksamheten kan stöd inte lämnas efter ansökan av en facklig organisation eller en handikapporganisation. Förordning (1995:935).

Korttidsstudiestöd

5 §  Korttidsstudiestöd kan inom försöksverksamheten lämnas utan de begränsningar som anges i 5 kap. 2 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) och 5 kap. 1 § studiestöds- förordningen (1973:418).

[S2]Till samma studerande får korttidsstudiestöd lämnas under högst 75 timmar under tiden från och med den 1 juli 1997 till och med den 31 december 1997.

[S3]Vid heltidsstudier får korttidsstudiestöd lämnas om utbild- ningen är högst fyra veckor lång. Förordning (1997:382).

Internatbidrag

7 §  Internatbidrag lämnas för varje dygn då en studerande på grund av teckenspråksutbildningen har sådana kostnader för kost och logi som är av betydelse.

[S2]Till samma studerande får internatbidrag lämnas för högst 10 dygn under tiden från och med den 1 juli 1997 till och med den 31 december 1997.

[S3]Internatbidrag får lämnas för en utbildning som är högst fyra veckor lång. Förordning (1997:382).

Resekostnadsersättning

8 §  Inom försöksverksamheten kan resekostnadsersättning lämnas för resa från hemorten till studieorten vid början av undervisningen och för återresa till hemorten efter undervisningens slut. Ersättning lämnas dock endast för resa inom landet.

[S2]Till samma studerande får resekostnadsersättning lämnas för högst två tur- och returresor under tiden från och med den 1 juli 1997 till och med den 31 december 1997. Förordning (1997:382).

Beslutande myndighet m.m.

9 §  Frågor om studiesocialt stöd inom ramen för försöksverksamheten prövas av Centrala studiestödsnämnden.

10 §  Av 9 kap. 2 § första stycket studiestödslagen (1973:349) följer att korttidsstudiestöd och internatbidrag i vissa fall kan återkrävas. Bestämmelsen skall tillämpas även i fråga om resekostnadsersättning enligt 8 §. Förordning (1995:935).

11 §  Centrala studiestödsnämndens beslut får inte överklagas.

[S2]Bestämmelserna om omprövning i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på beslut enligt denna förordning.

12 §  Centrala studiestödsnämnden får utfärda de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (1995:935).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992 och gäller till utgången av juni 1993. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas när det gäller utbildning som äger rum från och med den 1 juli 1992.
  Ikraftträder
  1992-08-01

Förordning (1993:868) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Bestämmelsen i 3 § i dess äldre lydelse skall dock fortfarande tillämpas för en sådan studerande som efter den 1 juli 1993 kan få utbildningsarvode för att fullfölja en viss utbildning.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:SfU13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:1102) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:281, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU13
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:934) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Omfattning
  forts. giltighet; ändr. 2, 5, 7, 8, 10, 12 §§; ny 4 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:554) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

  Omfattning
  forts. giltighet.; ändr. 5, 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:382) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1992:925) om försöksverksamhet med studiesocialt stöd vid teckenspråksutbildning, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet.; ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
1997-07-01