Dir. 1995:25

Organisationskommitté för sammansläggning av Krigsarkivet med Riksarkivet

-

Dir. 1995:25

Beslut vid regeringssammanträde den 2 mars 1995

Sammanfattning av uppdraget

En organisationskommitté tillkallas med uppgift att - under förutsätt- ning att riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag - förbereda och genomföra sammanläggningen av Krigsarkivet med Riksarkivet.

Kommittén skall bl.a.

  • dra upp riktlinjer för Krigsarkivets ställning inom Riksarkivet
  • utarbeta förslag till ny instruktion för Riksarkivet och landsarkiven
  • anställa personal och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att verkställa omstruktureringen.

Kommittén skall dessutom utreda frågor om resursöverföring vid leverans av arkivmaterial.

Bakgrund

Den 1 juli 1993 infördes skyldighet för myndigheterna att ersätta Riksarkivet och landsarkiven för kostnader vid överföring av arkiv- material (prop. 1992/93:100 bil. 12 s. 105f, bet. 1992/93:KrU22, rskr. 1992/93:316). Denna skyldighet infördes dock inte vid leverans till Krigsarkivet med hänsyn till de stora organisationsförändringar som då förestod inom Försvarsdepartementets område.

Mot bakgrund av att dessa organisationsförändringar i allt väsentligt är genomförda bör enligt regeringen enhetliga regler gälla för all arkivverksamhet, bland annat för leverans av arkivmaterial (prop. 1994/95:100 bil. 5). Regeringen har därför föreslagit riksdagen att Krigsarkivet läggs ned den 30 juni 1995 och att verksamheten förs över till Riksarkivet. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till för- slagen. Syftet med regeringens förslag är att uppnå en effektivare arkivverksamhet.

Organisationskommittén skall dra upp riktlinjer för Krigsarkivets ställning inom Riksarkivet i enlighet med vad som anförs i prop. 1994/95:100 bil. 5.

Ansvaret för att avveckla Krigsarkivet vilar fram till och med den 30 juni 1995 på myndigheten.

Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att Krigsarkivet skall ingå i Riksarkivet skall den personal som i dag finns i Krigs- arkivet föras över till Riksarkivet. För all personal som är anställd i myndigheten när denna upphör, bör gälla att anställningsavtalet och anställningsförhållandet övergår till Riksarkivet om inte arbetstagaren motsätter sig detta.

Organisationskommittén skall vidta nödvändiga åtgärder för anställning av personal i Riksarkivet samt vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att verkställa omstruktureringen.

De principer som i dag gäller för resursöverföring vid leverans av arkivmaterial till Riksarkivet och landsarkiven kommer fr.o.m. den 1 juli att gälla även för myndigheter under Försvarsdepartementet. Kommittén skall lägga fram de förslag som föranleds av detta. Organisationskommittén skall senast den 15 maj 1995 lämna förslag till ny instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. Kommittén skall därvid beakta vad som anförs i prop. 1994/95:100 bil. 5, nämligen att föreskrifter som organisatoriskt säkerställer den speciella karaktären hos Krigsarkivets nuvarande verksamhet kommer att utfärdas. Vidare skall kommittén senast den 31 maj 1995 överlämna förslag till hur avvecklingen av Krigsarkivet skall hanteras efter den 30 juni 1995 samt redovisa en beräkning av kostnaderna i samband med avveck-lingen. Uppdragets övriga delar skall redovisas senast den 17 juni 1995.

Kommittén skall beakta regeringens direktiv (1994:124) om redovisning av jämställdhetspolitiska aspekter i sitt arbete.

Kommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om kommitténs arbete och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.