Dir. 1995:32

Översyn av de biståndspolitiska målen i syfte att främja ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i utvecklingssamarbetet

Dir. 1995:32

Beslut vid regeringssammanträde den 9 mars 1995

Uppdraget

Mot bakgrund av det arbete rörande jämställdhet som pågår i Sverige och internationellt anger regeringen i budgetpropositionen 1995/96 att en översyn av de biståndspolitiska målen bör göras i syfte att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i utvecklingsarbetet.

En särskild utredare tillkallas därför för att utarbeta ett förslag om hur jämställdhet mellan kvinnor och män bör uttryckas i de biståndspolitiska målen, eventuellt genom att ett särskilt biståndsmål upprättas. Förslaget skall baseras på en analys av centrala mål på jämställdhetsområdet.

Det är angeläget att den breda enigheten kring de allmmänna målen för svensk biståndspolitik bibehålls. Utredaren skall därför genomföra sitt uppdrag i samråd med en särskild parlamentarisk referensgrupp.

Biståndspolitikens mål idag

Målen för Sveriges utvecklingssamarbete har tillkommit under bred politiska enighet. I regeringens budgetproposition 1962:100 angavs att målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Efter den biståndspolitiska utredningen (SOU 1977:13) antog riksdagen i bred enighet en liknande formulering (prop. 1977/78:135, bet. 1978/79:UU1, rskr. 1978/79:9). Målen preciserades också närmare som

a) resurstillväxt, b) ekonomisk och social utjämning, c) ekonomisk och politisk självständighet, samt d) demokratisk samhällsutveckling.

Efter en översyn av de biståndspolitiska målen (SOU 1987:28) antog riksdagen ett femte biståndsmål om framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön (prop. 1987/88:100, bet. 1987/88:UU20, rskr. 1987/88:226).

Ramarna för uppdraget

Utredaren skall beakta regeringens direktiv (1994:124) om att redovisa jämställdhetspolitiska aspekter i sitt arbete.

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 1995.