Dir. 1995:73

Ny turistmyndighet

Dir. 1995:73

Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 1995

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att utreda organisationen av en särskild myndighet med uppgift att dels förbättra samordningen av olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling, dels öka samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och näringen. Den särskilde utredaren skall senast den 15 juni 1995

  • redovisa ett underlag som gör det möjligt för myndigheten att snabbt sätta i gång sin verksamhet och
  • utarbeta förslag om hur myndigheten skall organiseras med avseende på bl.a. arbetsuppgifter och personal.

Förslag om turistmyndighet

Styrelsen för Sverigebilden inrättades den 1 juli 1992 med uppgift att upphandla tjänster med inriktning på marknadsföring utomlands av Sverige som turistland (prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. 1991/92:KrU16, rskr. 1991/92:196). Myndigheten har sedan den 1 juli 1993 även i uppgift att informera om Sverige som investeringsland (prop. 1992/93:100 bil. 13, bet. 1992/93:KrU15, rskr. 1992/93:314). I myndighetens uppgifter ingår också att anslå medel för långsiktig kunskapsuppbyggnad och viss statistik med avseende på turism, ansvara för internationella kontakter, besluta i vissa bidragsärenden till intresseorganisationer samt att upphandla tjänster i syfte att särskilt främja de handikappades behov av rekreation.

Regeringen har i budgetpropositionen 1995 (prop. 1994/95:100 bil. 13) föreslagit att Styrelsen för Sverigebilden avvecklas. I prop. 1994/95:177 Turistpolitik har regeringen lagt fram förslag om hur den övergripande marknadsföringen av Sverige som turistland skall bedrivas samt hur bl.a. samordningen och utvecklingen av turismen skall organiseras.

En särskild myndighet bör inrättas med uppgift att dels förbättra samordningen av olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringens utveckling, dels öka samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och näringen. Myndigheten ges huvudansvaret för att följa utvecklingen inom turistnäringen och svara för kunskapsutveckling.

Staten skall vidare medverka i marknadsföringen av Sverige som turistland på vissa utlandsmarknader. Verksamheten skall drivas i bolagsform och branschens företag inbjudas att bli delägare i bolaget.

För att stärka samordningen mellan de samhällssektorer som har stor betydelse för turismen bör en särskild myndighet inrättas. Myndigheten bör verka för att turistnäringens intressen på ett rättmätigt sätt blir beaktade i samhällsplaneringen och i den statliga och kommunala verksamhet som är inriktad på tjänster av betydelse för turismen. Myndigheten bör dessutom ha som uppgift att stärka samverkan mellan branschens företag och statliga och kommunala organ. Huvudsyftet skall vara att stärka näringens konkurrenskraft. Särskild vikt bör läggas vid samordningen av turist- och miljöpolitiken och de åtgärder som staten vidtar inom ramen för närings-, arbetsmarknads-, regional-, kultur-, utbildnings- och forskningspolitiken.

För att fullfölja sin samordningsuppgift bör myndigheten bl.a.

  • noggrant följa utvecklingen i näringen,
  • medverka i det utvecklingsarbete som sker inom EU,
  • genomföra särskilda resvane- och resenärsundersökningar vid behov,
  • genomföra erforderliga utredningar bl.a. i syfte att stärka samordningen mellan å ena sidan statliga och kommunala åtgärder och å andra sidan branschens tjänster,
  • i samverkan med berörda statliga och kommunala organ särskilt verka för att skapa en ökad förståelse för miljöskyddets, naturvårdens och kulturens strategiska betydelse för den svenska turistnäringen,
  • i samråd med olika organ inom turistområdet utforma ett handlingsprogram avseende de mest angelägna åtgärderna i fråga om turismens utveckling.

Myndighetens insatser vad gäller samordning och kunskapsutveckling bör byggas upp steg för steg i den takt som resurserna tillåter. Medelsbehovet för verksamheten är beräknat till 18 miljoner kronor för budgetåret 1995/96 (18 månader).

En särskild utredare tillkallas med uppgift att utreda vissa frågor om hur den föreslagna turistmyndigheten skall organiseras. Utredaren skall redovisa ett underlag som gör det möjligt för myndigheten att snabbt sätta i gång sin verksamhet.

Den särskilde utredaren skall lämna ett underlag för hur myndighetens kansli bör organiseras personal- och verksamhetsmässigt så att samordningen mellan de samhällssektorer som har stor betydelse för turismen stärks.

Utredaren skall lämna förslag till hur de beräknade resurserna skall fördelas på myndighetens olika uppgifter.

För den särskilde utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124).

Uppdraget förutsätter att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen 1995 vad gäller turistpolitik (prop. 1994/95:100 bil. 13) och prop. 1994/95:177 Turistpolitik. Uppdraget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 juni 1995.