Dir. 1997:117

Bildandet av en integrationsmyndighet

Dir. 1997:117

Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 1997

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att förbereda och genomföra bildandet av en integrationsmyndighet, med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens proposition Sverige, framtiden och mångfalden

  • från invandrarpolitik till integrationspolitik (prop. 1997/98:16) och budgetpropositionen (prop. 1997/98:1 utgiftsområde 8).Utredaren skall bl.a.
  • föreslå verksamhetsmål för myndigheten,
  • dra upp riktlinjer för myndighetens organisation och föreslå hur Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) skall inordnas i denna,
  • ange vilken kompetens som den nya myndigheten behöver samt lämna förslag om
  • myndighetens namn,
  • instruktion för myndigheten och DO,
  • myndighetens styrning samt principer för styrelsens sammansättning och arbetsuppgifter,
  • former för den nya myndighetens samverkan med Statens invandrarverk och andra myndigheter.

Utredaren skall vidta de administrativt förberedande åtgärder som krävs för att myndigheten skall kunna fungera fr.o.m. den 1 juni 1998.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik (prop. 1997/98:16) och budgetpropositionen för 1998 föreslagit att en ny myndighet för integrationspolitiska frågor skall inrättas från och med den 1 juni 1998. Myndigheten skall enligt förslaget ha det övergripande ansvaret för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden samt för att aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. Myndigheten skall vidare ha det övergripande ansvaret för att åstadkomma lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt för att nyanlända invandrare får stöd för sin integration i det svenska samhället. Myndigheten skall vidare följa och utvärdera samhällsutvecklingen mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) skall inordnas i myndighetens organisation, men med en självständig ställning.

En utredare tillkallas med uppgift att lämna förslag till verksamhetsmål för den nya myndigheten samt för att dra upp riktlinjer för myndighetens organisation och föreslå hur Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) skall inordnas i denna. En utgångspunkt är att myndighetens huvudsakliga verksamhet skall vara lokaliserad i Norrköping. Utredaren skall också ange vilken kompetens den nya myndigheten behöver utifrån vad som anförs i propositionen om integrationspolitik.

Vidare skall utredaren lämna förslag till namn och instruktion för myndigheten samt de ändringar som behövs i författningar. Myndigheten bör ledas av en generaldirektör och en styrelse. Utredaren skall redovisa förslag till styrelsens uppgifter och principerna för styrelsens sammansättning. Det ankommer på regeringen att utse styrelse och myndighetschef för integrationsmyndigheten samt ombudsman mot etnisk diskriminering.

Integrationsmyndighetens arbetsuppgifter kommer inte i alla delar att sammanfalla med de uppgifter som Statens invandrarverk i dag utför inom verksamhetsområdet. Integrationspolitikens inriktning innebär att vissa befintliga uppgifter minskar i volym. Andra arbetsuppgifter har ingen direkt motsvarighet vid Invandrarverket eller ställer krav på en delvis annorlunda och utökad kompetens. Utredaren skall ange vilken kompetens som den nya myndigheten behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter och bedöma vilka förändringar som blir nödvändiga i förhållande till den nuvarande integrationsverksamheten på Invandrarverket. Utredaren skall också lämna förslag till effektiviseringar, omprövningar och omprioriteringar av de uppgifter som den nya myndigheten skall överta från Invandrarverket.

Frågan om samverkan och gränsdragning mellan Invandrarverkets verksamhet samt integrationsmyndighetens verksamhet skall belysas. Utredaren skall ge förslag till hur denna samverkan bäst kan ske med avseende på invandrarnas introduktion så att inga onödiga hinder för en fungerande introduktion uppstår. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt myndigheternas samverkan vid bosättning när personer som vistas på förläggning beviljas uppehållstillstånd samt när det gäller att kunna ta emot organiserat överförda flyktingar med kort varsel.

Utredaren skall också överväga hur integrationsmyndigheten skall kunna verka på lokal och regional nivå. Länsstyrelserna har till uppgift att se till att nationella mål får genomslag i länen och utredaren bör därför belysa om, och i så fall hur, integrationsmyndigheten kan använda sig av länsstyrelseorganisationen. Utredaren skall bedöma om länsstyrelserna bör tillföras resurser för ändamålet inom den ram som beräknats för integrationsmyndigheten i budgetpropositionen för 1998. Särskild hänsyn skall därvid tas till situationen i de tre storstadslänen Stockholm, Skåne och det nya Västra Götaland. Regeringen avser att ge landshövdingarna i samtliga län i uppdrag att ge förslag till hur länsstyrelserna kan involveras i det integrationspolitiska arbetet. Utredaren bör ta del av detta arbete. Även andra verksamhetsmässiga och kostnadseffektiva lösningar för att uppnå lokal och regional förankring skall bedömas. Utredaren skall också belysa hur samverkan med andra myndigheter skall ske och föreslå former för den nya myndighetens kontakter med dessa myndigheter och andra organ samt med organisationslivet.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) skall inordnas i den nya myndighetens organisation, men med en självständig ställning. Den nya myndighetens och DO:s nuvarande verksamhet överlappar delvis varandra. Utredaren skall ge förslag om hur DO och den nya myndigheten bäst kan verka inom samma organisatoriska ram. Det är väsentligt att lednings- och styrningsformen utformas så att den självständiga ställning som DO har i dag säkerställs. En bedömning bör göras om den nya myndighetens styrelse, eller delar av denna, kan ersätta den nuvarande Nämnden mot etnisk diskriminering. Utredaren bör beakta resultatet av den översyn som pågår av lagen (1994:134) mot etnisk diskriminering och som skall vara klar senast den 1 december 1997.

Utredaren skall vidta de förberedande åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna fungera från och med den 1 juni 1998. I detta ingår att, efter regeringens bemyndigande, bemanna den nya myndigheten och att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att verksamheten skall kunna starta. Till sådana åtgärder hör också att göra en budget och en verksamhetsplan för myndigheten avseende perioden den 1 juni - 31 december 1998. Utredaren skall lämna budgetunderlag till regeringen för myndighetens verksamhet år 1999 inom en ram på 74 194 000 kronor i 1998 års prisläge. Vidare ingår att bedöma behovet av ADB-stöd och om effektivitetsfördelar kan uppnås genom att stödet i vissa delar samordnas med Invandrarverket. Andra uppgifter är att ansluta den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet, att lägga upp redovisningsplaner för myndighetens verksamhet och ingå de avtal som behövs för verksamhetens drift. Det är angeläget att utredaren uppmärksammar att utbetalningarna av den statliga ersättningen till kommunerna för deras flyktingmottagande fungerar i övergångsskedet när Invandrarverkets besluts- och betalningsfunktioner flyttas till integrationsmyndigheten.

Den nya myndigheten skall bemannas med utgångspunkt i den nya kompetens som behövs och med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Ett mål skall också vara att myndigheten bemannas med hänsyn till samhällets mångfald.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om utredningens arbete och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Utredaren skall lämna förslag till budgetunderlag för myndighetens verksamhet för budgetåret 1999 senast den 1 mars 1998. Uppdragets övriga delar skall redovisas senast den 1 april 1998.

För utredningsarbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om redovisning av regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124), samt om att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).