Dir. 1998:102

Överförande av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar

Dir. 1998:102

Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att - under förutsättning att riksdagen fattar beslut i enlighet med regeringens förslag - förbereda och genomföra överförandet av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar.

Utredaren skall bl.a.

  • föreslå riktlinjer för Svenskt visarkivs ställning inom Statens musiksamlingar,
  • lämna förslag till ändringar i instruktionerna för Språk- och folkminnesinstitutet och Statens musiksamlingar,
  • lämna förslag till fördelning av medel mellan myndigheterna inom de ekonomiska ramar som anges i budgetpropositionen för år 1999 och därvid särskilt beakta den forskning som bedrivs vid Svenskt visarkiv,
  • vidta åtgärder för anställning av personal i Statens musiksamlingar,
  • beakta behovet av omställningsåtgärder,
  • lämna principförslag till hur samarbetet och kontakterna mellan Statens musiksamlingar och bl.a. Språk- och folkminnesinstitutet skall utvecklas med hänsyn till behovet av ett helhetsperspektiv på folkminnesverksamheten,
  • beakta möjligheterna till rationaliseringar och i övrigt vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga.

Bakgrund

Regeringen har i budgetpropositionen för år 1999 föreslagit att Svenskt visarkiv fr.o.m. den 1 juli 1999 förs över från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar (prop. 1998/99:1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, s. 114). Som skäl för förslaget anför regeringen bl.a. att tillgängligheten till Svenskt visarkivs material kommer att öka genom att Statens musiksamlingars kontaktnät kan användas och att Statens musiksamlingars funktion som den samlande myndigheten för dokumentation på musikområdet stärks. Statens musiksamlingar kan därmed ge en mer omfattande service till allmänheten. Riksdagen har ännu inte tagit ställning till förslaget.

Uppdraget

Regeringen uppdrar åt en särskild utredare att förbereda och genomföra överförandet av Svenskt visarkiv från Språk- och folkminnesinstitutet till Statens musiksamlingar.

Utredaren skall föreslå riktlinjer för Svenskt visarkivs ställning inom Statens musiksamlingar.

Utredaren skall lämna förslag till ändringar i förordningen (1993:654) med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet och förordningen (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingar.

Utredaren skall lämna förslag till fördelning av medel mellan myndigheterna för perioden den 1 juli-31 december 1999 samt för kalenderåret 2000 inom de ekonomiska ramar som anges i budgetpropositionen för år 1999 (prop. 1998/99:1 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid). Där framgår det bl.a. att denna organisationsförändring inte får några budgetkonsekvenser. Härvid skall särskilt beaktas Svenskt visarkivs behov av medel för forskning.

Utredaren skall vidta nödvändiga åtgärder för anställning av personal i Statens musiksamlingar och därvid beakta reglerna om övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan i 6 b § i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren skall analysera eventuella behov av omställningsåtgärder i samband med att Svenskt visarkiv förs över till Statens musiksamlingar vad gäller datasystem, lokalfrågor, kompetensutveckling m.m.

Utredaren skall lämna principförslag till hur samarbetet mellan Statens musiksamlingar och Språk- och folkminnesinstitutet skall utformas för att det långsiktigt skall kunna bibehållas och stärkas. Det är angeläget att samarbete och kontakter stärks mellan Statens musiksamlingar och svenska myndigheter inom arkivområdet och häribland särskilt Språk- och folkminnesinstitutet. Språk- och folkminnesinstitutets och Statens musiksamlingars ansvarsområden gränsar till varandra vad gäller det immateriella kulturarvet. En ändrad ansvarsfördelning mellan Språk- och folkminnesinstitutet och Statens musiksamlingar får inte medföra att möjligheterna att anlägga ett helhetsperspektiv på folkminnesverksamheten försämras. Vidare bör i detta sammanhang även Nordiska museets folkminnesarkiv uppmärksammas.

Utredaren skall beakta möjligheterna till rationaliseringar samt i övrigt vidta de andra åtgärder som bedöms nödvändiga.

Utredaren skall i sitt arbete beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall senast den 15 februari 1999 lämna förslag till fördelning av medel mellan myndigheterna. Vidare skall utredaren senast den 15 april 1999 lämna förslag till riktlinjer för Svenskt visarkivs ställning inom Statens musiksamlingar och förslag till ändringar i myndigheternas instruktioner samt ange eventuella behov av omställningsåtgärder. Uppdragets övriga delar skall redovisas senast den 30 juni 1999.