Dir. 1998:106

Avveckling av Kocessionsnämnden för miljöskydd

Dir. 1998:106

Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 1998.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att fr.o.m. den 1 januari 1999 ansvara för avvecklingen av Koncessionsnämnden för miljöskydd.

Utredaren skall ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren skall också bl.a. upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsorganisationen samt avveckla lokaler och utrustning.

Bakgrund

Våren 1998 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag (prop. 1997/98:45, rskr. 1997/98:278, bet. 1997/98:JoU20) om en ny miljöbalk. Beslutet innebär också att Koncessionsnämnden för miljöskydd läggs ned från den 1 januari 1999. Regeringen beslutade den 5 november 1998 en förordning om upphävande av förordningen (1993:579) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd. Nämndens verksamhet kommer att föras över till de domstolar som skall handlägga mål och ärenden enligt miljöbalken.

Ansvaret för avvecklingen av nämnden ligger t.o.m. den 31 december 1998 hos myndigheten själv. Vid avvecklingen skall 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) beaktas. En avvecklingsorganisation som slutför avvecklingen efter det att Koncessionsnämnden har upphört kommer att behövas.

Uppdraget

Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 januari 1999 tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 1999, ansvara för att slutföra avvecklingen av Koncessionsnämnden för miljöskydd. Utredaren skall samråda med Kammarkollegiet.

Utredaren skall ha arbetsgivaransvaret för den personal som sagts upp och som ingår i avvecklingsorganisationen. I uppdraget ingår bl.a. att

  • utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen,
  • ge de anställda aktiv och kontinuerlig information,
  • slutligt reglera alla fordringar och skulder samt att upprätta årsredovisning och bokslut för avvecklingsmyndigheten,
  • vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. att avveckla lokaler och utrustning, att verkställa slutlig arkivläggning och att slutföra matriklar, samt
  • avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden.

Utredaren skall senast den 1 mars 1999 till regeringen lämna en årsredovisning för Koncessionsnämnden för miljöskydd och senast den 30 juni 1999 en rapport om avvecklingsarbetet i dess helhet.