Upphävd författning

Förordning (1993:579) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1993-06-03
Ändring införd
SFS 1993:579 i lydelse enligt SFS 1996:317
Ikraft
1993-07-01
Upphäver
Förordning (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Koncessionsnämnden för miljöskydd har de uppgifter som anges i miljöskyddslagen (1969:387) samt i 12 och 13 §§bilavgaslagen (1986:1386).

2 §  Nämnden skall bereda och lämna yttranden till regeringen i ärenden om tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m.m. enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.

Sammansättning och organisation

3 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

[S2]Vid myndigheten finns fem avdelningar. Varje avdelning består av en ordförande och en teknisk ledamot samt annan personal enligt vad myndigheten bestämmer. Arbetet på avdelningen leds av ordföranden. Generaldirektören är ordförande på en avdelning. Förordning (1996:317).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden när den handlägger administrativa ärenden:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]19-20 §§ om personalansvarsnämnd,

[S5]21 § andra stycket om ärendenas handläggning,

[S6]23 § första stycket om ställföreträdare för myndighetens chef,

[S7]24 § om ärendenas föredragning,

[S8]25 § om brådskande beslut,

[S9]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S10]29 § om inhämtande av uppgift,

[S11]30 § om ärendeförteckning,

[S12]31 § om myndighetens beslut, och

[S13]35 § om överklagande. Förordning (1996:317).

5 §  Administrativa ärenden avgörs av generaldirektören. I sådana frågor har generaldirektören det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:317).

Handläggningen av ärenden enligt miljöskyddslagen m.m.

6 §  I miljöskyddslagen (1969:387) och miljöskyddsförordningen (1989:364) samt bilavgasförordningen (1991:1481) finns bestämmelser om nämndens handläggning av ärenden.

[S2]Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § skall bestämmelserna om förfarandet i tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen tillämpas.

7 § har upphävts genom förordning (1996:317).
8 § har upphävts genom förordning (1996:317).
9 § har upphävts genom förordning (1996:317).
10 § har upphävts genom förordning (1996:317).
11 § har upphävts genom förordning (1996:317).

Tjänstetillsättningar m.m.

12 §  Regeringen utser generaldirektören samt avdelningsordförande och tekniska ledamöter.

13 §  Generaldirektören och övriga ledamöter utses för en bestämd tid. Annan ordförande på avdelning än generaldirektören och tekniska ledamöter som är anställda vid myndigheten utses dock tills vidare.

14 §  Ordförande på avdelning samt tekniska ledamöter tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S2]Andra tjänster tillsätts av myndigheten.

Personalföreträdareförordningen

15 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

16 § har upphävts genom förordning (1996:317).
17 § har upphävts genom förordning (1996:317).
18 § har upphävts genom förordning (1996:317).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:579) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993, då förordningen (1988:624) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd skall upphöra att gälla.
    Ikraftträder
    1993-07-01

Förordning (1996:317) om ändring i förordningen (1993:579) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd

Omfattning
upph. 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 7, 16, 17, 18 §§; ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1996-07-01

Förordning (1998:1391) om upphävande av förordningen (1993:579) med instruktion för Koncessionsnämnden för miljöskydd

Omfattning
upph.