Dir. 2001:118

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2001.

Sammanfattning av uppdraget

Kommittén Levande historia - utåtriktad verksamhet (Ku 2001:1) får, utöver sitt tidigare uppdrag, i uppgift att förbereda och genomföra etableringen av en ny myndighet, Forum för Levande historia, i Stockholm. Forumets uppdrag skall vara att främja arbete med, diskussion om och reflexion över demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i samtiden utifrån historiska perspektiv med utgångspunkt i Förintelsen. Verksamheten skall syfta till att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Kommittén skall bl.a. beskriva arbetsuppgifter, bemanna myndigheten och föreslå former för samverkan.

Kommittén skall även vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2003.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 september 1999 att tillkalla en kommitté med uppgiftatt utreda etablerandet av ett Forum för Levande historia (Ku 1999:9, dir. 1999:75). Kommittén överlämnade den 31 januari 2001 sin slutrapport Forum för Levande historia (SOU 2001:5). Rapporten har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Kulturdepartementet (dnr Ku 2001/341/Ka). Genom beslut den 25 januari 2001 tillkallade regeringen kommittén Levande historia - utåtriktad verksamhet (Ku 2001:1, dir. 2001:6) med uppgift att under 2001 och 2002 leda och bedriva den utåtriktade verksamhet som hittills bedrivits inom ramen för projektet Levande historia och av kommittén Forum för Levande historia.

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2002 att en ny myndighet, Forum för Levande historia, inrättas i Stockholm och att en organisationskommitté tillsätts med uppgift att lämna förslag till närmare utformning av myndighetens organisation och arbetsformer. Riksdagen beslutade att godkänna regeringens förslag (bet. 2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:72).

Utgångspunkter för myndighetens verksamhet

Den nya myndighetens verksamhet skall syfta till att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Den skall främja arbete med, diskussion om och reflexion över demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i samtiden utifrån historiska perspektiv, från Förintelsen och från svensk nutidshistoria. Verksamheten skall också, beroende på sammanhang, kunna knyta an till andra brott mot mänskligheten.

Inom ramen för myndighetens verksamhet är det särskilt viktigt att nå barn och ungdom. Därför är lärare men även andra vuxna i barns och ungdomars närmiljö centrala målgrupper. Myndigheten bör kontinuerligt föra en dialog med dessa målgrupper.

Myndigheten skall bidra till ett fördjupat historiemedvetande, bl.a. genom utställningar och konstnärliga uttrycksformer som musik, bildkonst, dans, teater, film och litteratur samt genom utbildning, föreläsningar och debatt. Gränsöverskridande och experimentella arbetsmetoder bör uppmuntras i syfte att nå grupper som traditionellt inte återfinns bland besökarna till aktiviteter av detta slag. Myndigheten skall utifrån såväl egna som andras initiativ kunna erbjuda stöd till projekt vars mål överensstämmer med myndighetens grundläggande syften och som har barn och ungdomar som främsta målgrupp.

Det är angeläget att myndigheten samarbetar tillsammans med t.ex. kommuner, utbildningsväsende, folkrörelser, föreningar och kulturinstitutioner. Detta samarbete bör kontinuerligt vidgas och utvecklas beroende på aktuellt sammanhang. I detta arbete bör myndigheten ta till vara kunskap från myndigheter och kulturinstitutioner med erfarenhet av regionala och lokala samarbetsmetoder.

Utbildning och information är viktiga redskap för att värna mänskliga rättigheter. Forum för Levande historia skall arbeta aktivt med dessa frågor. Regeringen kommer att presentera en nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna i januari 2002. I överensstämmelse med denna handlingsplan skall myndigheten bl.a. ansvara för att ta fram material om mänskliga rättigheter riktade till utbildningsväsendet. Dessutom skall myndigheten utarbeta en informationsstrategi för kunskapsspridning i ämnet. Myndigheten skall också avsätta resurser så att enskilda organisationer kan förbättra sina möjligheter till kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter.

Myndigheten skall aktivt medverka i det arbete som bedrivs inom Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

Den nya myndigheten skall aktivt främja högtidlighållandet av den 27 januari som Förintelsens minnesdag genom olika initiativ riktade till såväl det offentliga Sverige som föreningsliv, organisationer och enskilda.

Chef för myndigheten skall vara en överintendent. Regeringen utser överintendent och styrelse.

Myndigheten skall vara lokaliserad till Stockholm men dess insatser skall riktas till hela landet.

Tilläggsuppdraget

Föreslå bl.a. verksamhetsplan, budgetunderlag och instruktion

Kommittén skall utifrån ovanstående utgångspunkter samt i enlighet med regeringens riktlinjer i budgetpropositionen (prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 65) utarbeta en verksamhetsplan för 2003.

Kommittén skall även ge förslag till former för uppföljning och utvärdering av den nya myndighetens verksamhet.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2002 föreslagit att 40 miljoner kronor anslås 2003 för den nya myndigheten (prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, s. 101). För 2004 och 2005 skall kommitténs förslag tills vidare utgå ifrån en oförändrad anslagsnivå jämfört med 2003. Kommittén skall lämna underlag till budgetpropositionen 2003, till ramanslag och låneram för 2003 och redovisa preliminära anslagsberäkningar för 2004 och 2005. Samtliga kostnader för den nya myndigheten 2003 bör finansieras inom de ekonomiska ramar som redovisas i budgetpropositionen för 2002.

Kommittén skall lämna förslag till instruktion för myndigheten samt lämna underlag till 2003 års regleringsbrev.

Kommittén skall förbereda anslutningen av myndigheten till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner.

Kommittén skall ingå nödvändiga avtal för myndighetens räkning.

Lokalförsörjning

Regeringen bedömer att myndigheten skall kunna ta tillfälliga lokaler i bruk vid ingången av 2003. Kommittén skall påbörja planeringen av permanenta lokaler för myndigheten. Den bedömning kommittén gör av eventuella samordningseffekter skall redovisas.

Besluta om organisation, bemanning och inleda samverkan

Kommittén skall besluta om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer.

Kommittén skall ta fram riktlinjer för den kompetensförsörjning och bemanning verksamheten kräver. Kommittén skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Kommittén skall fatta beslut om bemanning liksom i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Kommittén bör identifiera andra relevanta myndigheters och kulturinstitutioners verksamhetsfält för att ta vara på samverkanseffekter och för att kunna göra klara gränsdragningar.

Samarbete bör inledas med kulturinstitutioner och andra partners av intresse bl.a. i syfte att uppnå god nationell förankring och för att dra nytta av redan gjorda erfarenheter. Kommittén skall föreslå i vilka former samarbete skall äga rum utifrån den verksamhetsinriktning som regeringen redovisat. Dessutom bör övervägas vilka ekonomiska riktlinjer som kan vara aktuella i sammanhanget.

Annan verksamhet

Vid myndighetens invigning skall publika evenemang erbjudas i Stockholm och, om möjligt, även i andra delar av landet.

En informationsstrategi skall utarbetas av kommittén.

Kommittén bör uppmärksamma den förstärkning av det antirasistiska arbetet som föreslagits i budgetpropositionen för 2002 och den översyn, som samtidigt initierats, av formerna för och organisationen av hur det antirasistiska arbetet på sikt bäst kan bedrivas.

Kommittén skall lösa de problem av rättslig karaktär som kan uppstå och i övrigt lämna de förslag och vidta eller förbereda de verkställighetsåtgärder som föranleds av uppdraget.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Arbetet skall bedrivas i kontakt med berörda myndigheter, kulturinstitutioner, föreningsliv och andra aktörer av relevans för myndigheten.

Kommittén skall samråda med bl.a. Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket och Riksarkivet.

Lokalfrågorna skall beredas i samråd med Statens fastighetsverk. För avtal om lokalförhyrning gäller regeringens prövning enligt förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

Kommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Kommittén skall lämna förslag till regeringen om

  • underlag till budgetpropositionen för 2003 och preliminära anslagsberäkningar för 2004-2005, senast den 28 februari 2002,
  • instruktion för myndigheten och behovet av andra författningar och författningsändringar senast den 31 augusti 2002,
  • verksamhetsplan för 2003 senast den 31 oktober 2002 och
  • underlag till 2003 års regleringsbrev senast den 31 oktober 2002.

Kommittén skall samlat redogöra för vilka avtal som slutits eller överlämnats till regeringens prövning samt viktigare åtgärder som därutöver vidtagits.

Uppdraget skall, där inget datum anges, redovisas senast den 31 december 2002.

(Kulturdepartementet)