Dir. 2001:38

Organisationskommitté för en myndighet för kvalificerad yrkesutbildning

-

Beslut vid regeringssammanträde den 10 maj 2001.

Sammanfattning av uppdraget

En utredare tillkallas med uppdrag att lämna underlag till regeringsbeslut och iövrigt vidta de åtgärder som behövs för att en myndighet med uppgift att administrera den kvalificerade yrkesutbildningen skall kunna inleda sin verksamhet den 1 oktober 2001.

Bakgrund

Regeringen har i propositionen Kvalificerad yrkesutbildning föreslagit att försöksverksamheten med viss kvalificerad yrkesutbildning skall övergå i reguljär verksamhet.

I propositionen föreslås att en särskild myndighet skall inrättas för att administrera den kvalificerade yrkesutbildningen.

Myndighetens uppgifter

· Ge utbildningsformen en tydlig särprägel samt göra prioriteringar för hur de resurser som avsätts för den föreslagna utbildningsformen bäst tillgodoser ett intresse som omfattar både de enskilda individerna och samhället i stort,

· pröva ansökningar om statsbidrag från utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning inom den nya utbildningsformen,

· ansvara för övergripande nationell planering och lämna underlag till beslut om de ekonomiska ramarna för hela utbildningsformen,

· ansvara för att utforma och genomföra en strategi för utveckling av utbildningsformen,

· ansvara för dokumentation av genomförd kvalificerad yrkesutbildning,

· upprätta en struktur för informationshantering såväl internt som externt i syfte att marknadsföra utbildningsformen och informera om de enskilda utbildningarna, och

· ansvara för löpande tillsyn och ekonomisk uppföljning och viss utvärdering av utbildningarna.

Utredaren skall lämna underlag till de regeringsbeslut och vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att en ny myndighet med ansvar att administrera den kvalificerade yrkesutbildningen skall kunna inleda sin verksamhet den 1 oktober 2001. Utredaren skall utgå från regeringens proposition Kvalificerad yrkesutbildning och vad riksdagen kan komma att uttala i frågan. Myndigheten skall lokaliseras till Hässleholm.

Utredaren skall anställa personal enligt de föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela samt i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och i övrigt beakta vad som sägs i lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Utredaren skall ge förslag till indelning av myndighetens verksamhet i verksamhetsgrenar samt lämna förslag till mål för dessa. Utredaren skall lämna förslag på nödvändiga författningsändringar. Utredaren skall vidare lämna förslag till styrelsens sammansättning och till mandatperioder för styrelseledamöterna samt med utgångspunkt i verksförordningen (1995:1322) lämna förslag till ledamöternas uppdrag. Vidare skall utredaren lämna förslag till namn och instruktion för den nya myndigheten. Utredaren skall ta fram ett budgetunderlag för myndigheten för perioden 2002 - 2004 samt förslag till budget och verksamhetsplan för myndigheten för perioden den 1 oktober 2001 till och med den 31 december 2001. I underlaget bör ingå en bedömning av lämplig nivå på låneramar och räntekontokrediter för myndigheten.

Utredaren skall dra upp riktlinjer för den nya myndighetens organisation och beakta att myndigheten skall präglas av flexibilitet och utnyttja informations- och kommunikationsteknik i syfte att verksamheten skall bli effektiv. Utredaren bör överväga möjligheter till samordningsvinster genom att dra nytta av funktioner som andra myndigheter har tillgång till, t.ex. vad gäller ekonomiadministration. Utredaren skall bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet. Utredaren skall fatta beslut om bemanningen enligt de föreskrifter som regeringen senare kommer att meddela liksom att fatta beslut om att även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Utredaren skall förbereda myndighetens anslutning till det statliga redovisningssystemet samt lägga upp redovisningsplaner och sluta nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet.

Utredaren skall utarbeta former för samråd och samverkan mellan den nya myndigheten och andra myndigheter. Särskilt bör analyseras hur former för samråd och samverkan med Statens skolverk, Högskoleverket och Arbetsmarknadsstyrelsen kan utformas. Vidare skall förslag kring samråd med regionala kompetensråd samt med andra regionala och kommunala myndigheter och organisationer lämnas. Utredaren skall även lämna förslag på former för samråd med arbetsmarknadens parter, andra intresseorganisationer och studerandeorganisationer.

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och studerandeorganisationer. Utredaren skall även hålla berörda centrala parter på arbetsmarknaden informerade om arbetet och bereda dem tillfälle att lämna synpunkter. Även berörda intresseorganisationer skall hållas informerade och ges möjlighet till att framföra sina synpunkter.

Utredaren skall senast den 13 augusti 2001 lämna förslag till

  • övergripande mål och förslag till instruktion,
  • budgetunderlag för myndigheten inför perioden 2002 till 2004,
  • budget för myndigheten och verksamhetsplan för perioden den 1 oktober 2001 - den 31 dec 2001,
  • nödvändiga författningsändringar,
  • former för samverkan med andra myndigheter och andra aktörer,
  • myndighetens namn, och
  • styrelsens sammansättning, mandatperioder samt omfattning av ledamöternas uppdrag.

(Utbildningsdepartementet)