Dir. 2003:72

Inrättande av en ny djurskyddsmyndighet

Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2003.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av en ny djurskyddsmyndighet som skall ha det totala ansvaret för djurskyddet. Myndigheten skall också vara den centrala myndigheten för djurskyddstillsynen. Den nya myndigheten skall överta det ansvar som Statens jordbruksverk och Centrala försöksdjursnämnden (CFN) i dag har enligt djurskyddslagen. Utredaren skall vidta de åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2004.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 19 april 2000 att bemyndiga chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över hur djurskyddet skall vara organiserat (dir. 2000:31). Uppdraget redovisades den 30 november 2000 i betänkandet Ett förbättrat djurskydd (SOU 2000:108). Utredaren redovisade alternativa förslag till en ny djurskyddsmyndighet och förordade att Jordbruksverkets ansvar för djurfrågor samt Centrala försöksdjursnämndens ansvar skulle föras över till den nya myndigheten.

Riksdagen har, efter förslag i budgetproposition (prop. 2001/2002:1, utgiftsområde 23, avsnitt 4.8.7) beslutat att medel skall anslås till en särskild djurskyddsmyndighet. För år 2002 har anslagits 28 miljoner kronor, för år 2003 har anslaget beräknats till 20 miljoner kronor och för år 2004 till 20,8 miljoner kronor.

I regeringens proposition 2001/02:189 En ny djurskyddsmyndighet redogörs för regeringens bedömning att en ny djurskyddsmyndighet bör vara den centrala myndigheten för djurskyddstillsynen och ha det totala djurskyddsansvaret för icke livsmedelsproducerande djur. Regeringen framhöll i propositionen att överföringar av vissa resurser som nu disponeras av Jordbruksverket kommer att göras. Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att CFN:s verksamhet skall överföras till den nya myndigheten. Den nya myndigheten beräknades kunna påbörja sitt arbete den 1 juli 2003. Vid sin behandling av den nyss nämnda propositionen den 5 februari 2003 beslutade riksdagen att ge regeringen tillkänna att den nya djurskyddsmyndighetens ansvarsområde bör utvidgas till att omfatta även livsmedelsproducerande djur. Vidare föreslog riksdagen att ikraftträdandet av de i propositionen föreslagna lagändringarna, som föranleds av inrättandet av en särskild djurskyddsmyndighet, senareläggs till den 1 januari 2004.

Avveckling av CFN

Regeringen har denna dag beslutat om kommittédirektiv (dir. 2003:73) för avveckling av CFN.

Det totala djurskyddsansvaret för samtliga djur enligt djurskyddslagen skall överföras till den nya myndigheten. Därmed överförs de uppgifter som Jordbruksverket har rörande djurskydd för samtliga djur enligt djurskyddslagen till den nya djurskyddsmyndigheten. Veterinära frågor i övrigt, t.ex. smittskydd, skall som tidigare tillhöra Jordbruksverket. CFN och huvudmannaskapet för de djurförsöksetiska nämnderna samt den centrala tillsynen enligt djurskyddslagen skall föras över till den nya myndigheten.

Den nya djurskyddsmyndigheten skall vara den föreskrivande myndigheten med stöd av djurskyddslagen för samtliga djur som omfattas av lagen. Genom att den nya myndigheten blir den centrala myndigheten för allt djurskydd får myndigheten en uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av denna lag och om det behövs, föreslå ändringar av lagen eller bestämmelser utfärdade med stöd av lagen. Myndigheten bör i detta sammanhang och i samråd med andra berörda myndigheter vid behov föreslå ändringar också i annan djurskyddsrelaterad lagstiftning. Från och med årsskiftet 2002/2003 gäller 4 § djurskyddslagen alla djur och inte som tidigare endast sådana djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar eller för att användas som försöksdjur eller i tävling. Ändringen innebär en utökad möjlighet att föreskriva hur samtliga djur skall hållas och skötas. En uppgift för myndigheten bör vara att ta fram artkarakteristika för de djurslag som omfattas av djurskyddslagen.

Den nya djurskyddsmyndigheten skall även ha i uppgift att på olika sätt bistå regeringen i det internationella djurskyddsarbetet som kan beröra samtliga departements ansvarsområden t.ex. inom EU och andra internationella sammanslutningar.

Den nya myndigheten bör i förekommande fall och på sedvanligt sätt samråda med andra myndigheter och organisationer.

Den nya djurskyddsmyndigheten skall vara den centrala tillsynsmyndigheten enligt djurskyddslagen och därmed ha ett övergripande ansvar för djurskyddet. Den skall också kunna meddela föreskrifter och allmänna råd om hur djurskyddstillsynen skall bedrivas. Myndigheten skall ha i uppdrag att vägleda, utbilda och stödja de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna samt även i övrigt öka deras kompetens. Myndigheten skall även verka för ökad kunskap hos andra yrkeskategorier som kommer i kontakt med djurskydd.

CFN:s uppgifter, inklusive huvudmannaskapet för de djurförsöksetiska nämnderna och Jordbruksverkets djurskyddsansvar för försöksdjur skall samlas i den nya djurskyddsmyndigheten. På så sätt kan all djurskyddskompetens och allt djurskyddsansvar för försöksdjur sammanföras hos en myndighet i stället för att som i dag delas mellan två myndigheter. Myndigheten skall med stöd av djurskyddslagen ges rätt att utfärda föreskrifter när det gäller frågor om hållande, skötsel och användning av försöksdjur, den djurförsöksetiska prövningen, statistik över försöksdjursanvändningen, utbildningskrav för personal som använder försöksdjur och destinationsuppfödning.

Det skall finnas anställda på myndigheten som har utbildning och erfarenhet av forskning, djurskydd för försöksdjur och alternativ till djurförsök. Den nya djurskyddsmyndigheten skall arbeta vidare med den åtgärdsplan för att stärka djurskyddet inom försöksdjursområdet som Jordbruksverket och CFN redovisade för regeringen i maj 1999. Myndigheten skall dessutom bistå och stödja de djurförsöksetiska nämnderna i deras arbete, t.ex. genom regelbunden utbildning och fortbildning. För att bistå de djurförsöksetiska nämnderna skall myndigheten sammanställa information om alternativa metoder till djurförsök. Myndigheten skall ha samarbete med olika kompetenscentra nationellt och internationellt.

CFN har lämnat stöd till forskning för att främja alternativa metoder till djurförsök sedan början av 1980-talet. För år 2002 t.o.m. år 2004 har anslagen för sådan forskning utökats med 5, 10 respektive 15 miljoner kronor. Den svenska läkemedelsindustrin har bidragit till forskningssatsningarna med betydande belopp. Samarbetet med läkemedelsindustrin i forskningsfrågor är viktigt och bör fortsätta under den nya djurskyddsmyndigheten.

En effektiv djurskyddstillsyn fordrar tillgång till uppgifter om olika typer av djurhållare. Därför skall myndigheten, med vägledning av det förslag som Jordbruksverket lämnat till regeringen den 1 september 1999, upprätta ett djurskyddstillsynsregister som kan användas för kommunernas praktiska tillsynsarbete. Registret behövs i första hand för kommunernas verksamhetsplanering av den regelbundna djurskyddstillsynen.

Den nya myndigheten skall överta huvudansvaret för det s.k. Animo-systemet.

Med stöd av lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar inrättades den 1 januari 2001 ett hund- och ägarregister. Den nya djurskyddsmyndigheten skall även överta ansvaret för detta register som kan innehålla information av intresse för djurskyddsmyndigheten men även för de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna.

Även andra myndigheter skall, i förekommande fall, ges möjlighet att ta del av registren.

Myndigheten skall inte bedriva forskning i egen regi, utan det är lämpligt att denna sker vid de universitet och högskolor som har kompetens inom djurskyddsområdet. Däremot måste det inom myndigheten finnas sådan kompetens att myndigheten kan bedöma vilken typ av forskning som behöver initieras, bl.a. för de forskningsmedel som kan komma att ställas till myndighetens förfogande, och var forskningsuppdrag lämpligen bör utföras. Djurskyddsmyndigheten måste också kunna bedöma resultatet av forskningen och vara förtrogen med den vetenskapliga litteraturen. Det är också av största vikt att de erfarenheter och den kompetens som byggts upp inom CFN i fråga om alternativa metoder till djurförsök tas till vara av den nya djurskyddsmyndigheten.

Myndigheten skall söka samarbete med liknande myndigheter eller organ bland EU:s medlemsstater för att effektivisera forskningen och spara resurser. Även samarbete med länder utanför EU kan komma i fråga om det bedöms vara till nytta för djurskyddet.

Utbildning om djurs beteende och välbefinnande är av stor vikt för kunskapen om vad som utgör ett gott djurskydd. Det skall därför vara djurskyddsmyndighetens uppgift att i egen regi eller i samarbete med andra aktörer, t.ex. Sveriges lantbruksuniversitet, genomföra nödvändiga fortbildningar för de olika yrkeskategorierna på djurskyddsområdet.

Man kan förvänta sig att en ny djurskyddsmyndighet tilldrar sig allmänhetens intresse och att många enskilda kommer att vända sig till myndigheten för att få råd i olika djurskyddsfrågor. Myndigheten måste därför ha en beredskap att kunna möta samhällets uppmärksamhet och att aktivt utarbeta och sprida information i sådana frågor.

Vid Jordbruksverket finns i dag ett djurskyddsråd som är ett rådgivande organ i djurskyddsfrågor. Den nya djurskyddsmyndigheten skall ha stöd av ett liknande råd med bred kompetens. Rådet skall vara allsidigt sammansatt med företrädare för bl.a. de myndigheter, organisationer och andra intressenter som i dag finns representerade i Jordbruksverkets djurskyddsråd och det skall lämpligen också ingå ledamöter med bl.a. etisk och etologisk kompetens. Rådet skall kunna göra vissa undersökningar och utarbeta rapporter om djurskyddsfrågor.

Även ett råd för forskning om alternativa metoder till djurförsök, som det som i dag finns vid CFN, skall inrättas vid den nya djurskyddsmyndigheten. I detta råd skall finnas representanter för såväl forskarsamhället som för samhället i övrigt, inklusive djurskyddet.

En ökad kunskap om och utbyte av erfarenheter beträffande alternativa behandlingsmetoder bedöms bidra till ett förbättrat djurskydd. Därför skall den nya djurskyddsmyndigheten inrätta ett råd för alternativa behandlingsmetoder mot bakgrund av vad som redovisas i betänkandet Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur (SOU 2001:16). Syftet med ett sådant råd är framför allt att genom samverkan mellan olika aktörer bidra till att djur behandlas väl samt skyddas mot onödigt lidande.

Myndigheten behöver högt kvalificerad personal för att kunna fullgöra uppgiften att vara den myndighet som har det totala ansvaret för djurskyddet. Förutom en generaldirektör som leder myndigheten bör det bl.a. finnas juridisk kompetens och forskningskompetens. Eftersom den nya djurskyddsmyndigheten blir den ansvariga myndigheten för djurskyddet och djurskyddslagen innefattar inte bara skötsel av djur utan även foder, djurmiljö, transporter, operativa ingrepp, avel m.m. ur ett djurskyddsperspektiv, är en bred kompetens på den nya myndigheten av största vikt.

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118) skall myndigheten placeras i Skara.

Utredaren skall vidta de åtgärder som behövs för att bilda en ny myndighet som skall ha det totala ansvaret enligt djurskyddslagen. Myndigheten skall kunna inrättas den 1 januari 2004.

Myndigheten skall överta det ansvar som Jordbruksverket har för djurskyddet samt de uppgifter CFN har. Myndigheten skall även vara central myndighet för all djurskyddstillsyn. Utredaren skall tydligt beskriva ansvarsområdet för den nya djurskyddsmyndigheten. Utredaren skall vid behov uppmärksamma regeringen på eventuella gränsdragningsproblem. I förekommande fall och i syfte att klargöra respektive myndighets ansvarsområde, skall ansvarsfördelning mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, övriga berörda myndigheter och organisationer, länsstyrelser, kommuner och den nya djurskyddsmyndigheten belysas. Med beaktande av de olika strukturer för försöksdjursarbetet som finns på CFN respektive Jordbruksverket skall utredaren utarbeta en enhetlig form för den nya myndighetens arbete med försöksdjursfrågor.

Utredaren skall vidta åtgärder för att hund- och ägarregistret och Animo-systemet skall kunna överföras till djurskyddsmyndigheten samt vidta de åtgärder som behövs för att inrätta ett arkiv och överföra relevant arkivmaterial från CFN respektive Jordbruksverket till den nya myndigheten.

Utredaren skall utarbeta former för samråd med och samverkan mellan myndigheter som har beröring med djurskyddsområdet samt med relevanta organisationer i förekommande fall.

Utredaren skall föreslå sammansättning och närmare uppgifter för myndighetens råd för djurskydd, alternativa metoder till djurförsök och alternativa behandlingsmetoder samt föreslå former för internationellt samarbete.

Utredaren skall lämna förslag om anslag, resursfördelning och verksamhetsplan för myndigheten för perioden 1 januari 2004- 31 december 2005.

Utredaren skall lämna förslag till verksamhetsmål, instruktion och regleringsbrev för myndigheten samt redovisa behovet av eventuella författningsändringar. I detta ingår att lämna förslag till styrelsens sammansättning och mandatperioder.

Utredaren skall förbereda myndighetens anslutning till det statliga redovisningssystemet samt lägga upp redovisningsplaner och sluta nödvändiga avtal för myndighetens verksamhet. Utredaren skall besluta om myndighetens organisation och överväga lämpliga arbetsformer. Utredaren skall vidare bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet. Utredaren skall fatta beslut om personaladministration, bl.a. rekrytering av personal, ekonomiadministration och övrig administration. Utredaren skall överväga om viss verksamhet, t.ex. ekonomi, delar av personaladministrationen och IT bör upphandlas. Utredaren skall vidare överväga finansieringen av registerverksamhet, information och utbildning.

Utredaren skall fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Den nya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren skall fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Utredaren skall samråda med den pågående utredningen om statlig tillsyn. Utredaren skall även samråda med Jordbruksverket, CFN, Naturvårdsverket, Ekonomistyrningsverket samt i erforderlig utsträckning även med i övrigt berörda myndigheter och organisationer. Myndigheterna skall lämna utredaren det underlag som utredaren begär.

Utredaren skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Vidare skall berörda myndigheter och intresseorganisationer hållas informerade och ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

Förslagets konsekvenser skall redovisas enligt vad som anges i 14 och 15 §§kommittéförordningen (1988:1474). Det är viktigt att eventuella omställningskostnader för Jordbruksverket belyses.

· verksamhetsmål för den nya djurskyddsmyndigheten,

· budgetunderlag för perioden 2004-2006,

· instruktion för myndigheten inklusive styrelsens sammansättning samt eventuella behov av författningsändringar,

· regleringsbrev för 2004,

· verksamhetsplan för perioden 1 januari 2004- 31 december 2005 samt

· övriga relevanta åtgärder.

Slutrapport skall lämnas till regeringen senast den 31 december 2003.

(Jordbruksdepartementet)