Dir. 2006:119

Översyn av körkortsförfattningarna m.m.

Kommittédirektiv

Översyn av körkortsförfattningarna m.m.

Dir.

2006:119

Beslut vid regeringssammanträde den 30 november 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall göra en översyn av

körkortsförfattningarna och med dem sammanhängande

författningar. Reglerna på detta område berör allmänheten i stor

utsträckning och bör därför vara tydliga och lättöverskådliga.

De begrepp och definitioner som används bör vara enhetliga.

Utredaren skall särskilt uppmärksamma vilka möjligheter som

finns att förenkla, förtydliga och samordna bestämmelserna på

området. Regler som kan vara krångliga och svårtillämpade för

allmänhet och myndigheter bör så långt som möjligt undvikas.

Utredaren skall också analysera hur EG:s direktiv om

ändring av direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort

(tredje körkortsdirektivet) skall genomföras i svensk rätt.

Genom direktivet införs nya körkortskategorier för mopeder

(AM), för lastbilar som väger högst 7 500 kg (C1) och för

bussar för maximalt 16 passagerare (D1). Vidare införs bland

annat en möjlighet att använda microchip på körkorten, den

högsta tillåtna totalvikten för att med B-körkort köra dragbil

och släp höjs och det görs ändringar av utbytestiden för körkort

med behörighet C och D. Det görs också vissa andra ändringar

av körkortskategorier och behörighetskrav i syfte att öka

trafiksäkerheten.

I uppdraget ingår att utreda vissa frågor om förnyelse och

utbyte av körkort samt att analysera förslag till förändringar av

reglerna för nyblivna förare under prövotiden. Utredaren skall

också se över systemet med läkares anmälningsplikt. Vidare

skall utredaren analysera hur författningsändringarna med

2

anledning av det nya yrkesförardirektivet

TPF

1

FPT

och det tredje

körkortsdirektivet påverkar varandra.

Utredaren skall slutligen utarbeta de författningsförslag, med

övergångsbestämmelser, som behövs.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2008. Den del av

uppdraget som avser förändringar av den högsta tillåtna

totalvikten för att dra fordonskombinationer (dragbil och släp)

med körkortsbehörighet B skall dock redovisas senast den 1 maj

2007.

Bakgrund och behovet av en utredning

Behov av en generell översyn

Bestämmelser om körkort och förarbevis finns huvudsakligen i

lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för

terrängskoter och förordningen (1999:991) om förarbevis för

moped klass I och för terrängskoter. Vägverket har med stöd av

dessa författningar utfärdat kompletterande föreskrifter. En rad

andra författningar handlar också om eller har samband med

körkortsfrågor. Vissa tillämpningsproblem har uppstått sedan

körkortslagstiftningen tillkom och de ändringar och tillägg som

har gjorts sedan dess har också medfört ett behov av att se över

körkortslagstiftningen och författningar som berör

körkortsfrågor generellt. Vidare finns behov av att harmonisera

den terminologi och de definitioner som används på området.

Även de regler som avser trafikskolor behöver ses över i

detta sammanhang.

TP

1

PT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa

vägfordon för gods- eller persontransporter och om ändring av rådets

förordning (EEG) nr 3820 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om

upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s.

4, Celex 32003L0059).

3

Anpassning till EG-direktivet om körkort

En överenskommelse om kommissionens förslag till EG-

direktiv om ändring i rådets direktiv 91/439/EEG om körkort

nåddes vid ministerrådet den 27 mars 2006. Europaparlamentet

förväntas inom kort anta direktivet och det beräknas kunna

träda i kraft i slutet av 2006. Därefter skall bestämmelserna i

EG-direktivet införlivas i de nationella rättsordningarna inom

sex år.

Det nya körkortsdirektivet innehåller regler för att underlätta

den fria rörligheten för fordonsförare inom EU, stärka

trafiksäkerheten och förhindra bedrägerier. En enda

körkortsmodell skall på sikt ersätta de över 110 olika modeller

som finns idag inom EU. För Sveriges del innebär ändringarna

bland annat följande:

• Micro-chip får föras in på körkortet. Om så sker skall

det innehålla de uppgifter som skall finnas på själva

körkortet. Medlemsstaterna får också föra in andra data

på chipet.

• Utbyte av körkort med behörighet C och D skall ske

vart femte år i stället för vart tionde år.

• Införande av en ny körkortskategori, AM, för mopeder

som är konstruerade för en högre hastighet än 25

km/tim. Teoriprov skall avläggas och medlemsstaterna

får även införa körprov och medicinska krav.

Åldersgränsen är 16 år men medlemsstaterna får

använda en gräns mellan 14 och 18 år på sitt eget

territorium. Körkortskategori AM gäller även för lätta

fyrhjulingar, så kallade mopedbilar (definierade enligt

artikel 1.3.a i typgodkännandedirektivet

TPF

2

FPT

).

• En höjning av minimiåldern för de mest kraftfulla

motorcyklarna, och vissa andra ändringar i

körkortskategorierna och behörighetskraven i syfte att

höja trafiksäkerheten.

TP

2

PT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG av den 18 mars

2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon och om

upphörande av rådets direktiv 91/61/EG EGT L 124, 9.5.2002, Celex

4

• Den högsta tillåtna totalvikten för att dra

fordonskombinationer (dragbil och släp) med

körkortsbehörighet B höjs från 3 500 kg till 4 250 kg. I

vissa fall skall dock en kortare utbildning alternativt ett

prov krävas.

• Införande av nya körkortskategorier:

o

C1 för lastbil som väger högst 7 500 kg.

Åldersgräns 18 år.

o

D1 för buss för maximalt 16 passagerare.

Åldersgräns 21 år.

• Åldersgränserna höjs till 21 år för körkortsbehörighet C

och till 24 år för D. För yrkesförare med

yrkesutbildning enligt för närvarande direktiv 2003/59

kan dock åldersgränserna vara 18 år för C och 21 år för

D liksom idag.

• En harmonisering av tidsperioderna för medicinska

kontroller för yrkesförare.

• Minimikrav för utbildning av förarprövare.

Förarbevisutredningen har i betänkandet Säkra förare på

moped, snöskoter och terränghjuling (SOU 2005:45) föreslagit

vissa ändringar i körkortsförfattningarna, samt vissa nya

författningar. Förslagen grundas delvis på det tredje, vid

betänkandets slutförande ännu inte färdiga, körkortsdirektivet.

Betänkandet har remissbehandlats. Utredningens förslag

övervägs för närvarande i Regeringskansliet.

Förnyelse av körkort för svenskar som bor permanent i ett

annat land

Enligt tredje körkortsdirektivet får körkort endast utfärdas till

den som uppfyller de kunskaps- och erfarenhetskrav som ställs

samt antingen har sitt permanenta boende i den utfärdande

staten eller kan visa att han eller hon har studerat där i mer än

sex månader. Kraven på permanent boende gäller även för

förnyelse av körkort då den administrativa perioden har löpt ut.

Den som bor permanent i ett nytt land kan alltså inte välja om

det gamla eller det nya boendelandet skall förnya körkortet.

5

Enligt körkortslagen skall ett körkort förnyas inom tio år efter

det att det har utfärdats eller förnyats. Detta gäller för den som

har ett körkort utfärdat i Sverige. För innehavare av svenskt

körkort som bor i en stat utanför EES förnyar svenska

myndigheter normalt körkortet då den administrativa

giltighetstiden löper ut. För svenskar som bosätter sig i annan

stat inom EES skall dock, enligt det nya körkortsdirektivet, det

land där man har sitt permanenta boende förnya körkortet.

Utbyte av körkort från tredje land

Enligt körkortslagen får endast körkort utfärdade i en stat inom

EES, Schweiz eller Japan bytas mot ett svenskt likvärdigt

körkort. En förutsättning för utbyte är att innehavaren är

permanent bosatt i Sverige. När det gäller Schweiz och Japan

skall körkortsinnehavaren uppfylla vissa personliga och

medicinska krav för utbyte. Sverige har inte något avtal om

körkortsutbyte med andra länder utanför EES.

Bakom Sveriges restriktiva hållning till körkortsutbyten

ligger främst trafiksäkerhetsskäl och förfalskningsaspekter. De

svenska körkorten fungerar också som ID-kort, vilket innebär

att förfalsknings- och säkerhetsaspekterna blir ännu viktigare..

Flera länder utanför EES har under senare år framställt

önskemål om att ingå avtal med Sverige om utbyte av körkort.

Yrkesförardirektivet

Den 15 juli 2003 antogs ett direktiv som behandlar vilka

kompetenskrav en förare måste uppfylla för att ha rätt att

yrkesmässigt utföra gods- respektive persontrafik,

yrkesförardirektivet

TPF

3

FPT

. Merparten av reglerna behandlar vilka

krav som skall ställas på en yrkesförare och på vilket sätt

kompetensen kan erhållas. Inom Regeringenskansliet pågår ett

TP

3

PT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa

vägfordon för gods- eller persontransporter och om ändring av rådets

förordning (EEG) nr 3820 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om

upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG (EUT L 226, 10.9.2003, s.

4, Celex 32003L0059).

6

arbete som syftar till att direktivet skall kunna genomföras i

svensk rätt. Yrkesförardirektivet står i nära samband med

bestämmelserna i körkortsdirektivet, särskilt när det gäller

körkortskategorier och behörighetskrav för att få framföra

tyngre fordon.

Unga förare

Unga förare är överrepresenterade i olycksstatistiken. Risken att

bli dödad i trafiken är flera gånger högre för

18

24

-åringar än

för åldersgruppen 25–64 år. Flera åtgärder har därför vidtagits

för att öka riskmedvetenheten hos unga förare. Bland annat har

en obligatorisk introduktionsutbildning för handledare och elev

vid privat övningskörning införts den 1 januari 2006. Arbete

pågår också med att utveckla riskutbildningen.

För nyblivna körkortsinnehavare finns i dag en prövotid på

två år. Reglerna innebär att om körkortet återkallas enligt 5 kap.

3 § 1–6 körkortslagen under prövotiden så måste personen alltid

avlägga ett nytt prov för att återfå behörigheten. Därefter gäller

en ny tvåårig prövotid. Vägverket har kommit in med ett förslag

till en ändring i prövotidsreglerna. Förslaget innebär att den

som har fått sitt körkort återkallat under prövotiden i stället för

nytt förarprov skall gå igenom ett rehabiliterings- eller

påverkansprogram för att kunna få nytt körkort. Sådana

program har införts i många länder i EU, ibland i kombination

med en prövotid liknande den svenska.

Läkares anmälningsplikt

Vägverket redovisade den 1 december 2005 ett

regeringsuppdrag om läkares skyldighet att till länsstyrelsen

anmäla den som på grund av medicinska skäl är uppenbart

olämplig att framföra ett körkortspliktigt fordon. Bakgrunden är

att systemet med läkares anmälningsplikt av olämpliga förare

fungerar mindre väl. Få anmälningar görs, mycket beroende på

oklara bestämmelser och okunskap men också på att läkarna

anser att en anmälan skulle äventyra förtroendet mellan läkare

och patient. I redovisningen framför Vägverket vissa förslag till

förbättringar av systemet, bland annat vissa ändringar i

7

körkortslagen. Vägverket föreslår vidare införandet av ett

system med trafikmedicinska centrum och enheter.

T

Enligt

Vägverkets bedömning skulle införandet av ett sådant system

förbättra möjligheterna att genomföra de utredningar som är

nödvändiga för att avgöra om en person av medicinska skäl är

olämplig att framföra ett körkortspliktigt fordon och öka

kvaliteten på dessa utredningar. Vidare skulle systemet innebära

att behovet av trafikmedicinsk utbildning vid bl.a.

grundutbildning av läkare kan tillgodoses och att

förutsättningarna för forskning inom områden som t.ex.

trafikmedicin och trafikolycksfall ökar.

T

Uppdraget

Regleringen av körkortsområdet berör allmänheten i stor

utsträckning och bör därför vara tydlig och lättöverskådlig. De

begrepp och definitioner som används bör vara enhetliga. De

möjligheter som finns att förenkla, förtydliga och samordna

bestämmelserna på området bör tas till vara. Regler som är

krångliga och svårtillämpade för allmänhet och myndigheter

skall ses över i syfte att göra dem enklare och mer begripliga.

En särskild utredare skall göra en samlad översyn av

körkortslagen, körkortsförordningen, lagen om trafikskolor och

med dem sammanhängande författningar. Det står utredaren

fritt att även i övrigt lämna förslag till förändrade regler i de fall

detta bedöms lämpligt.

Utredaren skall också analysera det tredje körkortsdirektivet

och lämna de förslag som behövs för att genomföra direktivet i

Sverige. Det kommer bland annat att krävas en översyn av

körkortsbehörigheterna och de krav som ställs för dessa.

Utredaren skall vidare följa det arbete som pågår för att

genomföra yrkesförardirektivet, vilket reglerar yrkesförares

grundläggande kompetens och fortbildning för gods- respektive

persontransporter. Särskilt skall konsekvenser som rör de nya

körkortskategorierna och behörighetskraven analyseras.

Utredaren skall överväga om författningar som är föranledda av

yrkesförardirektivet behöver ändras med anledning av det nya

körkortsdirektivet.

8

I uppdraget ingår att se över bestämmelserna om förnyelse

av körkort för svenskar som bor permanent i ett annat land.

Utredaren skall vidare analysera reglerna för utbyte av körkort

för medborgare från länder utanför EES.

Vägverkets förslag om att införa rehabiliterings- och

påverkansåtgärder som ett villkor för att åter få körkort efter en

återkallelse under prövotiden skall analyseras.

Slutligen skall utredaren, mot bakgrund av Vägverkets

förslag, se över systemet med läkares anmälningsplikt.

Utredningen skall ske med beaktande av de bestämmelser

avseende kostnadsberäkningar och konsekvensbeskrivningar

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 maj 2008.

Den del av uppdraget som avser förändringar av den högsta

tillåtna totalvikten för att dra fordonskombinationer (dragbil och

släp) med körkortsbehörighet B skall dock redovisas senast den

1 maj 2007.

(Näringsdepartementet)