Dir. 2006:29

Tilläggsdirektiv till Resursutredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Resursutredningen

Dir.

2006:29

(U 2004:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006.

Sammanfattning av uppdraget

Regeringen beslutade den 22 september 2004 om kommitté-

direktiv för en översyn av resurstilldelningssystemet för grund-

läggande högskoleutbildning (dir. 2004:49). Ett delbetänkande

redovisades i maj 2005 (SOU 2005:48). I följande

tilläggsdirektiv utvidgas uppdraget till att också omfatta en

översyn av resurstilldelning och övrig styrning avseende

forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor

inklusive Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vad gäller SLU

skall även resurstilldelningen till den grundläggande

högskoleutbildningen ses över. Utredarens utgångspunkt för

uppdraget skall vara behovet av hög vetenskaplig kvalitet samt

ökad profilering, närmare samarbete och arbetsfördelning

mellan olika lärosäten. Utredaren skall göra en översyn av de

villkor för forskning och forskarutbildning som skapas med

nuvarande styrning och finansiering av högskolesystemet.

Utredaren skall utifrån denna översyn föreslå förändringar i

principer och former för högskolesystemets styrning och

resurstilldelning avseende forskning och forskarutbildning samt

även kunna överväga andra åtgärder som innebär att de

övergripande målsättningarna uppnås.

2

Bakgrund

Universitet och högskolor har en central roll i den svenska

forskningen genom sin dominerande roll som forsknings-

utförare. Merparten av offentligt finansierad forskning, undan-

taget försvarsforskningen, utförs vid universitet och högskolor.

Jämfört med vissa andra länder finns det i Sverige relativt få

forskningsinstitut. Lärosätena svarar därmed både för det fria

kunskapssökandet genom grundforskning och för behovs-

motiverad forskning till stöd för olika samhällssektorer.

De villkor för forskning och forskarutbildning som skapas

genom högskolesystemets utformning, styrning och finansiering

är centrala forskningspolitiska frågor. Forskarutbildningen är en

väsentlig del av universitetens uppdrag, och doktorander utför

en stor del av forskningen. Forskarutbildningen är både en

integrerad del av forskningen och en utbildning som skall möta

doktorandernas behov och bidra till högskolans behov av

forskare och lärare, liksom det omgivande samhällets behov av

vetenskaplig kompetens. Högskolans uppgift att samverka med

det omgivande samhället är integrerad i hela högskolans

verksamhet, inklusive forskning och forskarutbildning. Genom

samverkan bidrar högskolan till både kunskapens nyttiggörande

och forskningens förankring i samhället.

Högskolesystemets utbyggnad

Det svenska högskolesystemet har byggts ut kraftigt under de

senaste decennierna. I slutet av 1970-talet fanns det tio lärosäten

med forskarutbildning, av vilka sex var universitet och fyra

fackhögskolor. Vid denna tid började etableringen av ett flertal

nya högskolor. Uppbyggnaden av nya universitet och högskolor

har därefter lett fram till att det idag finns 36 lärosäten med

staten som huvudman. Av dessa är 14 universitet med generell

rätt att utfärda examina inom forskarutbildning och fyra är

högskolor med rätt att utfärda forskarexamina inom för

respektive högskola särskilt beslutat vetenskapsområde. Antalet

högskolor utan vetenskapsområde är 18. Utöver dessa lärosäten

med staten som huvudman finns det tre enskilda utbildnings-

3

anordnare som har tillstånd att utfärda examina inom viss

forskarutbildning.

Utbyggnaden har inneburit en kraftig ökning av forskning

och forskarutbildning. Alla högskolor har sedan 1997 egna fasta

forskningsresurser. Antalet lärosäten med rätt att utfärda

examina inom forskarutbildning har nära fördubblats under de

senaste decennierna. Även antalet examinerade inom forskar-

utbildningen har under 1990-talet fördubblats och därefter

fortsatt att öka.

Regeringens ambition att det skall finnas minst ett

universitet eller en högskola i varje län har uppnåtts.

Universiteten och högskolorna har en viktig roll för utveck-

lingen såväl nationellt som internationellt. Genom det nu väl

utbyggda högskolesystemet ges förbättrade förutsättningar för

t.ex. breddad rekrytering av studenter och en regional

anknytning av högre utbildning och forskning. I regeringens

proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) har

regeringen uttalat att ett skede av konsolidering och profilering

inom högskolesystemet bör inledas.

Finansieringsbilden för forskning och forskarutbildning vid

universitet och högskolor

De sammanlagda intäkterna för forskning och forskarutbildning

vid universitet och högskolor uppgick till drygt 23 miljarder

kronor 2004. Av dessa svarade offentliga medel för 80 procent.

Knappt 46 procent av de samlade intäkterna kommer via direkta

statsanslag medan drygt 54 procent utgörs av externa intäkter

från såväl offentliga som privata finansiärer.

De externa medlen fördelas ofta i konkurrens efter prövning

av vetenskaplig kvalitet eller prövning av relevans för kunskap

till stöd för olika samhällssektorer, t.ex. medel från forsknings-

råd och andra forskningsfinansiärer. Av lärosätenas samlade

externa forskningsresurser 2003 var cirka hälften tilldelade efter

vetenskaplig prövning enligt Högskoleverkets klassificering av

intäkter från olika finansiärer.

4

Tilldelning av resurser för forskning och forskarutbildning

Lärosäten med rätt att utfärda examen i forskarutbildning

tilldelas resurser för forskning och forskarutbildning samt

konstnärligt utvecklingsarbete på ett för varje lärosäte separat

anslag. Riksdagen beslutade med anledning av regeringens

proposition Högskolans ledning, lärare och organisation (prop.

1996/97:141, bet. 1997/98:UbU3, rskr. 1997/98:12) att anslag

till forskning och forskarutbildning vid lärosäten under

dåvarande Utbildningsdepartementet från och med den 1 januari

1999 huvudsakligen skulle fördelas till fyra vetenskapsområden

benämnda humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt,

naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde. Därtill

infördes en särskild post för resurserna för konstnärligt

utvecklingsarbete. Lärosäten med rätt att utfärda examina i

forskarutbildningen disponerar inom sina anslag för forskning

och forskarutbildning särskilda anslagsposter för de tilldelade

vetenskapsområdena och i förekommande fall konstnärligt

utvecklingsarbete och har möjlighet att omfördela tre procent av

resurserna mellan posterna. Antalet vetenskapsområden per

universitet varierar mellan ett och fyra.

De lärosäten som före den 1 januari 1999 var universitet har

anslaget uppdelat i anslagsposter per vetenskapsområde och en

anslagspost för lokalhyror m.m. För de lärosäten som blivit

universitet efter den 1 januari 1999 ingår medel för lokalhyror i

anslagsposterna för vetenskapsområdena. Universitet och

högskolor med vetenskapsområde tilldelas även forsknings-

resurser på en anslagspost benämnd Övriga forskningsmedel

där högskolan själv beslutar om medlens fördelning. De

högskolor som inte är universitet eller har något vetenskaps-

område disponerar forskningsmedel från anslaget Forskning

och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor.

Sveriges lantbruksuniversitet, som ingår i Jordbruks-

departementets ansvarsområde, får ett samlat anslag för grund-

utbildning, forskning och forskarutbildning samt för en tredje

verksamhetsgren, fortlöpande miljöanalys.

Forskarutbildningen styrs genom att regeringen sätter upp

kvantitativa mål för antal doktorsexamina per lärosäte och

5

vetenskapsområde. Målen sätts med utgångspunkt i stats-

makternas ambitioner och respektive lärosätes totala kapacitet

inom forskarutbildning. De externa medlen utgör ofta en

väsentlig och nödvändig förutsättning för att målen för antal

examina skall kunna uppnås. Något särskilt belopp för

forskarutbildning anvisas inte inom ramen för lärosätenas

anslag för forskning och forskarutbildning.

Ansökan om rätt att benämnas universitet och att tilldelas

vetenskapsområde

Ett lärosäte kan ansöka hos regeringen om att tilldelas rätten att

benämnas universitet. På förslag av regeringen i

budgetpropositionen beslutade riksdagen (prop. 1996/97:1,

1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) om vilka kriterier som skall

gälla för att en högskola av regeringen skall ges rätten att

benämnas universitet. Bl.a. fastslogs att högskolan skall ha

grundutbildning och forskning av tillräcklig omfattning och

kvalitet, goda infrastrukturella förutsättningar och

internationella kontakter samt uppfylla kraven för att

självständigt få inrätta professurer och att utfärda doktors-

examen. Sedan 1999 har dock alla högskolor givits rätt att

självständigt anställa professorer. Med benämningen universitet

följer ett generellt tillstånd att utfärda examina inom

forskarutbildningen.

En högskola kan också ansöka hos regeringen om att

tilldelas ett vetenskapsområde och därmed ges tillstånd att

utfärda examina i forskarutbildning inom detta vetenskaps-

område (prop. 1996/97:141). För att en högskola skall tilldelas

vetenskapsområde skall den ha forskning och utbildning med

tillräcklig kvalitet och omfattning inom det sökta området. Före

beslut om universitetsstatus och nya vetenskapsområden har

regeringen låtit Högskoleverket pröva ansökningarna.

Efter införandet av fastlagda kriterier för universitetsstatus

fr.o.m. 1998 har regeringen med anledning av ansökningar från

fyra högskolor beslutat att högskolorna i Karlstad, Växjö och

Örebro skulle ges benämningen universitet fr.o.m. den 1 januari

1999 samt att Mitthögskolan skulle ges benämningen

6

universitet fr.o.m. den 1 januari 2005. Karolinska institutet,

Kungl. Tekniska högskolan och Högskolan i Luleå bedömdes

redan 1998 uppfylla kriterierna för att få benämnas universitet,

varför dessa lärosäten utan ansökan benämns universitet. Vidare

finns i dag fem högskolor som tilldelats vetenskapsområde:

Högskolan i Kalmar 1999, Blekinge tekniska högskola 1999,

Mälardalens högskola 2001 och Stiftelsen Högskolan i

Jönköping 2004. Malmö högskola fick medicinskt

vetenskapsområde 1999 då den odontologiska forskningen

fördes från Lunds universitet till Malmö högskola.

Behovet av utredning

Det svenska högskolesystemet har genomgått stora förändringar

och ställts inför nya utmaningar de senaste 10–15 åren.

Förändringarna avser bl.a. ökad internationell konkurrens med

nya krav på kraftsamling, prioritering och samarbete för en hög

vetenskaplig kvalitet. Tvärvetenskaplig forskning har ökat i

omfattning och betydelse. Antalet universitet och högskolor har

ökat och fler lärosäten än tidigare har tillstånd att utfärda

examina inom forskarutbildning. En etablerad ordning för

ansökan hos regeringen om rätt att benämnas universitet och

tillstånd att utfärda examina inom forskarutbildningen har

medfört ökade ambitioner när det gäller forskning hos ett flertal

högskolor. Forskarutbildningen har expanderat kraftigt, och

forskarutbildningens kvalitet och dess roll som en utbildning

också för arbetslivet utanför universitet och högskolor betonas

starkare. Uppgiften att samverka med det omgivande samhället

har givits allt större tyngd.

Införandet av systemet med mål- och resultatstyrning ger

lärosätena stor handlingsfrihet samtidigt som större krav ställs

på uppföljning och redovisning av verksamhet och resultat.

Såväl inom statsförvaltningen generellt som inom högskolan

har genomförts en betydande decentralisering med åtföljande

ökade administrativa uppgifter i den direkta verksamheten.

Nämnda förändringar har sammantaget resulterat i bl.a. utökade

uppgifter för enskilda lärare och forskare.

7

Principerna avseende såväl möjligheten att få universitets-

status eller vetenskapsområde som resurstilldelning till

forskning och forskarutbildning har gällt sedan slutet av 1990-

talet, men systemet har inte utvärderats. Vidare har

forskningens finansiering över tid förändrats genom en ökad

andel extern finansiering, men en samlad översyn av

finansieringsbilden avseende högskolans forskning och

tilldelningen av resurser för forskning och forskarutbildning har

inte genomförts.

Behovet av profilering och samarbete mellan lärosäten har

ökat, vilket ställer nya krav på formerna för styrning av

högskolan.

Det finns mot bakgrund av ovanstående förändringar och

nya utmaningar för universitet och högskolor skäl för en

översyn av de villkor för forskning och forskarutbildning som

skapas med nuvarande utformning, styrning och finansiering av

högskolesystemets forskning och forskarutbildning.

De direkta statsanslagens roll och betydelse

För att svensk forskning skall kunna möta en ökad internationell

konkurrens ställs ökade krav på kraftsamling inom viktiga

forskningsområden. Det är viktigt att ge de mest framstående

forskarna förutsättningar att bedriva långsiktig forskning i

attraktiva miljöer med kritisk massa.

De medel för forskning och forskarutbildning som anvisas

direkt till universitet och högskolor utgör grunden för

lärosätenas verksamhet och skall ge lärosätena möjlighet att

agera självständigt och fatta egna beslut om forskningens och

forskarutbildningens inriktning. Det är angeläget att det finns

möjlighet att pröva nya idéer och forskningsinriktningar. De

direkt anvisade statliga medlen skall också ge förutsättningar

för långsiktig planering av verksamheten. Universitet och

högskolor har ansvar för att forskarutbildningen planeras och

bedrivs så att de forskarstuderande ges en utbildning av hög

kvalitet och med trygga villkor, vilket regeringen har anfört i

8

För att åstadkomma nödvändig kvalitet och kraftsamling ställs

allt högre krav på lärosätena att åstadkomma prioritering och

profilering. Universitet och högskolor har enligt vad som

anförts i prop. 1996/97:141 ett ansvar för att utveckla

forskningsprofiler och genom omfördelning av resurser stärka

angelägen forskning.

Externa forskningsresurser har stor betydelse för stödet till

starka forskningsmiljöer. Samtidigt kan en mycket hög andel

extern finansiering, t.ex. hos de lärosäten som har betydande

bidrag från näringsliv och forskningsstiftelser, medföra

minskade möjligheter för lärosätet att besluta om profilering av

verksamheten. Extern finansiering som är förenad med krav på

medfinansiering från lärosätets sida minskar ytterligare

lärosätets möjligheter att självständigt besluta om prioritering

av resurser och verksamhet.

Utöver behovet av kraftsamling inom forskningen finns det

samtidigt ett behov av en kvalificerad bredd inom forskningen

för att det inom Sverige skall finnas en bred vetenskaplig

kompetens och för att säkra förnyelse och etablering av nya

forskningsinriktningar. En bred forskningsbas är därmed en

förutsättning för utveckling av de mest framstående miljöerna.

Fr.o.m. den 1 juli 2007 införs tre nivåer i examensstrukturen:

utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Enligt

regeringens mening skall forskarutbildningen vara en integrerad

del av den forskning som bedrivs, inklusive den stora del av

forskningen som finansieras genom bidrag från externa

finansiärer (prop. 2004/05:80). Att separera resurserna för

forskning och forskarutbildning för att åstadkomma en situation

där all forskarutbildning enbart finansieras av direkta

statsanslag är således inte önskvärt. Samtidigt riskerar ett alltför

starkt beroende av externa medel att få negativa effekter för

forskarutbildningen, eftersom det försvårar en samlad planering

av forskarutbildningen utifrån utbildningens och doktorand-

ernas behov. Forskarutbildningen skall dessutom inte bara vara

en biprodukt av forskningen utan även vara föremål för såväl

regeringens som lärosätenas överväganden om behovet av

forskarutbildade.

9

Det finns mot bakgrund av ovanstående skäl att se över vilka

effekter dagens former för finansiering har på lärosätenas

forskning och forskarutbildning bl.a. avseende kvalitet samt

lärosätenas möjligheter att åstadkomma såväl bredd inom

forskning och forskarutbildning som prioriterade satsningar,

profilering och samarbete med andra lärosäten. En översyn bör

med beaktande av lärosätenas samlade intäkter belysa hur

forskningsresurserna används, särskilt den roll de över

statsbudgeten satsade resurserna har. Av belysningen behöver

t.ex. framgå kort- respektive långsiktiga åtaganden och

ändamålen för resursfördelningen. Vidare bör det framgå i

vilken mån lärosätena använt sig av möjligheten att omfördela

resurser mellan vetenskapsområden, särskilt hur små ämnen och

ämnen under uppbyggnad finansierats. Översynen behöver visa

vilka möjligheter högskolestyrelser och fakultetsnämnder har

att åstadkomma omprioriteringar.

Det finns också skäl att utvärdera och analysera hur målen

för antal examina i forskarutbildningen fungerar som styr-

instrument och på vilka grunder de skall sättas.

Underlag för resurstilldelning

De externa medel som fördelas efter vetenskaplig prövning

utgör ett viktigt instrument för att främja hög kvalitet i

forskningen. De bidrar även till dynamik mellan såväl lärosäten

som ämnesområden i fördelningen av lärosätenas samlade

resurser för forskning och forskarutbildning. De direkta

statsanslagen till forskning och forskarutbildning vid lärosäten

har delvis en annan roll genom att ge förutsättningar för en

stabil verksamhet och långsiktig planering, vilket är grunden för

en högkvalitativ verksamhet. Det finns därmed ingen direkt

uttalad koppling mellan tilldelningen av lärosätenas direkta

statliga forskningsresurser och vissa specifika prestationer eller

kvalitetsmått

I vissa länder finns det dock system med inslag av

kvalitativa eller kvantitativa mått vid fördelning av direkta

medel till universitet och högskolor. I syfte att utveckla

regeringens beslutsunderlag vid resurstillskott avseende

10

forskning och forskarutbildning till lärosäten finns det skäl att

kartlägga vilka erfarenheter som finns i andra länder av sådana

rutiner eller system. Det är här särskilt intressant att kartlägga

hur olika resurstilldelningsmetoder med kvalitets- eller

prestationsrelaterade inslag påverkar lärosätens möjligheter till

prioritering och profilering samt samarbete och arbetsfördelning

mellan lärosäten och vilka effekter på verksamhetens kvalitet

som kan påvisas. Vidare finns det skäl att analysera vad som

kan utgöra objektiva kvalitetskriterier inom forskning och

forskarutbildning samt för- och nackdelar med att använda vissa

definierade kvalitetskriterier som ett underlag för regeringen.

Här bör ingå att analysera effekterna för olika typer av

lärosäten.

Det finns även skäl att analysera och överväga för- och

nackdelar med att även andra aspekter avseende lärosätenas

verksamhet skulle kunna utgöra underlag för regeringens

överväganden. Som exempel kan nämnas samverkan mellan

lärosäten samt utbildningens vetenskapliga förankring. Ett annat

möjligt exempel är spridning och nyttiggörande av forsknings-

resultat. Även andra möjliga aspekter kan övervägas. Det

behövs en analys av vilka sådana aspekter som skulle kunna

ingå i underlag för regeringens överväganden samt av för- och

nackdelar med att inbegripa dem i ett beslutsunderlag. Därvid

behöver effekterna för olika typer av lärosäten analyseras.

Internationella erfarenheter bör ligga till grund för analysen.

Samarbete och profilering

För att utbildning och forskning skall vara av hög kvalitet krävs

ett effektivt resursutnyttjande såväl ur ett nationellt perspektiv

som inom varje lärosäte. För att detta på bästa sätt skall kunna

uppnås är det bl.a. angeläget med ett aktivt prioriterings- och

profileringsarbete inom en högskola. Ett gott akademiskt

ledarskap är nödvändigt för att skapa förutsättningar för både

det interna prioriteringsarbetet och för samarbeten med andra

lärosäten.

Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen

Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) uttalat att det

11

svenska högskolesystemet bör utvecklas mot samarbeten mellan

lärosäten vad gäller såväl verksamhet som beslutsorgan och att

arbetsfördelning bör eftersträvas. Vidare anförs i propositionen

att det är regeringens mening att en sådan struktur bättre främjar

kvaliteten i svensk forskning och forskarutbildning än en

utökning av antalet universitet och högskolor med vetenskaps-

område. Regeringen har i propositionen uttalat att utvecklingen

kan leda till ett mer diversifierat system där universitet och

högskolor samarbetar utifrån sina skilda profiler med olika

tyngdpunkter inom forskning eller utbildning.

I ett effektivt forskningssystem är det nödvändigt att det

finns goda förutsättningar för samarbete kring forskning och

forskarutbildning. De 16 forskarskolor som startade med

anledning av regeringens proposition Forskning och förnyelse

(prop. 2000/01:3) utgör samarbeten mellan lärosäten med och

utan tillstånd att utfärda examina i forskarutbildningen. Även

annat sådant samarbete finns inom forskarskolor eller avseende

enskilda doktorander. Det finns skäl att göra en analys av

möjligheter och hinder i sådana samarbeten för att underlätta

fortsatt och ökat samarbete.

Nya behov av samarbete mellan lärosäten ställer nya krav på

högskolans inre organisationsformer. Det har därför införts en

ny bestämmelse i högskolelagen som gör det möjligt för

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att

meddela föreskrifter om försöksverksamhet som avviker från

organisatoriska bestämmelser i högskolelagen.

Det finns anledning att brett se över former och principer för

styrning och resurstilldelning avseende forskning och forskar-

utbildning i syfte att underlätta olika former av profilering, sam-

arbeten och arbetsfördelning.

Det finns även anledning att belysa vilken roll samverkan

och profilering kan ha för att säkra ett nära samband mellan

utbildning och forskning, vilket föreskrivs i högskolelagen

(1992:1434). Sedan 1997 har alla högskolor egna fasta

forskningsresurser. Att det finns en hög andel forskarutbildade

lärare är väsentligt för utbildningens vetenskapliga förankring.

Utbildningen formas och utvecklas genom forskningens

framsteg. Sambandet mellan forskning och utbildning bygger

12

dock inte på något enkelt mekaniskt samband. Utbildningens

vetenskapliga grund utgörs inte enbart av den forskning som

bedrivs av den enskilde läraren eller vid det enskilda lärosätet

utan bygger också på den kunskap som kommer fram i det

globala forskarsamhället, vilket kräver att lärarna vid universitet

och högskolor har en sådan kontakt med forskning att de

uppmärksammar och förstår nya vetenskapliga rön och deras

betydelse. Det innebär även att de studerande skall kunna

anlägga ett vetenskapligt perspektiv på sin utbildning och sin

kommande yrkesverksamhet. Resurstilldelningen till forskning

och forskarutbildning måste därför göras utifrån aktuella

forsknings- och utbildningspolitiska bedömningar av behoven.

Det finns behov av att lyfta fram internationella exempel som

visar hur man åstadkommer utbildningens vetenskapliga

förankring i skilda nationella system, bl.a. om det har skett

genom resurstilldelning.

Ansökan och beslut om universitetsstatus och

vetenskapsområden

Det finns ingen internationellt enhetlig definition av vad som

utgör ett universitet. Internationella jämförelser visar att

universitet är beteckningen på lärosäten med skilda uppdrag och

storlek. Likaså finns skilda former för att tilldela ett lärosäte

status som universitet. Beslut om universitetsstatus kan t.ex.

fattas av en regering eller av en instans med uppgift att bedöma

kvalitet och andra förutsättningar hos ett lärosäte med ambition

att bli universitet. Vidare finns det olika grad av koppling

mellan beslut om universitetsstatus och ekonomiskt åtagande

från staten.

I det svenska systemet före 1998 beslutade riksdagen om

vilka universitet som skulle finnas. Det fanns inga utarbetade

former för att ansöka om rätt att benämnas universitet eller rätt

att bedriva forskarutbildning. Beslut om universitetsstatus var

ett resultat av statsmakternas bedömning att det fanns ett behov

av att etablera ett nytt universitet. I sådana beslut låg ett

långsiktigt åtagande om ekonomisk uppbyggnad.

13

Sedan 1998 kan en högskola ansöka hos regeringen om att få

rätt att benämnas universitet. Riksdagen har beslutat om vilka

kriterier som skall vara uppfyllda för att ett lärosäte skall få

benämnas universitet. Regeringen har uttalat att beslut om

universitetsstatus eller vetenskapsområde innebär ett åtagande

om ekonomisk utbyggnad och att utbyggnaden måste ske

utifrån en forskningspolitisk bedömning och utifrån vad som är

statsfinansiellt möjligt. Möjligheten att ansöka om rätt att

benämnas universitet eller tilldelas vetenskapsområde, och

därmed ges tillstånd att utfärda examina inom forskar-

utbildningen, har medfört att flera lärosäten ansökt hos

regeringen om sådana rättigheter.

Ett system med fastlagda kriterier som skall uppfyllas för att

en högskola skall benämnas universitet eller tilldelas

vetenskapsområde leder till att en högskola som anser sig

uppfylla kriterierna, också anser sig ha rätt att prövas och

tilldelas den nya statusen. Då beslut om universitetsstatus och

vetenskapsområde innebär ett ekonomiskt åtagande om fortsatt

resursmässig utbyggnad kräver dagens system emellertid att

regeringen också gör andra överväganden, utöver den prövande

instansens bedömning av om högskolan uppfyller kriterierna.

Dagens system för att ansöka om vetenskapsområde och

universitetsstatus kan kritiseras för att inte uppmuntra till

profilering. En högskolas strävan att uppfylla kraven för

tilldelning av vetenskapsområde eller universitetsstatus kan i

stället leda till ansträngningar för att bredda verksamheten i

syfte att utveckla tillräcklig kvalitet och omfattning av

forskningen. Systemet ger inte heller incitament för samarbete

mellan lärosäten.

En följd av dagens system är att högskolor gör stora

ansträngningar för att ansöka om ett vetenskapsområde eller

universitetsstatus, utan att regeringen bedömt att det föreligger

forskningspolitiska och statsfinansiella förutsättningar för en

sådan utbyggnad av forskningen. Det finns därför skäl att

analysera konsekvenserna av att å ena sidan flera högskolor

anser sig uppfylla kriterierna för universitetsstatus eller

vetenskapsområde och därmed följande tillstånd att utfärda

examen i forskarutbildning och att det å andra sidan finns behov

14

av ytterligare profilering och samarbete inom högskolesystemet.

Nuvarande system för ansökan och beslut när det gäller rätten

att benämnas universitet och tillstånd att utfärda examen i

forskarutbildning behöver jämföras med andra möjliga system

och för- och nackdelar med olika modeller bör analyseras.

Denna typ av beslut kan t.ex. helt ligga inom ramen för

statsmakternas övergripande forsknings- och utbildnings-

politiska prioriteringar. Ett annat alternativ är att beslut om

universitetsstatus fattas av en annan instans än regeringen och

därmed frikopplas från åtagande om ekonomisk utbyggnad.

Även andra möjliga former än de angivna exemplen behöver

givetvis övervägas. De resursmässiga konsekvenserna av olika

system behöver belysas. Internationella jämförelser bör ligga

till grund för analysen.

Ett nytt system bör utformas så att det främjar prioriteringar

hos lärosätena som kan leda fram till en nödvändig profilering

och arbetsfördelning i det svenska forskningssystemet. Möjlig-

heter att stimulera organiserat samarbete mellan lärosäten bör

analyseras och bedömas.

Vetenskapsområde som indelningsgrund för resurstilldelning

och examenstillstånd m.m.

Syftet med att 1999 införa vetenskapsområde som indelnings-

grund för resurstilldelning till forskning och forskarutbildning

för lärosäten under dåvarande Utbildningsdepartementet, i

stället för den tidigare fördelningen till fakulteter, var att

underlätta för universitet och högskolor att göra egna priorite-

ringar av forskningsresurserna. Fördelning till vetenskaps-

områden skulle ge bättre förutsättningar för tvärvetenskapligt

samarbete. Tillstånd att utfärda examen inom forskarutbildning

knöts till vetenskapsområden.

Begreppet vetenskapsområde används således dels vid

tilldelning av anslagsmedel, dels som indelningsgrund för till-

stånd att utfärda examina inom forskarutbildningen. Det finns

dock ingen fullständig koppling mellan de två användnings-

områdena för begreppet vetenskapsområde. Ett universitet har

ett generellt tillstånd att utfärda forskarexamina, även om

15

lärosätet inte tilldelas medel för samtliga vetenskapsområden.

Vid vissa universitet bedrivs en betydande andel av forskar-

utbildningen inom forskningsområden som ligger utanför det

eller de vetenskapsområden som lärosätet tilldelas direkta

statliga resurser för.

Ett ökat behov av prioriteringar och kraftsamling inom

forskningen ställer krav på att de principer och regelverk som

styr högskolan är anpassade till dagens verksamhet och förut-

sättningar.

Det finns anledning att se över om syftet med reformen av-

seende vetenskapsområde som grund för resurstilldelning – att

skapa ökade omfördelnings- och prioriteringsmöjligheter – har

uppnåtts eller om det finns behov av ytterligare möjligheter till

lokala prioriteringar med beaktande av riksdagens och

regeringens intresse av att kunna styra forskningsresurserna till

olika områden.

Utöver indelningen i vetenskapsområden styr regeringen

resurserna till forskning och forskarutbildning samt konstnärligt

utvecklingsarbete för vissa särskilda ändamål, t.ex. ersättning

för lokalhyror m.m. Denna styrning skiljer sig åt mellan

lärosätena. Vid en översyn av tilldelning av resurser till

vetenskapsområden behöver även dessa olika former av

styrning analyseras och för- och nackdelar med modellerna

belysas. Vidare behöver underlag för eventuella förändringar

inhämtas. Vad gäller resurser för lokaler bör ett enhetligt

system införas där lärosätena själva ansvarar för avvägningen

mellan olika kostnadsslag. Det finns också anledning att

överväga om nuvarande vetenskapsområden är en ändamåls-

enlig indelningsgrund för tillstånd att utfärda examina inom

forskarutbildningen och i samband därmed belysa hur

forskningsområden av disciplinövergripande karaktär behandlas

inom systemet med vetenskapsområden. Det innefattar även

frågan om det är ändamålsenligt med en koppling av tillstånd

att utfärda examina inom forskarutbildningen till de områden

som utgör indelningsgrund för resurser.

16

Sveriges lantbruksuniversitet

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ligger under Jordbruks-

departementets ansvarsområde, till skillnad från övriga

universitet och högskolor som Utbildnings- och

kulturdepartementet svarar för.

Verksamheten vid SLU regleras dels genom högskolelagen

(1992:1434), dels genom förordningen (1993:221) för Sveriges

lantbruksuniversitet. Förordningens föreskrifter är till stora

delar desamma som de som finns i högskoleförordningen

SLU har ett väl definierat samhällsuppdrag och en tydlig

koppling till de areella näringarna. Av 3 kap. 1 § förordningen

för Sveriges lantbruksuniversitet framgår att det vid Lantbruks-

universitetet bedrivs forskning, forskarutbildning och

grundutbildning inom jord- och trädgårdsbruk, landskaps-

planering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och

vedråvarans förädling, vattenbruk samt veterinärmedicin och

husdjursskötsel. SLU har som övergripande verksamhetsidé att

utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och

människans hållbara nyttjande av dessa.

Det offentliga intresset för de areella näringarna och

livsmedelsproduktionen har av politiska skäl varit stort, och

utbildning och forskning för dessa områden har därför varit

starkt kopplade till jordbrukspolitiken. I propositionen

Forskning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170) slog

regeringen fast att SLU skall vara ett samlat sektorsuniversitet

för de areella verksamheterna. I propositionen anfördes också

att SLU skall bedriva dels grundutbildning, dels grundforskning

och tillämpad forskning med tillhörande försöksverksamhet.

När det gäller tillämpad forskning har SLU en funktion som i de

flesta andra europeiska länder innehas av särskilda forsknings-

institut. Den svenska modellen har bedömts ha en klar fördel

genom större möjligheter till integration mellan tillämpad och

grundläggande forskning, mellan utbildning och forskning samt

mellan akademi och samhälle.

SLU har, enligt bilaga till förordningen för Sveriges

lantbruksuniversitet, tillstånd att utfärda dels generella examina,

17

dels ett antal olika yrkesexamina avsedda för verksamhet inom

ovan definierade områden, företrädesvis inom jordbruks- och

skogsbrukssektorn, i syfte att bl.a. förse sektorn med kompetent

arbetskraft. Dessa yrkesexamina är exklusiva för SLU.

Vissa av de utbildningar som bedrivs vid SLU har ett litet

antal platser. Dessa utbildningar fyller ett specifikt

arbetskraftsbehov för de areella näringarna och torde vara

angelägna ur ett samhällsperspektiv. Hur långt samhällets

ansvar sträcker sig för utbildning och forskning för de areella

näringarna och SLU:s roll i det svenska högskolesystemet

utreds för närvarande i särskild ordning inom

Jordbruksdepartementet (dnr Jo2005/2164).

Universitet och högskolor under Utbildnings- och

kulturdepartementet har separata anslag för grundutbildning

respektive forskning och forskarutbildning.

Dessa lärosätens anslagsintäkter för grundutbildning är

beroende av redovisat antal helårsstudenter och helårs-

prestationer samt av vilka utbildningsområden dessa tillhör, då

ersättningsbeloppen för helårsprestationer och helårsstudenter

är olika för olika utbildningsområden. Den totala ersättningen

begränsas av ett takbelopp som tillsammans med eventuell

ersättning för särskilda åtaganden utgör lärosätets grund-

utbildningsanslag.

SLU anvisas medel under ett sammanhållet anslag under

utgiftsområde 23. Anslaget skall finansiera grundutbildning,

forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys,

som utgör en tredje verksamhetsgren för SLU och är unik inom

högskolan. Verksamhetsgrenen tillkom 1997.

SLU har vid sin interna anslagsfördelning haft ovan nämnda

ersättningsbelopp för helårsprestationer och helårsstudenter som

riktmärke.

Uppdraget

Regeringen beslutade den 22 september 2004 om kommitté-

direktiv för en översyn av resurstilldelningssystemet för den

grundläggande högskoleutbildningen. I maj 2005 redovisades

ett delbetänkande (SOU 2005:48). I följande tilläggsdirektiv

18

utvidgas uppdraget till att omfatta resurstilldelning och övrig

styrning avseende forskning och forskarutbildning vid

universitet och högskolor, inklusive Sveriges lantbruks-

universitet (SLU). Vad gäller SLU skall även resurstilldelning

till den grundläggande högskoleutbildningen ses över.

En utgångspunkt för uppdraget skall vara behovet av hög

vetenskaplig kvalitet samt ökad profilering, närmare samarbete

och arbetsfördelning mellan olika lärosäten.

Utredaren skall göra en översyn av de villkor för forskning

och forskarutbildning som skapas av högskolesystemets

nuvarande utformning, styrning och finansiering. Utredaren

skall utifrån denna översyn föreslå förändringar i principer och

former för högskolesystemets resurstilldelning och övrig

styrning avseende forskning och forskarutbildning i syfte att

bl.a. ge lärosätena möjligheter, i förhållande till sina samlade

verksamheter inom forskning och forskarutbildning, till

egeninitierad långsiktig verksamhet. Utredaren skall även kunna

överväga andra åtgärder som främjar forskningens och

forskarutbildningens kvalitet, profilering och samarbete mellan

lärosäten samt möjliggör långsiktig planering av lärosätenas

verksamhet.

Utredaren skall särskilt:

− Belysa på vilket sätt lärosätenas samlade intäkter för

forskning och forskarutbildning fördelas. Av belysningen

bör lång- och kortsiktiga åtaganden och fördelning på

olika typer av ändamål framgå, vilka möjligheter

högskoleledningar och fakultetsnämnder har att åstad-

komma omprioriteringar samt vad kraven på medfinans-

iering betyder för olika lärosäten.

− Inhämta internationella erfarenheter av tillämpning av

kvalitetsrelaterade och prestationsrelaterade kriterier i

resurstilldelning till universitet och högskolor avseende

forskning och forskarutbildning. Utifrån dessa erfaren-

heter, och med beaktande av att lärosätenas finansiering

innefattar en hög andel extern finansiering, analysera för-

och nackdelar med att använda sådana kriterier som ett

19

underlag för regeringens tilldelning av resurser till

lärosäten. Utredaren skall även analysera vad som kan

utgöra kvalitetskriterier, och avseende forskarutbildning

även prestationsrelaterade kriterier, vid resurstilldelning

till forskning och forskarutbildning och beskriva för- och

nackdelar med olika kriterier. Utredaren bör även

analysera för- och nackdelar med möjligheten att även

andra aspekter på lärosätenas verksamhet, t.ex. samverkan

mellan lärosäten, utbildningens vetenskapliga förankring

samt spridning och nyttiggörande av forskningsresultat,

skulle kunna utgöra underlag för regeringens

överväganden. Utredaren skall analysera vilka sådana

aspekter som skulle kunna ingå i underlag för regeringens

överväganden och beskriva för- och nackdelar med att

inbegripa dem i ett beslutsunderlag. Därvid skall

effekterna för olika typer av lärosäten analyseras.

Internationella erfarenheter skall ligga till grund för

analysen. Om utredaren finner det motiverat, skall förslag

lämnas till möjliga kvalitets- eller prestationsrelaterade

kriterier samt även andra möjliga aspekter på ett lärosätes

verksamhet som kan utgöra underlag för regeringens

resurstilldelning till forskning och forskarutbildning vid

universitet och högskolor.

− Analysera för- och nackdelar med olika system för

ansökan, prövning och beslut om rätt att benämnas

universitet eller ges tillstånd att utfärda examen inom

forskarutbildning. Internationella jämförelser bör ligga till

grund för analysen. Utredaren skall utifrån denna analys

föreslå ett nytt system för beslut om universitetsstatus och

tillstånd att utfärda examen inom forskarutbildning.

Utredarens förslag skall främja hög kvalitet och veten-

skaplig bredd i verksamheten samt samarbete och

profilering.

− Analysera för- och nackdelar med dagens

vetenskapsområden som indelningsgrund för resurstill-

delning respektive tillstånd att utfärda examen inom

forskarutbildning. Vidare skall utredaren analysera

lämpligheten av en gemensam indelningsgrund för

20

tilldelning av resurser och tillstånd att utfärda examen

inom forskarutbildning. Om utredaren finner det motiverat

skall förslag lämnas om ett nytt system som underlättar

vetenskaplig förnyelse och främjar hög vetenskaplig

kvalitet. Förslaget skall beakta behovet av samarbete

mellan lärosäten samt riksdagens och regeringens

möjlighet att kunna styra forskningsresurserna till olika

områden.

− Analysera hur övriga lärosätens prestationsbaserade

resurstilldelningssystem för grundläggande högskole-

utbildning skulle kunna tillämpas även för SLU. Härvid

skall utredaren, efter samråd med utredningen om SLU:s

roll i högskolesystemet, göra en bedömning av vilka

konsekvenser ett sådant system skulle innebära för SLU:s

möjligheter att ge sådan utbildning som jord- och

skogsnäringen efterfrågar. Utredaren skall beträffande alla

förslag som lämnas analysera konsekvenserna av

eventuella förändringar för olika typer av lärosäten – äldre

respektive unga universitet samt högskolor med respektive

utan vetenskapsområde. Även aspekter som lärosätens

storlek, inriktning och bredd avseende forskningsverksam-

heten samt olika omfattning av och möjligheter till extern

finansiering bör beaktas.

Utredaren skall analysera vilka författningsändringar

förslagen kan föranleda samt vid behov ge förslag till ny eller

ändrad författning.

Utredaren skall redovisa uppdraget till Utbildnings- och

kulturdepartementet senast den 1 oktober 2007.

(Utbildnings-

och

kulturdepartementet)