Dir. 2006:38

Ansvarsfrågan vid odling av

Kommittédirektiv

Ansvarsfrågan vid odling av

genmodifierade grödor

Dir.

2006:38

Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall analysera om det finns behov av

särskilda skadeståndsregler avseende ekonomisk skada till följd

av spridning av genetiskt modifierade organismer till andra som

odlar jordbruks- eller trädgårdsprodukter som inte är genetiskt

modifierade, vid odling eller i samband med transport eller

annan hantering. Med genetiskt modifierade organismer avses i

detta sammanhang såväl växten i sig, olika växtdelar, t.ex. dess

förökningsmaterial och även fritt genmaterial. Utredaren skall

analysera nu gällande bestämmelser samt ta ställning till om

dessa är tillräckliga eller om ytterligare bestämmelser är

nödvändiga för att hålla tredje part skadeslösa. Frågor om strikt

skadeståndsansvar, beviskrav och hur ersättningsfrågan ska

hanteras i de fall där det inte går att härleda en skada till en viss

odling med genetiskt modifierade organismer, skall särskilt

övervägas.

Utredaren skall lämna de förslag till de författningsändringar

som behövs för att genomföra förslagen.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2007.

2

Bakgrund

Ekonomisk skada

I Sverige odlas i dag genetiskt modifierade grödor endast för

fältförsök i en begränsad omfattning. Det kan dock antas att

kommersiell odling inom en snar framtid kommer att

förekomma. Med genetiskt modifierade grödor avses i detta

sammanhang såväl växten i sig, olika växtdelar, t.ex. dess

förökningsmaterial och även fritt genmaterial. Vid odling av

genetiskt modifierade grödor kan genetiskt modifierade växter,

förökningsmaterial som t.ex pollen, frön, genmaterial och

jämförbara växtdelar spridas till fält med andra grödor. Om

skörden från dessa fält innehåller en viss andel modifierat

genmaterial måste den märkas med uppgift om detta innehåll.

Märkningen kan innebära att produkten inte längre är attraktiv

för konsumenterna, eller att producenten måste sänka priset för

att få produkten såld. Dessutom kan även själva märkningen i

sig innebära kostnader för odlaren, t.ex. i form av

märkningskostnader och särhållningskostnader. Särskilda risker

för att ekonomisk skada uppkommer kan förekomma vid

ekologisk odling och andra typer av kvalitetscertifierad odling.

Spridning av genetiskt modifierade organismer kan således ge

upphov till en ekonomisk skada för berörda lantbrukare och

andra som odlar jordbruks- eller trädgårdsprodukter , men även

för andra som kan drabbas av sänkta fastighetsvärden eller

hinder för nyttjande av sin mark.

Det är viktigt att risken för att ekonomiska skador skall

uppstå minimeras genom krav på försiktighetsåtgärder vid

odling och annan hantering av genetiskt modifierade

organismer.

För inträffade skador bör det finnas rättvisa och tydliga

regler om ersättning. Principen bör vara att reglerna garanterar

den som drabbas av en oönskad inblandning av genetiskt

modifierade organismer i sin skörd erhåller ekonomisk

ersättning för den uppkomna skadan, d.v.s. att såväl ökade

3

kostnader som uteblivna intäkter samt eventuell

förmögenhetsskada ersätts.

Allmänt om befintlig lagstiftning m.m.

Hantering av genetiskt modifierade organismer regleras av

gemenskapslagstiftningen (Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig

utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om

upphävande av rådets direktiv 90/220EEG, Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september

2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade

organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter

som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om

ändring av direktiv 2001/18/EG samt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003

om genetiskt modifierade livsmedel och foder) och de

nationella bestämmelser som genomför eller kompletterar EG:s

lagstiftning på området Enligt nämnda lagstiftning måste en

genetiskt modifierad organism godkännas innan den får släppas

ut på marknaden. För att bedöma om ett utsläppande kan

godkännas måste först riskerna för hälsa och effekter på miljön

analyseras och värderas. Riskbedömning och godkännande skall

ske i enlighet med ett särkskilt förfarande. Nationella

bestämmelser för användning och hantering av genetiskt

modifierade organismer finns även i 13 kap.miljöbalken.

När det gäller skador på naturmiljön avser regeringen att

under våren 2006 ge Miljöansvarsutredningen (M2004:03) ett

tilläggsdirektiv för att behandla ansvarsfrågor vid skador på den

naturliga biologiska mångfalden vid odling av genetiskt

modifierade organismer, där ansvar inte täcks av

miljöansvarsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att

förebygga och avhjälpa miljöskador).

EG: s rekommendation om samexistens

Gemenskapslagstiftningen omfattar varken regler om

försiktighetsåtgärder eller skadeståndsbestämmelser. Detta får,

4

enligt artikel 26a i direktiv 2001/18/EG, i stället regleras av

medlemsstaterna själva. Artikeln stadgar att "Medlemsstaterna

får vidta lämpliga åtgärder för att förhindra oavsiktlig

förekomst av genetiskt modifierade organismer i andra

produkter".

För att vägleda länderna har kommissionen den 23 juli 2003

meddelat en rekommendation med riktlinjer för utarbetande av

nationella strategier och bästa praxis för samexistens mellan

genetiskt modifierade grödor och konventionellt och ekologiskt

jordbruk (2003/556/EG). I rekommendationen uppmanas

medlemsstaterna att se över behovet av krav på

försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade

organismer samt analysera nödvändigheten av särskilda regler

om skadestånd. Rekommendationen omfattar ekonomisk skada

som orsakats av att genetiskt modifierade organismer spridits

till odlingen endera från andra fält eller i samband med

transport eller annan hantering som sammanhänger med

odlingen.

Vad gäller odlingskraven har Statens jordbruksverk fått i

uppdrag (Jo2005/1781) att lämna förslag till regler om

försiktighetsåtgärder vid odling och hantering av genetiskt

modifierade organismer. Uppdraget har redovisats 16 december,

2005.

Befintliga skadeståndsregler

I 32 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om bl.a.

fastighetsägares eller tomträttshavares skadeståndsskyldighet

för skadegörande verksamhet. Enligt 32 kap. 1 § skall

skadestånd betalas för personskada, sakskada eller ren

förmögenhetsskada som en verksamhet på en fastighet har

orsakat i sin omgivning. Om den störning som föranlett skadan

inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten

eller dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden

föreligger strikt skadeståndsansvar.

5

Enligt 32 kap. 3 § miljöbalken skall skadestånd betalas för

skador genom förorening av vattenområden eller grundvatten,

luftförorening, markförorening, buller, skakning eller annan

liknande störning. En skada skall anses ha orsakats genom en

störning om det, med hänsyn till störningens och

skadeverkningarnas art, andra möjliga skadeorsaker samt

omständigheterna i övrigt, föreligger övervägande sannolikhet

för ett sådant orsakssamband.

Skador som avses i kommissionens rekommendation

2003/556/EG skulle kunna jämställas med markförorening eller

annan liknande störning som omfattas av miljöbalkens

bestämmelser. I propositionen till miljöbalken (prop.

1997/98:45) anges som exempel på förorening skador till följd

av läckage av olja eller gift. I olja eller gift finns skadliga

kemikalier eller substanser. Sådana kemikalier eller substanser

kan bindas till markpartiklar eller lösas i markvattnet och tas

upp av grödan. Förorenad skörd kan vara hälsofarlig och därför

betraktas som otjänlig. Det borde dock vara tveksamt om nu

aktuell skördeskada utan vidare kan jämställas med sådan

hälsofara och skörden kan knappast anses vara otjänlig på

samma sätt som om den vore kemikalieskadad. Inte heller när

det gäller annan störning skulle skada till följd av annan

ofrivillig förekomst av genetiskt modifierade organismer i

skörden kunna motsvara vad som avses i miljöbalken.

Enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen skall lagen tillämpas om inte

annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt

av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Om skada till

följd av spridning av genetiskt modifierade organismer inte kan

anses omfattas av andra skadeståndsbestämmelser i exempelvis

miljöbalken, är således skadeståndslagen tillämplig.

Skadeståndslagen innehåller regler om ersättning för bl.a.

sakskada och ren förmögenhetsskada. Ersättningsskyldighet för

sistnämnda skada gäller dock som huvudregel endast om

skadan förorsakats av ett brott. För att ersättning enligt

skadeståndslagen skall lämnas måste det finnas ett

6

orsakssamband mellan det åberopade förfarandet och den

inträffade skadan.

Såvitt avser person- eller sakskada skall

enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen skadan ersättas av den som

uppsåtligen eller av vårdslöshet har vållat skadan. Det är den

skadelidande som skall bevisa att uppsåt eller vårdslöshet och

adekvat kausalitet föreligger.

Strikt skadeståndsansvar

Strikt skadeståndsansvar innebär att den som orsakar en skada

är skyldig att ersätta denna, oavsett om han eller hon har

handlat oaktsamt eller inte. Bestämmelser om strikt

skadeståndsansvar förekommer vanligen vid farlig verksamhet.

Bestämmelser om strikt skadeståndsansvar i svensk lagstiftning

finns förutom i 32 kap.miljöbalken bl.a. i luftansvarighetslagen

ansvarighet för oljeskada till sjöss (1973:1198) och

om tillsyn över katter och hundar.

Utredningsbehovet

Såsom tidigare redovisats förekommer redan i dag viss

försöksodling av genetiskt modifierade grödor. Kommersiell

odling av genetiskt modifierade grödor kommer troligen att

förekomma i framtiden. När genetiskt modifierade organismer

odlas finns risk för att organismerna sprids till andra odlingar

och odlingsmark där grödor besläktade med de aktuella

genetiskt modifierade grödorna avses odlas kommande

odlingssäsonger. Detta kan orsaka ekonomisk skada.

EG: s lagstiftning innehåller inga särskilda bestämmelser

om ansvarsfrågan vid odling av genetiskt modifierade

organismer, utan detta får regleras av medlemsstaterna själva.

Såsom tidigare redovisats har dock kommissionen i en

rekommendation uppmärksammat frågan och uppmanat

medlemsstaterna att analysera behovet av särskilda

skadeståndsregler.

7

Det är osäkert om miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

kan tillämpas i i de fall som avses här eller om de allmänna

bestämmelserna i skadeståndslagen skall tillämpas och om de

sistnämnda i så fall är tillräckliga och lämpliga.

Vid en tillämpning av skadeståndslagen ställs det stora krav

på den skadelidande odlaren att visa hur skada uppkommit. När

det gäller förekomst av genetiskt modifierade organismer kan

det vara svårt att bevisa varifrån organismerna ursprungligen

kommer. Det är inte omöjligt att förekomsten i vissa fall

härstammat från det utsäde som används inom det egna

jordbruket. Om detta kan uteslutas kvarstår ändå att bevisa

vilken annan odlare som förorsakat skadan samt om denne

förfarit vårdslöst.

Frågan är om införande av strikt skadeståndsansvar för

odlare av genetiskt modifierade organismer skulle vara en

lämplig lösning. Samtidigt har det konstaterats att

bevisproblemen i fråga om organismernas ursprung kvarstår,

trots införande av en sådan lagstiftning. Det har bl.a. därför

hävdats att en särskild ersättningsfond bör inrättas. Det har även

föreslagits att redovisade bevisproblem skulle kunna lösas på ett

annat sätt, exempelvis genom regler om bevislättnad.

Betydelsen av regler om försiktighetsåtgärder vid odling bör

även noteras i sammanhanget.

Utredningsuppdraget

Uppdraget avser regler om skadestånd för ekonomisk skada till

följd av spridning av genetiskt modifierade organismer till

andra som odlar jordbruks- eller trädgårdsprodukter. Uppdraget

avser även spridning av genetiskt modifierade organismer som

skett vid transport eller annan hantering som utförs av odlaren

fram till den plats där de avses säljas för första gången.

Utredaren skall göra en djupare analys av hur befintlig

lagstiftning skall tillämpas vid spridning av genetiskt

modifierade organismer. Utredaren skall vidare analysera om

tillämpningen av nuvarande bestämmelser är tillräcklig eller om

särskilda skadeståndsbestämmelser bör införas.

8

Utredaren skall särskilt överväga om ett strikt

skadeståndsansvar bör införas. I detta omfattas all typ av

ekonomisk skada även ren förmögenhetsskada. Om utredaren

föreslår införande av regler om strikt skadeståndsansvar, skall

det även lämnas förslag på hur ersättningsfrågan skall hanteras i

de fall där det inte går att härleda en skada på en gröda till en

viss odling med genetiskt modifierade organismer. En annan

omständighet som skall beaktas i sammanhanget är den långa

grobarhetstid som finns för vissa grödor.

Om strikt skadeståndsansvar inte anses vara lämpligt, skall

utredaren analysera om de bevisproblem för drabbade odlare av

jordbruks- eller trädgårdsprodukter som kan förutses bör lösas

på annat sätt, exempelvis genom införande av en särskild

bevislättnadsregel. Vidare skall utredaren, även för det fall att

strikt skadeståndsansvar inte föreslås, överväga behovet av

särskilda bestämmelser om ersättning i de fall där det inte går

att härleda en skada på en gröda till en viss odling med

genetiskt modifierade organismer. Om ett sådant behov anses

föreligga skall förslag till bestämmelser lämnas.

Utredningsarbetet

Utredaren skall beakta EG:s lagstiftning och kommissionens

rekommendation på området samt EG:s regler för den inre

marknaden. Utredaren skall även beakta hur skadeståndsfrågan

hanterats i ett lämpligt urval andra medlemsländer. Hänsyn

skall tas till eventuell effekt av kommande regler om

försiktighetsåtgärder vid odling.

Utredaren skall belysa vilka administrativa och ekonomiska

konsekvenser förslagen skulle få för odlare av såväl genetiskt

modifierade som konventionella och ekologiska grödor, andra

näringsidkare och för staten. I den mån kostnader för staten

uppkommer skall förslag till finansiering lämnas i enlighet med

gällande finansieringsprinciper.

Utredaren skall lämna förslag till de författningsändringar

som behövs.

9

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa uppdraget senast den 15 juni 2007.

(Jordbruksdepartementet)