Dir. 2006:49

Genomförande av EG:s direktiv om lagring

Kommittédirektiv

Genomförande av EG:s direktiv om lagring

av trafikuppgifter

Dir.

2006:49

Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare får i uppdrag att lämna förslag till hur

Europaparlamentens och rådets direktiv 2006/24/EG

TP

PT

om lagring

av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med

tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska

kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och

om ändring av direktiv 2002/58/EG

TPF

1

FPT

skall genomföras i svensk

rätt.

Utredaren skall lämna förslag till de författningsändringar

som är nödvändiga och övriga åtgärder som direktivet kan ge

anledning till. Utredningens arbete skall ske i nära samverkan

med berörda myndigheter, näringsliv och företrädare för

berörda branscher. Utredaren skall följa det arbete som EU:s

organ och medlemsstaterna kan komma att initiera med

anledning av de nationella genomförandena av direktivet.

Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter

Efter bombattentaten i Madrid den 25 mars 2004 fick rådet för

rättsliga och inrikes frågor (RIF) i uppdrag av Europeiska rådet

att snarast anta gemensamma åtgärder om lagring av

trafikuppgifter. Ett antal länder, däribland Sverige, utarbetade

TP

1

PT

EUT L 105, 13.4.2006, s. 54 (Celex 32006L0024).

2

ett förslag som presenterades under sommaren 2004 och som

förhandlades under 2004 och 2005.

Europaparlamentet och rådet antog den 15 mars 2006 direk-

tiv 2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter. Direktivet syftar

till att harmonisera medlemsstaternas regler om de skyldigheter

som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska

kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har

att lagra vissa uppgifter som genereras eller behandlas i

samband med att en kommunikation sker per fast eller mobil

telefoni, eller på Internet. Med uppgifter avses i direktivet

trafik- och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs

för att identifiera en abonnent eller användare (nedan används

begreppet trafikuppgifter; samtliga ovannämnda uppgifter avses

emellertid). Tanken är att se till att trafikuppgifter skall finnas

tillgängliga och kunna lämnas ut till de brottsbekämpande

myndigheterna för att de skall kunna avslöja, utreda och åtala

för allvarlig brottslighet, såsom denna definieras i nationell lag.

Direktivet hindrar inte medlemsstaterna att i sin nationella

lagstiftning införa eller behålla en längre gående

lagringsskyldighet för andra trafikuppgifter än vad som följer

av direktivet, eftersom artikel 15.1 i direktivet 2002/58/EG om

integritet och elektronisk kommunikation alltjämt gäller för

dessa delar.

Direktivet anger de kategorier av uppgifter som skall lagras.

Dessa kategorier är uppdelade på fast och mobil telefoni samt

Internetåtkomst, e-post och Internettelefoni. De uppgifter som

skall lagras svarar främst, enkelt uttryckt, på frågorna vem

kommunicerade med vem, när skedde det, var befann sig de

som kommunicerade med varandra och vilken typ av

kommunikation användes vid tillfället. Lagringsskyldigheten

omfattar inte innehållet i en kommunikation. Direktivet anger

lagringstiden för alla kategorier av trafikuppgifter till minst sex

månader och högst två år, med möjlighet att ha en tidsbegränsad

längre lagringstid vid särskilda omständigheter. Dessa åtgärder

skall i sådana fall godkännas av EG-kommissionen.

Direktivet innehåller också bestämmelser om bl.a. skydd av

personuppgifter, statistik och utvärdering.

3

Behovet av en utredning

I svensk lagstiftning finns inga krav på att nät- och

tjänsteleverantörer skall anpassa sin verksamhet för att kunna

lagra historiska trafikuppgifter för brottsbekämpningsändamål.

Tvärtom gäller enligt 6 kap. 5 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation som huvudregel att trafikuppgifter

skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för

att överföra ett elektroniskt meddelande. Undantag från denna

ordning gäller enligt 6 kap.6 och 8 §§ samma lag om uppgif-

terna behövs t.ex. för fakturering, betalning av samtrafikavgifter

eller för att förhindra eller avslöja obehörig användning av ett

nät eller en tjänst. I den mån trafikuppgifter finns kvar, kan

polis och åklagare få tillgång till dessa t.ex. efter ett beslut om

hemlig teleövervakning enligt 27 kap.rättegångsbalken. Även

om en nät- och tjänsteleverantör enligt 6 kap. 19 § lagen om

elektronisk kommunikation skall anpassa sin verksamhet så att

ett beslut om hemlig teleövervakning kan verkställas (s.k.

anpassningsskyldighet) innebär det inget krav på att

trafikuppgifter måste lagras (se prop. 2002/03:74 s. 39).

Anpassningsskyldigheten avser endast övervakning i realtid.

För Sveriges del medför direktivets krav på att historiska trafik-

uppgifter skall lagras således ett behov av ändringar i lag.

Nät- och tjänsteleverantörers anpassningsskyldighet enligt 6

kap. 19 § lagen om elektronisk kommunikation omfattar enbart

dem som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller

tjänster inom sådana nät; vid tjänster finns vissa begränsningar i

anpassningsskyldigheten när det gäller datakommunikation. Det

skall jämföras med direktivet som inte innehåller några sådana

begränsningar. Detta innebär således att

anpassningsskyldigheten måste utökas till att även omfatta de

krav som direktivet anger beträffande historiska trafikuppgifter.

Enligt direktivet skall tillgången till trafikuppgifter regleras i

nationell rätt, med beaktande av Europeiska konventionen om

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna (Europakonventionen). Polis och åklagare kan i dag

få tillgång till historiska trafikuppgifter från en nät- eller

tjänsteleverantör enligt vissa bestämmelser i lag. Som nämnts

4

ovan kan det ske efter ett domstolsbeslut om hemlig

teleövervakning enligt 27 kap. 19 § rättegångsbalken, varvid

bl.a. som huvudregel krävs att det finns en person som är

skäligen misstänkt för brott med ett minimistraff om sex

månaders fängelse. Trafikuppgifterna kan även inhämtas genom

att den tystnadsplikt som åligger nät- och tjänsteleverantörer

enligt 6 kap. 20–21 §§ i lagen om elektronisk kommunikation

bryts, se 6 kap. 22 § samma lag. För detta krävs att utredningen

avser ett brott vars minimistraff är två års fängelse. Uppgifter

om abonnemang kan dock lämnas ut om fängelse är föreskrivet

för brottet och det bedöms kunna föranleda annan påföljd än

böter.

Om det är en myndighet som bedriver televerksamhet gäller

sekretesslagens (1980:100) bestämmelser (se 9 kap. 8 § och 14

Syftet med direktivet är att trafikuppgifter skall lagras för att

kunna lämnas ut och användas i utredningar av allvarlig

brottslighet. Vad som är allvarlig brottslighet är upp till varje

stat att avgöra, men enligt en förklaring till direktivet skall

hänsyn tas till den lista som finns i artikel 2 i rambeslutet om en

europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan

medlemsstaterna (2002/584/RIF), vilket kan medföra att vissa

överväganden kan behöva göras vid det nationella

genomförandet av direktivet.

De kostnader som uppkommer för nät- och

tjänsteleverantörer i samband med att de skall anpassa sin

verksamhet enligt 6 kap. 19 § lagen om elektronisk kommuni-

kation belastar i dag nät- och tjänsteleverantörerna. Däremot

kan dessa kräva ersättning vid verkställighet av ett beslut om

hemlig teleövervakning eller vid utlämnande av uppgifter enligt

6 kap. 22 § samma lag. Det saknas däremot bestämmelser i lag

eller annan författning om vilken nivå på ersättningen som nät-

och tjänsteleverantörerna kan kräva i ett enskilt fall. Direktivet

reglerar inte kostnadsfrågan i något avseende, men ett

genomförande av direktivet medför att överväganden i dessa

frågor måste ske.

Enligt 6 kap. 2 § lagen om elektronisk kommunikation gäller

bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Denna lag

5

genomför direktivet 95/46/EG om skydd för enskilda personer

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria

flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet), vars syfte

bl.a. är att skapa ett skydd vid behandling av personuppgifter.

Genom lagen om elektronisk kommunikation genomförs även

direktivet om integritet och elektronisk kommunikation

(2002/58/EG) som kompletterar dataskyddsdirektivet. Enligt

direktivet om lagring av trafikuppgifter skall bestämmelserna

om skydd vid behandling av personuppgifter enligt de nämnda

direktiven även gälla vid lagring av historiska trafikuppgifter.

Med hänsyn till att stora mängder trafikuppgifter kommer att

lagras under en längre tid kan det finnas skäl att närmare se över

om det behövs ytterligare skyddsregler, inklusive regler om

informationssäkerhet.

Tidigare utredningsarbete

Genom kommittédirektiv som beslutades den 7 december 2000

(dir. 2000:90) upprättades Beredningen för rättsväsendets

utveckling (BRU). En huvuduppgift för BRU var att öka

effektiviteten och kvaliteten i rättsväsendets arbete. Genom åren

har BRU lagt fram ett flertal förslag. I betänkandet Ökad

effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen (SOU

2003:74) föreslår BRU bl.a. att verkställighet av beslut om

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning samt

utlämnande av uppgifter enligt 6 kap. 22 § lagen om elektronisk

kommunikation skall ske utan kostnader för de

brottsbekämpande myndigheterna. Denna fråga bereds inom

Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

Genom tilläggsdirektiv den 20 november 2003 (dir.

2003:145) fick BRU i uppdrag att bl.a. göra en översyn av det

regelverk som styr de brottsbekämpande myndigheternas

möjligheter att få tillgång till innehållet i och uppgifter om

elektronisk kommunikation. I maj 2005 överlämnades

betänkandet Tillgång till elektronisk kommunikation i

brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38). I betänkandet föreslås

en modernisering av rättegångsbalkens terminologi i de

bestämmelser som reglerar bl.a. hemlig teleövervakning.

6

Anpassningsskyldigheten vidgas till att omfatta de

verksamheter som i dag kan bli föremål för ett beslut om hemlig

teleövervakning. Vidare föreslås att tillgången till

trafikuppgifter uteslutande skall regleras i 27 kap.

rättegångsbalken, vilket innebär att motsvarande bestämmelser i

lagen om elektronisk kommunikation i huvudsak förs över till

rättegångsbalken. En ändring som dock föreslås är att polis- och

åklagarmyndighet alltid skall kunna få tillgång till uppgifter om

abonnemang oavsett vilken påföljd brottet kan föranleda.

BRU föreslår att nät- och tjänsteleverantörerna även

fortsättningsvis skall stå för de anpassningskostnader som

krävs. Förslaget kommer enligt beredningen att leda till ökade

kostnader för dessa, men kostnaderna kommer att kunna föras

över till abonnenterna och för dem bli försumbara.

Med hänsyn till de då pågående förhandlingarna om det

direktiv om lagring av trafikuppgifter som nu antagits lämnade

BRU inte några förslag i frågan om skyldigheten för nät- och

tjänsteleverantörer att bevara trafikuppgifter under viss tid för

brottsbekämpande ändamål, även om denna fråga omfattades av

tilläggsdirektivet. BRU beskrev dock det stora behovet för de

brottsutredande myndigheterna att få tillgång till trafikuppgifter

i förundersökningar och de problem som bristen i nuvarande

lagstiftning innebär i detta avseende.

BRU:s betänkande bereds nu inom Regeringskansliet

(Justitiedepartementet).

Uppdraget

Utredaren skall ta ställning till hur direktivet om lagring av

trafikuppgifter skall genomföras i svensk rätt och lämna förslag

till de författningsändringar som behövs.

Syftet med direktivet, dvs. att säkerställa att historiska trafik-

uppgifter finns tillgängliga och kan lämnas ut i

brottsutredningar vid misstanke om allvarliga brott, är

utgångspunkten vid genomförandet av direktivet.

Genomförandet skall ske med hänsyn till den tekniska

utvecklingen som sker inom området för elektronisk

kommunikation. Utredaren skall också beakta behovet av en väl

7

fungerande konkurrens på marknaden i allmänhet samt hur

förslagen i utredningen påverkar konkurrensen mellan stora och

små aktörer och möjligheten till marknadstillträde. Utredaren

skall vidare ta hänsyn till hur förslagen påverkar såväl

etablerade som presumtiva aktörers investeringsvilja.

De bestämmelser som utredaren föreslår skall i möjligaste

mån vara teknikneutrala. Samtidigt skall utredaren beakta

behovet av tydliga och väl avgränsade regler.

Med hänsyn till att stora mängder trafikuppgifter skall lagras

skall utredaren i anslutning till sina förslag belysa de integritets-

aspekter som aktualiseras. Detta skall ske med utgångspunkt i

2 kap.regeringsformen samt artikel 8 i Europakonventionen så

att det nationella genomförandet av direktivet är förenligt med

dessa stadganden. Utredaren kan därvidlag föreslå regler som

syftar till att stärka skyddet och motverka missbruk av

personuppgifterna och som är förenliga med dataskydds-

direktivet (95/46/EG) och direktivet om integritet och

elektronisk kommunikation (2002/58/EG), till vilka direktivet

om lagring av trafikuppgifter hänvisar.

Anpassningsskyldigheten

Utredaren skall utforma en anpassningsskyldighet för nät- och

tjänsteleverantörer när det gäller lagring av historiska

trafikuppgifter enligt direktivet. I de förslag som utredaren

lägger fram skall målsättningen vidare vara att trafikuppgifterna

skall lagras endast hos en nät- eller tjänsteleverantör och inte

hos flera sådana aktörer samtidigt. När det gäller hur lång tid

uppgifterna skall lagras bör utgångspunkten för utredarens

arbete vara att lagringstiden inte skall understiga ett år för

någon typ av trafikuppgift. Andra lagringstider är dock möjliga

om detta bedöms vara lämpligt.

Historiska trafikuppgifter är ofta av grundläggande betydelse

vid utredning av allvarlig brottslighet. Det är därför av stor vikt

att den anpassningsskyldighet som utformas resulterar i att de

brottsbekämpande myndigheterna får tillgång till den

information de behöver. Vissa typer av trafikuppgifter omfattas

dock inte av direktivets lagringsskyldighet. Utredaren skall

8

därför utifrån artikel 15.1 i direktivet om integritet och

elektronisk kommunikation (2002/58/EG) analysera de

brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång till

trafikuppgifter som inte uttryckligen följer av direktivets

lagringsskyldighet. Lagringsskyldigheten skall emellertid inte

omfatta andra trafikuppgifter än sådana som myndigheterna kan

ha tillgång till i dag och som avser fast och mobil telefoni, samt

Internetåtkomst, e-post och Internettelefoni.

När det sedan gäller vem som skall lagra de olika

trafikuppgifterna anger direktivet leverantörer av allmänna

kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska

kommunikationstjänster. I detta ligger en begränsning i vilka

nät- och tjänsteleverantörer som skall omfattas av

anpassningsskyldigheten. Av samma skäl som anges ovan om

de brottsbekämpande myndigheternas behov av att få tillgång

till viktig information, skall utredaren överväga om sådana nät-

och tjänsteleverantörer som inte omnämns i direktivet bör

omfattas av en skyldighet att lagra och lämna ut trafikuppgifter.

Kostnadsfrågan

Ett genomförande av direktivet kommer att medföra kostnader

dels för att genomföra den anpassningsskyldighet som

direktivet medför, dels vid utlämnandet av trafikuppgifter i

varje enskilt ärende.

I dag står nät- och tjänsteleverantörerna för den anpassnings-

kostnad som följer av lagen om elektronisk kommunikation.

Detta gäller dock endast hemlig teleövervakning i realtid efter-

som anpassningsskyldigheten inte omfattar ett krav att lagra

historiska trafikuppgifter. Däremot kräver dessa leverantörer

som huvudregel ersättning när uppgifterna, i den mån de finns,

skall tas fram och lämnas ut till de brottsbekämpande

myndigheterna.

Utredaren skall analysera vilka kostnader som uppstår till

följd av de förslag som läggs fram när det gäller att lagra

historiska trafikuppgifter och att lämna ut trafikuppgifterna i

enskilda ärenden. Utifrån dessa kostnadsberäkningar skall

utredaren föreslå hur kostnaderna skall fördelas mellan det

9

allmänna och nät- och tjänsteleverantörerna. Utredaren skall

analysera och redogöra för olika alternativ till hur kostnaderna

kan fördelas samt de för- och nackdelar de olika alternativen

medför. När det gäller frågan om vem som skall stå för

kostnaderna skall utredaren särskilt beakta vilken lösning som

blir samhällsekonomiskt mest kostnadseffektiv.

Övriga frågor

Direktivet anger att det är upp till medlemsstaterna att i sin

nationella lagstiftning reglera förutsättningarna att få tillgång

till trafikuppgifterna. Utgångspunkten är att de förutsättningar

som gäller i dag för att få tillgång till trafikuppgifter även skall

gälla för de ytterligare trafikuppgifter som kommer att lagras till

följd av direktivet. Utredaren skall emellertid analysera om

direktivets hänvisning till Europakonventionen bör medföra

ändringar i de förutsättningar som gäller för de

brottsbekämpande myndigheterna att få tillgång till

trafikuppgifter i ett enskilt ärende. Skulle utredaren vidare finna

att direktivets fokus på allvarlig brottslighet och den koppling

som görs till den lista över brott som finns i rambeslutet om en

europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan

medlemsstaterna (2002/584/RIF) motiverar lagändringar i detta

avseende, får utredaren föreslå nödvändiga lagändringar.

Utredaren skall, utöver vad som ovan har beskrivits närmare,

ta ställning till om det krävs ytterligare åtgärder för direktivets

genomförande i svensk lagstiftning.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget

Förutom att utredaren skall arbeta med experter, sakkunniga

och referensgrupper skall utredaren särskilt uppmärksamma be-

hovet av samråd med berörda myndigheter samt med

företrädare för berörda branscher och med näringslivet.

Utredaren skall också följa det arbete som EU:s organ och

medlemsstaterna kan komma att initiera med anledning av de

nationella genomförandena av direktivet, t.ex. den s.k. artikel

10

29-gruppen, vilken har inrättats som ett rådgivande organ inom

EU med stöd av artikel 29 i dataskyddsdirektivet.

Till stöd för sina bedömningar skall utredaren inhämta

upplysningar om den rättsliga regleringen av motsvarande åt-

gärder och planerade förändringar i den nationella rätten i några

av de närliggande EU-länderna, företrädesvis Danmark, Finland

och de baltiska staterna men också i några andra jämförbara

länder.

Utredaren skall under arbetet följa den fortsatta beredningen

av BRU:s förslag i betänkandena Ökad effektivitet och

rättssäkerhet i brottsbekämpningen (SOU 2003:74) och

Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar

m.m. (SOU 2005:38). Utredaren skall vidare beakta det arbete

som bedrivs av den parlamentariska kommitté som har i

uppdrag att kartlägga och analysera sådan lagstiftning som

berör den personliga integriteten (dir. 2004:51). Utredaren skall

också uppmärksamma pågående arbeten och lagförslag samt

sådana utredningar som initieras under arbetets gång på

närliggande områden.

I den mån lagförslagen förväntas leda till kostnadsökningar

för det allmänna skall utredaren föreslå hur dessa skall

finansieras. Andra konsekvenser vid genomförandet av

direktivet skall presenteras enligt bestämmelserna i

Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007. Utredaren

är emellertid fri att dessförinnan, om utredaren finner detta

möjligt, lämna ett delbetänkande som avser genomförandet av

direktivet i de delar som gäller fast och mobil telefoni.

(Justitiedepartementet)