Dir. 2006:62

Underrättelse till enskild om användning av

Kommittédirektiv

Underrättelse till enskild om användning av

hemliga tvångsmedel m.m.

Dir.

2006:62

Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att överväga i första

hand hur och i vilken utsträckning brottsmisstänkta personer

som har utsatts för hemliga tvångsmedel skall underrättas om

det i efterhand. Men utredaren skall även överväga om och i

vilken utsträckning underrättelse skall lämnas till andra

identifierbara personer, som till följd av tvångsmedels-

användningen har kommit att avlyssnas eller övervakas, fastän

de kanske har varit ovidkommande för brottsutredningen.

Uppdraget omfattar tvångsmedlen hemlig teleavlyssning,

hemlig teleövervakning och postkontroll enligt 27 kap. rätte-

gångsbalken, hemlig kameraövervakning enligt lagen

(1995:1506) om hemlig kameraövervakning samt det i

propositionen Hemlig rumsavlyssning (prop. 2005/06:178)

föreslagna tvångsmedlet hemlig rumsavlyssning. Dessutom

omfattar uppdraget användning av hemlig teleavlyssning,

hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning enligt

lagen (1952:58) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i

vissa brottmål, användning av hemlig teleavlyssning, hemlig

teleövervakning och postkontroll enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll samt den tvångsmedelsanvändning

som föreslås i propositionen Åtgärder för att förhindra vissa

särskilt allvarliga brott (prop. 2005/06:177).

Utredaren skall också undersöka om regleringen och

systemet med offentliga ombud behöver förbättras.

2

I uppdraget ingår att lämna förslag till fullständiga

författningsändringar och andra förändringar som bedöms

befogade.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 november 2006.

Underrättelse om användning av hemliga tvångsmedel

Bakgrund

Huvudregeln i vår rättsordning är att den som blir föremål för

myndighetsutövning skall underrättas om det. När det gäller

straffprocessuella tvångsmedel finns det i rättegångsbalken

vissa bestämmelser om att underrättelse skall ske efter en

vidtagen tvångsåtgärd. Om husrannsakan genomförs utan att

den hos vilken husrannsakan företas eller någon av hans husfolk

eller av dem tillkallat vittne har varit närvarande, skall han

underrättas om den vidtagna åtgärden så snart det kan ske utan

men för utredningen (28 kap. 7 § rättegångsbalken). När det

gäller beslag skall den från vilket beslag sker utan dröjsmål

underrättas om beslaget, om han eller hon inte var närvarande

när åtgärden företogs. Beträffande beslag av försändelse hos

befordringsföretag gäller dock att den från vilken beslag sker

skall underrättas först när det kan ske utan men för utredningen

Det finns emellertid inte en motsvarande underrättelse-

skyldighet i fråga om hemliga tvångsmedel.

I utländsk rätt är det förhållandevis vanligt att den enskilde

underrättas om användning av hemliga tvångsmedel. Som

exempel kan nämnas att det finns någon form av sådan

underrättelseskyldighet gentemot den enskilde i Danmark,

Finland, Norge, Tyskland och Österrike. Denna skyldighet är

dock ofta förenad med undantag som exempelvis innebär att

tidpunkten för underrättelse kan skjutas fram, t.ex. på grund av

att en underrättelse skulle skada den fortsatta utredningen, eller

att ingen underrättelse alls skall lämnas i vissa ärenden eller

under vissa omständigheter. I Norge lämnas underrättelser

endast på begäran.

3

Frågan om det även i svensk rätt bör införas en under-

rättelseskyldighet vid användning av hemliga tvångsmedel har

tidigare berörts bl.a. av Buggningsutredningen i betänkandet

Om buggning och andra hemliga tvångsmedel (SOU 1998:46).

Utredningen diskuterade frågan om en enskild alltid skall

underrättas när han eller hon har varit föremål för ett hemligt

tvångsmedel. Utredningen övervägde hur en sådan ordning

skulle kunna utformas men ansåg sig inte ha det underlag som

skulle behövas för att kunna påstå att det i de flesta fall borde

vara möjligt att lämna en underrättelse utan att den enskilda

förundersökningen eller verksamheten i stort skulle skadas

allvarligt. Utredningen fann därför att övervägande skäl talade

emot att då föreslå en regel om underrättelseskyldighet men

ansåg att frågan borde övervägas på nytt i ett annat samman-

hang (s. 436 f.).

Frågan har senast behandlats i propositionen Hemlig

rumsavlyssning (prop. 2005/06:178). I den propositionen

föreslås att hemlig rumsavlyssning skall införas som ett nytt

hemligt tvångsmedel enligt en tidsbegränsad lag som föreslås

träda i kraft den 1 juli 2006 och gälla till och med den 30 juni

2009. Vid den lagrådsbehandling som föregick propositionen

ifrågasatte Lagrådet om den föreslagna lagen överensstämmer

med Europakonventionen, bl.a. genom avsaknaden av en

underrättelseskyldighet som gör det möjligt att i efterhand

angripa lagligheten av vidtagna åtgärder och i förekommande

fall begära skadestånd. Enligt Lagrådet kunde avsaknaden av en

underrättelseskyldighet skapa problem i relation till artiklarna 8

och 13 i Europakonventionen.

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en rätt till

skydd för sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och sin

korrespondens. Inskränkningar får dock ske i dessa rättigheter

under vissa förutsättningar. En inskränkning i rättigheten måste

ske med stöd av lag. Den måste vidare vara ägnad att tillgodose

något av de i artikeln uppräknade allmänna eller enskilda

intressena, däribland statens säkerhet, den allmänna säkerheten

eller förebyggande av oordning eller brott. Inskränkningen

måste även anses vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle

för att tillgodose detta intresse. I den nämnda propositionen

4

bedömde regeringen att propositionens förslag, med de

rättssäkerhetsgarantier som enligt förslaget skall kringgärda

hemlig rumsavlyssning, även utan en ordning med underrättelse

i efterhand torde uppfylla de krav som artikel 8 ställer.

När det gäller artikel 13 i Europakonventionen – som

föreskriver att var och en, vars rättigheter i konventionen har

kränkts, har rätt till ett effektivt rättsmedel inför en nationell

myndighet – bedömde regeringen i propositionen att den

föreslagna ordningen med bl.a. domstolsprövning och offentliga

ombud jämte den extraordinära tillsyn som utförs av

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern samt den

parlamentariska efterhandskontroll som utövas av riksdagen, får

anses tillgodose de krav som ställs i artikel 13. Avslutningsvis

uttalade regeringen att det trots detta finns goda skäl att införa

en underrättelseskyldighet när det gäller bl.a. hemlig

rumsavlyssning samt att regeringen har för avsikt att införa en

sådan underrättelseskyldighet (prop. 2005/06:178 s. 77).

En motsvarande bedömning gjordes i propositionen

Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (prop.

2005/06:177).

Behovet av en utredning

Skyddet för enskildas integritet är av central betydelse i ett

demokratiskt samhälle. Samhällets intresse av ökad trygghet

mot brott och strävan efter en allt effektivare brottsbekämpning

måste därför i lagstiftningsprocessen och i andra sammanhang

alltid ställas och vägas mot enskildas intresse av skydd för

personlig integritet i olika avseenden.

Det ligger i de hemliga tvångsmedlens natur att de måste

genomföras i hemlighet. Som angetts ovan finns det inte några

regler om underrättelseskyldighet i fråga om användning av

hemliga tvångsmedel. Dessutom kringgärdas domstolarnas och

de brottsbekämpande myndigheternas tillämpning av dessa

tvångsmedel av sekretess. Detta innebär att allmänhetens insyn i

tvångsmedelsanvändningen är begränsad.

Enligt regeringens mening är det rimligt att personer som har

utsatts för hemliga tvångsmedel i förhållandevis många fall

5

underrättas om det i efterhand. En underrättelse innebär bl.a. en

möjlighet för enskilda att självständigt kunna tillvarata sin rätt,

t.ex. kräva skadestånd för skada på grund av fel eller

försummelse vid myndighetsutövning. Regeringen anser mot

denna bakgrund att det finns goda skäl att låta en utredning

utarbeta ett förslag till hur en reglering om underrättelse-

skyldighet vid användning av hemliga tvångsmedel bör

utformas.

Systemet med offentliga ombud

Bakgrund

Den 1 oktober 2004 infördes ett system med offentliga ombud

som skall bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden om

hemlig teleavlyssning och hemlig kameraövervakning (prop.

2002/03:74, bet. 2003/04:JuU2, SFS 2003:1146). Systemet har

införts i alla ärenden om hemlig teleavlyssning och hemlig

kameraövervakning. Det gäller således även sådana ärenden där

1952 års tvångsmedelslag eller lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll är tillämpliga.

Systemet innebär att rättens prövning av en ansökan om

hemlig teleavlyssning eller hemlig kameraövervakning sker vid

ett sammanträde där den som ansöker om tvångsåtgärden samt

ett av rätten utsett offentligt ombud närvarar. Det offentliga

ombudet har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet och

att yttra sig i ärendet. Ombudet har även rätt att överklaga

rättens beslut. Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål

skulle riskera syftet med tvångsmedlet, får sammanträde dock

hållas och beslut fattas utan att något offentligt ombud varit

närvarande eller på annat sätt fått tillfälle att yttra sig. I dessa

fall skall ett offentligt ombud emellertid underrättas om att

beslut har fattats och beredas tillfälle att ta del av ärendet.

Denna undantagsregel skall enligt förslaget till lag om hemlig

rumsavlyssning aldrig gälla vid domstolens prövning av

tillstånd till hemlig rumsavlyssning.

Som skäl för att införa ett system med offentliga ombud

angavs i förarbetena bl.a. att enskildas rättsskydd skulle

6

förstärkas genom att det i processen tillkom en person som

särskilt hade till uppgift att bevaka enskildas intressen och att

lyfta fram omständigheter till skydd för enskildas integritet

(prop. 2002/03:74 s. 22). Det offentliga ombudet företräder

dock inte någon särskild misstänkt eller någon annan särskild

person, utan enskildas intressen i allmänhet. Inte heller när det

offentliga ombudet för talan mot rättens beslut gör ombudet det

på en viss persons vägnar.

Det offentliga ombudet skall verka för att omständigheterna

i ärendet blir så allsidigt belysta som möjligt – inte minst genom

att särskilt framhålla sådana omständigheter som kan tala mot

åklagarens begäran – samt bevaka att rättens beslut blir

förenligt med lag och att ett tillstånd till hemliga tvångsmedel

utformas på ett sådant sätt att enskildas integritet inte i onödan

kränks. Om det offentliga ombudet uppmärksammar

missförhållanden är det en naturlig följd av uppdraget att han

eller hon påtalar det för Riksdagens ombudsmän eller

Justitiekanslern (prop. 2002/03:74 s. 24).

Ett offentligt ombud skall vara svensk medborgare. Han eller

hon skall vidare vara eller ha varit advokat eller ha varit

ordinarie domare. Regeringen förordnar för tre år i sänder dem

som får tjänstgöra som offentliga ombud efter inhämtande av

förslag på lämpliga kandidater från Sveriges advokatsamfund

och Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Rätten utser

dem som skall tjänstgöra som offentliga ombud i enskilda

ärenden.

Behovet av en utredning

Under förra året genomfördes en enkätundersökning som

riktade sig till både verksamma och tidigare verksamma

offentliga ombud (tidskriften Advokaten, nr 8, 2005).

Undersökningen visade att majoriteten av dem som svarat på

enkäten ansåg att deras roll som offentligt ombud var

meningsfull. Men det framfördes även en del kritiska

synpunkter. Vissa menade att polisens och åklagarnas

utredningsunderlag i vissa fall var bristfälliga och att ombuden

bör ges längre förberedelsetid innan rätten håller sammanträde i

7

ärendet. En annan fråga som lyftes fram var frågan om jäv för

ombuden. Denna fråga har också behandlats av Sveriges

advokatsamfunds styrelse. Styrelsen konstaterade i ett brev den

4 november 2004 till de av regeringen förordnade offentliga

ombud som är advokater att den omständigheten att ett

offentligt ombud är förhindrad att åta sig ett uppdrag som

försvarare på grund av jäv medför att även övriga advokater på

samma byrå eller i den gemensamma kontorsorganisationen

måste anses förhindrade att åta sig uppdraget. Sedan dess har

flera advokater på egen begäran – med angivande av jävsskäl –

entledigats från sina uppdrag som offentliga ombud.

Systemet med offentliga ombud utgör en viktig

rättssäkerhetskomponent i reglerna om hemliga tvångsmedel. I

regeringens ovannämnda propositioner 2005/06:177 och

2005/06:178 föreslås att systemet även skall gälla vid

tillståndsprövningar avseende där föreslagen tvångsmedels-

användning. Med hänsyn till att viss kritik har riktats mot hur

systemet har fungerat i praktiken, och då antalet entlediganden

på egen begäran av offentliga ombud har varit högre än

förväntat, finns det goda skäl att redan nu låta undersöka om

systemet behöver förbättras.

Uppdraget

Underrättelse om användning av hemliga tvångsmedel

En särskild utredare tillkallas med uppgift att överväga i första

hand hur och i vilken utsträckning brottsmisstänkta personer

som har utsatts för hemliga tvångsmedel skall underrättas om

det i efterhand. Men utredaren skall även överväga om och i

vilken utsträckning underrättelse skall lämnas till andra

identifierbara personer, som till följd av tvångsmedelsanvänd-

ningen har kommit att avlyssnas eller övervakas, fastän de

kanske har varit ovidkommande för brottsutredningen.

I uppdraget ingår att överväga en underrättelseskyldighet

gentemot enskilda efter användning av de straffprocessuella

tvångsmedlen hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning

8

och postkontroll enligt 27 kap.rättegångsbalken, hemlig

kameraövervakning enligt lagen (1995:1506) om hemlig

kameraövervakning samt det i propositionen Hemlig

rumsavlyssning (prop. 2005/06:178) föreslagna tvångsmedlet

hemlig rumsavlyssning. Övervägandena skall avse även

användning av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning

och hemlig kameraövervakning enligt lagen (1952:58) med

särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål,

användning av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning

och postkontroll enligt lagen (1991:572) om särskild

utlänningskontroll samt den tvångsmedelsanvändning som

föreslås i propositionen Åtgärder för att förhindra vissa särskilt

allvarliga brott (prop. 2005/06:177).

För att den brottsbekämpande verksamheten inte skall

skadas av en reglering om underrättelseskyldighet kan det vara

nödvändigt att förena underrättelseskyldigheten med vissa

undantag. Utredaren skall därför – efter en avvägning mellan

den enskildes intresse av att i efterhand få information om att

han eller hon har varit föremål för ett hemligt tvångsmedel och

intresset av att de brottsbekämpande myndigheternas

verksamhet inte skadas – överväga lämpliga undantagsregler,

t.ex. att underrättelse i vissa fall får underlåtas. Hänsyn måste

härvid tas såväl till de brottsbekämpande myndigheternas

verksamhet i stort som till handläggningen av enskilda

brottsutredningar och ärenden. En annan fråga som utredaren

skall överväga särskilt är när underrättelseskyldigheten skall

inträda och om det i vissa fall bör finnas utrymme för att skjuta

upp underrättelsen. Om utredaren föreslår en möjlighet att i

vissa fall underlåta eller skjuta upp underrättelsen, skall han

även ta ställning till är vem som i det enskilda fallet bör kunna

besluta om detta.

Utredaren skall vidare överväga vilka uppgifter som bör

lämnas i underrättelsen. Vid utformningen av det förslag som

utredaren lämnar i denna del skall han ta särskild hänsyn till

risken för att de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet

kan skadas av underrättelsen.

En särskild fråga gäller underrättelser i ärenden om

internationell rättslig hjälp med hemliga tvångsmedel. Lagen

9

(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål innehåller

bestämmelser som gör det möjligt för Sverige att begära hjälp

från andra länders myndigheter med hemlig teleavlyssning,

hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning och att

bistå andra länders myndigheter med sådana åtgärder (4 kap.

25-28 §§). I propositionen Hemlig rumsavlyssning (prop.

2005/06:178) föreslås även motsvarande bestämmelser när det

gäller användandet av det nya tvångsmedlet hemlig

rumsavlyssning. De allmänna regler som utredaren föreslår

skall som utgångspunkt omfatta även dessa situationer (se 2

kap. 1 §). Det måste dock samtidigt beaktas att den svenska

lagstiftningen om internationell rättslig hjälp i brottmål bygger

på respekt för och i viss utsträckning också beaktande av den

ansökande statens regler och önskemål (se t.ex. 2 kap. 11 § och

5 kap. 1 och 2 §§). Ett exempel kan vara att den ansökande

staten anför starka skäl för att underrättelse skall ske vid en

annan tidpunkt än vad som följer av de svenska reglerna. Mot

den bakgrunden skall utredaren överväga om det krävs någon

särskild reglering av underrättelseskyldigheten i ärenden om

internationell rättslig hjälp.

Systemet med offentliga ombud

Utredaren skall undersöka om regleringen och systemet med

offentliga ombud behöver förbättras i något eller några

avseenden.

Utredaren skall bl.a. undersöka om de offentliga ombuden

ges tillräcklig förberedelsetid inför sammanträden i

tvångsmedelsärenden. En annan fråga som skall undersökas i

det sammanhanget är i vilken omfattning rätten med stöd av 27

kap. 28 § andra stycket rättegångsbalken håller sammanträde

och fattar beslut i tvångsmedelsfrågan utan att ett offentligt

ombud har varit närvarande eller fått tillfälle att yttra sig.

Utredaren skall vidare överväga om det finns ett behov av att

förändra antalet offentliga ombud eller av att kunna förordna

andra personer än de som är eller har varit advokater eller har

varit ordinarie domare som offentliga ombud.

10

Utredaren skall dessutom överväga om det finns behov av

vissa förändringar av regleringen och systemet om förslagen till

lagstiftning i regeringens propositioner 2005/06:177 och

2005/06:178 antas, t.ex. om antalet offentliga ombud kan

behöva förändras.

Förslag till författningsändringar och ekonomiska

konsekvensbeskrivningar

I uppdraget ingår att lämna förslag till fullständiga författnings-

ändringar och andra förändringar som bedöms befogade. Utre-

daren skall noggrant redovisa vilka ekonomiska konsekvenser

förslagen kan komma att medföra och lämna förslag på hur

dessa kostnader skall finansieras.

Uppdragets genomförande

När det gäller frågan om underrättelseskyldighet skall utredaren

till stöd för sina bedömningar beskriva och analysera

underrättelseinstituten i övriga nordiska länder och i andra EU-

länder som bedöms vara relevanta i detta sammanhang.

Utredaren skall under genomförandet av uppdraget samråda

med Rikspolisstyrelsen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndig-

heten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Tullverket och

Sveriges advokatsamfund.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 november 2006.

(Justitiedepartementet)