Dir. 2006:69

Utvärdering av konsumentskyddet vid

Kommittédirektiv

Utvärdering av konsumentskyddet vid

telefonförsäljning - Tilläggsdirektiv till

utredningen om genomförande av EG:s

direktiv om otillbörliga affärsmetoder

(Jo2005:03)

Dir.

2006:69

Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2006

Sammanfattning av uppdraget

Den särskilde utredaren skall, utöver sitt nuvarande uppdrag,

utvärdera och överväga om konsumentskyddet i samband med

telefonförsäljning behöver förstärkas. Utredaren skall särskilt

överväga hur s.k. negativ avtalsbindning kan motverkas och hur

konsumenter kan ges bättre information om villkoren vid

telefonförsäljning. Utredaren skall också utreda om det

nuvarande systemet med registret NIX-telefon ger konsumenter

ett tillräckligt skydd mot obeställd marknadsföring via telefon.

Denna del av uppdraget skall redovisas senast den 15 januari

2007.

De ursprungliga direktiven

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 juni 2005

tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild

utredare med uppgift att utreda genomförandet av EG:s direktiv

om otillbörliga affärsmetoder (Dir. 2005:72). I utredningens

uppdrag ingår bl.a. att lägga fram förslag till författnings-

ändringar som är nödvändiga och andra åtgärder som direktivet

2

kan ge anledning till. Uppdraget skall redovisas senast den 15

augusti 2006.

Bakgrund

Regeringen har genom bl.a. skrivelser från Konsumentverket

och Stockholms Stad uppmärksammats på konsumentproblem i

samband med marknadsföring via telefon. Mot bakgrund av

dessa problem bör det utredas om konsumentskyddet vid sådan

marknadsföring är tillräckligt. Frågorna har ett nära samband

med de frågeställningar som hanteras av utredningen om

genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga affärsmetoder

(Jo2005:03), varför även dessa frågor lämpligen bör tas omhand

av den utredningen.

Nuvarande ordning

Konsumentskyddande bestämmelser om marknadsföring och

om avtal i konsumentförhållanden finns i bl.a.

hemförsäljningslagen (2005:59). Dessa lagar bygger i stor

utsträckning på EG-rättsakter.

Marknadsföringslagen syftar till att främja konsumenternas

och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av

produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig

mot konsumenter och näringsidkare. Lagen är tillämplig på all

marknadsföring i näringsverksamhet som är ägnad att främja

avsättningen av och tillgången till produkter. Det spelar således

ingen roll i vilket medium eller i vilken form marknadsföringen

uppträder.

I 4 § marknadsföringslagen finns den centrala bestämmelsen

om att marknadsföring skall stämma överens med god

marknadsföringssed och i övrigt vara tillbörlig. Som otillbörlig

marknadsföring anses exempelvis vissa metoder och villkor

som vilseleder konsumenter och utnyttjar konsumenters

okunnighet om gällande rättsregler. Ett exempel är användande

av s.k. negativ avtalsbindning vid marknadsföring. Av den

3

allmänna avtalsrätten följer att avtal sluts genom att parterna

utbyter samstämmiga viljeförklaringar, vilket i allmänhet

förutsätter att båda parterna aktivt medverkar. Kännetecknande

för metoder inriktade på s.k. negativ avtalsbindning är att

marknadsföraren, t.ex. i samband med ett erbjudande som

lämnas till en obestämd krets (s.k. utbud) ger konsumenten en

oriktig föreställning om att ett avtalsförhållande uppstår om

denne inte agerar genom att vidta en åtgärd, som att exempelvis

avbeställa en viss vara eller tjänst. Eftersom ett sådant

förfarande normalt inte anses medföra någon avtalsbundenhet

för konsumenten är agerandet vilseledande. I vissa fall lämnas

också erbjudanden till individuella konsumenter på ett sådant

vilseledande sätt att det sedermera ingångna avtalet skulle

kunna angripas, t.ex. med hänvisning till avtalslagens regler om

svikligt förledande. Marknadsdomstolen har vid ett flertal

tillfällen förklarat att dylika metoder är otillbörliga enligt

Även distans- och hemförsäljningslagen innehåller

konsumentskyddande bestämmelser i samband med att avtal

ingås på distans, t.ex. via telefonförsäljning. Konsumenten har

bl.a. rätt till en skriftlig bekräftelse av det ingångna avtalet (2

kap. 7 § och 3 kap. 4 § andra stycket ) och rätt att inom 14

dagar ångra det ingångna avtalet (2 kap. 9 § och 3 kap. 7 § ).

I marknadsföringslagen finns vidare bestämmelser om

obeställd reklam till fysiska personer. Med detta avses sådan

reklam eller marknadsföring som förs vidare till mottagaren

utan att denne varit aktiv för att få reklamen (prop.

1999/2000:40 s. 40). Bestämmelserna genomför artikel 13 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12

juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritets-

skydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L

201, 31.7.2002, s. 37, Celex 32002L0058), artikel 10 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj

1997 om konsumentskydd vid distansavtal (EGT L 144,

4.6.1997, s. 19, Celex 31997L0007) samt artikel 10 i Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23

september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till

konsumenter (EGT L 271, 9.10.2002, s. 16, Celex

4

32002L0065). Enligt direktiven skall medlemsstaterna införa

regler som innebär att icke begärd marknadsföring med hjälp av

automatiska uppringningssystem, telefax och elektronisk post

endast får användas om en abonnent i förväg har lämnat sitt

samtycke (s.k. opt-in-lösning). För andra kommunikations-

metoder, exempelvis tryckt direktreklam och telefonförsäljning,

kan medlemsstaterna välja att antingen kräva förhands-

godkännande eller ha en lösning som baseras på att en

konsument motsätter sig kontakt per telefon i försäljnings-,

marknadsförings- eller insamlingssyfte (s.k. opt-out-lösning).

I 13 b § marknadsföringslagen uppställs i enlighet med

direktiven ett krav på samtycke i förhand för marknadsföring

till en fysisk person via exempelvis elektronisk post, sms,

telefax eller andra liknande automatiska system för individuell

kommunikation som inte betjänas av någon enskild. Enligt

13 d § marknadsföringslagen gäller, i fråga om andra metoder

för individuell kommunikation på distans, att en näringsidkare

vid marknadsföring till en fysisk person får använda sådana

metoder endast om den fysiska personen inte tydligt motsatt sig

att metoden används. Det är i dag möjligt för en konsument att

göra tydligt att man motsätter sig kontakt per telefon i

försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte genom att

anmäla sitt telefonnummer till registret NIX-telefon.

Näringsidkare har en skyldighet att kontrollera om

konsumenten har anmält sig till registret. Motsvarande register

finns för adresserad direktreklam, NIX-adressat. När det gäller

oadresserad direktreklam kan personer som inte önskar få sådan

marknadsföring ange detta genom exempelvis en skylt på sin

brevlåda. Regeringen har tidigare bedömt att dessa system på

ett effektivt och väl fungerande sätt möjliggör för fysiska

personer att motsätta sig direkt marknadsföring via tryckt

direktreklam och telefonförsäljning (prop. 2003/04:43 s. 16)

och att ha en lösning som baseras på att en konsument motsätter

sig kontakt per telefon för dessa kommunikationsmetoder därför

får anses tillräcklig.

5

Behovet av en översyn

Marknadsföring och försäljning via elektronisk kommunikation

ökar. Det finns fördelar med detta, såsom ökad tillgänglighet till

information samt ökad tillgänglighet till varor och tjänster.

Samtidigt är det uppenbart att det kommersiella trycket mot

konsumenterna ökar, vilket bl.a. kan göra det svårare att värja

sig mot reklam och annan marknadsföring. Såväl

Konsumentverket som Stockholms Stad har i november 2005

lämnat skrivelser till Jordbruksdepartementet som berör brister i

konsumentskyddet vid marknadsföring per telefon. Även av

Post- och telestyrelsens (PTS) redovisning, Allmänhetens

klagomål på området elektronisk kommunikation 2004, framgår

att problem kring förval står för en betydande del av de

klagomål som framförts till operatörer och myndigheten.

Många klagomål handlar om att abonnenten anser att något

avtal om ändrat förval inte ingåtts.

Konsumentverket har i sin skrivelse (Jo2006/244/KO) pekat

på problem som många konsumenter drabbas av i samband med

försäljning via telefon. Skrivelsen berör särskilt försäljning av

telefonabonnemang och andra telefonitjänster, men

problembilden är densamma även vid försäljning av andra

produkter.

Enligt Konsumentverket har många konsumenter svårt att

förstå villkoren i samband med telefonförsäljning och känner

inte alltid till att även ett avtal ingånget över telefon är ett

bindande avtal. I vissa fall används emellertid också metoder

som gör att det kan uppstå en avtalsbundenhet för konsumenten

utan att konsumenten aktivt har agerat för att ingå avtalet, s.k.

negativ avtalsbindning.

Konsumentverket har i sin skrivelse gett exempel på

förfaranden som innebär att konsumentens telefonabonnemang

flyttas över till en ny operatör, även om konsumenten förhållit

sig passiv till försäljaren. Konsumenten blir exempelvis

uppringd och erbjuden ett abonnemang hos en operatör, men

tackar nej eller ber att få information om erbjudandet

hemskickat. Konsumenten får i stället en bekräftelse på att ett

nytt avtal ingåtts hemskickat till sig. Denna bekräftelse

6

innehåller ofta den information om bl.a. ångerrätt som krävs

enligt distans- och hemförsäljningslagen. Om konsumenten inte

reagerar på bekräftelsen flyttas abonnemanget och konsumenten

börjar använda den nya operatörens tjänst. Ett annat förfarande

som används är att telefonförsäljaren använder ångerrätten som

ett argument för att sända ett avtal till en motvillig konsument.

Konsumenten får intrycket av att ha två veckor på sig att tänka

över erbjudandet, när det i själv verket krävs att konsumenten

genom en aktiv handling utnyttjar sin ångerrätt för att avtalet

inte skall bli gällande.

Konsumentverket menar att marknadsföringslagens

sanktionsmöjligheter visat sig otillräckliga för att stävja

problemet med negativ avtalsbindning. Särskilt stort är

problemet vid försäljning av telefonitjänster, och många

konsumenter har drabbats av ofrivilliga operatörsbyten.

Konsumentverket menar att det är av vikt att säkerställa att avtal

om sådana tjänster föregås av en tydlig viljeförklaring från

konsumenten, exempelvis genom att det ställs krav på en

skriftlig bekräftelse från konsumenten, något som har införts i

Norge.

Även Stockholms Stad har i sin skrivelse (Jo2005/2759/KO)

påpekat att många konsumenter har svårt att förstå villkoren i

samband med telefonförsäljning.

Regeringen framhåller i prop. 2005/06:105, Trygga

Konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål

och inriktning, att informationen om möjligheten att anmäla sig

till registret NIX-telefon inte är tillräckligt lättillgänglig för

många människor. Regeringen förklarar därför som sin avsikt

att utreda frågan om godkännande på förhand vid

marknadsföring via elektroniska medier, bl.a. vid

telefonförsäljning.

Mot bakgrund av de problem som förekommer vid

marknadsföring via telefon finns det anledning att nu göra en

översyn av konsumentskyddet vid sådan marknadsföring.

Frågor om konsumentskydd vid marknadsföring via telefon har

ett nära samband med de frågeställningar som hanteras av

utredningen om genomförande av EG:s direktiv om otillbörliga

7

affärsmetoder (Jo2005:03), varför även dessa frågor lämpligen

bör tas omhand av den utredningen.

Uppdraget

Utredaren skall, utöver det ursprungliga uppdraget, göra en

förutsättningslös översyn av de bestämmelser som tillförsäkrar

konsumenter skydd vid s.k. telefonförsäljning och överväga om

det behövs någon förstärkning av skyddet. Utredaren skall

överväga om det finns anledning att vidta åtgärder för att

underlätta konsumentens förståelse för hur avtal ingås och för

att motverka användandet av s.k. negativ avtalsbindning vid

telefonförsäljning, exempelvis genom att uppställa krav på

skriftlig bekräftelse av avtalet från konsumentens sida.

Utredaren skall också utvärdera om den nuvarande lösningen

för telefonförsäljning via registret NIX-telefon fungerar

tillfredsställande eller om det finns skäl att i stället använda en

annan lösning. Utredaren kan även ta upp näraliggande frågor

om det bedöms motiverat.

Utredaren skall beakta relevant EG-rätt samt göra de

internationella jämförelser som anses befogade. I detta

sammanhang skall även den pågående översynen av EG:s

regelverk om elektronisk kommunikation samt regleringen i de

övriga nordiska länderna särskilt beaktas och belysas. .

Uppdraget förutsätter ett brett samråd med berörda myndigheter

och branscher.

Övervägandena skall baseras på en grundlig analys av

förslagens ekonomiska konsekvenser, särskilt för berörda

branscher.

Om utredaren bedömer att konsumentskyddet bör förstärkas

genom lagstiftning, skall utredaren föreslå de

författningsändringar som bedöms nödvändiga samt beräkna

kostnaderna för de åtgärder som föreslås och föreslå

finansiering av eventuella offentliga åtaganden.

8

Förlängd tid och redovisning av uppdraget

Utredningstiden förlängs till den 15 januari 2007. Utredaren

skall redovisa det som omfattas av det ursprungliga uppdraget

(dir. 2005:72) senast den 15 augusti 2006 medan resterande del

av uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2007.

(Jordbruksdepartementet)