Dir. 2007:119

Utvärdering av instans- och

Kommittédirektiv

Utvärdering av instans- och

processordningen i utlännings-

och medborgarskapsärenden

Dir.

2007:119

Beslut vid regeringssammanträde den 23 augusti 2007

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska utvärdera den nya instans- och

processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden

som infördes den 31 mars 2006. Utredaren ska också utvärdera

vissa andra bestämmelser som infördes i samband med instans-

och processordningen. Utredaren ska föreslå de

författningsändringar och andra åtgärder som utvärderingen

visar behov av. Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari

2009. Frågor som rör förordnande av offentligt biträde och

sekretess i asylärenden ska redovisas i ett delbetänkande senast

den 30 juni 2008.

Bakgrund

En ny utlänningslag med en ny instans- och processordning för

utlännings- och medborgarskapsärenden trädde i kraft den 31

mars 2006 (prop. 2004/05:170 Ny instansordning i utlännings-

och medborgarskapsärenden och prop. 2004/05:172

Uppehållstillstånd för tribunalvittnen, bet. 2004/05:SfU17 och

18 samt rskr. 2005/06:1 och 2).

Reformen innebar i huvudsak följande.

2

Den nya instans- och processordningen

Den nya instans- och processordningen innebar att

Utlänningsnämnden lades ned och att överprövningen av

Migrationsverkets beslut flyttades över till tre

migrationsdomstolar. Migrationsdomstolarnas avgöranden får

överklagas till en migrationsöverdomstol. En prövning i

Migrationsöverdomstolen kräver prövningstillstånd. Sådant

tillstånd ska meddelas om det är av vikt för ledning av

rättstillämpningen att överklagandet prövas av

Migrationsöverdomstolen (prejudikatdispens) eller om det

annars finns synnerliga skäl (extraordinär dispens). Länsrätten i

Göteborg, Länsrätten i Stockholms län och Länsrätten i Skåne

län är av regeringen utsedda att vara migrationsdomstolar.

Kammarrätten i Stockholm är migrationsöverdomstol. Det går

inte längre att överlämna enskilda ärenden till regeringen för

vägledande beslut.

Processen i domstolarna är en tvåpartsprocess med

Migrationsverket och den sökande som parter.

Förutsättningarna för den sökande att få muntlig förh

T

andling

T

motsvarar vad som generellt gäller inom förvaltningsprocessen.

Migrationsverkets beslut i säkerhetsärenden kan överklagas

till regeringen. Överklagandet lämnas då till

Migrationsöverdomstolen som ska hålla muntlig förhandling

och yttra sig till regeringen. Om det enligt

Migrationsöverdomstolen finns verkställighetshinder blir detta

ställningstagande bindande för regeringen. Systemet med

yttrande från Migrationsöverdomstolen gäller inte

säkerhetsärenden enligt lagen (2001:82) om svenskt

medborgarskap.

Den nya utlänningslagen i övrigt

De olika grunderna för uppehållstillstånd skiljs åt tydligare och

skyddsgrunderna får en mer framträdande plats än i 1989 års

utlänningslag. Skyddsbestämmelserna avser också den som på

grund av svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad

fruktan för allvarliga övergrepp. Sådana omständigheter kunde

tidigare endast leda till uppehållstillstånd av humanitära skäl.

3

Humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd finns inte i

den nya utlänningslagen. Om inte någon av huvudgrunderna för

uppehållstillstånd är tillämplig kan undantagsvis

uppehållstillstånd meddelas om det föreligger synnerligen

ömmande omständigheter. En samlad bedömning ska i sådana

fall göras, vid vilken särskilt sökandens hälsotillstånd,

anpassning till Sverige och situation i hemlandet ska beaktas.

Det tydliggörs i lagen att för barn behöver omständigheterna

inte vara av samma allvar och tyngd för att uppehållstillstånd

ska meddelas.

Tidigare kunde den som fått avslag på sin asylansökan och i

samband därmed fått ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut göra

en s.k. ny ansökan om uppehållstillstånd (NUT) hos

Utlänningsnämnden. Denna ordning har upphört.

Migrationsverket prövar i stället på eget initiativ nya

omständigheter som kommer fram på verkställighetsstadiet.

Dessutom kan utlänningen själv åberopa sådana nya

omständigheter som gäller behovet av skydd. En ny prövning av

frågan om uppehållstillstånd kan då under vissa förutsättningar

komma till stånd. Ett beslut av Migrationsverket att inte bevilja

ny prövning kan överklagas.

Syften med reformen

Syftet med reformen var att uppnå en ökad öppenhet och

rättssäkerhet i asylprocessen genom att låta överprövningen ske

i domstol.

Som grundläggande krav på den nya instans- och

processordningen framhölls i lagstiftningsarbetet

- ökad öppenhet i asylprocessen

- möjlighet till muntlig förhandling vid överklagande

- tvåpartsprocess vid överklagande

- skyndsam handläggning

- tyngdpunkten i asylprocessen i första instans

- en utlänningslagstiftning anpassad till den nya instans- och

processordningen.

4

Ökad öppenhet i asylprocessen

Den nya instans- och processordningen förutsattes medföra

ökad öppenhet i asylprocessen genom införandet av en

domstolsprövning (prop. 2004/05:170 s. 105, bet.

2004/05:SfU17 s.14).

Möjlighet till muntlig förhandling vid överklagande

Bestämmelsen om muntlig förhandling i instans- och

processordningen motsvarar bestämmelserna i 9 §

förvaltningsprocesslagen (1971:291). Särskilda regler gäller

därutöver för EES-medborgare och medborgare i Schweiz och

deras respektive familjemedlemmar. Bestämmelsen bedömdes

ge förutsättningar för ett ökat inslag av muntlig förhandling

jämfört med den ordning som gällde för Utlänningsnämnden

(prop. 2004/05:170 s. 129 f.). Barn ska höras när frågor om

tillstånd ska bedömas och barnet berörs av beslutet, om det inte

är olämpligt (1 kap. 11 § utlänningslagen). Med hänsyn till att

Migrationsöverdomstolen är prejudikatinstans gäller för denna

domstol en mer begränsad ordning för muntlig förhandling,

motsvarande vad som gäller för Regeringsrätten enligt

Tvåpartsprocess vid överklagande

Införandet av en tvåpartsprocess motiverades av att en sådan

ordning gynnar utredningen i målet eller ärendet. I en

tvåpartsprocess blir processmaterialet fylligare genom parternas

försorg. Den enskilda parten kan också vinna på att att

Migrationsverket är part i processen vid ett överklagande.

Genom den beslutande myndighetens agerande som part kan

den enskilde få bättre kunskap om på vilka grunder beslutet

fattats i de fall detta varit otillräckligt motiverat eller den

enskilde haft svårt att fullt ut förstå beslutsmotiveringen (a.

prop. s. 105).

5

Skyndsam handläggning

Det är av stor betydelse att domstolarna kan handlägga målen

skyndsamt med tanke på vad väntan på ett beslut innebär i

framför allt psykiskt lidande för den enskilde men också i

kostnader för samhället (a. prop. s. 106).

Tyngdpunkten i asylprocessen i första instans

Tyngdpunkten av prövningen i utlänningsärenden ska liksom

inom andra rättsområden ligga i första instans, dvs. i

Migrationsverket (a. prop. s. 153 f.). Utredningen i ett ärende

måste vara fullständig. Den enskilde kan annars gå miste om en

överprövning i egentlig mening. Det är vidare en förutsättning

för att en rättssäker prövning ska kunna ske hos överinstansen

inom rimlig tid.

En utlänningslagstiftning anpassad till den nya instans- och

processordningen

De övergripande krav som ställdes på den nya utlänningslagen

var följande:

- Tydlighet och överskådlighet. En mängd större förändringar

hade vid olika tillfällen skett i 1989 års utlänningslag, vilka

gjort att lagen kunde uppfattas som svårtillgänglig. Detta i

förening med de omfattande förändringarna av instans- och

processordningen ledde till bedömningen att en ny

utlänningslag behövdes för att få en god struktur och en

tydligare lagtext.

- Fokus på skyddsbestämmelserna. Som ett inslag i den nya

strukturen riktades fokus på skyddsbestämmelserna. I princip

samtliga skyddsrelaterade grunder för uppehållstillstånd fördes

samman. En viktig aspekt var att motverka att frågan om

uppehållstillstånd på grund av icke skyddsrelaterade

omständigheter av humanitärt slag uppfattades som en

flyktingpolitisk och flyktingrättslig fråga.

- Tillräcklig precisering av de materiella bestämmelserna.

Enligt den tidigare ordningen kunde regeringen ge vägledning

om tillämpningen av utlänningslagen om enskilda ärenden i

6

detta syfte överlämnades av myndigheterna. Eftersom

regeringen i den nya instansordningen inte längre har en sådan

funktion, eftersträvades att få utlänningslagens bestämmelser

tillräckligt preciserade så att inte rättsbildning som bör ske

genom lagstiftning överlåts till rättstillämpningen (a. prop.

s. 103 f.).

Resursbehoven

Finansieringen av den nya verksamheten baserades på

antagandet om ca 17 500 mål per år hos migrationsdomstolarna,

varav 8

100 asylmål. Migrationsöverdomstolens årliga

målvolym antogs komma att uppgå till knappt 75 procent av

antalet inkomna mål till migrationsdomstolarna.

Personalbehovet beräknades till knappt 400 personer vid

migrationsdomstolarna och drygt 130 personer hos

Migrationsöverdomstolen. Domstolarna har vidare under tre år

fått särskilda medel för avarbetningen av de utlännings- och

medborgarskapsmål som övertogs när reformen trädde i kraft.

Överlämnande av ärenden till migrationsdomstolarna

I planeringen av övergången till den nya instans- och

processordningen beräknades att Utlänningsnämnden skulle

komma att överlämna 7 640 ärenden, varav 6 000 asylärenden.

Efter att Utlänningsnämndens ärendebalanser arbetats ned

överlämnade Utlänningsnämnden vid sin nedläggning den 30

mars 2006 till migrationsdomstolarna 3 080 ärenden (om ca

4 100 personer), varav ca 1 400 var asylärenden (om ca 1 850

personer).

Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i

migrationsdomstolarna

Under hösten 2006 uppmärksammades skillnader i

bifallsfrekvens mellan migrationsdomstolarna. Det noterades

också att muntlig förhandling förekom i olika utsträckning vid

de tre domstolarna. Migrationsdomstolarna beslutade därför

gemensamt att genomföra en kartläggning och en analys av

7

detta. Undersökningen är redovisad i Kartläggning och analys

av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, rapport 2007–

05–31. Av redovisningen framgår att det finns ett antal felkällor

och att möjligheten att dra säkra slutsatser är mycket begränsad.

Utifrån dessa förutsättningar har analysen ändå pekat på flera

faktorer som möjliga förklaringar till skillnaden i

bifallsfrekvens.

Utvärdering av reformen

Införandet av den nya instans- och processordningen är den till

verksamhetens omfattning största migrationspolitiska

förändring som beslutats och en av de största som skett av

domstolsväsendet på lång tid. Den gäller beslut av myndigheter

och domstolar som är av stor vikt för enskilda och som är av

grundläggande betydelse för migrationspolitiken i dess helhet.

Kostnaderna för den nya instans- och processordningen är

avsevärda.

Redan i propositionen uttalas att det borde göras en

övergripande utvärdering av hela reformen (a. prop. s. 262).

Beträffande frågan om vilken myndighet som ska förordna

offentligt biträde i första instans uppmärksammades särskilt

principen att det är den myndighet som handlägger målet eller

ärendet i sak som också ska besluta i frågor om offentligt

biträde (a. prop. s. 241). I propositionen framhålls emellertid att

det framförts kritik mot att Migrationsverket förordnar

offentliga biträden i de ärenden som handläggs hos verket. En

utvärdering borde därför ske snarast efter det att den nya

ordningen genomförts och delredovisas inom ramen för den

övergripande utvärderingen (a. prop. s. 243). Socialförsäkrings-

utskottet förutsatte också i sin behandling av propositionen att

så skulle ske (bet. 2004/05:SfU17 s. 23).

Det är således angeläget att nu utvärdera reformen.

8

Uppdraget

Det grundläggande syftet med utredningen är att klarlägga hur

den nya instans- och processordningen uppfyller de

grundläggande krav som ställdes upp vid dess införande (prop.

2004/05:170 s. 105 f och 153 f.). Ett annat syfte med

utredningen är att få underlag för ställningstaganden om - och i

så fall vilka – förändringar eller andra åtgärder som behöver

vidtas rörande instans- och processordningen eller

utlänningslagen i övrigt. Det är ännu tidigt att dra mer definitiva

slutsatser om utfallet av reformen. Utredaren ska därför försöka

särskilja förhållanden som kan vara av tillfällig art i en

genomförande- och inledningsfas och vad som kan antas vara

mer bestående förhållanden.

Utredaren ska föreslå de författningsförändringar och andra

åtgärder som utvärderingen visar behov av.

Den nya instans- och processordningen

Har öppenheten i asylprocessen ökat?

I vilken utsträckning öppenheten ökat i asylprocessen får främst

bedömas med utgångspunkt från utvärderingen av

tvåpartsprocessen och möjligheten till muntlig förhandling.

Ett annat sätt att öka öppenheten bedömdes vara att öka den

allmänna tillgången till sådan landinformation som ligger till

grund för besluten i asylärendena (a. prop. s. 156 f.). Av

intresse är också i vilken utsträckning instanserna uttryckligen

hänvisar till sådan landinformation. Utredaren ska belysa i

vilken utsträckning den eftersträvade ökade öppenheten har

uppnåtts vad gäller landinformationen.

Uppgift som rör utlänning omfattas under vissa

förutsättningar av sekretess hos alla myndigheter, se 7 kap. 14 §

första stycket sekretesslagen (1980:100). I verksamhet för

kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt

medborgarskap gäller enligt samma paragrafs andra stycke

sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde

eller någon närstående till den enskilde lider men.

9

Regeringsrätten har i en dom den 16 februari 2007 (mål nr

är tillämpligt även hos migrationsdomstolarna. Om uppgifter

som omfattas av sekretess hos en domstol förebringas vid en

förhandling inför öppna dörrar eller tas in i en dom eller i ett

beslut upphör dock som huvudregel sekretessen att gälla för

uppgiften i målet eller ärendet (12 kap. 3 och 4 §§

sekretesslagen). Utredaren ska redovisa och belysa hur

bestämmelserna i 7 kap. 14 § sekretesslagen tillämpas av

Migrationsverket och domstolarna i mål enligt utlänningslagen

samt hur bestämmelserna i 12 kap.3 och 4 §§sekretesslagen

tillämpas i sådana mål hos domstolarna. Utredaren ska

analysera i vad mån tillämpningen kan tänkas ha påverkat de

asylsökandes uppgiftslämnande i samband med ansökningen

eller senare under asylprocessen. Kammarrätten i Stockholm

har vidare framfört att det finns skäl att i ett visst avseende göra

undantag från migrationsdomstolarnas diarieföringsskyldighet

när det gäller utlänningsmål och säkerhetsärenden (dnr

Ju2006/4244/L6). Utredaren ska analysera denna fråga.

Hur har möjligheten till muntlig förhandling vid överklagande

använts?

Utredaren ska analysera tillämpningen av de aktuella

bestämmelserna om muntlig förhandling i domstolarna.

Inställningen till och erfarenheterna av muntlig förhandling hos

de sökande och deras offentliga biträden ska om möjligt

redovisas.

Inte minst de ökade möjligheterna till muntlig förhandling

förväntades öka behovet av bl.a. rättstolkar. Åtgärder för att öka

tillgången på kvalificerade tolkar har vidtagits. Avsikten har

varit att få till stånd en sammanhållen tvåårig grundutbildning

för tolkar. Utredaren ska redovisa och belysa behov, tillgång

och användande av tolkar i den nya instans- och

processordningen.

10

Har tvåpartsprocessen vid överklagande fungerat på avsett sätt?

Utredaren ska undersöka om tvåpartsprocessen i domstolarna

fungerar på avsett sätt. Hur Migrationsverket fullgjort sin roll

som part ska klarläggas, exempelvis hur verket fört processerna

vid de olika migrationsdomstolarna och i vilken utsträckning

verket medverkat i rättsbildningen genom överklaganden till

Migrationsöverdomstolen. I sammanhanget ska även

verksamheten med omprövning av beslut i samband med

inkommet överklagande belysas.

Vidare förutsattes, att parterna i de enskilda ärendena skulle

förse domstolarna med nödvändig information om

förhållandena i berörda länder (a. prop. s. 156 f.). Utredaren ska

redovisa hur detta har fungerat.

Har kravet på skyndsam handläggning uppfyllts?

Enligt 16 kap. 4 § utlänningslagen ska domstolarna handlägga

mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar skyndsamt.

I regleringsbreven avseende Migrationsverket för åren 2006 och

2007 har angetts mål med de tidsfrister inom vilka myndigheten

ska fatta beslut över vissa kategorier ansökningar. Mot

bakgrund av att det i den nya ordningen införts en tredje instans

och med beaktande av den ökade möjligheten till muntlig

handläggning i processen ska utredaren klarlägga hur kravet på

skyndsam handläggning uppfylls i den nya instans- och

processordningen.

Har tyngdpunkten i asylprocessen legat i första instans?

Utredaren ska redovisa i vad mån Migrationsverket under den

inledande utredningsfasen förmår klarlägga alla relevanta

omständigheter. Bland dessa har frågan om den sökandes

medborgarskap och andra identitetsfrågor central betydelse.

I samband med analysen av Migrationsverkets verksamhet

som första instans ska utredaren även redovisa och belysa på

vilket sätt verkets uppgift att vara central utlänningsmyndighet

påverkats av den nya instans- och processordningen.

Förutsättningarna har förändrats genom att viss samordning

11

som tidigare skett mellan Migrationsverket och

Utlänningsnämnden inte längre är möjlig när överprövning sker

i domstol.

Hur har praxisbildningen fungerat?

Utredaren ska belysa hur praxis utvecklas i den nya instans- och

processordningen genom avgöranden av Migrations-

överdomstolen. I den utsträckning praxis utvecklats enbart

genom beslut av migrationsdomstolarna eller Migrationsverket

ska även detta belysas.

Utredaren ska också undersöka hur information om praxis

förmedlas inom verket och domstolarna.

Övriga processuella frågor som ska utredas

För domstolarna gäller vad som allmänt är föreskrivet om

länsrätt och kammarrätt och rättskipningen i dessa, om inte

något annat följer av utlänningslagen. Strävan har varit att

förfarandena i så stor utsträckning som möjligt ska vara

överensstämmande (a. prop. s. 112). Sista instans inom de

allmänna förvaltningsdomstolarna är Regeringsrätten medan

Migrationsöverdomstolen är sista instans för utlännings- och

medborgarskapsärenden. Utredaren ska, om han eller hon finner

anledning till det, belysa detta förhållande, t.ex. om

Migrationsöverdomstolen fått avgöra processuella frågor där

förvaltningsprocessuell vägledning av Regeringsrätten saknats.

Bestämmelserna om rättens sammansättning i lagen

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar gäller även i

mål enligt utlänningslagen. Det innebär att rätten i

migrationsdomstolen som huvudregel består av såväl lagfarna

ledamöter som nämndemän. Mål kan i viss utsträckning avgöras

av en lagfaren domare ensam. Erfarenheterna av hur

domstolarna tillämpat reglerna om rättens sammansättning ska

belysas av utredaren.

För Migrationsöverdomstolen finns i 16

kap. 3

§

utlänningslagen en möjlighet till förstärkt sammansättning med

sju lagfarna ledamöter. Syftet är att främja en enhetlig

praxisbildning. Utredaren ska redovisa och belysa

12

erfarenheterna av den ordning som nu gäller och, om han eller

hon finner skäl för det, föreslå justeringar.

Enligt 2 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde är det den

myndighet som handlägger målet eller ärendet i sak som också

ska besluta i frågor om offentligt biträde. Utredaren ska

redovisa och belysa erfarenheterna av den nu rådande ordningen

att Migrationsverket förordnar offentligt biträde samt i vilken

utsträckning verket förordnar om biträde med tillämpning av 18

kap. 1 § utlänningslagen. Utredaren ska, om det finns anledning

till detta, lägga fram förslag till förändringar.

Utredaren ska vidare överväga om det finns skäl och behov

av att Migrationsöverdomstolen ges möjlighet att bevilja

prövningstillstånd begränsat till att gälla viss del av det beslut

som den fullföljda talan avser (partiellt prövningstillstånd).

Vid tillämpningen av den nya ordningen har begreppet

"handläggande myndighet" vållat vissa problem. Begreppet kan

behöva tydliggöras i de fall beslut om förvar och uppsikt har

överklagats (jfr 10 kap.12-17 §§utlänningslagen). I frågor om

förvar har det även noterats oklarheter i lagstiftningen

beträffande kravet på muntlig förhandling och beräkningen av

frister för ny prövning av förvarsfrågan efter överklagande.

Utredaren ska analysera dessa frågor och lämna de förslag som

analysen föranleder.

Utredaren får uppmärksamma även andra frågor av

processuell eller annan karaktär som aktualiseras.

Vissa organisatoriska frågor

Dimensionering av verksamheterna

Utredaren ska redovisa kostnadsutfallet för instans- och

processordningen som helhet, bedöma om olika verksamheter

bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt och om de är rätt

dimensionerade i förhållande till uppdragen och mängden

ärenden samt lämna de förslag som övervägandena föranleder.

13

Migrationsverkets organisation

Utredaren ska redovisa och bedöma hur Migrationsverkets

organisation anpassats till instans- och processordningen samt

lämna de förslag som övervägandena föranleder.

Verksamhetens organisatoriska inordning i domstolarna

Erfarenheterna av hur migrationsmålen inordnats i länsrätterna

och Kammarrätten i Stockholm ska redovisas, liksom

domstolarnas beredskap för att tillgodose de behov av snabb

anpassning som de nya målkategorierna återkommande väntas

ställa.

Den nya utlänningslagens bestämmelser i övrigt

Övergripande krav på den nya utlänningslagen

Vid utformningen av den nya utlänningslagen eftersträvades

tydlighet och överskådlighet. Utredaren ska klarlägga i vilken

utsträckning den åsyftade tydligare åtskillnaden mellan olika

grunder för uppehållstillstånd uppnåtts, genom bl.a. de vidare

bestämmelserna om skyddsbehövande i övrigt (4 kap. 2 § första

stycket 3 utlänningslagen). Om så är möjligt ska det även

redovisas på vilket sätt ansökningarnas utformning och hur de

sökande i övrigt för sin talan påverkats av den tydligare

åtskillnaden i lagen mellan skyddsrelaterade och icke

skyddsrelaterade omständigheter.

Utredaren ska vidare belysa om de materiella

bestämmelserna i utlänningslagen är tillräckligt preciserade för

att vara lämpade för domstolsprövning. Om det finns anledning

ska utredaren lämna förslag till ytterligare preciseringar.

Om utredaren vid sin utvärdering i övrigt finner otydligheter

och andra liknande brister ska han eller hon lämna förslag till

hur dessa ska undanröjas.

14

Hur har rekvisitet synnerligen ömmande omständigheter

tillämpats?

Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av icke

skyddsrelaterade humanitära skäl fanns tidigare inom ramen för

2 kap. 4 § första stycket 5 i 1989 års utlänningslag. Utredaren

ska analysera hur bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund

av synnerligen ömmande omständigheter (5 kap. 6 §

utlänningslagen) tillämpats. Utredaren ska därvid se närmare på

om uttrycket synnerligen ömmande omständigheter fått den

undantagskaraktär som var avsikten (jfr s. 185).

Hur har den nya ordningen för prövning av

verkställighetshinder fungerat?

Den tidigare ordningen i 1989 års lag, med prövning av ny

ansökan om uppehållstillstånd (NUT) efter lagakraftvunnet

beslut om avvisning eller utvisning under förutsättning att

omständigheterna inte prövats tidigare, ansågs ofta fördröja

återvändandet. Verkställighet av avvisnings- och

utvisningsbeslutet förhindrades dock i sig inte av en ny

ansökan, om inte beslutet inhiberades. Oavsett om inhibition

meddelades av Utlänningsnämnden kom dock självmant

återvändande eller verkställighet av avvisnings- eller

utvisningsbeslutet i många fall inte att ske innan den nya

ansökan prövats.

Den nya ordningen för prövning av verkställighetshinder

innebär att om det kommer fram nya omständigheter ska

Migrationsverket självmant pröva om de utgör hinder mot

verkställighet (12 kap. 18 § utlänningslagen). Åberopar

utlänningen nya omständigheter som kan antas utgöra sådant

verkställighetshinder som avses i 12 kap. 1, 2 eller 3 §

utlänningslagen, dvs. vid bland annat risk för dödsstraff, tortyr

eller förföljelse vid ett återvändande till hemlandet, ska

Migrationsverket under vissa förutsättningar ta upp frågan om

uppehållstillstånd till ny prövning samt besluta om inhibition i

verkställighetsärendet (12 kap. 19 § utlänningslagen). Om

Migrationsverket beslutar att inte ta upp frågan om

uppehållstillstånd till ny prövning kan detta beslut överklagas.

15

Utredaren ska kartlägga tillämpningen av de nya reglerna

om verkställighetshinder. Utredaren ska bedöma vilket behov

bestämmelsen i 12 kap. 19 § utlänningslagen visat sig fylla

utöver vad som gäller enligt 12 kap. 18 § samma lag samt om

det finns skäl att i något avseende ändra bestämmelserna.

Utredaren ska undersöka det förhållandet att en särskild

bestämmelse i utlänningslagen saknas om inhibition av ett

beslut om avvisning eller utvisning inom ramen för

handläggningen i ett överklagat mål avseende ny prövning av

frågan om uppehållstillstånd enligt 12

kap. 19

§

Vilken effekt har de nya bestämmelserna om avvisning och

utvisning fått?

Enligt 1989 års utlänningslag fick avvisning på materiella

grunder inte ske senare än tre månader efter ankomsten till

Sverige. Enligt den nu gällande utlänningslagen (8 kap. 5 §) ska

beslut om avvisning fattas inom tre månader efter den första

ansökan om uppehållstillstånd efter ankomsten till Sverige. För

beslut som fattas senare används uttrycket utvisning. Utredaren

ska klarlägga vilken betydelse denna förändring fått för

tillämpningen av vissa bestämmelser som förts över

oförändrade från 1989 års lag, t.ex. 8 kap. 6 § och 19 kap. 5 §

gällande utlänningslag.

EG-rätten och utlänningslagen

Sverige har genomgått och genomgår fortfarande en process

med allt fler EG-direktiv och överordnade förordningar inom

utlänningsrättens område. Utredaren ska analysera förhållandet

mellan utlänningslagen och sådana överordnade EG-instrument,

exempelvis förordningen (EG) nr 343/2003 (den s.k.

Dublinförordningen) och förordningen (EG) nr 562/2006 om en

kodex om Schengengränserna.

16

Ekonomiska konsekvenser m.m.

Förslagens konsekvenser ska redovisas enligt vad som anges i

ska läggas vid att redovisa de ekonomiska konsekvenserna samt

förslag till finansiering i de delar där redovisade förslag innebär

ökade kostnader för det allmänna.

Samråd m.m.

Utredaren ska rörande frågor om sekretess i asylärenden

samråda med den särskilda utredare som har i uppdrag att

utreda frågor om insyn och sekretess inom vissa delar av

rättsväsendet, m.m. (Dir. 2007:120).

Utredaren ska ha tillgång till en referensgrupp bestående av

representanter för frivilligorganisationer.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagar-

organisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att

yttra sig.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2009. Frågorna

rörande förordnande av offentligt biträde och sekretess i

asylärenden ska redovisas i ett delbetänkande senast den 30 juni

2008.

(Justitiedepartementet)