Dir. 2008:20

Tillval och frånval vid hyra av

Kommittédirektiv

Tillval och frånval vid hyra av

bostadslägenhet

Dir.

2008:20

Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2008

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska överväga hur förutsättningarna för

hyresgäster att göra olika s.k. tillval och frånval vid hyra av bo-

stadslägenheter kan förbättras.

Utredaren ska lämna förslag till de författningsändringar

som övervägandena ger anledning till.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 september 2008.

Bakgrund

Bestämmelser om hyra

Bestämmelser om hyra finns framför allt i 12 kap.jordabalken

(hyreslagen). Ett hyresförhållande regleras av ett hyresavtal,

dvs. hyresgästen och hyresvärden kan själva avtala om hyran

och de andra villkoren för hyresförhållandet. Hyreslagen utgår

emellertid från att hyresgästen har en särskilt skyddsvärd ställ-

ning. Lagen är därför som huvudregel tvingande till hyresgäs-

tens förmån (se 1 § femte stycket hyreslagen). Vidare gäller för

bostadslägenheter att hyran och andra hyresvillkor, om parterna

inte kan enas, kan ändras genom beslut av hyresnämnden efter

ansökan av hyresgästen eller hyresvärden (se 54 § hyreslagen).

När det gäller en lägenhets skick innehåller lagen bl.a.

bestämmelser om hyresvärdens underhålls- och reparationsskyl-

dighet (se 11 och 15 §§ hyreslagen) och om att en bostads-

2

lägenhet ska uppnå en viss lägsta godtagbara standard (se 18 a §

hyreslagen). Vidare finns bestämmelser om prövning av hyran.

Om parterna inte kan enas om hyran ska den bestämmas till ett

skäligt belopp. En hyra är inte att anse som skälig om den är

påtagligt högre än hyran för lägenheter som med hänsyn till

bruksvärdet är att anse om likvärdiga (det s.k. bruksvärdessys-

temet, se 55 § hyreslagen). Hyran bestäms ofta genom kollek-

tiva hyresförhandlingar enligt bestämmelser i hyresförhand-

Dagens system för tillval och frånval

Hyresgäster har olika smak och önskemål i fråga om sitt boen-

de. En del föredrar en högre standard och är villiga att betala för

att deras lägenhet förses med t.ex. viss utrustning. För att

tillgodose sådana önskemål förekommer det inom det kollektiva

förhandlingssystemet att hyresvärdar och hyresgästorganisa-

tioner träffar förhandlingsöverenskommelser som innebär att

hyresgästerna själva kan välja viss inredning eller utrustning till

sin lägenhet mot en separat hyreshöjning eller en kontant

engångsersättning, s.k. tillval. Det finns också exempel på att

hyresgäster väljer en enklare standard än den normala i utbyte

mot avdrag på hyran, s.k. frånval.

Ibland tillgodoses emellertid inte hyresgästers önskemål om

olika slag av tillval. Detta kan ha flera orsaker. En orsak kan

vara osäkerheten om huruvida den kostnad som åtgärden med-

för för hyresvärden går att finansiera inom ramen för bruks-

värdessystemet. Osäkerheten om en hyreshöjning som har av-

talats i samband med ett tillval kommer att beaktas vid en

bruksvärdeprövning, kan således leda till att hyresvärden avstår

från att tillmötesgå hyresgästens önskemål. En annan orsak kan

vara risken att lägenheten inte går att hyra ut för en sådan hyra

som ger täckning för kostnaden för åtgärden, om hyresgästen

skulle flytta.

Flera av de stora aktörerna på hyresmarknaden, bl.a. Fastig-

hetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och SABO, har i olika

sammanhang framhållit vikten av att enskilda hyresgästers

önskemål om avvikelser från ett ”normalt” hyreskontrakt till-

godoses så långt det är möjligt. Mot den bakgrunden fick en

utredning (Hyressättningsutredningen) år 2003 i uppdrag att

överväga bl.a. i vilken utsträckning förutsättningarna för en

3

hyresgäst att göra olika slag av tillval eller frånval kunde och

borde ändras (dir. 2003:52).

I sammanhanget kan nämnas att det även förekommer att

hyresvärdar tillhandahåller hyresgäster service och tjänster som

inte påverkar lägenhetens skick, t.ex. tillgång till vårdpersonal.

Frågan om sådana tjänster omfattas av hyresavtalet bedöms

utifrån omständigheterna i det enskilda fallet (se exempelvis

Hyressättningsutredningens förslag

Hyressättningsutredningen föreslog i betänkandet Reformerad

hyressättning att det skulle införas ett kostnadsbaserat system

för tillval och frånval (se SOU 2004:91 s. 119 f.). Förslaget

innebar sammanfattningsvis följande. Tillval och frånval ska

behandlas som en del av hyran. Vid en bruksvärdeprövning ska

kostnaden för ett tillval eller den besparing som ett frånval inne-

bär beaktas. Om priset för ett tillval har fastställts i en förhand-

lingsöverenskommelse, ska det fastställda priset anses motsvara

kostnaden för tillvalet eller frånvalet, om inte synnerliga skäl

talar för annat. Flyttar den hyresgäst som har gjort ett tillval

eller frånval, ska den nya hyresgästens hyra bestämmas enligt

bruksvärdereglerna utan beaktande av kostnaden för tillvalet

eller den besparing som ett frånval innebär. Om priset för till-

valet har fastställts i en förhandlingsöverenskommelse, ska

dock kostnaden för tillvalet beaktas även när den nya hyres-

gästens hyra bestäms. Motsvarande ska gälla för frånval.

Hyresvärden ska ha underhållsskyldighet för egendom som har

tillförts en lägenhet genom tillval på samma sätt som för övrig

egendom i lägenheten.

Förslaget remissbehandlades. Flera remissinstanser, däri-

bland Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och

SABO, tillstyrkte eller hade endast smärre invändningar mot ut-

redningens förslag. Flertalet hyresnämnder kritiserade eller av-

styrkte förslaget med hänvisning till att hyressättningssystemet

skulle bli alltför komplicerat.

Förslaget genomfördes inte (se prop. 2005/06:80, bet.

2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252). Enligt den dåvarande rege-

ringen hade visserligen förslaget flera fördelar, bl.a. att det

kunde underlätta genomförandet av kostsamma och särpräglade

tillval. Nackdelarna ansågs emellertid väga tyngre än fördelar-

4

na. Bland nackdelarna framhölls särskilt att förslaget innebar att

hyressättningen skulle bli mer komplicerad för såväl parter som

hyresnämnder (se a. prop. s. 39–42). Detta sades bl.a. bero på

att hyran – som bestäms utifrån lägenhetens bruksvärde – med

förslaget måste bestämmas i två led. I det första ledet skulle

hyran för lägenheten bestämmas med utgångspunkt i att lägen-

heten var utrustad på samma sätt som den skulle ha varit om

något tillval inte hade gjorts. Vid denna prövning skulle en jäm-

förelse göras med hyran för lägenheter som är utrustade med

motsvarande inredning. I det andra ledet skulle hyran i tillvals-

delen bestämmas. Detta system skulle således innebära att

gjorda tillval och frånval måste dokumenteras.

Dessutom framhölls att eftersom bl.a. anskaffnings- och

installationskostnader, driftskostnader och avskrivningar ska

beaktas vid skälighetsbedömningen av en kostnadsbaserad hyra,

skulle förslaget kunna medföra behov av avancerade fastighets-

ekonomiska bedömningar. Detta skulle i sin tur kunna leda till

att parterna och hyresnämnden blev tvungna att anlita fastig-

hetsekonomisk expertis för att bestämma hyran.

Slutligen framhölls att det fanns en risk för att förslaget om

frånval skulle komma i konflikt med reglerna om lägsta godtag-

bara standard (se 18 a § hyreslagen) och hyresvärdens under-

hålls- och reparationsskyldighet (se 11 och 15 §§ hyreslagen).

Behovet av en översyn

Det är angeläget att hyresrätten utvecklas så att den svarar mot

de skilda behov som hyresmarknadens aktörer, inte minst hyres-

gästerna, har. Det finns i dag ofta önskemål bland hyresgäster

att få anpassa sitt boende efter egna behov. Företrädare för

hyresmarknadens parter har i olika sammanhang uttryckt önske-

mål om att möjligheterna att avtala om tillval och frånval bör

förbättras.

Det finns mot denna bakgrund anledning att se över förut-

sättningarna för en hyresgäst att göra olika slag av tillval och

frånval. En särskild utredare bör därför ges följande uppdrag.

5

Uppdraget

Utredaren ska överväga hur förutsättningarna för en hyresgäst

att göra olika slag av tillval och frånval kan förbättras. Utred-

aren ska beakta de förslag som Hyressättningsutredningen

lämnade. Den kritik som riktades mot den utredningens förslag

tog främst sikte på att hyressättningssystemet riskerade att bli

onödigt komplicerat. Utredaren ska, med beaktande av denna

kritik, överväga om den tidigare utredningens förslag bör ändras

eller kompletteras och, om så bedöms vara fallet, vilken lösning

som i stället bör väljas. En utgångspunkt för övervägandena ska

vara att en lägenhet ska uppfylla lagens krav på lägsta godtag-

bara standard.

Utredaren ska överväga såväl lösningar som innebär att

principerna för hyressättning vid tillval eller frånval fastställs i

lag som lösningar som innebär att avtalsparterna ges möjlighet

att, med bindande verkan mellan dem och gentemot framtida

avtalsparter i tilläggsavtal reglera de effekter på hyran som ett

tillval eller ett frånval bör ha.

Utredaren ska belysa möjligheterna för hyresgäster och

hyresvärdar att avtala om att hyresvärden ska tillhandahålla

olika slags tjänster med viss anknytning till boendet (t.ex. städ-

ning av lägenheten). Utredaren ska också föreslå i vilken

utsträckning möjligheterna för hyresgäster att erhålla sådana

tjänster kan förbättras genom att tjänsterna får omfattas av sys-

temet för tillval och frånval.

Utredaren ska välja en lösning som ger hyresgästerna så

goda valmöjligheter som möjligt. Utredarens lösning ska, så

långt som möjligt, vara lätt att tillämpa för de berörda och låta

sig förenas med vad som i övrigt gäller om hyressättning av

bostadslägenheter.

Utredaren ska lämna förslag till de författningsändringar

som övervägandena ger anledning till.

Arbetets bedrivande och redovisningen av uppdraget

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter och organisa-

tioner. När det gäller redovisning av förslagets konsekvenser för

företagen, ska samråd ske med Näringslivets Regelnämnd.

Utredningen ska hålla sig underrättad om de arbeten som

bedrivs av Utredningen om allmännyttans villkor (M 2005:04),

6

Hyreslagsutredningen (Ju 2006:85) och andra utredningar som

kan komma att tillsättas på det hyresrättsliga området.

Utredaren ska redovisa och analysera effekterna av fram-

lagda förslag för fastighetsägare, hyresgäster samt för berörda

myndigheter och domstolar. Utredaren ska också beräkna de

ekonomiska konsekvenserna av de förslag som läggs fram. Om

förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det

allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 september 2008.

(Justitiedepartementet)