RH 1997:93

Hyresgästerna debiteras tillsammans med hyran en obligatorisk avgift för tillgången till viss service i anslutning till boendet, s.k. serviceavgift. Avgiften har vid tvist om hyrans storlek bedömts vara hyra.

Heby kommun ansökte vid hyresnämnden om en höjning av månadshyran för lägenheterna i dess fastigheter Torget 6 och Vallavägen 6 i Heby med 3 % till 3 293 kr respektive till 4 465 kr. Utöver hyran betalade hyresgästerna sedan den 1 mars 1995 en serviceavgift om f.n. 618 kr i månaden för, enligt kommunen, tillgången till dygnetrunttrygghet, sjuksköterska, arbetsterapeut och dagverksamhet. - Hyresgästerna bestred ansökningen.

Hyresnämnden i Västerås (1996-09-23, hyresrådet S.S. samt intresseledamöterna H.N. och C-A.L.) ogillade kommunens ansökan om hyreshöjning och anförde i sina skäl följande.

Av avgörande betydelse huruvida hyran efter yrkad höjning med tre procent är skälig är frågan hur den s.k. serviceavgiften skall bedömas.

Av den information kommunen lämnat 1995-05-03 till pensionärer boende i Heby kommuns servicelägenheter framgår bl.a. följande: Övriga kostnader är en avgift på 600 kr som tas ut som ersättning för

a/ sjukskötersketillgång dygnet runt vid behov

b/ tillgång till distriktsarbetsterapeut- och sjukgymnastservice utan andra kostnader

c/ dygnet runt tillgång till personal samt

d/ larmavgift.

Enligt hyresnämndens mening kan dessa övriga kostnader, med hänsyn till vad som framkommit, inte i nu aktuellt hänseende vara att bedöma som något annat än hyra. Den hyra som respektive nu aktuell hyresgäst betalar skall således anses vara 3 815 respektive 4 953 kr per månad.

Eftersom parterna inte har åberopat några jämförelselägenheter har hyresnämnden att fastställa hyrorna efter en ren skälighetsuppskattning, grundad främst på iakttagelserna vid besiktningen och nämndens allmänna kännedom om hyresläget i orten.

Vid en på ovan angivna grunder gjort prövning finner hyresnämnden att den begärda hyreshöjningen med tre procent inte är skälig. Hyresvärdens talan skall således lämnas utan bifall.

Heby kommun överklagade hyresnämndens beslut och yrkade bifall till sin ansökan vid hyresnämnden. Hyresgästerna bestred ändring.

Svea hovrätt (1997-08-27, hovrättslagmannen Gerhard Wikrén samt hovrättsråden Ulla Erlandsson, referent, och Gunilla Persson) lämnade överklagandet utan bifall. I sina skäl anförde hovrätten följande.

För den förmån det får anses innebära att ha tillgång till viss service i anslutning till sitt boende erlägger hyresgästerna en månatlig avgift som debiteras dem tillsammans med hyran. Avgiften är obligatorisk för de boende i den bemärkelsen att den utkrävs oavsett om den enskilde hyresgästen har utnyttjat någon av de erbjudna tjänsterna eller inte; det är således inte fråga om betalning för de tjänster som faktiskt utnyttjas. Den service som erbjuds hyresgästerna har vidare ett naturligt samband med äldreboende. Vid nu angivna förhållanden finner hovrätten, i likhet med hyresnämnden, att den s.k serviceavgiften är att anse som ersättning för upplåtelsen av de aktuella lägenheterna, dvs. hyra. Den omständigheten att det är kommunfullmäktige som har beslutat om avgiften ändrar inte den bedömningen. Hovrätten saknar anledning att frångå hyresnämndens bedömning att den sålunda sammanlagda hyran efter den begärda hyreshöjningen inte är att anse som skälig. Överklagandet skall därför lämnas utan bifall.

Målnummer ÖH 4434/96, beslut nr SÖH 274-97