Dir. 2008:54

Dir.

Kommittédirektiv

Dir.

2008:54

Tilläggsdirektiv till utredningen om reglering

av elnätstariffer m.m. (M 2006:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 3 april 2008

Förlängd utredningstid och komplettering av uppdraget

Förlängd utredningstid

Tiden för att slutredovisa uppdraget förlängs till senast den 22

december 2008.

Komplettering av uppdraget

Utredaren ska vid sin översyn av regler för tillstånd till

elnätsverksamhet m.m. analysera om beslut i tillståndsfrågor

bör överklagas till förvaltningsdomstol i stället för till

regeringen och, om utredaren bedömer det vara lämpligt, lämna

förslag till ändrad instansordning. Den prövning som regeringen

gör som första instans omfattas härmed inte av

tilläggsdirektiven.

Utredaren ska även analysera om tillstånden kan förenas med en

omprövningsmöjlighet i stället för att vara tidsbegränsade och,

om utredaren bedömer det vara lämpligt, lämna förslag till

förändringar av lagstiftning och regelverk i övrigt. Utredaren

ska beakta vad som framkommit i Ellagstiftningsutredningens

tidigare förslag (SOU 1995:108) som behandlades i regeringens

proposition Ny ellag (prop. 1996/97:136, bet. 1997/98:NU3,

rskr. 1997/98:27).

2

Utredaren ska ta till vara erfarenheterna från projektet

Stockholms Ström och analysera om nuvarande regelverk för

tillståndsprövning av en nätkoncession för linje, dvs. såväl

region- som stamledningar, är ändamålsenligt vid

strukturförändringar av det befintliga ledningsnätet. Om

utredaren bedömer att så inte är fallet, ska han föreslå lämpliga

åtgärder.

Utredaren ska klargöra samt redovisa för- och nackdelar med

det förslag till förändring av tillstånd enligt ellagen (1997:857)

som avser s.k. enskild linje, vilket i en särskild skrivelse och i

betänkandet Bättre kontakt via nätet (SOU 2008:13),

överlämnats till regeringen. Utredaren ska lämna förslag till den

närmare utformningen av ett sådant tillstånd.

Bakgrund

Inledning

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att bemyndiga chefen

för Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

(M2006/1496/E) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag

att lämna förslag till reglering av elnättariffer m.m. (dir.

2006:39). Utredningen har antagit namnet

Energinätsutredningen. Genom tilläggsdirektiv bl.a. den 14 juni

2007 (dir. 2007:86) fick utredaren förlängd tid till senast den

1

december 2007 att delredovisa förslag till regler för

förhandsprövning av nätföretagens tariffer, förslag som avser

prövning av nätföretagens anslutningsavgifter och förslag som

avser utlandsförbindelser som är anslutna till det svenska

regionnätet. Uppdraget skulle slutredovisas senast den 30 april

2008 och avser i övrigt följande frågeställningar.

− Utredaren ska analysera om den nuvarande uppdelningen

mellan områdeskoncession och linjekoncession samt dess

3

koppling till reglerna för tariffsättning och redovisning är

lämplig för att åstadkomma ändamålsenliga, driftsäkra och

kostnadseffektiva elnät och om så inte är fallet föreslå åtgärder

för detta.

− Utredaren ska beakta de slutsatser i fråga om

naturgasmarknaden som dras vid analysen av den nuvarande

uppdelningen mellan områdeskoncession och linjekoncession

på elmarknaden och som är relevanta för jämförelse mellan

marknaderna, i det förslag till utvidgat koncessionskrav för

naturgasmarknaden som lades fram i slutbetänkandet El- och

naturgasmarknaderna – energimarknader i utveckling (SOU

2004:129). I detta ingår även att analysera behov av undantag

från koncessionskrav samt, om sådant behov finns, lämna

förslag i denna del.

Utredaren delredovisade sitt uppdrag den 5 december 2007 och

har därefter påbörjat arbetet med att analysera den nuvarande

ordningen för tillstånd till elnätsverksamhet samt dess koppling

till reglerna för tariffsättning och redovisning.

Ändrad instansordning

Under förberedelsearbetet har det identifierats vissa

rationaliseringsmöjligheter när det gäller regeringens roll som

överprövande myndighet i tillståndsärenden.

En elektrisk starkströmsledning får enligt 2 kap. 1 § första

stycket ellagen inte byggas utan tillstånd av regeringen.

Regeringen får emellertid enligt paragrafens andra stycke

bemyndiga nätmyndigheten att pröva frågor om tillstånd som

inte avser en utlandsförbindelse. Nätmyndigheten har också i

betydande omfattning fått sådana bemyndiganden. Regeringen

är i dag överprövande myndighet av överklagade beslut om

tillstånd för elledningar på region- och lokalnätsnivå enligt 2

och 16 §§ elförordningen (1994:1250). Därutöver prövar

regeringen tillstånd som första instans enligt 3 § elförordningen

för utlandsförbindelser och elledningar med en spänning över

4

145 kilovolt om någon sakägare, kommun eller statlig

myndighet motsätter sig att tillstånd meddelas. Detta innebär att

stamledningar vanligen blir föremål för regeringens prövning. I

dagsläget prövar alltid regeringen tillstånd för

naturgasledningar som första och sista instans. Det tidigare

nämnda förslaget om ett utvidgat koncessionskrav för

naturgasmarknaden innebär dock att regeringen också kan

komma att inta rollen som överprövande instans.

Regeringen bedömer att en översyn motiveras dels av att

motsvarande rationaliseringsarbete bedrivs inom

Regeringskansliet när det gäller regeringens roll som

överprövande myndighet, dels av ett allmänt behov av att

fortlöpande se över hur tillståndsprocesser kan rationaliseras.

Omprövning av tillstånd som gäller tills vidare

Bestämmelser om tidsbegränsade tillstånd har funnits i ellagen

sedan lagens tillkomst. Genom de ändringar som genomfördes

1993/94:358) begränsades giltighetstiden för ett tillstånd till

högst 40 år.

En anledning till utredningens ursprungliga uppdrag att

analysera den nuvarande uppdelningen mellan

områdeskoncession och linjekoncession samt dess koppling till

reglerna för tariffsättning och redovisning är att samma

prövningsförfarande tillämpas för linjekoncessioner med en

spänning från 0,4 kilovolt upp till 400 kilovolt. Detta gäller

även vid omprövningar av tillstånd. Av naturliga skäl är inte ett

prövningsförfarande lika komplext för ledningar på lägre

spänningsnivåer som vid högre spänningsnivåer. Antalet

nätkoncessioner för linje uppgår till ca 2 000–3 000. Det

innebär en omfattande administration att ompröva dessa. På

lägre spänningsnivåer, upp till och med 130 kilovolt, meddelas

samtidigt vanligen förnyat tillstånd utan att prövningen har gett

upphov till några svårare överväganden i sak.

5

I Ellagstiftningsutredningens tidigare förslag (SOU 1995:108)

som behandlades i regeringens proposition Ny ellag (prop.

1996/97:136, bet. 1997/98:NU3, rskr. 1997/98:27) diskuterades

för- och nackdelar med tidsbegränsade tillstånd eller tillstånd

tills vidare. Utredningen ansåg att införandet av tillstånd tills

vidare skulle leda till att nätägarens ställning i förhållande till

allmänna intressen skulle kraftigt förstärkas. Därför valde man

att inte lägga fram ett sådant förslag. Sedan ellagens tillkomst

1997 har dock en rad åtgärder vidtagits som innebär förbättrad

insyn i hur nätföretagen bedriver sin verksamhet. Bland annat

har informationskrav i fråga om leveranssäkerhet införts och en

lag om särskild förvaltning har tillkommit. Möjligheterna för

tillsynsmyndigheten att under ett tillstånds giltighetstid kunna

ingripa mot nätföretagen är således bättre än tidigare. Det finns

därför anledning att på nytt se över systemet med

tidsbegränsade tillstånd i syfte att minska den administrativa

bördan och rationalisera tillståndsprocessen. I en sådan översyn

bör det även ingå att undersöka hur t.ex. länsstyrelser,

kommuner eller andra intressenter kan ges möjlighet att begära

omprövning av ett tillstånd.

Tillstånd vid strukturförändringar

En förutsättning för att en nätkoncession ska beviljas är enligt

2 kap. 6 § ellagen att anläggningen är lämplig från allmän

synpunkt. Denna lämplighetsbedömning aktualiseras vanligen

när det gäller nätkoncession för linje, där den främst syftar till

att hindra att samhällsekonomiskt onödiga anläggningar byggs,

dvs. att ledningar byggs där det redan finns tillräcklig

överföringskapacitet. Enligt 5 § elförordningen ska en ansökan

om linjekoncession bl.a. innehålla uppgifter om det

överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Enligt

9 § kan tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet infordra de

ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna

avgöras. Vid ansökningstillfället förutsätts sökanden ha utrett

och förberett ärendet till en så detaljerad nivå att ledningens

tekniska konstruktion och huvudalternativ för sträckningen har

fastställts.

6

Prövningen har alltså hittills skett främst utifrån

förutsättningarna för varje enskild ledning. Det kan ifrågasättas

om denna tillämpning är ändamålsenlig vid större

omstruktureringar där t.ex. vissa ledningsprojekt är beroende av

varandra för sitt genomförande. Som en jämförelse kan det

nämnas att Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät),

enligt sin instruktion, har att bygga ut stamnätet för el baserat

på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Regeringen

gav i januari 2004 Svenska kraftnät uppdraget att utreda

utformningen av det framtida kraftledningsnätet 70–400

kilovolt i Stockholmsregionen (dnr N2004/585/ESB).

Uppdraget (Stockholms Ström) slutrapporterades den 31 januari

2008 och beräknas i sin tur generera ett 50-tal individuella

anläggningsprojekt. Sammanfattningsvis konstateras det i

utredningen Stockholms Ström att ellagen borde bli föremål för

en översyn med syfte att anpassa och modernisera

tillståndsprövningen för att åstadkomma en samlad prövning

där behovet, den tekniska utformningen, lokaliseringen och

miljökonsekvenserna av anläggningar i stamnätet blir föremål

för en övergripande tillåtlighetsprövning.

Regeringen konstaterar att den nuvarande ellagstiftningen tar

sin utgångspunkt i att enstaka ledningar byggs för att

komplettera den befintliga infrastrukturen, men att det finns

behov av att anpassa tillståndsprövningen till de nödvändiga

strukturförändringar av det befintliga ledningsnätet som

kommer att bli aktuella både på regionnäts- och stamnätsnivå.

Utredaren ska ta till vara erfarenheterna från projektet

Stockholms Ström och analysera om nuvarande regelverk för

tillståndsprövning av en nätkoncession för linje, dvs. såväl

region- som stamledningar, är ändamålsenlig vid

strukturförändringar av elnätet. Om utredaren bedömer att så

inte är fallet, ska han föreslå lämpliga åtgärder.

7

Enskild linje

Regeringen beslutade den 1 februari 2007 att tillkalla en

särskild utredare med uppgift att utvärdera om det nuvarande

regelverket för förnybar elproduktion skapar hinder för en

storskalig utveckling av den förnybara elproduktionen (dir.

2007:10). Bedömdes förändringar av regelverket krävas skulle

utredaren lämna sådana förslag. Utredningen överlämnade sina

förslag den 20 februari 2008 i betänkandet Bättre kontakt via

nätet – om anslutning av förnybar elproduktion (SOU 2008:13).

Som ett andra steg i det paket med åtgärdsförslag som

betänkandet innehåller föreslår utredaren att

Energinätsutredningen, som enligt utredningsdirektiven ska

göra en översyn av koncessioner, analyserar lämpligheten i att

genomföra en förändring i ellagen som ger möjlighet att

beviljas nätkoncession för s.k. enskild linje. I betänkandet

anförs att det inte går att inom ramen för den aktuella

utredningen genomföra nödvändiga större förändringar i fråga

om kravet på tillstånd för anslutningsledning mellan en

elproduktionsanläggning och angränsande nät eller mellan

elproduktionsanläggningar. Utredaren har såväl i betänkandet

som i en särskild skrivelse föreslagit att regeringen överlämnar

till Energinätsutredningen att analysera om det är lämpligt att

genomföra det föreslagna tillståndet för enskild linje.

Regeringen bedömer att denna fråga bör behandlas inom ramen

för den aktuella utredningen. Utredaren ska klargöra samt

redovisa för- och nackdelar med det föreslagna tillståndet för

enskild linje och lämna förslag till den närmare utformningen

av ett sådant tillstånd.

Genomförande m.m.

I tilläggsuppdraget ingår att ta fram en konsekvensbeskrivning

och förslag till finansiering om föreslagna åtgärder kräver

tillkommande sådan. Redovisningen ska innehålla en

8

bedömning av vilken miljöpåverkan förslagen får om de

genomförs. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att

utredningstiden bör förlängas. Utredaren ska slutredovisa sitt

uppdrag senast den 22 december 2008.

(Näringsdepartementet)