Upphävd författning

Elförordning (1994:1250)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1994-09-08
Ändring införd
SFS 1994:1250 i lydelse enligt SFS 2012:337
Ikraft
1994-10-01
Upphäver
Förordning (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s.1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar
Elförordning (1982:548)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2006:1138 har iakttagits.

Inledande bestämmelse

1 §  Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1 kap. 7 § ellagen (1997:857) samt handlägga de frågor som anges i denna förordning. Förordning (2007:1320).

Ärenden om nätkoncession

2 §  Nätmyndigheten skall i fråga om 2 kap.ellagen (1997:857) pröva ärenden om

 1. meddelande av nätkoncession enligt 1 § första stycket,
 2. medgivande av undantag från kravet på nätkoncession enligt 4 § andra stycket,
 3. bindande besked enligt 4 § tredje stycket,
 4. medgivande enligt 5 § att bygga en elektrisk starkströmsledning innan behövlig nätkoncession har meddelats och medgivande att bygga en transformator- eller kopplingsstation utan hinder av bestämmelsen i 3 §,
 5. medgivande enligt 5 § att tills vidare under högst tre år använda en starkströmsledning i avvaktan på att ansökan om nätkoncession slutligt avgörs,
 6. förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 14 eller 15 §,
 7. tillstånd till överlåtelse av nätkoncession enligt 16 §, och
 8. tillstånd att tillfälligt ta en ledning ur bruk enligt 17 §. Förordning (2002:693).

3 §  Nätmyndigheten får inte avgöra ärenden som anges i 2 § om ärendet avser

 1. en utlandsförbindelse,
 2. en ledning med en spänning överstigande 145 kilovolt mellan två ledare om någon sakägare, kommun eller statlig myndighet motsätter sig bifall till ansökan,
 3. beviljande av nätkoncession om det i ärendet förekommer en fråga om tillstånd till expropriation som skall prövas av regeringen, eller
 4. meddelande av nätkoncession eller medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen (1997:857) om det i ärendet förekommer fråga om medgivande att dra ledningar över mark som förvaltas av Uppsala universitet eller Lunds universitet, om nätmyndigheten och universitetet inte kan enas i frågan. Förordning (1997:863).

4 §  Nätmyndigheten skall utreda ärenden som anges i 3 § och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning.

Ansökan om nätkoncession för linje

5 §  En ansökan om nätkoncession för linje skall vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den skall innehålla uppgifter om följande.

 1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om ledningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar, skall detta anges samt upplysning lämnas dels om den belastning som befintliga ledningar tål, dels om behovet av ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning som ansökan avser.
 2. Alternativa ledningssträckningar som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökningen.
 3. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken iakttas.
 4. Den spänning för vilken ledningen är avsedd.
 5. Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen, skall de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges.

[S2]Enligt 2 kap. 8 a § ellagen (1997:857) skall ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Förordning (1998:881).

6 §  Till ansökningshandlingen enligt 5 § skall följande fogas.

 1. En teknisk beskrivning av den planerade ledningen samt kostnadsberäkning. Beskrivningen skall innefatta bl.a. en ritning avseende ledningens konstruktion och dess anslutning till produktionsanläggning, station eller befintlig ledning.
 2. Karta över ledningens föreslagna sträckning och beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen.
 3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter som ledningen skall dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen.
 4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser.
 5. Redogörelse för sökandens organisation.
 6. Registreringsbevis avseende sökanden. Förordning (1997:863).

Ansökan om nätkoncession för område

7 §  En ansökan om nätkoncession för område skall vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den skall innehålla följande uppgifter.

 1. En plan över områdets framtida behov av överföring av el.
 2. En karta över området som anger
  1. sökandens ledningar med en spänning som överstiger 250 volt mellan en ledare och jord eller, om systemet inte är jordat, mellan två ledare,
  2. matande ledningar och stationer inom området,
  3. huvudsaklig sträckning av ledningar med samma spänning som behövs enligt planen.
 3. Den högsta spänning för området som sökanden vill ha fastställd.
 4. Redogörelse för sökandens organisation.
 5. Registreringsbevis avseende sökanden. Förordning (1997:863).

Handläggning av ärenden om nätkoncession

8 §  Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avslås skall yttrande inhämtas från

 1. Försvarsmakten,
 2. länsstyrelsen i det län som berörs av ansökan,
 3. kommuner som berörs av ansökan,
 4. fastighetsägare som berörs av ansökan om ärendet avser nätkoncession för linje,
 5. andra sakägare som berörs av ansökan, och
 6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan. Förordning (2006:1138).

9 §  Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från föreskrifterna i 5-7 §§ eller infordra de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

9 a §  I ett ärende enligt 2 § 1 ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom tre år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

[S2]I ett ärende enligt 2 § 6 ska beslut meddelas av nätmyndigheten inom åtta år efter det att en fullständig ansökan kom in till myndigheten.

[S3]I ett ärende enligt 3 § ska beslut meddelas av regeringen inom fem år eller, om ärendet avser förlängning av en nätkoncessions giltighetstid enligt 2 kap.14 eller 15 §ellagen (1997:857), tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till nätmyndigheten.

[S4]Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S5]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2010:966).

Ärenden om förhandsmedgivande

10 §  En ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen (1997:857) att tills vidare under högst tre år använda en starkströmsledning i avvaktan på att ansökan om nätkoncession slutligt avgörs skall vara skriftlig och ges in till nätmyndigheten. Den skall vara åtföljd av en karta där ledningen och tillhörande anläggningar är utmärkta. Förordning (1997:863).

Beräkning av viss ersättning

11 §  Ersättning enligt 3 kap. 15 § första stycket ellagen (1997:857) skall beräknas enligt följande.

[S2]Värdet under 1 skall beräknas utifrån den minskning av energiförlusterna i nätkoncessionshavarens ledningsnät som uppstår på grund av att anläggningen matar in el på nätet och ersättas i förhållande till mängden inmatad el samt till när denna inmatning sker.

[S3]Vid beräkning av värdet under 2 skall följande bedömningsgrunder beaktas.

 1. Produktionsanläggningens effektleveransförmåga.
 2. Produktionsanläggningens driftsäkerhet och den överenskommelse som kan finnas mellan nätkoncessionshavaren och anläggningshavaren om när produktionsanläggningen planeras vara i drift.
 3. Mängden inmatad elektrisk energi samt när denna inmatning sker. Förordning (1997:863).

Utlandsförbindelser

11 a §  Betald anslutningsavgift för elnätet i Sverige ger rätt att använda även utlandsförbindelser med en spänning om 220 kilovolt eller mer till

 1. Danmark,
 2. Finland,
 3. Norge,
 4. Polen, och
 5. Tyskland. Förordning (2011:1087).

Underrättelser och meddelanden

12 §  En underrättelse till konsument och ett meddelande till socialnämnd enligt 11 kap. 4 § första stycket ellagen (1997:857) skall avfattas i enlighet med bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2006:1138).

Information till nätmyndigheten

13 §  Risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner som upprättats enligt 3 kap. 9 c § ellagen (1997:857) skall ges in till nätmyndigheten. Förordning (2006:1138).

14 §  Rapportering av elavbrott som avses i 3 kap. 9 e § 3 ellagen (1997:857) skall göras till nätmyndigheten. Förordning (2006:1138).

Skyddsåtgärder

14 a §  Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla sådana skyddsåtgärder som avses i artikel 42 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen. Förordning (2011:716).

Övriga bestämmelser

15 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. när gränserna för en nätkoncession för område kan ändras enligt 2 kap. 12 § ellagen (1997:857),
 2. de krav som ska vara uppfyllda för att överföring av el ska vara av god kvalitet enligt 3 kap. 9 § ellagen,
 3. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner enligt 3 kap. 9 c § ellagen samt om redovisningen och offentliggörandet av dessa,
 4. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d § ellagen,
 5. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten,
 6. undantag från kraven i 3 kap.9 c och 9 d §§ellagen i fråga om ledningar som i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el,
 7. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 17 § ellagen,
 8. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter enligt 3 kap. 17 a § ellagen,
 9. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 a § andra stycket ellagen,
 10. undantag från kraven i 3 kap. 17 § ellagen i fråga om nätkoncessionshavare vars ledningar i huvudsak matar in el från anläggningar för produktion av förnybar el, dock inte i fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b § första stycket,
 11. skyldigheten för den som har nätkoncession att offentliggöra sin nättariff enligt 4 kap. 11 § tredje stycket ellagen,
 12. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen,
 13. offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4 b § ellagen,
 14. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första–fjärde styckenaellagen ska beräknas och redovisas för elanvändarna,
 15. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter enligt 8 kap. 13 § första stycket ellagen,
 16. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt 8 kap. 13 § andra stycket ellagen, och
 17. skyldighet för elleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument. Förordning (2012:337).

15 a §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 § tredje stycket ellagen (1997:857),
 2. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen skall innehålla, och
 3. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § ellagen. Förordning (2006:1138).

15 b §  En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och Energimarknadsinspektionen. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med el som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 § 17.Förordning (2012:337).

16 §  Nätmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 §, 3 kap.20 och 21 §§ellagen (1997:857) samt enligt 2 § denna förordning får överklagas hos regeringen. Andra beslut av nätmyndigheten enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Nätmyndighetens beslut enligt 2 § denna förordning som gäller anläggningar för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer, får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Förordning (2010:1108).

16 a § Har upphävts genom förordning (2006:1138).
16 b § Har upphävts genom förordning (2006:1138).
16 c § Har upphävts genom förordning (2006:1138).
17 § Har upphävts genom förordning (2006:1138).
18 § Har upphävts genom förordning (2006:1138).

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för el eller nätavgift
Eftersom Ni inte betalat nätavgiften eller levererad el i tid kan Ni få överföringen av el avbruten. Enligt bestämmelser i ellagen kan Ni dock förhindra att överföringen avbryts genom att betala skulden inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.
Nätkoncessionshavaren eller elleverantören lämnar meddelande om den uteblivna betalningen till socialnämnden i den kommun där Ni får el överförd. Förordning (2006:1138).

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få överföringen av el avbruten
 1. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens namn, postadress och telefonnummer
 2. Konsumentens namn och postadress
 3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten skall betala för att förhindra att överföringen av el avbryts
 4. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning Förordning (2006:1138).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Elförordning (1994:1250)

  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1807) om ändring i elförordningen (1994:1250)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 11 § 1-3 samt 12 och 13 §§ den 1 oktober 1994, och i övrigt den 1 januari 1996, då elförordningen (1982:548) och förordningen (1979:466) om prisreglering enligt lagen (1902:71 s. 1), innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall upphöra att gälla. Sistnämnda förordning skall dock fortfarande gälla i ärenden om prisreglering där ansökan har gjorts före den 1 januari 1996.
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.

Förordning (1995:1176) om ikraftträdande och ändring i elförordningen (1994:1250)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 15 a §, rubr. närmast före 15 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:35) om ändring i elförordningen (1994:1250)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1996 men tillämpas inte på avtal som ingåtts dessförinnan.
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1996-02-15

Förordning (1997:863) om ändring i elförordningen (1994:1250)

  Omfattning
  upph. rubr. närmast före 14 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15 a, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1, 10 §§; nya 15 b §, rubr. närmast före 2, 15 b §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:881) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:10) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ny 16 a §
Ikraftträder
1999-02-03

Förordning (1999:930) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
upph. 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 11, 12, 13 §§; ändr. 1, 17 §§
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2002:693) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 2 §; ny 16 b §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2005:208) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ny 18 §
Ikraftträder
2005-05-15

Förordning (2006:23) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ny 16 c §
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1138) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
upph. 16 a, 16 b, 16 c, 17, 18 §§; nuvarande 15 a, 15 b, 16 §§ betecknas 11, 12, 15 §§; ändr. 8 § de nya 12, 15 §§, rubr. närmast före nuvarande 15 a, 15 b, 16 §§ sätts närmast före de nya 11, 12, 15 §§; nya 13, 14, 15 a, 16 §§, rubr. närmast före 13 §, bil. 1, 2; omtryck
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:1320) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1029) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1100) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till nätmyndigheten efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 16 §; ny 9 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:758) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2010:966) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 9 a, 16 §§
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1108) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:716) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 15 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
CELEX-nr
32009L0072
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1087) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:337) om ändring i elförordningen (1994:1250)

Omfattning
ändr. 15 §; ny 15 b §
CELEX-nr
32009L0072
Ikraftträder
2012-07-01

Ändring, SFS 2013:208

Omfattning
upph.