Dir. 2010:42

Bildande av Myndigheten för radio och tv

Kommittédirektiv

Bildande av Myndigheten för radio och tv

Beslut vid regeringssammanträde den 8 april 2010

Sammanfattning

En särskild utredare ges i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för radio och tv.

Utredaren ska lämna förslag om bl.a. verksamhetsmål, instruktion och budget. Utredaren ska också besluta om bl.a. organisation och bemanna myndigheten samt vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 augusti 2010.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 juli 2010.

En ny myndighetsorganisation på medieområdet

Regeringen eftersträvar en så effektiv statsförvaltning som möjligt. I detta sammanhang har frågan om en ny myndighetsorganisation på medieområdet väckts, i syfte att nå en effektivare administration.

På medieområdet verkar i dag sex myndigheter – Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå och kommittén Medierådet. Var och en av myndigheterna har mellan fem och cirka 15 anställda. Taltidningsnämnden har dock ingen anställd personal utan dess kansliuppgifter utförs av Presstödsnämnden. Myndigheterna har flera verksamhetsmässiga beröringspunkter och den snabba utvecklingen på

medieområdet ställer stora krav på effektivitet och kompetens. En mer sammanhållen administration förmodas kunna öka effektiviteten och de resurs- och verksamhetsmässiga fördelarna.

Regeringen har överlämnat propositionen om en ny radio- och tv-lag (prop. 2009/10:115) till riksdagen med förslag till nya bestämmelser för radio och tv. Propositionen innehåller också förslag och bedömningar när det gäller en ny myndighetsorganisation på medieområdet. Förändringarna, som närmare beskrivits i propositionen, innebär huvudsakligen att Granskningsnämnden för radio och TV samt Radio- och TVverket avvecklas. Verksamheterna bildar i stället en ny myndighet, Myndigheten för radio och tv. Därutöver innebär förändringarna att Taltidningsnämnden avvecklas och att dess verksamhet förs över till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Den nya myndighetens inriktning och förutsättningar

Den nya myndigheten ska vara en förvaltningsmyndighet inom radio- och tv-området med namnet Myndigheten för radio och tv. Myndigheten ska ledas av en myndighetschef och vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd. Myndigheten för radio och tv ska bildas den 1 augusti 2010.

Bemanningen av myndigheten ska ske med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Andra beslut med betydelse

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att från och med den 1 augusti 2010 ansvara för avvecklingen av Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden (dir. 2010:41).

Regeringen har gett Talboks- och punktskriftsbiblioteket uppdraget att inordna taltidningsverksamheten och den särskilda taltidningsnämnden i bibliotekets verksamhet.

Uppdraget att bilda Myndigheten för radio och tv

Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för bildandet av en ny samlad myndighet med ansvar för radio och tv-frågor. Det regeringen anfört om en ny myndighetsorganisation på radio- och tv-området och i övrigt i propositionen om en ny radio- och tv-lag (prop. 2009/10:115) ska vara utgångspunkten för arbetet.

Den nya myndigheten ska enligt nämnda proposition ta över verksamheten dels enligt de nuvarande instruktionerna för Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TVverket, dels de förändrade och nya uppgifter som följer av den föreslagna radio-_och_tv-lagen.

Uppdraget gäller med förbehåll för riksdagens beslut i de delar som krävs.

Instruktion och eventuella författningsändringar

Utredaren ska lämna förslag till instruktion för myndigheten och ett eventuellt behov av författningsändringar i övrigt. Vid utarbetandet av förslaget till instruktion för myndigheten ska det särskilda beslutsorganets oberoende roll, funktion och arbetssätt inom myndigheten särskilt belysas.

Anslag och resursfördelning

Utredaren ska lämna förslag till budget och verksamhetsplan för myndigheten för perioden 1 augusti till 31 december 2010, och därtill lämna ett budgetunderlag för 2011

Utredaren ska också, i samråd med den särskilda utredaren med uppdrag att slutföra avvecklingen av de nuvarande myndigheterna, lämna ett underlag för de avvecklingskostnader som kan uppstå under 2010.

Stödfunktioner, organisation och bemanning

Utredaren ska förbereda den nya myndighetens anslutning till det statliga redovisningssystemet, lägga upp redovisningsplaner och fastställa diarieplaner. Utredaren ska också anskaffa det som behövs för myndighetens verksamhet och ingå nödvändiga avtal som inte kan tas över från de avvecklade myndigheterna.

Utredaren ska besluta om myndighetens organisation och föreslå lämpliga arbetsformer och arbetsordning för myndigheten. Utredaren ska dessutom bedöma vilken kompetens som är nödvändig för myndighetens verksamhet.

Utredaren ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Utredaren ska fatta beslut om bemanning liksom även i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Uppdragets genomförande

Utredaren ska samråda med Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket, Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket, Statens Pensionsverk och i den utsträckning det behövs med i övrigt berörda myndigheter och organisationer. Utredaren ska också samråda med den särskilda utredaren med uppdrag att avveckla Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV-verket och Taltidningsnämnden. Myndigheterna ska lämna utredaren det underlag och stöd som denna begär.

Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Kostnader för organisationsförändringarna ska rymmas inom myndigheternas förvaltningsanslag.

Utredaren ska senast den 7 maj 2010 lämna – underlag om avvecklingskostnader under budgetåret 2010,

– förslag till budget för tiden 1 augusti–31 december 2010, och

– budgetunderlag för 2011–2013. Senast den 21 maj 2010 ska utredaren lämna förslag till – verksamhetsplan för myndigheten, – instruktion för myndigheten, och – de övriga författningsändringar som eventuellt behövs. Uppdraget ska slutligt redovisas till regeringen senast den 31 juli 2010.

(Kulturdepartementet)