Dir. 2010:61

Ombildning av Domarnämnden

Kommittédirektiv

Ombildning av Domarnämnden

Beslut vid regeringssammanträde den 3 juni 2010

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare ska förbereda och genomföra de åtgärder som krävs för ombildningen av Domarnämnden. Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar beslut i enlighet med förslagen i propositionerna En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) och Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181).

Utredaren ska lämna förslag till regleringsbrev och budgetunderlag för år 2011 samt en instruktion för nämnden och andra författningsändringar som bedöms nödvändiga. Utredaren ska vidare bl.a. vidta åtgärder för att bemanna nämndens kansli samt överväga frågor om nämndens organisation och arbetsformer. Den ombildade Domarnämnden ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Slutrapport ska lämnas senast den 30 december 2010.

Bakgrund

Domarnämnden har för närvarande som huvudsaklig uppgift att bereda ansökningar om anställning som ordinarie domare och lämna kandidatförslag till regeringen. De högsta domarna i landet utnämns direkt av regeringen efter ett s.k. kallelseförfarande. Nämndens verksamhet regleras huvudsakligen i förordningen (2008:427) med instruktion för Domarnämnden. Domstolsverket är värdmyndighet åt nämnden vilket innebär att verket utför administrativa uppgifter åt nämnden samt svarar för

beredning och föredragning av ärenden. Nämnden har således inga egna anställda. Nämndens verksamhet finansieras via anslaget för Sveriges Domstolar.

I propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181) föreslås en lag om utnämning av ordinarie domare. Alla ärenden om utnämning av ordinarie domare, dvs. även rörande de högsta domaranställningarna, ska beredas av Domarnämnden. Nämnden ska lämna förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare samt bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete med att tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie domare. I lagen föreslås även bestämmelser om nämndens sammansättning och handläggning. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Efter ombildningen ska Domarnämnden vara en helt fristående nämnd med ett kansli vars chef ska vara, eller ha varit, ordinarie domare eller ha motsvarande yrkeserfarenhet och kompetens. Domstolsverket ska således inte längre vara värdmyndighet åt nämnden. Regeringen avser att i budgetpropositionen för år 2011 föreslå att nämndens verksamhet ska finansieras via ett eget anslag.

Ombildningen av Domarnämnden är avhängig att riksdagen beslutar i enlighet med förslagen i propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) och ovan nämnda proposition. Riksdagens slutliga behandling är planerad till hösten i år.

Uppdraget

En särskild utredare ska förbereda och genomföra de åtgärder som krävs för ombildningen av Domarnämnden.

Utredaren ska ta fram underlag till de beslut som regeringen behöver fatta inför ombildningen. I detta ingår att lämna förslag till regleringsbrev och budgetunderlag för år 2011. Vidare ska utredaren lämna förslag till en instruktion för nämnden och andra författningsändringar som bedöms nödvändiga med anledning av förslagen i propositionen Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181). När det gäller ledningsform ska utgångspunkten vara att myndigheten leds av nämnden.

Utredaren ska förbereda anställningen av en kanslichef samt fatta beslut om bemanning av den övriga personal som behövs för nämndens verksamhet. Utredaren ska fullgöra dessa åtgärder i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet och med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Utredaren ska i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter.

Utredaren ska även vidta de åtgärder som behövs för att trygga nämndens lokalförsörjning och behov av utrustning.

Vidare ska utredaren vidta de åtgärder som behövs för att nämnden ska ha tillgång till en fungerande ekonomiadministration. I detta ingår bl.a. att förbereda nämnden för anslutning till det statliga redovisningssystemet och lägga upp redovisningsplaner. Utredaren ska pröva om den administrativa stödverksamheten ska utföras i samverkan med någon annan myndighet eller i annan regi, t.ex. av Kammarkollegiet.

Utredaren ska ingå nödvändiga avtal för den ombildade Domarnämndens räkning.

Utredaren ska också överväga frågor om nämndens organisation och arbetsformer samt ta fram ett förslag till arbetsordning och arkivplan.

Det står utredaren fritt att lämna även andra förslag som krävs för att den ombildade Domarnämnden ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Uppdragets genomförande och tidsplan

Utredaren ska samråda med Domstolsverket och Arbetsgivarverket. Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer underrättade om arbetet och ge dem tillfälle att lämna synpunkter.

Uppdraget gäller med förbehåll för att riksdagen fattar beslut i enlighet med förslagen i propositionerna En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) och Utnämning av ordinarie domare (prop. 2009/10:181). När det behövs ska åtgärder, såsom t.ex. tecknande av avtal, förses med förbehåll för att riksdagen fattar de beslut som krävs.

Utredaren ska

– senast den 6 september 2010 lämna förslag till budgetunderlag för år 2011,

– senast den 1 oktober 2010 lämna förslag till regleringsbrev samt förslag till en ny instruktion för nämnden och andra författningsändringar som bedöms nödvändiga.

Utredaren ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider.

Slutrapport ska lämnas senast den 30 december 2010.

(Justitiedepartementet)