Upphävd författning

Förordning (2008:427) med instruktion för Domarnämnden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2008-05-29
Ändring införd
SFS 2008:427 i lydelse enligt SFS 2009:889
Ikraft
2008-07-01
Upphäver
Förordning (2007:1080) med instruktion för Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Domarnämnden har till uppgift att

  1. lämna förslag till regeringen i ärenden om anställning som domare eller hyresråd enligt särskilda bestämmelser,
  2. besluta i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken när det gäller lagfarna domare i och rättsbildade befattningshavare vid domstol,
  3. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning när det gäller lagmän i tingsrätt och förvaltningsrätt, samt
  4. handha och pröva frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 c §§ lagen om offentlig anställning när det gäller hyresråd som är chef för en hyresnämnd. Förordning (2009:889).

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden består av högst nio ledamöter. För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

4 §  Domstolsverket utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

Handläggning av ärenden

5 §  Domstolsverket svarar för beredning och föredragning av ärendena. Ordföranden får ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

6 §  Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller någon anställd vid Domstolsverket får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar samt frågor som uppkommer med anledning av överklagande av nämndens beslut.

7 §  Vid nämndens prövning ska de sökandes skicklighet för anställningen särskilt beaktas.

[S2]Innan nämnden lämnar sitt förslag i fråga om någon annan anställning än som chef för domstol eller hyresnämnd ska den inhämta yttrande från chefen för den aktuella domstolen eller hyresnämnden. Chefen för den aktuella domstolen eller hyresnämnden bör träffa de sökande som han eller hon avser att yttra sig över. I yttrandet ska det anges om det finns behov av en jämnare könsfördelning.

[S3]Innan nämnden i ett ärende om anställning som domare eller hyresråd för upp en sökande på förslag, ska uppgifter om sökanden inhämtas ur belastningsregistret enligt förordningen (1999:1134) om belastningsregister, om det inte möter något hinder enligt 7 § lagen (1998:620) om belastningsregister.

Anställningar och uppdrag

8 §  Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för en tid av högst tre år.

[S2]Regeringen utser bland ledamöterna en att vara ordförande och en att vara vice ordförande.

Undantag från myndighetsförordningen

9 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]8 § om arbetsgivarpolitik, och

[S4]16 § andra stycket om avgörande av ordföranden i brådskande fall, såvitt avser frågor enligt 1 § 1 denna förordning.

Ändringar

Förordning (2008:427) med instruktion för Domarnämnden

Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:889) om ändring i förordningen (2008:427) med instruktion för Domarnämnden

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-02-15

Ändring, SFS 2010:1793

Omfattning
upph.