Dir. 2010:8

Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm

Kommittédirektiv

Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm

Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010

Sammanfattning

En organisationskommitté ska förbereda och genomföra inrättandet av en ny högskola som ska omfatta de nuvarande verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Kommittén ska vidta de åtgärder som krävs för att den nya högskolan ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Kommittén ska bl.a.

  • upprätta en budget för 2011 och lämna ett budgetunderlag för perioden 2011–2013,
  • besluta om bemanning och i övrigt utöva den blivande arbetsgivarens befogenheter,
  • förbereda regeringens beslut om anställning av rektor för den nya högskolan,
  • förbereda regeringens beslut om förordnande av styrelse för den nya högskolan,
  • fullgöra sådana uppgifter för den nya högskolan som annars skulle ha fullgjorts av nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete eller annat motsvarande organ med ansvar för konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig utbildning på forskarnivå, och
  • ingå nödvändiga avtal för den nya högskolans verksamhet.

Uppdraget ska slutligt redovisas senast den 31 mars 2011.

En ny högskola för konstnärlig utbildning inom film, radio, teater och tv

Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm kom i april 2009 in med en gemensam begäran (U2009/2874/UH) om att regeringen ska fatta beslut om att bilda en ny högskola som ska omfatta verksamheterna vid de båda lärosätena.

Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm är högskolor med statlig huvudman som bedriver konstnärlig utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. På Teaterhögskolan i Stockholm utbildas skådespelare och mimare medan Dramatiska institutet utbildar i stort sett alla andra yrkesgrupper inom film, radio, teater och tv. En ny gemensam högskola kommer, enligt förslaget från de båda högskolorna, att samla utbildningar inom både film, radio, teater och tv och kommer därför att rymma den konstnärliga processens främsta aktörer och perspektiv.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utg. omr. 16) behandlat begäran från Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. I propositionen gjorde regeringen bedömningen att en gemensam organisation för de båda högskolorna kan gynna utvecklingen av utbildning och forskning, öka högskolans attrationskraft och på sikt leda till en effektivisering av verksamheten. Mot denna bakgrund har riksdagen efter förslag från regeringen i budgetpropositionen godkänt att verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en högskola fr.o.m. den 1 januari 2011 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10: UbU1, rskr. 2009/10:126). I budgetpropositionen för 2010 har regeringen också aviserat ett uppdrag som rör den fortsatta inriktningen av arbetet med inrättandet av en ny gemensam högskola.

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor m.m. inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde beslutade regeringen i juni 2009 att Kammarkollegiet skulle betala ut medel till Dramatiska institutet respektive Teaterhögskolan i Stockholm

för att möjliggöra en eventuell sammanslagning av verksamheterna vid de båda lärosätena till en ny högskola. Medlen ska enligt regleringsbrevet användas under perioden 2009–2011 för ovanstående ändamål.

Den nya högskolans förutsättningar och inriktning

Verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en ny högskola. Den nya högskolan ska överta de båda ingående lärosätenas samtliga åtaganden, dvs. såväl rättigheter som skyldigheter. De myndighetskapital och eventuella överskjutande helårsstudenter och helårsprestationer som de båda befintliga myndigheterna förfogar över ska föras över till den nya högskolan. Den nya högskolan kommer att ges dispositionsrätt till eventuellt anslagssparande från de båda befintliga myndigheterna.

Den nya högskolan ska bedriva utbildning inom utbildningsområdena teater och media samt konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Detta ska ske på ett sätt som effektivt tillvaratar och integrerar de båda ingående högskolornas utbildnings- och forskningsmöjligheter.

Inrättandet av den nya högskolan innebär att Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska avvecklas den 31 december 2010.

Uppdraget att inrätta en ny högskola

En organisationskommitté ska förbereda och vidta de åtgärder som krävs för inrättandet av en ny högskola som ska omfatta de nuvarande verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Den nya högskolan ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Kommittén ska arbeta med stor öppenhet och föra en nära dialog med Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm.

Budget och budgetunderlag

Kommittén ska upprätta en budget för 2011 och lämna ett budgetunderlag för perioden 2011–2013. Kommittén ska också lämna ett underlag till strategidokument för den nya högskolans verksamhet. Dessa underlag ska bl.a. ligga till grund för regeringens arbete med den nya myndighetens regleringsbrev för 2011. Kommittén ska utgå från de resurser som de båda ingående lärosätena har anvisats enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2010 och de medel som har tilldelats de båda lärosätena enligt regeringens beslut om regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m.

Arbetsgivaransvar

Kommitténs ordförande ska efter att ha inhämtat synpunkter från de båda nuvarande rektorerna besluta om bemanning liksom i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Kommittén ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Bemanningen ska genomföras med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Studentinflytande

Enligt 1 kap. 4 a § högskolelagen (1992:1434) ska studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Enligt andra stycket i samma paragraf ska högskolorna verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Kommittén ska verka för att kraven på studentinflytande i den nya organisationen tillgodoses.

Rektor och styrelse

Enligt 2 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100) anställs en högskolas rektor av regeringen efter förslag av styrelsen för högskolan. Styrelsens förslag ska föregås av ett hörandeförfarande på det sätt som anges i paragrafen.

Kommittén ska förbereda regeringens beslut om anställning av rektor för den nya högskolan genom att fullgöra sådana uppgifter som annars skulle ha fullgjorts av en högskolas styrelse. Kommittén ska lämna ett förslag till rektor till regeringen.

Enligt 2 kap. 7 a § högskoleförordningen ska ordföranden i en högskolas styrelse och de övriga ledamöter som ska utses av regeringen, utses efter förslag från högskolan. Högskolans förslag ska föregås av ett samråd inom och utom högskolan och avse personer med kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag. Kommitténs ordförande ska förbereda regeringens beslut genom att fullgöra högskolans uppgift, om möjligt efter samråd med den tillträdande rektorn, och lämna ett förslag till styrelse till regeringen.

Uppgifter för organet för konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig utbildning på forskarnivå

Kommittén ska för den nya högskolans räkning fullgöra sådana uppgifter som annars enligt högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skulle ha fullgjorts av ett organ för konstnärlig forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och konstnärlig utbildning på forskarnivå.

Stödfunktioner m.m.

Kommitténs ordförande ska ingå nödvändiga avtal för den nya högskolans verksamhet. Kommitténs ordförande ska efter efter att ha inhämtat synpunkter från de båda högskolornas rektorer förbereda anslutningen av den nya myndigheten till det statliga redovisningssystemet och utforma redovisningsplaner och då överväga hur de båda lärosätenas befintliga avtal och övriga åtaganden ska samordnas av den nya myndigheten med bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Kommittén ska lämna de förslag till författningsändringar som behövs och vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att den nya högskolan ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2011.

Samråd och redovisning av uppdraget

Kommittén, eller i tillämpliga delar kommitténs ordförande, ska samråda med Dramatiska institutet, Teaterhögskolan i Stockholm, Högskoleverket, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket och Statens pensionsverk samt med andra berörda myndigheter och organisationer. Myndigheterna ska lämna kommittén eller ordföranden det underlag som kommittén eller ordföranden begär.

Kommittén eller ordföranden ska hålla berörda centrala och lokala arbetstagarorganisationer och studentorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter. Kommittén, eller i tillämpliga delar ordföranden, ska särskilt beakta behovet av att hålla personal och studenter vid berörda lärosäten informerade.

Kommittén ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet. Därutöver ska kommittén

– senast den 1 april 2010 lämna budgetunderlag för perioden 2011–2013,

– senast den 2 augusti 2010 lämna de förslag till författningsändringar som behövs,

– senast den 1 september 2010 lämna underlag till strategidokument för den nya högskolans verksamhet,

– senast den 1 november 2010 redovisa hur den nya högskolans organisation ska utformas och lämna förslag till rektor för den nya högskolan.

Kommitténs ordförande ska senast den 2 november 2010 lämna förslag till styrelse för den nya högskolan.

Ett betänkande ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2011. I betänkandet ska det ingå en redovisning av hur de anställda och studenterna har involverats, informerats och förberetts på kommande förändringar samt ett förslag till hur en uppföljning och utvärdering av sammanslagningen under perioden 2011– 2013 kan utformas.

(Utbildningsdepartementet)