Dir. 2017:120

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen

Dir.

(S 2016:03)

2017:120

Beslut vid regeringssammanträde den 7 december 2017

Ursprungligt uppdrag

Regeringen beslutade den 26 maj 2016 kommittédirektiv om en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (dir. 2016:40). Enligt direktiven ska en särskild utredare se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade förkortad LSS. Syftet med uppdraget är att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

Regeringen beslutade den 31 augusti 2017 tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:3) om utvidgning av uppdraget med anledning av att EU-kommissionen lämnat ett förslag till ändrade samordningsbestämmelser (dir. 2017:92).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

Utvidgning av uppdraget

Daglig verksamhet är en av tio insatser enligt LSS (9 § 10 p.) och lämnas till personer som tillhör den personkrets som anges i 1 § 1 och 2 i LSS. Det är personer som har en medicinsk diagnos i form av en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer som i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande och bestående begåvningsmässigt

funktionshinder. Kommunen bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet. Den dagliga verk­ samheten ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. År 2016 var det ca 36 600 brukare som deltog i daglig verksamhet.

I förarbetena till LSS rekommenderas att kommunen lämnar viss ersättning till personer som deltar i daglig verksamhet (habiliteringsersättning), se prop. 1992/93:159 s. 90. Habilite­ ringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift, men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. I 88 procent av kommunerna har deltagare i daglig verksamhet fått habiliteringsersättning, se Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2017.

Utredaren ska se över frågan om habiliteringsersättning och vid behov lämna lagstiftningsförslag i syfte att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2018.

(Socialdepartementet)