Dir. 2017:45

Åtgärder för ett effektivare återvändande och

Kommittédirektiv

Åtgärder för ett effektivare återvändande och

motverkande av missbruk av resehandlingar

Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017

Sammanfattning

I syfte att minska antalet personer vars identitet inte kan

fastställas under vistelsen i Sverige ska en särskild utredare

lämna förslag som innebär att Polismyndigheten ges utökade

möjligheter att dels ta fingeravtryck, dels omhänderta pass eller

andra identitetshandlingar. Utredaren ska även lämna förslag på

hur

missbruk

av

främlingspass,

resedokument

och

uppehållstillståndskort kan motverkas.

Utredaren ska bl. a.

föreslå författningsändringar som syftar till att utöka

Polismyndighetens möjligheter att använda sig av

fingeravtrycksupptagning i identifieringssyfte,

föreslå författningsändringar som i större utsträckning

än i dag möjliggör ett omhändertagande av pass eller

andra identitetshandlingar,

föreslå författningsändringar som syftar till att

motverka missbruk av främlingspass, resedokument och

uppehållstillståndskort.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

Dir.

2017:45

2

Bakgrund

Oklar identitet

Fler människor än någonsin har sökt asyl i Sverige under de

senaste åren och regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att

stärka det svenska asylsystemet. För att kunna upprätthålla en

långsiktig, hållbar och human migrationspolitik som värnar

asylrätten är det avgörande att personer, som efter en rättssäker

prövning har fått ett av- eller utvisningsbeslut som fått laga

kraft, återvänder så snabbt som möjligt. Ett stort antal av dessa

personer blir dock kvar i Sverige under längre perioder. En

verkställighet av ett av- eller utvisningsbeslut försvåras bl.a. av

att många håller sig undan myndigheterna eller saknar

identitetshandlingar.

En grundläggande skyldighet för en asylsökande är att

medverka till att försöka klarlägga sin identitet, alternativt göra

den sannolik. Det kan konstateras att antalet personer som ger

in passhandling vid ansökningstillfället hos Migrationsverket är

mycket lågt. Under 2016 uppvisades en passhandling i samband

med ansökan om asyl i endast 17 procent av ärendena. Detta

medför svårigheter för såväl prövningen av asylärendet som vid

en verkställighet av ett beslut om av- eller utvisning. Det kan

drabba den enskilde asylsökande både i form av en längre

asylprocess samt i ett längre perspektiv vid till exempel en

medborgarskapsansökan.

Även utifrån ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att känna

till vilka som vistas i landet.

Det har också under senare år noterats ett ökat antal personer

som uppehåller sig i Sverige utan att ansöka om

uppehållstillstånd. I denna grupp finns ett antal utsatta barn och

unga vuxna. Många lever utanför samhället och har inte kontakt

med myndigheter. Flera har dessutom uppgivit olika identiteter.

Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt, inte minst ur ett

barnperspektiv, att minderåriga kan identifieras i ett tidigt

skede.

Eftersom

Polismyndigheten

i

dag

har

begränsade

möjligheter att ta fingeravtyck på ovan nämnda personer är det

av stor vikt att dessa möjligheter utökas.

3

Enligt

nuvarande

ordning

saknar

Polismyndigheten

uttryckligt lagstöd för att eftersöka och omhänderta pass eller

andra identitetshandlingar från personer som vistas olovligt i

landet.

Möjligheten att omhänderta pass och identitetshandlingar i

ett tidigt skede ingår som ett led i att motverka förstörande eller

undanhållande av sådana handlingar. Det är därför angeläget att

Polismyndigheten ges de befogenheter som krävs för att kunna

omhänderta pass eller identitetshandlingar, även om personen

inte ansöker om uppehållstillstånd.

Missbruk av främlingspass, resedokument och uppehålls-

tillståndskort

Det förekommer missbruk av främlingspass, resedokument och

uppehållstillståndskort,

handlingar

som

utfärdas

av

Migrationsverket. Det finns till exempel information om att

handlingar av detta slag köps till höga priser av personer som

vill resa in i Schengenområdet.

I Justitieutskottets betänkande (2015/16:JuU25)

”Åtgärder

mot missbruk av svenska pass” gjordes i punkt 3 ett

tillkännagivande till regeringen om att den skulle återkomma

med ett förslag till riksdagen om att de lagändringar som

föreslogs för svenska pass även skulle gälla främlingspass och

resedokument.

Tillkännagivandet

omfattade

också

en

uppmaning att se över regelverket för uppehållstillståndskort i

syfte att motverka missbruk.

Mot denna bakgrund finns det anledning att vidta åtgärder i

syfte att stävja missbruk av främlingspass, resedokument och

uppehållstillståndskort.

Nuvarande ordning

Klarläggande av identitet

I Migrationsverkets prövning av asylärenden ska en utlänning

göra sin identitet sannolik. Enligt Migrationsverkets praxis kan

detta göras bland annat genom muntliga uppgifter. I syfte att

kunna verkställa ett beslut om av- eller utvisning behöver dock

4

utlänningens identitet vara klarlagd. Detta innebär i regel att en

person ska kunna identifieras genom identitetshandlingar.

asylsökande som medverkar till att klarlägga sin identitet

beviljas undantag från arbetstillstånd. Av 10 § lagen (1994:137)

om mottagandet av asylsökande m.fl. framgår att dagersättning

får sättas ned för en utlänning som har fyllt 18 år om han eller

hon försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd

genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet.

Enligt 10 kap.utlänningslagen (2005:716), förkortad UtlL,

kan en utlänning under vissa förutsättningar ställas under

uppsikt eller tas i förvar bl.a. när identiteten är oklar (s.k.

identitetsförvar) eller som ett led i att förbereda en

verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut när det

bedöms finnas en undanhållanderisk (s.k. verkställighetsförvar).

Kontroll av Sveriges inre och yttre gräns

Sverige ingår i Schengensamarbetet, dvs. det samarbete som

innebär att de deltagande staterna har avskaffat sina

gränskontroller vid de inre gränserna, och samtidigt förstärkt

sina gränskontroller vid de yttre gränserna. Av artikel 1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av

den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för

personer (kodex om Schengengränserna) följer att ingen

gränskontroll ska ske av personer vid passage av de inre

gränserna mellan unionens medlemsstater och att förordningen

fastställer regler för gränskontroll av personer vid passage av

unionens medlemsstaters yttre gränser.

Vid den yttre gränsen genomgår personer som enligt

unionsrätten har fri rörlighet i allmänhet minimikontroller,

genom kontroll av pass, medan medborgare från länder utanför

EU kontrolleras mer noggrant. De ska dels visa upp en giltig

resehandling

och

erforderlig

visering

eller

giltigt

uppehållstillstånd, dels visa upp handlingar som styrker syftet

med vistelsen och visar att de har tillräckliga ekonomiska medel

för sitt uppehälle under vistelsen (artikel 8 i kodex om

Schengengränserna).

5

Kontroll under vistelsen i Sverige (inre utlänningskontroll)

Att gränskontrollerna vid de inre gränserna avskaffats hindrar

inte andra typer av personkontroller, till exempel s.k. inre

utlänningskontroller, vars syfte är att kontrollera en utlännings

rätt att uppehålla sig på medlemsstatens territorium. En inre

utlänningskontroll får göras om det finns anledning att anta att

en utlänning saknar rätt att uppehålla sig i landet eller om det

finns en annan särskild anledning till kontroll. Att däremot

kontrollera någon på basis av en så kallad etnisk profilering är

förbjudet. Kontroller ska alltid ske med respekt för den

enskildes

personliga

integritet

i

enlighet

med

Polismyndighetens föreskrifter. Bestämmelserna om inre

utlänningskontroller fastställs genom nationell lagstiftning. En

utlänning som vistas i Sverige är enligt 9 kap. 9 § UtlL bl.a.

skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller

andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att

uppehålla sig i Sverige.

Fingeravtrycksupptagning

Av 9 kap. 8 § UtlL framgår att Migrationsverket eller

Polismyndigheten får fotografera en utlänning. Om utlänningen

har fyllt 14 år och inte kan styrka sin identitet när han eller hon

kommer till Sverige får man dessutom ta hans eller hennes

fingeravtryck om utlänningen ansöker om uppehållstillstånd

som flykting eller som annan skyddsbehövande eller om det

finns en grund att besluta om förvar.

Fingeravtryck kan alltså inte tas, i samband med inre

utlänningskontroll, om inte personen som kontrolleras i

anslutning till kontrollen ansöker om uppehållstillstånd eller ska

tas i förvar.

Polismyndighetens användning av upptagna fingeravtryck

regleras i utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdata-

förordningen (2016:30).

Omhändertagande av pass och andra identitetshandlingar

Av 9 kap. 2 § UtlL framgår bland annat att en polisman får

kroppsvisitera och undersöka en utlännings bagage vid en

inresekontroll i syfte att ta reda på utlänningens identitet. I 9

6

kap. 4–5 §§ UtlL finns bestämmelser om när Polismyndigheten

och Migrationsverket får ta hand om en utlännings pass eller

andra identitetshandlingar. I 4 § anges att om en utlänning

ansöker om uppehållstillstånd när han eller hon kommer till

Sverige

eller

därefter,

får

Migrationsverket

eller

Polismyndigheten ta hand om hans eller hennes pass eller andra

identitetshandlingar i väntan på att personen får uppehålls-

tillstånd eller lämnar landet.

I 5 § anges att den verkställande myndigheten får ta hand om

utlänningens pass eller andra identitetshandlingar när ett beslut

om avvisning eller utvisning ska verkställas. Enligt gällande

ordning har alltså Migrationsverket och Polismyndigheten

begränsade möjligheter att ta hand om en utlännings pass när

han eller hon befinner sig i landet olovligen.

Resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort

Den 15 april 2016 genomfördes lagändringar som syftar till att

motverka missbruk av svenska pass (prop. 2015/16:81, bet.

2015/16:JuU25, rskr. 2015/16:158). Ändringarna innebär bl.a.

att svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga

pass under en femårsperiod, att ett vanligt pass ska återkallas

när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren och att

giltighetstiden för ett vanligt pass till barn ska sänkas till tre år.

Av 2 kap. 1 a § UtlL framgår att Migrationsverket får

utfärda främlingspass om en utlänning inte har någon handling

som gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa en sådan

handling. I paragrafens tredje stycke fastställs begränsningar

gällande bland annat passets giltighetstid och giltighetsområde.

I 4 kap. 4 § UtlL återfinns bestämmelser för utfärdande av

resedokument. Där framgår att man får utfärda en särskild

handling för resor för en flykting eller statslös, s.k.

resedokument, samt resedokumentets begränsningar gällande

bland annat giltighetstid.

Ytterligare bestämmelser om resehandlingar finns i 2 kap.

För den som har beviljats ett uppehållstillstånd i Sverige

utfärdar Migrationsverket ett uppehållstillståndskort som är ett

bevis på att innehavaren har rätt att resa in och vistas i Sverige.

7

Kortet har samma giltighetstid som uppehållstillståndet, dock

längst fem år. Vid förlust av kortet får man normalt sett ett nytt,

efter förlustanmälan till Polismyndigheten.

Uppdraget

Det är angeläget att myndigheterna får de verktyg som behövs

för att kunna arbeta effektivare med återvändandeärenden. En

klarlagd identitet är viktig, dels för att prövningen av ärendet

ska bli så korrekt som möjligt, dels ur ett säkerhetsperspektiv

för att kunna ha kontroll över vilka som vistas i landet.

Dagens reglering ger myndigheterna endast en begränsad

rätt att ta fingeravtryck. Fingeravtryck får inte tas på personer

som vistas i Sverige utan tillstånd och som befinner sig utanför

myndigheternas kontroll. Detta trots att det många gånger är

den enda möjligheten att klarlägga identiteten samt att undvika

att personer använder sig av flera identiteter. Det kan finnas

skäl att överväga om den nedre åldersgränsen för när

fingeravtryck kan upptas i situationer som redovisas i 9 kap. 8 §

UtlL bör ändras för att man på ett tidigt stadium ska kunna

identifiera yngre personer och ge stöd till utsatta minderåriga.

Upptagandet av fingeravtryck får inte ske slentrianmässigt.

Nuvarande reglering begränsar också myndigheternas

befogenheter när det gäller omhändertagande av pass och

identitetshandlingar från personer som vistas i Sverige utan att

ha ansökt om uppehållstillstånd. Detta försvårar eller förhindrar

ett återvändande till hemlandet eller till ett annat land. För att

möjliggöra ett omhändertagande av handlingar, i de fall det

finns skäl att tro att sådana undanhålls, bör utredaren överväga

om en eftersökning, likt den som tillåts i samband med

inresekontroll, är lämplig att utföra även i samband med inre

utlänningskontroll. Förutsättningarna för inresekontroller fram-

går av 9 kap. 2 § UtlL.

Det är även angeläget att se till att myndigheterna har det

stöd i lagstiftningen som krävs för att stävja missbruk av

främlingspass, resedokument och uppehållstillståndskort. En

särskild utredare ska därför

8

redovisa

nuvarande

förutsättningar

för

fingeravtrycksupptagning och behandling av upptagna

fingeravtryck

samt

lämna

förslag

de

författningsändringar som krävs, dels för att den inre

utlänningskontrollen

ska

kunna

omfatta

även

upptagning av fingeravtryck på personer vars identitet

inte är klarlagd, dels för att hanteringen av

fingeravtrycken därefter ska bli ändamålsenlig,

ta ställning till om den nuvarande nedre åldersgränsen

för fingeravtrycksupptagning bör ändras för att man på

ett tidigt stadium ska kunna identifiera yngre personer

och fånga upp utsatta minderåriga som kan befinna sig i

landet utanför myndigheternas vetskap eller kontroll,

redovisa

nuvarande

förutsättningar

för

Polismyndigheten att omhänderta pass eller andra

identitetshandlingar samt föreslå författningsändringar

som ger Polismyndigheten en utökad befogenhet att

omhänderta sådana handlingar. Vid utformningen av

förslagen

ska

utredaren

överväga

om

författningsändringar är lämpliga och hur de i så fall

bör vara utformade för att även undanhållna handlingar

ska kunna omhändertas,

redovisa en analys av vilken effekt ovanstående

åtgärder kan förväntas få när det gäller återvändandet

och enskildas situation i landet,

undersöka omfattningen av missbruk av främlingspass,

resedokument och uppehållstillståndskort samt föreslå

nödvändiga författningsändringar som syftar till att

stävja missbruk av sådana handlingar.

utlänningslagen även tillämpas av Säkerhetspolisen ska

utredarens

förslag

i

relevanta

delar

även

omfatta

Säkerhetspolisen.

Konsekvensbeskrivningar

Utredaren ska lämna en redogörelse för offentligfinansiella,

samhällsekonomiska och andra konsekvenser som förslagen

kan medföra för berörda myndigheter, för kommuner och för

9

enskilda. Av redogörelsen ska konsekvenser för barn ur ett

barnrättsperspektiv framgå. Eventuella konsekvenser för den

enskildes integritet ska beaktas. Om förslagen leder till

offentligfinansiella kostnadsökningar ska utredaren föreslå hur

dessa ska finansieras.

Konsekvensanalysen ska löpa parallellt med det övriga

arbetet. En redovisning och motivering ska göras av vilka för-

slag som har övervägts, men avfärdats.

Utredaren ska i enlighet med kommittéförordningen

(1998:1474) och förordningen (2007:1244) om konsekvens-

utredning vid regelgivning ange kostnadsberäkningar och andra

konsekvensbeskrivningar.

Samråd och redovisning av uppdraget

Utredaren ska i sitt arbete inhämta information från

Migrationsverket, Polismyndigheten och andra relevanta

myndigheter.

Utredaren ska också beakta relevant arbete som

pågår inom Regeringskansliet. Även relevant EU-lagstiftning

samt pågående arbete inom EU ska beaktas, bland annat

kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets

förordning om inrättande av Eurodac för jämförelse av

fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr

604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken

medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om

internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en

statslös person har lämnat in i någon medlemsstat, för

identifiering av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer

som

vistas

olagligt,

och

för

när

medlemsstaternas

brottsbekämpande

myndigheter

begär

jämförelser

med

Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (Reviderade

Eurodacförordningen).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2017.

(Justitiedepartementet)