Utlänningsdatalag (2016:27)

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:27 i lydelse enligt SFS 2023:338
Ikraft
2016-02-12
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-06-08

Lagens syfte

1 §  Syftet med denna lag är att ge Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas verksamhet som rör

 1. utlänningars inresa i Sverige, i en stat som ingår i Europeiska unionen, i en stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
 2. utlänningars vistelse eller arbete i Sverige och utresa eller avlägsnande från Sverige,
 3. statusförklaring,
 4. mottagande av asylsökande och andra utlänningar,
 5. bistånd och stöd till utlänningar,
 6. svenskt medborgarskap,
 7. statlig ersättning för kostnader för utlänningar,
 8. bosättning av utlänningar, eller
 9. utfärdande av resehandlingar.

3 §  Denna lag gäller också vid behandling av personuppgifter i Polismyndighetens verksamhet som rör utlänningars inresa och vistelse i Sverige och utresa eller avlägsnande från Sverige. Lag (2018:1611).

4 §  Lagen gäller endast om behandlingen av personuppgifter enligt 2 eller 3 § är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Prop. 2015/16:65: Av paragrafen framgår att lagen är tillämplig endast om behandlingen av personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgänglig för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lagen har därmed samma tillämpningsområde som 5 § personuppgiftslagen (1998:204). Utanför lagens tillämpningsområde faller ...

Förhållandet till annan reglering

4 a §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:1611).

4 b §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1611).

4 c §  Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för brottsdatalagen (2018:1177). Lag (2018:1611).

/Upphör att gälla U: den dag som regeringen bestämmer/

5 §  Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

 1. lagen (2006:444) om passagerarregister,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex),
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning),
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna,
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU, eller
 7. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Lag (2021:1191).

Prop. 2021/22:81: 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex),

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en ...

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

5 §  Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

 1. lagen (2006:444) om passagerarregister,
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex),
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning),
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna,
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller, om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 1987/2006,
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1862 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, om ändring och upphävande av rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och kommissionens beslut 2010/261/EU,
 7. lagen (2021:1187) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om Schengens informationssystem och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, eller
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011. Lag (2022:243).

6 §  När personuppgifter behandlas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) ska bestämmelserna om rätten till ersättning i artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning tillämpas om inte något annat följer av VIS-förordningen. I övrigt är denna lag inte tillämplig när personuppgifter behandlas med stöd av VIS-förordningen. Lag (2018:1611).

7 § Har upphävts genom lag (2018:1611).

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

7 §  När personuppgifter behandlas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) och om ändring av förordningarna (EU) nr 1077/2011, (EU) nr 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 och (EU) 2017/2226 tillämpas 19 § första stycket 1 och 2 och tredje stycket samt 20 § första stycket. I övrigt är denna lag inte tillämplig när personuppgifter behandlas med stöd av den förordningen. Lag (2023:338).

Prop. 2015/16:65: Paragrafen innebär att lagen inom sitt tillämpningsområde enligt 2 och 3 §§ helt ersätter personuppgiftslagen, utom i de fall som uttryckligen anges i 8 §. Vid sådan personuppgiftsbehandling som omfattas av lagen ska alltså bestämmelser i personuppgiftslagen tillämpas endast om det finns en hänvisning till dem i 8 §. Paragrafen har sin förebild bl.a. i <a href="https://lagen.nu/2010:361#K2P1" ...

8 §  Har upphävts genom lag (2018:1611).

Prop. 2015/16:65: I första stycket anges i 13 punkter vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som ska gälla vid behandling av personuppgifter enligt lagen. Enligt 7 § gäller utlänningsdatalagen i stället för personuppgiftslagen. Det innebär att bestämmelserna i personuppgiftslagen inte ska tillämpas vid sådan behandling ...

Personuppgiftsansvar

9 §  Migrationsverket, Polismyndigheten och en utlandsmyndighet är var och en personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Migrationsverket är dock personuppgiftsansvarigt för utlandsmyndigheternas automatiserade behandling av personuppgifter.

Ändamål

11 §  Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter om det behövs för

 1. handläggning av ärenden eller en myndighets biträde i sådana ärenden i verksamhet som avses i 2 och 3 §§,
 2. kontroll av utlänning i samband med inresa och utresa samt kontroll under vistelsen i Sverige,
 3. utförande av arbetsuppgifter som gäller mottagande och bosättning av asylsökande och andra utlänningar,
 4. framställning av statistik,
 5. utförande av testverksamhet, eller
 6. fullgörande av en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en personuppgift.

12 §  Migrationsverket får också behandla personuppgifter om det behövs för återsökning av

 1. avgöranden, rättsutredningar och annan rättslig information, eller
 2. information som rör förhållanden i andra länder.

13 §  Personuppgifter som behandlas enligt 11 och 12 §§ får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till

 1. riksdagen eller regeringen,
 2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd av lag eller förordning, eller
 3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller av uppgiftsskyldighet enligt en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller enligt ett av riksdagen godkänt avtal med främmande stat eller mellanfolklig organisation.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 11 och 12 §§ får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:1611).

Behandling av känsliga personuppgifter

14 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) får endast behandlas

 1. för de ändamål som anges i 11 och 13 §§ om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen, eller
 2. i löpande text för det ändamål som anges i 12 § 2, om uppgifterna är absolut nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som anges i 2 §.

[S2]Första stycket hindrar inte att känsliga personuppgifter behandlas med stöd av 15 §.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 1. ytterligare föreskrifter om inskränkningar av möjligheten att behandla känsliga personuppgifter, och
 2. föreskrifter om gallring. Lag (2020:932).

Prop. 2017/18:254: I första stycket ersätts hänvisningen till 13 § personuppgiftslagen med en hänvisning till artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. De kategorier av personuppgifter som avses i artikeln är uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter ...

Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier

/Upphör att gälla U: den dag som regeringen bestämmer/

15 §  Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716).

[S2]Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

 1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges i 4 kap.1-2 a §§utlänningslagen åberopas,
 2. i ärenden om avvisning och utvisning,
 3. i testverksamhet,
 4. om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett fotografi som kommit in till Migrationsverket,
 5. om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett fingeravtryck mot fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller
 6. vid kontroll av utlänningar under vistelsen i Sverige.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren över fingeravtryck och fotografier, och
 2. föreskrifter om gallring. Lag (2021:391).

Prop. 2020/21:159: I paragrafen finns bestämmelser om Migrationsverkets behandling av fingeravtryck och fotografier. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Paragrafen ändras endast på så sätt att det i andra stycket läggs till en ny punkt, 6. Genom tillägget klargörs att uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren även får användas vid kontroll av utlänningar under vistelsen i Sverige, dvs. vid inre utlänningskontroll. ...

Prop. 2021/22:81: Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges i 4 kap.12 a §§ <a href="https://lagen.nu/2005:716" ...

Prop. 2015/16:65: I första stycket 2 anges att känsliga personuppgifter får användas i löpande text för det ändamål som anges i 12 § 2, dvs. för att eftersöka information som rör förhållanden i andra länder, om uppgifterna är absolut nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter inom verksamhet som rör utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Känsliga personuppgifter får inte användas för det ändamål som anges i 12 § 1, dvs. återsökning av avgöranden, rättsutredningar och annan rättslig information.

/Träder i kraft I: den dag som regeringen bestämmer/

15 §  Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 9 kap.8 och 8 h §§utlänningslagen (2005:716).

Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

 1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges i 4 kap.1-2 a §§utlänningslagen åberopas,
 2. i ärenden om avvisning och utvisning,
 3. i testverksamhet,
 4. om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett fotografi som kommit in till Migrationsverket,
 5. om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett fingeravtryck mot fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för enligt 5 kap. 11 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller
 6. vid kontroll av utlänningar under vistelsen i Sverige.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren över fingeravtryck och fotografier, och
 2. föreskrifter om gallring. Lag (2022:243).

Tillgången till personuppgifter

16 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Prop. 2015/16:65: I första stycket slås fast att tillgången till personuppgifter hos myndigheterna ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Det är den personuppgiftsansvariga myndigheten som har ansvar för att avgöra vilka uppgifter respektive anställd behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Myndigheten ansvarar också för att datasystemen utformas så att det är möjligt att på ett ändamålsenligt sätt begränsa tillgången till information på individnivå. ...

Sökbegränsningar

17 §  Det är förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Detsamma gäller för uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

[S2]Förbudet omfattar inte uppgifter om beslut om förvar enligt utlänningslagen (2005:716).

[S3]Första stycket hindrar inte att känsliga personuppgifter behandlas med stöd av 15 §. Lag (2018:1611).

Prop. 2017/18:254: Paragrafen innehåller förbud mot integritetskänsliga sökningar. Övervägandena finns i avsnitt 6.7.

Prop. 2015/16:65: Paragrafen innehåller ett förbud mot att använda integritetskänsliga sökbegrepp vid behandling av personuppgifter som omfattas av lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i avsnitt 6.13.

18 §  Vid behandling av personuppgifter för ändamål som anges i 12 § 2 får personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade inte användas som sökbegrepp. Lag (2018:1611).

Information om personuppgiftsincidenter

18 a §  Den personuppgiftsansvariges skyldighet att informera den registrerade om en personuppgiftsincident enligt artikel 34 i EU:s dataskyddsförordning gäller inte sådana uppgifter som den personuppgiftsansvarige inte får lämna ut till den registrerade enligt lag eller annan författning eller enligt beslut som har meddelats med stöd av författning. Lag (2018:1611).

Rätten att göra invändningar

18 b §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1611).

Prop. 2017/18:254: Paragrafen innebär ett undantag från den rätt att invända mot behandling av personuppgifter som följer av artikel 21.1 i dataskyddsförordningen. Undantaget har stöd i artikel 23 i dataskyddsförordningen. Vid sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den gäller alltså inte rätten att göra invändningar enligt artikel 21.1.

Direktåtkomst

19 §  Direktåtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket får endast medges

 1. Polismyndigheten,
 2. Säkerhetspolisen,
 3. utlandsmyndigheterna,
 4. Försäkringskassan,
 5. Pensionsmyndigheten,
 6. Skatteverket, eller
 7. en part eller en parts ombud eller biträde.

[S2]Direktåtkomst enligt första stycket 7 får endast avse personuppgifter i partens ärende.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 1. ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomst enligt första stycket, och
 2. föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Prop. 2015/16:65: I första stycket 1–7 anges vilka myndigheter eller enskilda som får medges direktåtkomst. De myndigheter som får medges direktåtkomst är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utlandsmyndigheterna, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Därtill kan direktåtkomst ges till en part eller en parts ombud eller biträde. Bestämmelsen ger Migrationsverket möjlighet att medge direktåtkomst, men innebär inte någon rätt för mottagarna att få sådan åtkomst. Möjligheten att ge direktåtkomst ...

Uppgiftsskyldighet

20 §  Polismyndigheten har rätt att ta del av personuppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 eller 15 § vid direktåtkomst enligt 19 §. Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna har motsvarande rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 §.

[S2]Migrationsverket ska på begäran av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller en utlandsmyndighet lämna ut personuppgifter som verket behandlar enligt 11 §1 eller 2. Migrationsverket ska också på begäran av Polismyndigheten lämna ut personuppgifter som verket behandlar enligt 15 § andra stycket 1, 2, 5 eller 6.

[S3]Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i andra stycket andra meningen till Polismyndigheten. Lag (2021:391).

Prop. 2020/21:159: I paragrafen regleras viss uppgiftsskyldighet för Migrationsverket. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

I andra stycket görs en följdändring med anledning av det nya ändamål för behandling av uppgifter om fingeravtryck och fotografier som läggs till i 15 § andra stycket 6. Bestämmelsen innebär att Polismyndigheten har rätt att på begäran ta del av uppgifter som behandlas i Migrationsverkets register ...

Prop. 2015/16:65: I första stycket första meningen anges att Polismyndigheten har rätt att ta del av av uppgifter om enskilda som Migrationsverket behandlar enligt 11 eller 14 § vid direktåkomst enligt 19 §. Det handlar alltså om samtliga primära ändamål utom ändamålet återsökning av avgöranden, rättsutredningar och annan rättslig information eller information som rör förhållanden i andra länder samt uppgifter som Migrationsverket behandlar i sina register över fingeravtryck och fotografier. Genom Polismyndighetens ...

Överföring av personuppgifter till tredjeland

21 §  Personuppgifter får föras över till tredjeland om överföringen är absolut nödvändig för de ändamål som anges i 11 §1 och 2 samt 12 § 1, såvida det inte möter hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheten att föra över personuppgifter till tredjeland. Lag (2018:1611).

Prop. 2017/18:254: I första stycket anges under vilka förutsättningar personuppgifter får föras över till tredjeland i enlighet med artikel 49.1 d i dataskyddsförordningen, dvs. även om det inte finns något beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 45.3 eller lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen. Ändringen innebär att hänvisningen till personuppgiftslagen och vad som anges om den registrerades samtycke tas bort. ...

Prop. 2015/16:65: I första stycket anges att det trots hänvisningen till 33 § personuppgiftslagen är tillåtet att utan den registrerades samtycke föra över personuppgifter till tredjeland om överföringen är absolut nödvändig för de ändamål som anges i 11 § 1 och 2 samt 12 § 1. Det handlar alltså dels om handläggning av ärenden eller en myndighets biträde i sådana ärenden, kontroll av utlänning i samband med inresa och utresa samt kontroll ...

Avskiljande

22 §  Personuppgifter som har behandlats för ändamål som anges i 11 § 1–4 och 13 § ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas om de inte längre behövs i myndighetens löpande verksamhet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande av personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder

23 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter.

Prop. 2015/16:65: Paragrafen innehåller en upplysningsbestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter. Övervägandena finns i avsnitt 6.17.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utlänningsdatalag (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:132, Prop. 2015/16:65, Bet. 2015/16:SfU10
Ikraftträder
2016-02-12

Lag (2018:1611) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:3, Prop. 2017/18:254, Bet. 2018/19:SfU5
Omfattning
upph. 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; nuvarande 14, 15 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 5, 6, 13, den nya 14, 17, 18, 20, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 § sätts närmast före den nya 15 §, rubr. närmast före nuvarande 15 § sätts närmast före den nya 14 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 18 a, 28 b §§
Ikraftträder
2018-12-01

Lag (2018:1712) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2020:932) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:48, Prop. 2020/21:5, Bet. 2020/21:SfU7
Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2020-12-01

Lag (2021:391) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2020/21:299, Prop. 2020/21:159, Bet. 2020/21:SfU24
Omfattning
ändr. 15, 20 §§
Ikraftträder
2021-07-01

Lag (2021:1191) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:59, Prop. 2020/21:222, Bet. 2021/22:JuU9
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2023-03-07

Lag (2022:243) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:195, Prop. 2021/22:81, Bet. 2021/22:SfU14
Omfattning
ändr. 5, 15 §§

Förordning (2023:55) om ikraftträdande av lagen (2021:1191) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Omfattning
ikrafttr. av 2021:1191

Lag (2023:338) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

Förarbeten
Rskr. 2022/23:198, Prop. 2022/23:66, Bet. 2022/23:SfU18
Omfattning
ny 7 §