lagen.nu

Utlänningsdatalag (2016:27)

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-15

Lagens syfte

1 § Syftet med denna lag är att ge Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas verksamhet som rör

 • 1. utlänningars inresa i Sverige, i en stat som ingår i Europeiska unionen, i en stat som är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz,
 • 2. utlänningars vistelse eller arbete i Sverige och utresa eller avlägsnande från Sverige,
 • 3. statusförklaring,
 • 4. mottagande av asylsökande och andra utlänningar,
 • 5. bistånd och stöd till utlänningar,
 • 6. svenskt medborgarskap,
 • 7. statlig ersättning för kostnader för utlänningar,
 • 8. bosättning av utlänningar, eller
 • 9. utfärdande av resehandlingar.

Lagrumshänvisningar hit (2)

3 § Denna lag gäller också vid behandling av personuppgifter i Polismyndighetens verksamhet som rör utlänningars inresa och vistelse i Sverige och utresa eller avlägsnande från Sverige om verksamheten inte utgör brottsbekämpande verksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (3)

4 § Lagen gäller endast om behandlingen av personuppgifter enligt 2 eller 3 § är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

5 § Denna lag gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av

 • 1. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
 • 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex), eller
 • 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning).

6 § När personuppgifter behandlas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), gäller bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd om inte något annat följer av VIS-förordningen. I övrigt är denna lag inte tillämplig när personuppgifter behandlas med stöd av VIS-förordningen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

7 § Om inte något annat anges i 8 §, gäller denna lag i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

8 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204):

Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket personuppgiftslagen.

Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Personuppgiftsansvar

9 § Migrationsverket, Polismyndigheten och en utlandsmyndighet är var och en personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Migrationsverket är dock personuppgiftsansvarigt för utlandsmyndigheternas automatiserade behandling av personuppgifter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Migrationsverket och Polismyndigheten ska var och en utse ett eller flera personuppgiftsombud.

Den personuppgiftsansvarige ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

Ändamål

11 § Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna får behandla personuppgifter om det behövs för

 • 1. handläggning av ärenden eller en myndighets biträde i sådana ärenden i verksamhet som avses i 2 och 3 §§,
 • 2. kontroll av utlänning i samband med inresa och utresa samt kontroll under vistelsen i Sverige,
 • 3. utförande av arbetsuppgifter som gäller mottagande och bosättning av asylsökande och andra utlänningar,
 • 4. framställning av statistik,
 • 5. utförande av testverksamhet, eller
 • 6. fullgörande av en rättslig skyldighet att registrera eller på annat sätt dokumentera en personuppgift.

12 § Migrationsverket får också behandla personuppgifter om det behövs för återsökning av

 • 1. avgöranden, rättsutredningar och annan rättslig information, eller
 • 2. information som rör förhållanden i andra länder.

Lagrumshänvisningar hit (2)

13 § Personuppgifter som behandlas enligt 11 och 12 §§ får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information till

 • 1. riksdagen eller regeringen,
 • 2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna lämnas med stöd av lag eller förordning, eller
 • 3. en utländsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet av uppgifterna följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller av uppgiftsskyldighet enligt en internationell konvention som Sverige har tillträtt eller enligt ett av riksdagen godkänt avtal med främmande stat eller mellanfolklig organisation.

I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 11 och 12 §§ även behandlas för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges i första stycket under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in för.

Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier

14 § Migrationsverket får föra separata register över fingeravtryck och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716).

Med begränsning av de ändamål som annars gäller enligt 11 och 13 §§ får uppgifter om fingeravtryck eller fotografier i registren användas endast

 • 1. vid prövning av ansökningar om uppehållstillstånd där skäl som anges i 4 kap. 1–2 a §§ utlänningslagen åberopas,
 • 2. i ärenden om avvisning och utvisning,
 • 3. i testverksamhet,
 • 4. om det behövs för att kontrollera identiteten av en person på ett fotografi som kommit in till Migrationsverket, eller
 • 5. om det behövs för att Migrationsverket ska kunna kontrollera ett fingeravtryck mot det fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för enligt 4 kap. 11 § polisdatalagen (2010:361).

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 • 1. ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i registren över fingeravtryck och fotografier, och
 • 2. föreskrifter om gallring.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Behandling av känsliga personuppgifter

15 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) får endast behandlas

 • 1. för de ändamål som anges i 11 § 1–4 och 6 samt 13 § om uppgifterna är absolut nödvändiga för syftet med behandlingen, eller
 • 2. i löpande text för det ändamål som anges i 12 § 2, om uppgifterna är absolut nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet som anges i 2 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 • 1. ytterligare föreskrifter om inskränkningar av möjligheten att behandla känsliga personuppgifter, och
 • 2. föreskrifter om gallring.

Tillgången till personuppgifter

16 § Tillgången till personuppgifter ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Sökbegränsningar

17 § Vid sökning i personuppgifter är det förbjudet att som sökbegrepp använda uppgifter som avslöjar

 • 1. ras eller etniskt ursprung,
 • 2. politiska åsikter,
 • 3. religiös eller filosofisk övertygelse,
 • 4. medlemskap i fackförening,
 • 5. hälsa, eller
 • 6. sexualliv.

18 § Vid behandling av personuppgifter för ändamål som anges i 12 § 2 får personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade inte användas som sökbegrepp.

Vid sökning i personuppgifter får sådana uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) inte användas som sökbegrepp. Uppgifter om beslut om förvar enligt utlänningslagen (2005:716) får dock användas som sökbegrepp.

Direktåtkomst

19 § Direktåtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket får endast medges

 • 1. Polismyndigheten,
 • 2. Säkerhetspolisen,
 • 3. utlandsmyndigheterna,
 • 4. Försäkringskassan,
 • 5. Pensionsmyndigheten,
 • 6. Skatteverket, eller
 • 7. en part eller en parts ombud eller biträde.

Direktåtkomst enligt första stycket 7 får endast avse personuppgifter i partens ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

 • 1. ytterligare föreskrifter om begränsningar av direktåtkomst enligt första stycket, och
 • 2. föreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.

Uppgiftsskyldighet

20 § Polismyndigheten har rätt att ta del av personuppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 eller 14 § vid direktåtkomst enligt 19 §. Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheterna har motsvarande rätt att vid direktåtkomst ta del av uppgifter som Migrationsverket behandlar enligt 11 §.

Migrationsverket ska på begäran av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller en utlandsmyndighet lämna ut personuppgifter som verket behandlar enligt 11 § 1 eller 2. Migrationsverket ska också på begäran av Polismyndigheten lämna ut personuppgifter som verket behandlar enligt 14 § andra stycket 1, 2 eller 5.

Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i andra stycket andra meningen till Polismyndigheten.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

21 § Trots hänvisningen till 33 § personuppgiftslagen (1998:204) i 8 § första stycket 8 är det tillåtet att även utan den registrerades samtycke föra över personuppgifter till tredjeland om överföringen är absolut nödvändig för de ändamål som anges i 11 § 1 och 2 samt 12 § 1, såvida det inte möter hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheten att föra över personuppgifter till tredjeland.

Avskiljande

22 § Personuppgifter som har behandlats för ändamål som anges i 11 § 1–4 och 13 § ska avskiljas så att tillgången till dem begränsas om de inte längre behövs i myndighetens löpande verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om avskiljande av personuppgifter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Säkerhetsåtgärder

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:27

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Ikraft
2016-02-12
SFS-nummer
2016:27
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation