HFD 2011 not 17

För miljöorganisation i fråga om beslut att anta detaljplan som inte hade betydande påverkan på miljön

Not 17. Ansökan av Boo Miljö- och Naturvänner om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutade den 15 juni 2009 att anta detaljplan för del av området Tollare. Detaljplanen är den första i en serie planer som berör området och som tillsammans bedöms ge utrymme för 650-700 bostadslägenheter. Genom den aktuella detaljplanen kan 19 tomter för nya villor bildas utöver de fem befintliga villatomterna. Tomterna närmast öster om Tollare träsk undantas från bebyggelse och marken säkerställs som naturmark där strandskyddsförordnande föreslås bli infört. Naturmarken och Tollare träsk avses ingå i det blivande naturreservatet Tollare träsk. I östra delen av planområdet löper elektriska högspänningsledningar som enligt planen ska markförläggas. - Kommunens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län som avslog överklagandena. I beslut den 11 november 2011 avslog regeringen överklagandena. - Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. De anförde bl.a. följande. Kommunen har inte redovisat hur den kommit fram till att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Den har därigenom grovt brutit mot sin skyldighet enligt Århuskonventionen att ge naturorganisationer rätt till information i miljöfrågor. Tollare träsk är ett ekologiskt särskilt känsligt område där exploatering ger en betydande miljöpåverkan. Dess utloppsbäck går genom två av de nya tomterna i planområdet. Skogen är av naturtypen västlig taiga som är prioriterad i EU:s art- och habitatdirektiv. Inom området finns flera hotade och skyddsvärda arter. Mot den angivna bakgrunden borde kommunen ha gjort en miljökonsekvensbeskrivning. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-24, Melin, Sandström, Almgren, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 2 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - Föreningarnas talerätt beror alltså på om beslutet är ett sådant tillståndsbeslut som omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen. I artikeln anges att rätten till prövning avser beslut som omfattas av artikel 6, som innehåller bestämmelser om allmänhetens deltagande i beslut om vissa verksamheter. - Artikel 6 punkt 1 a) hänvisar till beslut om verksamheter som anges i bilaga I till konventionen, i huvudsak stora miljöfarliga verksamheter och infrastrukturprojekt. Enligt punkt 20 i bilagan omfattas emellertid även annan verksamhet där allmänhetens deltagande är föreskrivet enligt ett förfarande för bedömning av miljöpåverkan i enlighet med den nationella lagstiftningen. Denna punkt innebär att reglerna om tillgång till rättslig prövning av tillståndsbeslut ska tillämpas för sådana tillståndsprocesser enligt andra lagar än miljöbalken och vissa speciallagar som innehåller en hänvisning till miljöbalkens krav på samråd och miljökonsekvensbeskrivning (prop. 2005/06:56 s. 16). - Sådana tillståndsprocesser finns bl.a. i plan- och bygglagen (1987:10). När en detaljplan upprättas ska sålunda, såvitt nu är av intresse, reglerna i 6 kap.11-18 och 22 §§miljöbalken om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning tillämpas om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (5 kap. 18 § PBL). - Av intresse i det nu aktuella målet är också artikel 6 punkt 1 b), enligt vilken bestämmelserna i artikeln, i enlighet med den nationella rätten, ska tillämpas även på beslut om föreslagna verksamheter som inte anges i bilaga I men som kan ha betydande påverkan på miljön. - Avgörande för frågan om sökandenas rätt att begära rättsprövning är sammanfattningsvis om det aktuella beslutet har en betydande påverkan på miljön. Av det som sökandena har anfört eller som annars framkommit i målet framgår inte att den aktuella detaljplanen har en sådan miljöpåverkan. Det klandrade regeringsbeslutet är således inte ett sådant beslut som avses i 2 § rättsprövningslagen. Sökandena har inte visat att de har talerätt på någon annan grund. Ansökningarna om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningarna. (mål nr 7604-10, fd 2011-01-26, Borlid)