HFD 2011 not 2

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Beslut att avslå överklagande av länsstyrelses beslut att avslå begäran om omprövning av beslut om strandskydd

Not 2. Ansökan av M.E. om rättsprövning av ett beslut att avslå överklagande av länsstyrelses beslut att avslå begäran om omprövning av beslut om strandskydd. - Ett av Länsstyrelsen i Skåne län meddelat beslut innebar bl.a. att strandskyddsområdet inom M.E:s fastighet skulle ökas från 100 meter till 300 meter. M.E. begärde hos länsstyrelsen att hans fastighet inte skulle omfattas av det utvidgade strandskyddet. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att det inte fanns förutsättningar att ändra beslutet enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223). Sedan M.E. överklagat överlämnade miljödomstolen, Växjö tingsrätt, med hänvisning till 18 kap. 1 § miljöbalken, överklagandet till regeringen. - Regeringen (Miljödepartementet, 2010-02-18) fann i likhet med länsstyrelsen att förutsättningar saknades att ompröva beslutet enligt 27 § förvaltningslagen och avslog överklagandet. - M.E. ansökte om rättsprövning och yrkade att regeringens beslut skulle upphävas. M.E. anförde bl.a. att nyttjanderätten till hans fastighet hade inskränkts genom beslutet om strandskydd och att beslutet avsåg en civil rättighet enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-01-24, Billum, Knutsson, Jermsten, Stenman, Nymansson) : Skälen för avgörandet . - - - Regeringens beslut har endast innefattat en prövning av frågan huruvida länsstyrelsens beslut att avslå M.E:s begäran om omprövning var riktigt eller inte. Oavsett vilka bedömningar som kan göras beträffande förutsättningarna för att i det nu aktuella fallet alls ändra beslutet om strandskydd med stöd av förvaltningslagen, så kan regeringens beslut därmed inte anses innefatta någon prövning av M.E:s civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen (jfr RÅ 2009 ref. 90). Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar överklagandet. (mål nr 2563-10, fd 2010-12-15, Sundberg)