HFD 2011 not 29

För utbyggnad av hamnverksamhet m.m. (vid bedömning av den i planärendet föreliggande miljökonsekvensbeskrivningen beaktades att verksamheten krävde tillstånd av miljödomstol, avslag)

Not 29. Ansökan av Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening m.fl. om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade att anta detaljplan för Casablanca 1 m.m. i stadsdelen Ladugårdsgärdet. Länsstyrelsen i Stockholms län avslog överklagandet från Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening. Miljöskyddsföreningen överklagade men regeringen (Miljödepartementet, 2009-12-18) avslog överklagandet. - Miljöskyddsföreningen yrkade hos Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut skulle undanröjas och gjorde bl.a. gällande att miljökonsekvensbeskrivningen var så bristfällig att detaljplanen aldrig borde ha godtagits. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-18, Melin, Sandström, Dexe, Lundin, Brickman) : Skälen för avgörandet . - - - Inom ramen för miljöbedömningen ska kommunen enligt (6 kap. 12 § miljöbalken) upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där man identifierar, beskriver och bedömer den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas medföra. - - - I 6 kap. 13 § miljöbalken föreskrivs att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till bedömningsmetoder och aktuell kunskap, planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, allmänhetens intresse och till att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder. - En miljökonsekvensbeskrivning är en del av underlaget för beslut om antagande av detaljplan. En utebliven eller alltför bristfällig miljökonsekvensbeskrivning kan vara skäl för att inte godta en detaljplan. - I 6 kap.miljöbalken finns det också regler om miljökonsekvensbeskrivningar och miljökonsekvensbedömningar av verksamheter och åtgärder (3-10 §§). Vilka uppgifter som ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning i dessa fall anges i 7 §. I förarbetena (prop. 2003/04:116 s. 40) uttalas att de uppgifter som ska lämnas enligt 7 § i princip är överensstämmande med de som ska lämnas enligt 12 §. - - - DLV gör gällande att miljökonsekvensbeskrivningen i planärendet inte svarar mot kraven i miljöbalken. - Inom ramen för tillståndsprövningen av utbyggnaden av Värtapiren och hamnverksamheten upprättades en miljökonsekvensbeskrivning år 2007. Kommunen beslutade senare att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning skulle upprättas i detaljplaneärendet. Den fick formen av en särskild promemoria (januari 2009) som tillsammans med den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen utgör miljökonsekvensbeskrivningen i planärendet (”plan-MKB”). - Som har framgått föreskrivs i miljöbalken vilken information en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Hur utförlig redovisning som behövs varierar givetvis och måste bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Av särskilt intresse i detta fall är att hamnverksamheten inte får bedrivas utan tillstånd av miljödomstol. I ett sådant tillståndsärende kan olägenheter och risker i de avseenden som sökanden har anfört bedömas bättre än i ett detaljplaneärende. Vidare kan en miljödomstol föreskriva villkor för verksamheten. Högsta förvaltningsdomstolens slutsats är att den miljökonsekvensbeskrivning som finns i detaljplaneärendet bör godtas. - - - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . - - - Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 249-11, fd 2011-02-23, Borlid)