HFD 2011 not 34

Beslut om upphävande av förhandsbesked om bygglov för fritidshus med hänsyn till försvarets behov av att använda ett övnings- och skjutfält (avslag)

Not 34. Ansökan av A.M. om rättsprövning av ett beslut ang. förhandsbesked om bygglov. - Byggnadsnämnden i Gotlands kommun beslutade den 6 december 2006 att som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen (1987:10), PBL, meddela att bygglov kunde lämnas för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Västerhejde Kuse 1:22. - Sedan beslutet överklagats av Försvarsmakten beslutade Länsstyrelsen i Gotlands län den 10 maj 2007 att avslå överklagandet och fastställa byggnadsnämndens beslut. - Försvarsmakten överklagade länsstyrelsens beslut och anförde bl.a. följande. Tofta övnings- och skjutfält är av riksintresse för totalförsvarets militära del. Det finns skäl att anta att Toftafältet i framtiden blir det enda aktiva fältet på Gotland för militära ändamål. Fastigheten Västerhejde Kuse 1:22 är belägen utanför detaljplanelagt område, men inom samlad bebyggelse. Det är frågan om att ta i anspråk en tomt för nyetablering. För buller från tunga vapen finns riktlinjer som fastställts av regeringen. Den aktuella fastigheten är belägen inom ett område där riktvärdet 90 (dB) Lex för nyetablering överskrids. Den planerade byggnationen kan därför inte anses lämplig med hänsyn till bullerstörningarna som verksamheten vid övnings- och skjutfältet kan ge upphov till. Det går inte heller att utesluta att den tänkta byggnationen kan komma att medföra krav på begränsningar i den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av övnings- och skjutfältet. Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed inte kraven i 2 kap. PBL. - Länsrätten i Gotlands län beslutade den 12 juni 2007 att överlämna ärendet till regeringen för prövning. - Regeringen (Miljödepartementet, 2008-11-27) : Skälen för regeringens beslut . Av 2 kap. 1 § andra stycket PBL framgår bl.a. att bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken ska tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked. Enligt 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken ska områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. I 2 kap. 3 § första stycket PBL föreskrivs vidare att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. de boendes och övrigas hälsa samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. - Regeringen konstaterar att Västerhejde Kuse 1:22 är belägen inom ett område i närheten av Tofta militära övnings- och skjutfält som utpekats som riksintresse för totalförsvaret. - Enligt regeringens mening kan uppförandet av ett nytt bostadshus i enlighet med ansökan i ärendet inte anses lämpligt med hänsyn till de bullerstörningar som verksamheten vid övnings- och skjutfältet kan ge upphov till. Sökt åtgärd möjliggör såväl fritidsboende som ett permanentboende vilket skulle kunna komma att medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av övnings- och skjutfältet. Regeringen finner mot denna bakgrund att starka allmänna intressen talar mot att tillåta den sökta åtgärden. Vid prövningen ska emellertid både allmänna och enskilda intressen beaktas. Vid en sådan avvägning finner regeringen att A.M:s enskilda intresse av att få uppföra ett nytt bostadshus på fastigheten bör stå tillbaka för det allmänna intresset. Vad A.M. anfört utgör inte skäl till annat ställningstagande. - - - Regeringens beslut . Regeringen upphäver, med bifall till överklagandet, byggnadsnämndens beslut den 6 december 2006 att som förhandsbesked enligt PBL meddela att bygglov kan lämnas för uppförande av ett fritidshus på Västerhejde Kuse 1:22 i Gotlands kommun. - A.M. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Hon ifrågasätter att hennes fastighet är utsatt för bullerstörning och hävdar att ett fritidshus på fastigheten inte påtagligt skulle försvåra Försvarsmaktens utnyttjande av Tofta skjutfält. Det har inte bedrivits någon omfattande verksamhet där de senaste åren. Många bor redan i dag på fastigheter som ligger närmare skjutfältet än vad hennes fastighet gör. Kommunen har planer på att utveckla området och har därför dragit fram vatten och avlopp dit. I samband med detta upprättades ett militärt utredningsområde inom vilket Försvarsmakten hävdar att det finns risk för bullerstörningar vid en eventuell framtida verksamhet på skjutfältet. Hennes fastighet ligger utanför det området. - Regeringen anförde i yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen bl.a. följande. Försvarsmakten har nyligen uppdaterat gränserna för skjutfältens omgivningspåverkan. Den aktuella fastigheten ligger utanför det område som numera anses drabbat av så stora bullerstörningar att störningskänslig bebyggelse är olämplig. Försvarsmakten har inte längre några synpunkter på uppförandet av ett fritidshus på fastigheten. Den nya gränsen för omgivningspåverkan från skjutfältet var inte känd vid tidpunkten för regeringens beslut. Det finns numera inte skäl att vägra uppförande av ett fritidshus på Västerhejde Kuse 1:22. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-03-24, Sandström, Dexe, Lundin, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . - - - Bestämmelser om förhandsbesked finns i 8 kap. 34 § PBL. Enligt 2 kap. 1 § PBL ska bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken tillämpas i ärenden om bl.a. förhandsbesked. I 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken föreskrivs att områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. - Enligt 13 kap. 4 § tredje stycket PBL ska länsstyrelsens beslut bl.a. i fråga om förhandsbesked för bygglov överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om målet rör en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. Det nu aktuella målet har överlämnats till regeringen i enlighet med den bestämmelsen. - Regeringen har i det klandrade avgörandet funnit att A.M:s intresse av att få uppföra ett bostadshus på sin fastighet bör stå tillbaka för Försvarsmaktens intresse av att kunna utnyttja övnings- och skjutfältet. - Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin rättsprövning av regeringens beslut har att utgå från de omständigheter som förelåg vid tiden för det beslutet, gör följande bedömning. Vad A.M. har anfört och vad som i övrigt har kommit fram i målet visar inte att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha överskridit det handlingsutrymme som finns i ärenden om förhandsbesked. Inte heller har det kommit fram att regeringens bedömning påverkats av ovidkommande hänsyn eller varit felaktig på annat sätt. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt sökanden har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - Justitierådet Brickman var av skiljaktig mening och anförde följande. Enligt 8 kap. 34 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på en viss plats. Ett sådant tillstånd är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Tillståndet upphör att gälla om ingen ansökan görs inom den angivna tiden. Om ett beslut om förhandsbesked överklagas löper tvåårsfristen från den dag då överinstansen meddelar sitt beslut (BoU 1986/87:1 s. 108). - Eftersom tvåårsfristen numera har löpt ut och tillståndet således har upphört att gälla är den fråga som målet gäller förfallen. Enligt min mening bör målet därför avskrivas. Överröstad i den delen gör jag följande bedömning i sakfrågan. - Enligt 2 kap. 18 § regeringsformen är varje medborgares egendom tryggad, bl.a. genom att ingen kan tvingas tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Den proportionalitetsprincip som bestämmelsen ger uttryck för ska tillämpas i den avvägning mellan allmänna och enskilda intressen som enligt 1 kap. 5 § PBL ska göras bl.a. i ärenden om bygglov. - Försvarsmakten har hävdat att uppförandet av ett fritidshus på den aktuella fastigheten kan komma att medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten - på grund av de bullerstörningar den orsakar - och på sikt påtagligt försvåra utnyttjandet av skjutfältet. Regeringen har på den grunden funnit att starka allmänna intressen talar mot att tillåta den sökta åtgärden och att A.M:s intresse av att få uppföra ett hus på fastigheten därför bör stå tillbaka för det allmänna intresset. - A.M. har anfört bl.a. följande. Det finns redan ett stort antal bebodda fastigheter som ligger närmare skjutfältet än hennes fastighet. I samband med planläggningen av vatten och avlopp i området upprättades ett militärt utredningsområde inom vilket Försvarsmakten hävdar att det finns risk för bullerstörningar från skjutfältet. Hennes fastighet ligger utanför det området. Slutligen har länsstyrelsen i den pågående miljöprövningen av verksamheten på skjutfältet krävt att eventuellt buller ska hållas inom skjutfältet. Försvarsmakten har därför ansökt om att få uppföra en bullervall som ska dämpa bullret från övningar på skjutfältet. - A.M:s uppgifter har lämnats obestridda av Försvarsmakten och okommenterade av regeringen samt vinner stöd av övrig utredning i målet. Det finns däremot ingen som helst utredning som ger vid handen att ett bostadshus på hennes fastighet skulle kunna försvåra användningen av skjutfältet. Eftersom det därför inte kan anses föreligga något allmänt intresse som talar emot att A.M. får bygga ett hus på sin fastighet ska regeringens beslut upphävas. (mål nr 38-09, fd 2010-11-03, Königsson)