HFD 2011 not 39

Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde fråga om tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet (prejudikatskäl)

Not 39. Överklagande av Socialstyrelsen ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om tillstånd till ändring av föreståndare i viss verksamhet. - Socialstyrelsen avslog genom beslut den 30 juni 2010 en ansökan från Personalkooperativet DraoThea om nytt tillstånd vid verksamheten DraoThea avseende ändring av föreståndare. Som skäl för beslutet angavs att den föreslagna föreståndaren inte uppfyllde kraven som gäller föreståndare vid verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. - Personalkooperativet DraoThea överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Karlstad, som biföll överklagandet i dom den 11 november 2010 (mål nr 5532-10) på så sätt att den föreslagna föreståndarens utbildning skulle anses lämplig i den mening som anges i 3 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet och återförvisade målet till Socialstyrelsen för fortsatt handläggning. Förvaltningsrätten överlämnade till Socialstyrelsen att pröva om den föreslagna föreståndaren borde genomgå någon kompletterande utbildning i t.ex. socialrätt innan slutligt beslut om godkännande kunde fattas, liksom övriga förutsättningar för sådant godkännande. - Socialstyrelsen överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg som den 11 januari 2011 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Socialstyrelsen överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen med upphävande av kammarrättens beslut skulle bevilja prövningstillstånd i kammarrätten. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-04-01, Billum, Eliason, Nymansson) : Skälen för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Frågan i Högsta förvaltningsdomstolen är om kammarrätten borde ha meddelat prövningstillstånd med anledning av Socialstyrelsens överklagande av förvaltningsrättens dom. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 6 § andra stycket LSS ska det för verksamheten enligt lagen finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. - Enligt 23 § första stycket LSS får en enskild person inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkesmässigt bedriva sådan verksamhet som avses i bl.a. 9 § 10 LSS, dvs. daglig verksamhet. - Av 3 § förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade framgår att det bl.a. för daglig verksamhet ska finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamålsenlig verksamhet. - Av specialmotiveringen till 6 § andra stycket LSS (prop. 1992/93:159 s. 171 f.) framgår i huvudsak följande. Andra stycket innehåller en allmän regel om skyldighet att ha den personal som behövs för att meddela god omsorg. Detta innebär att personalen ska ha den utbildning och erfarenhet som kan krävas för varje specifik uppgift. Bestämmelsen avser inte endast personal som utför arbetsuppgifter som direkt gäller insatser enligt 9 § - t.ex. personal vid gruppbostäder, sjukgymnaster, kuratorer, specialpedagoger och dagcenterpersonal - utan all personal som behövs för att bedriva en rationell och ändamålsenlig verksamhet. Något krav på att anställa personal av det ena eller andra slaget ställs dock inte upp. Det får ankomma på huvudmännen själva att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. - För ett fall som det aktuella, där frågan är vad som är lämplig utbildning för en föreståndare för daglig verksamhet, har det i förarbetena inte lämnats någon ledning för hur bedömningen bör göras. Frågan har inte heller belysts i något vägledande rättsfall. Det får därför anses vara av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd i enlighet med reglerna i 34 a § andra stycket 1 FPL. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar Socialstyrelsen prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av styrelsens överklagande av Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 11 november 2010 i mål nr 5532-10. (mål nr 785-11, fd 2011-03-29, Kristensson)