HFD 2011 not 49

Resning beviljades sedan kammarrätts beslut om beskattning av en utomlands bosatt person enligt bestämmelserna för obegränsat skattskyldiga lett till ett förhöjt skatteuttag

Not 49. Överklagande och ansökan om resning av H.H. i mål ang. inkomstskatt. - H.H. flyttade hösten 2000 till Finland efter att under hela sitt yrkesliv ha arbetat i Sverige. Hon får hela sin inkomst från Sverige i form av pension och livränta. Hon beskattades av Skatteverket för inkomståren 2000-2005 som begränsat skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. - H.H. överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten i Stockholms län och yrkade att hon skulle få samma skatteförmåner som i Sverige bosatta och att hon skulle medges vissa avdrag. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 15 december 2006. - H.H. överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten fann i dom den 3 oktober 2008 (mål nr 729-732-07 och 734-735-07) att den möjlighet till val av beskattningsordning vad gäller tjänsteinkomster, dvs. valet mellan beskattning enligt inkomstskattelagen, IL, eller enligt SINK, som infördes fr.o.m. inkomståret 2005 skulle ges retroaktiv verkan. H.H. skulle därför beskattas för sina tjänsteinkomster enligt reglerna i IL för inkomståren 2001-2005 och för den del av inkomståret 2000 som var i fråga enligt kommunalskattelagen, KL, och lagen om statlig inkomstskatt, SIL. Hon medgavs avdrag för räntor i inkomstslaget kapital för inkomståren 2000-2005 och skattereduktion för fackföreningsavgift för inkomståren 2002-2005. Vidare undanröjde kammarrätten länsrättens dom och Skatteverkets obligatoriska omprövningsbeslut avseende inkomståren 2001-2005 i den del de avsåg skattereduktion för fastighetsskatt och visade målen åter till Skatteverket för förnyad prövning i denna del. - Kammarrätten utformade sitt domslut på följande sätt. Kammarrätten undanröjer länsrättens dom i den del den avser miljö-ROT-avdrag och avvisar hennes talan i denna del. - Kammarrätten avvisar H.H:s yrkanden om avdrag för ”bilränta och bilavdrag (bilersättning) p.g.a. invaliditet”. - Kammarrätten förordnar, med ändring av underinstansernas avgörande i denna del, att H.H:s tjänsteinkomster ska beskattas enligt reglerna i IL för inkomståren 2001 - 2005 och för den del av inkomståret 2000 som nu är ifråga, KL respektive SIL. - Kammarrätten förklarar med ändring av underinstansernas avgörande i dessa delar, att H.H. har rätt till avdrag för räntor i inkomstslaget kapital med 32 958 kr inkomståret 2001, med 37 158 kr inkomståret 2002, med 29 449 kr inkomståret 2003, med 26 021 kr inkomståret 2004, med 25 271 kr inkomståret 2005 samt med 15 714 kr inkomståret 2000 i den mån hon inte redan - som obegränsat skattskyldig i Sverige under de första åtta månaderna av inkomståret 2000 - har medgetts avdrag härför. - Kammarätten undanröjer länsrättens dom och Skatteverkets obligatoriska omprövningsbeslut avseende inkomståren 2001 - 2005 i den del de avser skattereduktion för fastighetsskatt och visar målet åter till Skatteverket för förnyad prövning i denna del. Skatteverkets förnyade prövning i denna del ska ske med utgångspunkt i vad kammarrätten uttalat i domskälen. - Kammarrätten förklarar med ändring av underinstansernas avgöranden i denna del, att H.H. vid en beskattning enligt IL avseende inkomståren 2002 - 2005 har rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift med 25 % av 564 kr inkomståret 2002, 25 % av 2 068 kr inkomståret 2003, 25 % av 1 200 kr inkomståret 2004 samt med 25 % av 1 200 kr inkomståret 2005. - Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt. - Kammarrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader för mobiltelefonsamtal m.m. hänförliga till processen i kammarrätten och avvisar yrkandet om ersättning för kostnader i övrigt. - Av Skatteverkets beslut om taxeringsåtgärder efter kammarrättens dom framgick att H.H. för samtliga aktuella inkomstår fick ytterligare skatt att betala. - H.H. överklagade kammarrättens dom men kammarrätten avvisade i beslut den 26 februari 2009 överklagandet som för sent inkommet (mål nr 1156-09). - H.H. överklagade kammarrättens beslut att avvisa hennes överklagande. Hon ansökte även om resning och fick anses yrka att kammarrättens dom skulle ändras så att hon för aktuella inkomstår beskattas enligt SINK och därvid medges avdrag för utgifter i enlighet med vad hon yrkat i underinstanserna. Hon yrkade även ersättning för sina kostnader i målen avseende telefonsamtal, kopiering, brevpapper, porto och bilresor. - Skatteverket tillstyrkte bifall till H.H:s resningsansökan. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-05-10, Kindlund, Knutsson, Ståhl, Stenman, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Avvisningsfrågan . Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i kammarrättens bedömning att H.H:s överklagande kommit in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut ska därför fastställas. - Frågan om resning . Kammarrätten har uppfattat H.H:s överklagande av länsrättens dom angående hennes inkomsttaxeringar för tiden efter det att hon flyttade till Finland så att hon begärt att hon för dessa år skulle beskattas som obegränsat skattskyldig. Kammarrätten har därför lagt bestämmelserna i IL, KL och SIL till grund för sitt avgörande. Trots att avdrag medgetts för bostadsräntor och att skattereduktion tillgodoförts för fackföreningsavgifter har kammarrättens ställningstagande lett till att H.H. påförts ytterligare ca 45 000 kr i inkomstskatt. Skatteuttaget för de aktuella åren har således blivit högre genom det av kammarrätten använda beskattningsförfarandet än vid beskattning enligt SINK.- Som kammarrätten funnit i sitt beslut den 26 februari 2009 kan H.H:s överklagande av avvisningsbeslutet också uppfattas som en begäran om resning i de mål som avgjordes av kammarrätten genom dom den 3 oktober 2008. Hon har anfört att hon efter att ha fått avdrag för bostadsräntor inte fann anledning att överklaga kammarrättens dom. Först när hon fick del av Skatteverkets omräkningsbeslut blev hon varse att hon påförts ytterligare skatt trots att hon medgetts vissa avdrag. Vid denna tidpunkt hade emellertid tiden för överklagande av kammarrättens dom gått ut. - Med hänsyn till de föreliggande omständigheterna finner Högsta förvaltningsdomstolen att resning bör beviljas i målen och att kammarrättens dom ska upphävas i de delar som avser beskattning enligt de bestämmelser som gäller för personer som är bosatta i Sverige (styckena två - fyra samt sex och sju i kammarrättens domslut). Målen bör i dessa delar återförvisas till kammarrätten för förnyad prövning i sak, varvid beskattning ska ske enligt SINK med de avvikelser från detta regelsystem som kan föranledas av EU-rätten. Även yrkandena om avdrag för olika slag av kostnader i processen bör i första hand prövas av kammarrätten. - I de delar som avser besluten att avvisa yrkandet om miljö-ROT-avdrag samt att återförvisa frågan om skattereduktion för fastighetsskatt finns inte anledning att upphäva kammarrättens dom. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens avvisningsbeslut i mål nr 1156-09. - Högsta förvaltningsdomstolen beviljar resning och upphäver Kammarrätten i Stockholms dom den 3 oktober 2008 i mål nr 729-732-07 och 734-735-07 i de delar som avser beskattning enligt KL, SIL och IL. Målen återförvisas till kammarrätten för prövning i enlighet med vad som anges under rubriken Skälen för avgörandet. (mål nr 1817-09, 2104-09 och 2106-09, fd 2011-04-06, Wännström)