HFD 2011 not 60

Beviljande av nätkoncession (rättsprövning, avslag) / Beviljande av nätkoncession enligt ellagen (avslag)

Not 60. Ansökan av A.B. om rättsprövning av ett beslut ang. nätkoncession. - Affärsverket svenska kraftnät gav till Energimarknadsinspektionen vid dåvarande Statens Energimyndighet in en ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd att få bygga och under 40 år använda en ny 400 kV ledning i Västra Götalands län från befintlig stamnätstation i Stenkullen i Lerums kommun till den befintliga stamnätsstationen Lindome i Mölndals kommun. Regeringen (Näringsdepartementet, 2010-12-22) beviljade det sökta tillståndet efter att bl.a. ha konstaterat att en mycket begränsad del av riksintresseområdet för friluftsliv mellan Göteborg och Alingsås påverkades men, med lämpliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått, inte påtagligt. - A.B. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. följande. Av 2 kap. 8 § ellagen (1997:857) framgår att en nätkoncession inte får strida mot områdesbestämmelser. Området där hennes fastighet är belägen omfattas av ett förordnande om strandskydd och landskapsskydd. Detta skydd innebär bl.a. förbud mot ny-, till- och ombyggnad, mot att anlägga ledningsgata och mot att dra elledning. Dessutom har området förklarats vara ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det nu aktuella beslutet innebär påtaglig skada på detta riksintresse. Ett orört område sydost om Vällsjön förstörs för all framtid. Beslutet strider mot områdesbestämmelser och motverkar dessutom förordnandet om strandskydd och landskapsskydd. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-07, Eliason, Knutsson, Jermsten, Ståhl, Nymansson) : Skälen för avgörandet . - - - Av 2 kap. 6 § ellagen framgår att nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt. Enligt 2 kap. 8 § får en nätkoncession för linje inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Vidare anges i 2 kap. 8 a § att vissa av miljöbalkens bestämmelser är tillämpliga i koncessionsärenden, bl.a. 2-4 kap. och 6 kap. om miljökonsekvensbeskrivningar. - Enligt 3 kap. 6 § första stycket miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska enligt andra stycket skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. - - - Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning. - Det aktuella området omfattas av dels ett förordnande om strandskydd och landskapsskydd, dels ett beslut om att området utgör riksintresse för friluftslivet. Dessa beslut, som innebär begränsningar av markägares och andras rättigheter, utgör inte områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10) och omfattas därmed inte av 2 kap. 8 § ellagen. - Utredningen visar att den aktuella nätkoncessionen kommer att medföra påverkan på riksintresset för friluftslivet i området Härskogen. Det har dock inte framkommit att regeringens bedömning att denna påverkan inte medför en sådan påtaglig skada som avses i 3 kap. 6 § miljöbalken skulle vara lagstridig. - Det har i målet inte heller i övrigt kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärendet eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. - Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 1655-11, fd 2011-05-18, Borlid)