HFD 2011 not 62

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om vissa regeringsbeslut / För sameby i fråga om försäljning av mark där samebyn hade renskötselrätt

Not 62. Ansökan av Handölsdalens sameby om rättsprövning av ett beslut ang. förvärv av mark. - Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2010-08-19) beslutade godta visst förvärv av mark på renbetesfjällen inom Handölsdalens samebys åretruntmarker. I ansökningen om rättsprövning anförde samebyn bl.a. följande. Regeringens beslut strider mot en rad processuella och materiella rättsregler. Samebyn har inte hörts inför beslutet trots att regeringen varit medveten om att samebyn har motsatt sig friköp. Därmed föreligger brott mot bestämmelserna om partsinsyn och kommunikationsplikt (jfr RÅ 2008 not. 111). Regeringens beslut strider vidare mot 3 kap. 5 § miljöbalken, 32 § rennäringslagen (1971:437) och mot Sveriges folkrättsliga åtaganden. Det aktuella området ligger visserligen i anslutning till Vålådalen by, men i utkanten av byn. Markerna strax utanför det aktuella området utgör viktiga betesmarker för samebyn. Ytterligare expansion av Vålådalen by in i fjällvärlden har en starkt negativ inverkan på samebyns renskötsel. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-09, Eliason, Knutsson, Jermsten, Ståhl, Nymansson) : Skälen för avgörandet . - - - Regeringens beslut rör en försäljning av mark på renbetesfjällen inom Handölsdalens samebys åretruntmarker. Överlåtelsen avser således mark där samebyn har renskötselrätt. Renskötselrätten påverkas dock inte av överlåtelsen i sig utan består även i förhållande till en ny markägare. - Regeringsbeslutet kan därmed inte anses innefatta en prövning av samebyns civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökningen ska därför avvisas. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökningen. (mål nr 6826-10, fd 2011-05-18, Borlid)