HFD 2011 not 63

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder, prejudikat- och ändringsskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om bidrag vid köp av bostad som krävde anpassningsåtgärder (prejudikat- och ändringsskäl)

Not 63. Överklagande av Socialnämnden i Ängelholms kommun ang. prövningstillstånd i mål om bostadsanpassningsbidrag. - B.A. ansökte om bostadsanpassningsbidrag för anpassning av ett befintligt förråd alternativt byggande av ett nytt. Socialnämnden i Ängelholms kommun avslog ansökningen och anförde bl.a. att det vid tillfället för ansökan fanns lämpliga objekt i Vejbystrand, att bostad inte valts med den omsorg som krävs och att en bostad i två plan där inte samtliga primära bostadsfunktioner finns på bottenvåningen inte är lämplig för en person med förflyttningssvårigheter. B.A. överklagade beslutet hos Förvaltningsrätten i Malmö som i dom den 18 november 2010 fann honom berättigad till det bostadsanpassningsbidrag han ansökt om. Förvaltningsrätten upphävde det överklagade beslutet och visade målet åter till socialnämnden. Socialnämnden överklagade hos Kammarrätten i Göteborg som den 8 december 2010 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Socialnämnden ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om att prövningstillstånd i kammarrätten skulle beviljas. Nämnden anförde bl.a. att det knappast kunde vara lagstiftarens mening att bostaden så snart den införskaffats, med skattemedel, skulle anpassas till en person med funktionsnedsättning. B.A. anförde bl.a. att han och hans hustru inte var intresserade av småhus som kostade mer än den aktuella bostadsrätten. Bl.a. möjligheten att träna och simma i närheten av den förvärvade bostaden hade betydelse. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-10, Billum, Eliason, Jermsten, Stenman, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (1) eller om anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit (2). (därefter motsvarande text som i de första sex styckena under Skälen för avgörandet i HFD 2011 ref. 37). - Det enda vägledande avgörande som vid tiden för kammarrättens beslut fanns på detta område var det nu redovisade RÅ 1996 ref. 49. Bl.a. frågan om vilken hänsyn som vid prövningen ska tas till behov av förutsebara framtida anpassningar berörs inte i det avgörandet. Skäl för prövningstillstånd förelåg därför enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. Vidare borde det för kammarrätten ha framstått som oklart om förvaltningsrätten kommit till ett riktigt slut. Skäl för prövningstillstånd föreligger därför även enligt 34 a § andra stycket 2 FPL. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar socialnämnden prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av nämndens överklagande av Förvaltningsrätten i Malmös dom den 18 november 2010. (mål nr 7528-10, fd 2011-05-18, Kristensson)