HFD 2011 not 7

Talerätt förelåg inte i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra exploateringsprojekt avseende trädgårdsanläggning (avslag) / Då sökanden ägde en fastighet som låg utanför planområdet och inte påverkades av planen / För ideell förening när beslutet inte omfattades av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

Not 7. Ansökan av R.A., Norrvikens Trädgårdssällskap och Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighetsförening om rättsprövning av beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Båstads kommun antog detaljplan för Elestorp 6:6 m.fl. (Norrvikens Trädgårdar). Syftet med planen var bl.a. att pröva möjligheten att uppföra restaurang, utbildningslokaler, studentboende och mindre handelslokaler samt konsthall i direkt anslutning till Norrvikens nuvarande besöksområde och bostäder samt någon form av hotellanläggning/andelsboende strax utanför detta. Länsstyrelsen i Skåne län avslog överklaganden av beslutet. Länsstyrelsens beslut överklagades av bl.a. R.A., Norrvikens Trädgårdssällskap och Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighetsförening. - Regeringen (Miljödepartementet, 2010-04-29) anförde bl.a. följande . Enligt 13 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, får en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som kan antas medföra betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 § tredje stycket PBL. Enligt regeringens mening medger nu aktuell detaljplan inte att planområdet får tas i anspråk för någon sådan verksamhet eller åtgärd som anges i den nämnda bestämmelsen. Norrvikens Trädgårdssällskap kan således inte åberopa 13 kap. 6 § första stycket 1 PBL som grund för dess rätt att överklaga kommunens beslut att anta aktuell detaljplan. - - - Vad beträffar de invändningar som framförts mot planhandlingarna och handläggningen i kommunen och länsstyrelsen finner regeringen att detaljplanen överensstämmer med kommunens intentioner för området såsom de framställs i Fördjupad översiktsplan Norrviken-Kattvik, antagen år 2008. Mot denna bakgrund utgör den omständigheten att detaljplanen inte grundats på ett program inte skäl för att upphäva antagandebeslutet. - - - Vad gäller invändningarna om detaljplanens påverkan på i området förekommande skyddade arter konstaterar regeringen att det till den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet har fogats en naturvärdesbedömning med ett särskilt yttrande i fråga om förekomsten av större vattensalamander i området. Regeringen finner att det underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för ställningstagandet att förekomsten av större vattensalamander inom eller i närheten av planområdet inte utgör något hinder mot genomförandet av planen. Regeringen konstaterar härvid att det, för det fall det blir aktuellt, finns möjlighet att ansöka om dispens från bestämmelserna i 4 § artskyddsförordningen (2007:845). Regeringen finner även i övrigt att det underlag som utarbetats i samband med detaljplanearbetet är tillräckligt för den prövning som ska ske. Den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet beskriver på ett tillräckligt sätt den miljöpåverkan i olika hänseenden som ett genomförande av planen kan medföra. - Regeringen konstaterar att länsstyrelsen den 12 november 2008 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut enligt bestämmelserna i 12 kap. PBL vilket innebär att länsstyrelsen bl.a. funnit att exploateringen går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning enligt bestämmelserna i 3 och 4 kap.miljöbalken samt med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Vad klagandena framfört, bl.a. om planens inverkan på riksintressen, utgör inte skäl att frångå länsstyrelsens ställningstagande avseende dessa frågor. - Vid ärendets prövning i övrigt finner regeringen att vad klagandena framfört om planens inverkan på trafiksituationen och naturmiljön eller om planens lämplighet i allmänhet inte utgör skäl för att regeringen med anledning av deras överklaganden ska upphäva kommunens antagandebeslut. Regeringen beaktar härvid bl.a. att inom det område som avses bebyggas med hotellvillor/andelshus ska ny bebyggelse i största möjligaste mån anpassas till befintlig vegetation samt att inom det område som planeras för friluftsteater, denna ska anpassas till naturen. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framför i övrigt utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena av Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighet samt R.A. bör därför avslås. - R.A., Norrvikens Trädgårdssällskap och Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighetsförening yrkade hos Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens beslut skulle upphävas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-01-31, Almgren, Dexe, Hamberg, Brickman, Saldén Enérus) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt 2 § samma lag får en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. - - - R.A. äger en fastighet som ligger utanför det aktuella planområdet. Fastigheten påverkas inte av planen som sådan. Det har inte heller framkommit att regeringsbeslutet i något annat avseende innefattar en prövning av R.A:s civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hans ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Beslutet om detaljplan kan inte anses vara ett sådant tillståndsbeslut som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Det har heller inte framkommit att regeringens beslut i något annat avseende innefattar en prövning av trädgårdssällskapets civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Norrvikens Trädgårdssällskaps ansökan om rättsprövning ska således avvisas. - Vad avser Norrviken-Boarp-Karups vägsamfällighetsförenings ansökan gör Högsta förvaltningsdomstolen följande bedömning. - Det har i målet inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i planärenden eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar R.A:s och Norrvikens Trädgårdssällskaps ansökningar om rättsprövning. - Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. (mål nr 4725-10, fd 2010-12-15, Lundberg)