HFD 2011 not 9

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Aktivitetsstöd (fråga om Försäkringskassan kan grunda beslut om aktivitetsstöd omedelbart på de uppgifter som erhållits från arbetslöshetskassan eller om Försäkringskassan ska göra en egen prövning, prejudikatskäl)

Not 9. Överklagande av O.J. ang. prövningstillstånd i mål om aktivitetsstöd. - På grundval av uppgifter som erhållits från arbetslöshetskassan beslutade Försäkringskassan att beräkna O.J:s aktivitetsstöd till 223 kr per dag fr.o.m. den 20 oktober 2008. O.J. överklagade och yrkade att han skulle beviljas aktivitetsstöd med 680 kr eller i andra hand att målet skulle återförvisas till Försäkringskassan. Länsrätten i Östergötlands län avslog överklagandet i dom den 27 augusti 2009; enligt länsrätten skulle frågan om arbetslöshetskassan beräknat beloppet fel prövas genom överklagande av arbetslöshetskassans beslut. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 28 oktober 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - O.J. överklagade och yrkade att han skulle beviljas prövningstillstånd i kammarrätten. - Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och hänvisade till att rättsläget inte kunde anses oklart mot bakgrund av att bestämmelsen i 49 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (AFL) ger en enskild möjlighet att få ett beslut av arbetslöshetskassa överprövat av förvaltningsdomstol. - Högsta förvaltningsdomstolen (2011-02-01, Melin, Sandström, Hamberg, Lundin, Brickman) : Skälen för avgörandet . Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd för försörjning och lämnas bl.a. till den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin. Aktivitetsstödet beräknas av Försäkringskassan till ett bestämt belopp per dag. Beloppet har samband med den försäkrades rätt till arbetslöshetsersättning. Till den som inte har eller skulle ha haft rätt till arbetslöshetsersättning lämnas aktivitetsstöd med 223 kr per dag (4, 5, 5 a och 6 §§ förordningen [1996:1100] om aktivitetsstöd). Arbetslöshetskassan ska till bl.a. Försäkringskassan lämna de uppgifter om ersättning enligt ALF som har betydelse hos mottagaren i ett ärende om förmån, ersättning eller annat stöd åt enskild (48 d § ALF). I 24 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring anges närmare vilka uppgifter arbetslöshetskassan ska lämna till Försäkringskassan. - Det behöver klargöras hur den enskilde kan få till stånd en domstolsprövning av aktivitetsstödets belopp. Eftersom det därför är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen upphäver det överklagade beslutet och meddelar O.J. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrätten i Östergötlands läns dom den 27 augusti 2009. (mål nr 6963-09, fd 2011-01-12, Wenneberg)