HFD 2011:56

Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.

Förvaltningsrätten i Linköping

Socialnämnden i Linköpings kommun avslog enligt beslut den 1 juni 2010 en ansökan från S.K. om ekonomiskt bistånd enligt norm samt kostnader för hyra och el för perioden den 7 - den 30 juni 2010. Som skäl för beslutet angavs bl.a. att S.K. inte uppfyllt kravet att efter bästa förmåga bidra till sin egen försörjning då hon endast redovisat tre sökta feriearbeten. Sökanden hade inte heller kommit in med en komplett ansökan då kontoöversikt på hennes bankkonton saknades. Underlaget var otillräckligt för att möjliggöra en ekonomisk utredning. I omprövningsbeslut den 10 juni 2010 gjorde nämnden en ny beräkning utifrån vilken S.K. beviljades ekonomiskt bistånd till försörjning enligt reducerad norm för perioden den 7 - den 30 juni 2010 med totalt 1 560 kr. Motiveringen var att hon genom kompletterade handlingar styrkt att hon planerat för ferieuppehållet genom att ha ansökt om sommarjobb i god tid inför terminsslutet. Ekonomiskt bistånd till boendekostnader och el för juni månad beviljades inte med motiveringen att dessa räkningar förfallit till betalning under terminstid för vilken studiemedel var beviljade.

S.K. överklagade socialnämndens grundläggande beslut hos förvaltningsrätten och yrkade att hon skulle beviljas ekonomiskt bistånd för juni månad.

Domskäl

Förvaltningsrätten i Linköping (2010-07-20, ordförande Fredén) yttrade, efter att ha redovisat tillämplig lagstiftning m.m.: Av socialnämndens utredning framgår bl.a. följande. S.K. ansökte den 19 maj 2010 om ekonomiskt bistånd för juni månad. Hon är ensamstående och bor i en hyreslägenhet om två rum och kök. Grundhyran är 5 000 kr per månad. Studierna bedriver hon på Elsa Brändströmsskolan där hon under vårterminen 2010 studerat gymnasieämnen såsom svenska B och historia. Avsikten är att fortsätta studera till hösten och att då läsa engelska A, historia samt andra gymnasieämnen. Hon är beviljad studiemedel från CSN från vecka 3 t.o.m. vecka 22. Under terminstid har hon inkomster i form av studiemedel från CSN och bostadsbidrag om 1 100 kr per månad. Av nämnden upprättad ekonomisk beräkning för juni 2010 visar att skäliga kostnader för hushåll (livsmedel m.m.) för S.K. är beräknat enligt reducerad norm på 24 dagar i juni till 1 560 kr. Inga utgifter har medräknats. - Förvaltningsrätten gör följande bedömning. - En viktig princip i socialtjänstlagen är att den enskilde har ett eget ansvar för sitt eget liv. Den enskilde är skyldig att i första hand själv efter förmåga bidra till sin försörjning. För att vara berättigad till försörjningsstöd finns ett krav på den enskilde att efter förmåga göra allt vad han eller hon kan för att bidra till sin försörjning. I detta ingår bl.a. att vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och kontinuerligt aktivt söka arbete. - I målet har S.K. beviljats ekonomiskt bistånd enligt reducerad norm för perioden den 7 - den 30 juni 2010. Av Socialstyrelsens skrift Ekonomiskt bistånd - Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten framgår att socialnämnden i enskilda fall kan bevilja ekonomiskt bistånd enligt reducerad norm om det finns särskilda skäl för det. Exempel på sådana skäl är om den biståndssökande har kunnat försörja sig men inte gjort det och därför saknar pengar till sin försörjning under den närmaste tiden. Denna situation kallas i rättspraxis för akut nödläge eller akut nödsituation. Av vad som framkommit i målet framgår att det är ostridigt att S.K. i god tid före ferierna aktivt sökt sommarjobb i en utsträckning som uppfyller kraven som ställs på studerande. Hon har således uppfyllt de krav som åligger henne. Skäl att reducera normen saknas därmed och S.K. bör beviljas ekonomiskt bistånd med hel riksnorm för aktuell period. - Vidare har S.K. fått avslag på sin ansökan för hyra och elkostnader för 7 juni till 30 juni 2010 med motiveringen att dessa räkningar förföll till betalning under terminstid och att hon fått studiemedel för att täcka denna kostnad. Av utredningen i målet framgår att S.K. fick sin sista utbetalning från CSN den 25 maj och att denna var avsedd att täcka vecka 21 och 22, dvs. till och med den 6 juni 2010. Av Socialstyrelsens nämnda skrift framgår att nämnden inte bör ställa krav på att studiestödet skall räcka under en längre tidsperiod än den som angivits av den utbetalande myndigheten. Nämnden har således inte haft skäl att avslå S.K:s ansökan om ekonomiskt bistånd för hyra och el för den aktuella perioden. - Mot bakgrund av det ovanstående samt vad som i övrigt framkommit i handlingarna finner förvaltningsrätten att S.K. ska beviljas ekonomiskt bistånd enligt riksnormen samt hyra och elkostnader för perioden den 7 juni - den 30 juni 2010. Överklagandet ska därmed bifallas och målet överlämnas till nämnden för erforderlig utredning och handläggning. - Förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att S.K. beviljas ekonomiskt bistånd enligt riksnormen samt hyra och elkostnader för perioden den 7 juni - den 30 juni 2010. - Målet överlämnas till socialnämnden i Linköpings kommun för erforderlig utredning och handläggning.

Kammarrätten i Jönköping

Socialnämnden överklagade förvaltningsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och fastställa nämndens beslut. Nämnden anförde bl.a. följande. Reducerad norm tillämpas i ärenden där biståndsbehovet beräknas bli kortvarigt. Den omständigheten att S.K. uppfyller kravet att vara aktivt arbetssökande inför ferieuppehållet påverkar hennes rätt till bistånd, men medför inte att hennes behov kan anses vara annat än kortvarigt. Ekonomiskt bistånd till studerande utgår tidigast fr.o.m. dagen efter det att terminen slutat och ekonomiskt bistånd till hyran för juni beviljas inte då terminen sträcker sig in i juni. Detta eftersom ekonomiskt bistånd inte utgår till studerande under terminen. Juni månads hyra ska betalas i sin helhet senast den 31 maj och i föreliggande fall är S.K. att betrakta som studerande t.o.m. den 6 juni. Elräkningar som förfaller till betalning under den tid då den enskilde är biståndsberättigad medräknas i normen. I förevarande fall förföll elräkningen till betalning under terminstid.

S.K. gavs tillfälle att yttra sig, men hördes inte av.

Domskäl

Kammarrätten i Jönköping (2010-08-13, Abrahamsson, Andersson Jarl, referent, Nordqvist) yttrade: Tillämpliga bestämmelser framgår av förvaltningsrättens dom. - I målet är dels fråga om det förelegat särskilda skäl att tillämpa en reducerad riksnorm vid fastställandet av ekonomiskt bistånd för perioden den 7 - den 30 juni 2010, dels om socialnämnden ägt avslå S.K:s ansökan om ekonomiskt bistånd till hyra för juni 2010 samt elräkning. - Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. S.K. lämnade in grundansökan om ekonomiskt bistånd den 26 maj 2010. Under vårterminen 2010 studerade hon vid Elsa Brändströmsskolan och var till följd härav beviljad studiemedel av CSN för perioden den 18 januari - den 6 juni 2010. S.K. bor ensam i en tvårumslägenhet och saknar, bortsett från att hon uppbär bostadsbidrag, inkomster under sommaruppehållet. S.K. har uppgett att hon avser att fortsätta studera under höstterminen 2010. - Särskilda skäl att tillämpa en reducerad riksnorm vid beräkning av ekonomiskt bistånd - I målet är ostridigt att S.K. uppbar studiemedel för period fram till och med den 6 juni 2010. I målet är vidare ostridigt att S.K. i tillräcklig utsträckning ansträngt sig för att hitta ett förvärvsarbete inför sommaruppehållet och således får anses ha gjort vad som kan krävas av henne för att bidra till sin egen försörjning. Då S.K., sina ansträngningar till trots, inte hittat arbete och därför saknade medel till uppehället, kom hon således att befinna sig i ett akut nödläge fr.o.m. den 7 juni 2010. Nödsituationen får anses bestå till dess att hon erhåller arbete, dock längst till terminsstarten. Med hänsyn till att biståndet sålunda avser ett tillfälligt och akut nödläge, föreligger - enligt kammarrättens mening - dock sådana särskilda skäl för att beräkna biståndet till en lägre nivå än riksnormen. Den nivå socialnämnden tillämpat kan inte anses för låg. Överklagandet ska därför bifallas i denna del. - Bistånd avseende hyra för perioden den 7 - den 30 juni 2010 - Hyra betalas normalt i förskott. Även om hyran för juni 2010 skulle betalas i förskott så hänför sig rent faktiskt fyra femtedelar av månadshyran till perioden den 7 - den 30 juni 2010 under vilken period S.K. således inte studerade och följaktligen inte heller fick några studiemedel. - Mot bakgrund av vad som framkommit delar kammarrätten därför förvaltningsrättens bedömning att de studiemedel som S.K. erhållit endast var avsedda att täcka hyran t.o.m. den 6 juni 2010. För tiden efter detta datum är S.K. berättigad till ekonomiskt bistånd för hyra, vilken sålunda ska utgå för tidsperioden den 7 - den 30 juni 2010. Överklagandet ska därför avslås i denna del. - Bistånd avseende elkostnad - Vad beträffar den elkostnad om 935 kr som S.K. sökt bistånd för, konstaterar kammarrätten att denna kostnad, såvitt framkommit, avser elförbrukning för tid före juni månad 2010. Under denna tidsperiod uppbar S.K. studiemedel för att bestrida sina levnadskostnader, däribland kostnader för el. Med hänsyn härtill saknas förutsättningar att bevilja henne ekonomiskt bistånd för nämnda kostnad. Överklagandet ska därför bifallas i denna del. - Med ändring av förvaltningsrättens dom fastställer kammarrätten socialnämndens beslut såvitt avser dels ekonomiskt bistånd enligt reducerad norm för perioden den 7 - den 30 juni 2010, dels såvitt avser avslag på ekonomiskt bistånd till elräkning. - Kammarrätten avslår överklagandet i övrigt.

Högsta förvaltningsdomstolen

Socialnämnden överklagade kammarrättens dom och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle undanröja domen och fastställa socialnämndens beslut. Nämnden anförde bl.a. följande. Kammarrätten har funnit att den sista utbetalningen av studiemedel för vårterminen 2010 avsåg att täcka veckorna 21 och 22, dvs. till och med den 6 juni, och att bistånd för resten av juni därför ska omfatta även hyreskostnader. Studiemedlen avser hela vårterminen och innefattar rimligen också hyra som förfaller till betalning under den period som studiemedelsbeslutet avser. Omvänt gäller att bistånd för augusti månads hyra betalas ut i sin helhet även om den studerande påbörjar studier före månadsslutet.

S.K. yttrade sig inte i målet.

Domskäl

Högsta förvaltningsdomstolen (2011-06-27, Melin, Sandström, Brickman, Saldén Enérus, Jäderblom) yttrade: Skälen för avgörandet.

Av 4 kap. 1 § SoL följer att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Enligt 3 kap. 5 § första stycket studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier.

S.K. uppbar studiemedel fram till terminens slut. Studiemedel är avpassade till terminen och avsedda att täcka levnadskostnader som hänför sig till denna. Det saknas därför grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut. Överklagandet ska således avslås.

Domslut

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande. Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Föredraget 2011-06-01, föredragande Borlid, målnummer 5550-10