HFD 2012 not 12

Yrkande om inhämtande av yttrande från Europadomstolen (avvisning)

Not 12. Ansökan av AEC Fastigheter KB om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Kommunfullmäktige i Vaxholms kommun beslutade den 1 juni 2009 att anta en detaljplan för Storholmen 1:2 m.fl. fastigheter. Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Stockholms län överklagandena i beslut den 9 juni 2010. AEC Fastigheter KB och två privatpersoner överklagade länsstyrelsens beslut. Regeringen (Miljödepartementet, 2011-02-10) avslog överklagandena med följande motivering. Regeringen beslutade den 10 december 2009 om ändring av kommungränsen mellan Vaxholms kommun och Lidingö kommun. Beslutet innebär att Storholmsöarna från och med den 1 januari 2011 hör till Lidingö kommun. - Regeringen, som finner att ärendet kan avgöras på befintligt underlag, har endast att pröva den nu antagna detaljplanen. Vid denna prövning har regeringen enligt 13 kap. 8 § plan- och bygglagen (1987:10), förkortad PBL, att antingen fastställa eller upphäva planbeslutet i dess helhet. Regeringen kan inte pröva en annan utformning av planen än den som kommunen antagit. Regeringen kan inte heller pröva redan vidtagna åtgärder inom planområdet. - Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. Storholmsöarna är sedan länge bebyggda, men bebyggelsen är inte reglerad i detaljplan. Det huvudsakliga syftet med planen är därför att införa sådana regler. I detaljplanen anges den byggrätt som är lämplig med hänsyn till miljön och krav ställs på hur nya byggnader ska utformas. Syftet med detaljplanen är vidare att säkerställa att kulturhistoriska värden bevaras. En kulturhistorisk inventering har genomförts. På plankartan har ett antal byggnader markerats med beteckningen värdefull byggnad. I översiktsplanen redovisas området som fritidsboende, undantagsvis permanentboende, samt att Storholmen till övervägande del består av fritidshus och att ingen förändring från detta bör ske. Bebyggelsetrycket på Storholmen är stort och i dag bor där ca 130 personer året runt. Den permanenta befolkningen ökar med ca 5-6 familjer per år, mest barnfamiljer. Befintliga allmänningar och en badstrand har markerats i planen som allmän platsmark, PARK. Öarna är inte anslutna till kommunalt avlopp. Enligt den utredning av avloppsfrågan som har genomförts är det möjligt att lösa avloppen både genom enskilda anläggningar och genom en gemensam anläggning. Detaljplanen hindrar inte något av dessa alternativ. Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. I dag förvaltas flertalet av platserna av Storholmens Tomtägareförening. - Storholmsöarna ingår i Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö som är ett område av riksintresse enligt 4 kap.miljöbalken. Det innebär bl.a. att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. - Såväl kommunen som länsstyrelsen har bedömt att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att det därför inte ansetts nödvändigt att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen finner inte skäl att göra en annan bedömning. Enligt regeringens mening föreligger särskilda skäl för att i planen ha enskilt huvudmannaskap för allmänna platser. Regeringen finner inte att det framkommit att planhandlingarna eller handläggningen hos kommunen eller länsstyrelsen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att beslutet inte tillkommit i laga ordning. - Länsstyrelsen har den 16 juni 2009 beslutat enligt 12 kap. PBL att inte pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen har därmed bedömt att planbeslutet inte innebär att ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap.miljöbalken inte tillgodoses, en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.miljöbalken inte iakttas eller bebyggelsen annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. Vad klagandena anfört i dessa frågor föranleder inte regeringen att göra en annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Regeringen finner att skälig hänsyn tagits till de befintliga förhållandena i planområdet och att de olägenheter som detaljplanen kan medföra för L.C. och AEC Fastigheter KB inte kan vara så betydande att beslutet av det skälet ska upphävas. Vad de anfört utgör inte skäl för att regeringen, med anledning av deras överklaganden, ska upphäva planbeslutet. Regeringen finner inte heller att vad klagandena framfört om kommunens och länsstyrelsens bedömningar eller vad de i övrigt anfört utgör skäl att ändra länsstyrelsens beslut. Överklagandena bör därför avslås. - AEC Fastigheter KB begärde rättsprövning och yrkade att yttrande skulle inhämtas från Europadomstolen om huruvida den svenska lagstiftningen uppfyller Europakonventionens bestämmelser om rätten till en förhandling inför en domstol inom skälig tid (artikel 6) och om rätten att ha tillgång till ett effektivt rättsmedel (artikel 13). Bolaget anförde bl.a. följande. Beslutet strider mot lag då det inte respekterar bolagets äganderättsskydd. En miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättats. Planen strider vidare mot 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 2 och 14 §§ samt 5 kap. 2 och 3 §§ PBL. Skälig hänsyn har inte tagits till bolagets intressen vid upprättandet av detaljplanen, bl.a. i förhållande till bolagets fastighets vattenrättigheter och bolagets rätt till skydd mot betydande olägenheter från anläggning på annan fastighet. Planen följer inte PBL:s regler angående allmänna platser. Regeringen har inte motiverat sitt beslut på adekvat sätt. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-04-02, Melin, Nord, Jäderblom, Silfverberg) : Skälen för avgörandet. - - - Högsta förvaltningsdomstolen gör följande bedömning. - Europadomstolen har inte behörighet att avge yttranden på begäran av nationella domstolar. Yrkandet om inhämtande av ett sådant yttrande ska därför avvisas. - Av utredningen framgår att den aktuella detaljplanen i huvudsak syftar till att bekräfta och reglera den rådande markanvändningen. Planen avser ett lokalt, väl avgränsat område och innefattar inte någon markanvändning som kan medföra betydande miljöpåverkan. Någon rättighet som är hänförlig till sökanden upphävs inte genom detaljplanen. Det som anförts från bolagets sida visar inte heller i övrigt att skälig hänsyn till enskilda intressen inte har tagits genom detaljplanen eller att planen inte skulle innehålla de uppgifter som krävs enligt lag. - Det har i övrigt inte kommit fram att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som föreligger i ärendet eller att det vid handläggningen har förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. - Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på något annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar AEC Fastigheter KB:s yrkande om inhämtande av yttrande från Europadomstolen. - Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 2873-11, fd 2012-03-07, Borlid)