HFD 2012 not 22

För fiskeklubb i fråga om beslut att anta detaljplan / För att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning (avslag) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut fråga om talerätt / Föreningen Rädda Ältasjön ansågs ha talerätt i mål om antagande av detaljplan för att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning

Not 22. Ansökan av Föreningen Rädda Ältasjön och Ältens fiskeklubb om rättsprövning av ett beslut att anta detaljplan. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den 12 maj 2010 att anta detaljplan för del av Solvärmen 1 inom stadsdelen Flaten. Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Stockholms län överklagandena i beslut den 25 oktober 2010. Länsstyrelsens beslut överklagades av Föreningen Rädda Ältasjön, Ältens fiskeklubb, Nacka kommun samt ytterligare några föreningar och ett antal privatpersoner. Regeringen (Miljödepartementet 2011-11-13) avslog överklagandena och anförde bl.a. följande som motivering till beslutet. - - - I planbeskrivningen anges bl.a. följande. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av en biogasanläggning. Planområdet gränsar till Tyresövägen i norr och Flatenvägen i söder. I västra delen av planområdet säkerställs en spridningskorridor för ek och eklevande arter. Utmed Tyresövägen ska en skyddsvall och en trädplantering som visuellt skydd finnas. I gällande detaljplan, som fastställdes 1982, anges industri som markanvändning för aktuellt planområde. För större delen av planområdet anges i gällande detaljplan att det endast får bebyggas i mindre omfattning med en högsta byggnadshöjd om 5 meter. Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Planområdet är i dag obebyggt. I anslutning till planområdet ligger ett reservvärmeverk. Närmaste bostadsbebyggelse finns ca 350-400 meter från planområdet. I detaljplanen är högsta tillåtna totalhöjd över nollplanet 56 meter, vilket motsvarar en byggnadshöjd på ca 25 meter. - I miljökonsekvensbeskrivningen anges bl.a. följande. Söder om detaljplaneområdet breder Flatens naturreservat ut sig. Norr och öster om området ligger Ältasjön. Utflödet från Ältasjön rinner via Sicklaån till Söderbysjön och vidare till Dammtorpssjön och Järlasjön. Söderbysjön-Dammtorpssjön (SE110169) är ett Natura 2000-område, dvs. området har valts ut av Sverige och antagits av Europeiska kommissionen som ett område av intresse för unionen enligt rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, det s.k. art- och habitatdirektivet. Natura 2000-området bedöms kunna påverkas negativt av alltför stor tillförsel av näringsämnen och bekämpningsmedel från tillrinningsområdet. Den planerade biogasanläggningen i sig kommer inte att generera några utsläpp till närliggande vattenområden. Allt vatten som används i anläggningen kommer att gå till kommunalt avlopp eller transporteras bort som biogödsel. Då all råvaruhantering är sluten och antalet transporter är lågt bedöms dagvattnet från fastigheten innehålla en låg föroreningshalt. Dagvatten från hårdgjorda ytor kommer att avledas till svackdike och därefter anslutande dammar för infiltration, fördröjning och sedimentering. Vid en katastrofsituation ska dammarna kunna stängas av. Som en extra säkerhetsåtgärd byggs kanter runt anläggningen som kan stänga in ett utsläpp som motsvarar mer än en full rötkammare. Dagvattnet renas med oljeavskiljare och filter innan det avleds från fastigheten. Åtgärderna innebär att det inte finns någon risk för att Ältasjön och Natura 2000-området nedströms påverkas av föroreningar, ökade utsläpp av näringsämnen jämfört med i dag eller ökat flöde. Risk för att luktolägenheter ska uppstå vid normal drift för boende i Skarpnäcks gård, Skarpa by och Älta samt besökare till naturreservatet bedöms som små till obefintliga. Biogasanläggningens rötgaskamrar kommer att vara väl synliga i området men blir lägre än omgivande skog. - - - Enligt 13 kap. 6 § första stycket 1 plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, får en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken överklaga ett beslut att anta en detaljplan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för bl.a. industriändamål. Av 16 kap. 13 § första stycket miljöbalken framgår att för att omfattas av bestämmelsen ska det vara fråga om en ideell förening eller en annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. - Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att Föreningen Rädda Ältasjön och Ältens fiskeklubb är sådana juridiska personer som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken och att detaljplanen är sådan som avses i 13 kap. 6 § första stycket 1 ÄPBL. Föreningen Rädda Ältasjön och Ältens fiskeklubb har därmed rätt att överklaga kommunens antagandebeslut. - - - Av 5 kap. 18 § ÄPBL framgår att om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska bestämmelserna i 6 kap.11-18 och 22 §§miljöbalken tillämpas när detaljplanen upprättas. Vidare ska bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första och andra styckena miljöbalken tillämpas om en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas enligt 5 kap. 18 § tredje stycket ÄPBL. Av 6 kap. 14 § miljöbalken följer att miljökonsekvensbeskrivningar av planer ska göras tillgängliga för berörda kommuner, myndigheter och allmänheten samt att dessa ska ges skälig tid att yttra sig. Av handlingarna i ärendet framgår att miljökonsekvensbeskrivningen redovisades under samråd och utställning. Regeringen finner att kravet enligt 6 kap. 14 § miljöbalken därmed är uppfyllt. Vad Föreningen Rädda Ältasjön framfört om att miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats under planprocessen utgör inte skäl till annan bedömning. - Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i planärendet uppfyller kraven i 6 kap.11 - 12 §§miljöbalken. Regeringen finner att miljökonsekvensbeskrivningen och övrigt underlag som föreligger i ärendet är tillräckligt för att bedöma konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen för Natura 2000-området Söderbysjön-Dammtorpssjön, områdets naturvärden och för omgivningen. - Regeringen finner, mot bakgrund av det ovan anförda, att det inte framkommit att planhandlingarna eller handläggningen i kommunen har sådana brister eller att det i övrigt föreligger sådana omständigheter som innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen inte tillkommit i laga ordning. - - - Ältens fiskeklubb och Föreningen Rädda Ältasjön ansökte om rättsprövning och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle upphäva regeringens beslut. - Ältens fiskeklubb anförde bl.a. att samrådsförfarandet inte hade genomförts enligt ÄPBL och att miljökonsekvensbeskrivningen var bristfällig. - Föreningen Rädda Ältasjön anförde bl.a. följande. Regeringens beslutsunderlag är bristfälligt. En motsvarande anläggning finns i Örebro. Ägaren till den anläggningen är samma företag som vill bygga den i målet aktuella anläggningen. Vid anläggningen i Örebro förekommer stora utsläpp av illaluktande och giftiga gaser på upp till två kilometers håll. Problemen är så omfattande att Örebro kommun har löst in fyra fastigheter. Denna omständighet har regeringen inte beaktat. Regeringen har således inte prövat ärendet fullständigt. Vidare är redovisningen av miljökonsekvenserna av detaljplanen bristfällig och uppfyller inte lagens krav. Föreningen har inte getts tillfälle att i tillräckligt hög grad bemöta innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-05-21, Dexe, Jermsten, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Av 2 § följer att en miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken - en ideell förening eller annan juridisk person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt uppfyller vissa andra krav - får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). - - - Ältens fiskeklubb är enligt ingivna stadgar en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Älta med omnejd som ska verka för att Ältasjön blir en bra resurs för sportfiske och därmed sammanhängande rekreation och friluftsliv. Klubben har enligt stadgarna till ändamål bl.a. att bidra till fiskets utveckling som sport- och rekreationsform, att befrämja sportfiske, fiskevård och vattenvård, att i medlemmarnas intresse verka för en ändamålsenlig organisation av fisket och för fiskevattnens rationella utnyttjande, att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomen för att därigenom ge den ett ökat utbyte av fritiden samt att bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område. - Det klandrade beslutet innefattar, såvitt avser Ältens fiskeklubb, inte någon sådan prövning av enskilds civila rättigheter eller skyldigheter som avses i 1 § rättsprövningslagen. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är fiskeklubben inte heller en sådan miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Ältens fiskeklubbs ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Föreningen Rädda Ältasjön är en sådan miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken och det klandrade avgörandet är ett sådant beslut som omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen (jfr HFD 2011 ref. 4). Högsta förvaltningsdomstolen prövar därför målet på talan av Föreningen Rädda Ältasjön. - Den 2 maj 2011 upphävdes ÄPBL och ersattes av en ny plan- och bygglag (2010:900). Av övergångsbestämmelserna till den nya lagen följer att den äldre lagen ska tillämpas i målet. - Föreningen Rädda Ältasjön har anfört att den miljökonsekvensbeskrivning som har upprättats i ärendet är bristfällig och inte uppfyller det som krävs enligt lag. - I 6 kap.miljöbalken finns bestämmelser bl.a. om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande den aktuella detaljplanen får enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening anses uppfylla de krav som ställs enligt lag. Regeringens beslut i denna del strider därför inte mot någon rättsregel på det sätt som föreningen har anfört. - Högsta förvaltningsdomstolen finner att det i övrigt i målet inte har framkommit att regeringen vid beslutsfattandet skulle ha felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns i ärenden av förevarande slag eller att det vid handläggningen förekommit något fel som kan ha påverkat utgången i ärendet. Regeringens beslut kan därför inte anses strida mot någon rättsregel på det sätt som föreningen har angett. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i målet att beslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. Regeringens beslut ska därför stå fast. - Högsta förvaltningsdomstolen avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avvisar Ältens fiskeklubbs ansökning om rättsprövning. - Högsta förvaltningsdomstolen förklarar att regeringens beslut ska stå fast. - (mål nr 195-12, fd 2012-04-18, K. Andersson)