HFD 2012 not 48

Fråga om kapitalvinst på aktier skulle tas upp till fem sjättedelar (förhandsbesked)

Not 48. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A om den kapitalvinst som uppkommer vid hans försäljning av aktierna i X AB skulle tas upp till beskattning i sin helhet eller till fem sjättedelar. Som förutsättningar angavs att X AB äger aktier med ett röstetal om 12 procent i det marknadsnoterade Y AB samt att aktierna i X AB inte är kvalificerade enligt vad som beslutats i ett tidigare förhandsbesked. - Skatterättsnämnden (2012-03-21, Svanberg, Dahlberg, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked. Fem sjättedelar av kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av aktierna i X AB ska tas upp till inkomstbeskattning. - Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning. I 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, sägs att bl.a. utdelningar och kapitalvinster ska tas upp som intäkt om inte annat anges i kapitlet eller i 8 kap. - Enligt 42 kap. 15 a § första stycket ska utdelning och kapitalvinst på bl.a. aktier i svenska aktiebolag tas upp till fem sjättedelar. Enligt andra stycket i paragrafen ska första stycket inte tillämpas om - såvitt nu är ifråga - ”företaget under det räkenskapsår som beslutet om utdelning avser eller under något av de fyra föregående räkenskapsåren, direkt eller genom dotterföretag, har ägt aktier med en röst- eller kapitalandel på tio procent eller mer i ett svenskt marknadsnoterat aktiebolag …”. - Även om bestämmelsen i första stycket avser både utdelning och kapitalvinst finner Skatterättsnämnden att den ifrågavarande undantagsbestämmelsen enligt sin ordalydelse kan tillämpas endast på utdelning från ett (onoterat) företag. Det framgår inte av övrig lagtext att en sådan innebörd skulle vara orimlig. - En sådan begränsad tillämpning skulle visserligen kunna anses strida mot lagstiftningens syfte. Enligt Skatterättsnämndens uppfattning kan dock med hänsyn till den skatterättsliga legalitetsprincipen tillämpningsområdet för en bestämmelse inte till skattskyldigs nackdel utsträckas till att omfatta även fall som inte omfattas av ordalydelsen (jfr t.ex. RÅ 1999 not. 245). Undantagsbestämmelsen är således inte tillämplig på kapitalvinst som uppkommer vid A:s avyttring av aktier i X AB. - Ordföranden André och ledamoten Gäverth var skiljaktiga och fann att 42 kap. 15 a § andra stycket tredje strecksatsen även omfattar kapitalvinst. De tillade att för att X AB:s innehav av aktier i Y AB ska diskvalificera från att endast fem sjättedelar av kapitalvinsten ska tas upp gäller att kravet på innehav under den tid som anges i bestämmelsen kan tillämpas. Eftersom närmare uppgifter för en sådan bedömning saknades fann de att frågan inte kunde besvaras i vidare mån än vad som nu sagts. - Skatteverket överklagade och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens beslut och förklara att hela kapitalvinsten ska tas upp till beskattning. - A bestred bifall till överklagandet. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-09-18, Dexe, Knutsson, Stenman, Saldén Enérus, Nymansson) : Skälen för avgörandet . Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. - (mål nr 1960-12, fd 2012-06-13, P-A Gustafsson)