HFD 2012 not 52

Den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen ansågs inte tillämplig då det utomstående ägandet inte upprätthållits under hela den i bestämmelsen angivna femårsperioden (förhandsbesked)

Not 52. Överklagande av A av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A om utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, var tillämplig på hans innehav av aktier i Y AB vid utdelning beskattningsåret 2010 och, vid nekande svar, om regeln var tillämplig vid utdelning fr.o.m. beskattningsåret 2012. Av ansökan framgick bl.a. följande. Fåmansföretaget X AB bildades och började bedriva verksamhet under hösten 1998. Bolaget ägdes, direkt eller indirekt, till mer än 30 procent av utomstående i den mening som avses i 57 kap. 5 § IL. Under våren 2005 minskade de utomståendes ägarandel och före halvårsskiftet uppgick den till 24 procent. Sedan oktober 2006 äger utomstående återigen mer än 30 procent av aktierna i bolaget. A har varit företagsledare och aktieägare i X AB sedan bolaget bildades. Aktierna, som motsvarar en ägarandel om ca 13 procent, ägs sedan år 2008 genom det av honom helägda Y AB. Det bolagets enda verksamhet består i att förvalta aktierna i X AB och den avkastning som det innehavet ger. A har inte varit verksam i betydande omfattning i Y AB. - Skatterättsnämnden (2011-07-01, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Hellenius, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) : Förhandsbesked. Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig från och med ingången av år 2012. - Skatterättsnämndens bedömning . A är verksam i betydande omfattning i X AB vilket betyder att hans aktier i Y AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 IL om inte utomståenderegeln i 5 § är tillämplig. - Enligt sistnämnda paragraf ska om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i det fåmansföretag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. - Bakgrunden till det undantag från kvalificerade andelar som utomståenderegeln innebär är att risken för omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster blir mindre om utomstående äger del i företaget eftersom utdelning och kapitalvinst då också tillfaller dessa ägare (prop. 1989/90:110 del 1 s. 468). - Av praxis följer att en tillämpning av utomståenderegeln inte är utesluten på grund av att det utomstående ägandet, i en situation som den förevarande, inte avser det direkt ägda bolaget utan ett indirekt ägt bolag (RÅ 2007 not. 1). - Ett ägande i betydande omfattning föreligger om utomstående äger minst 30 procent av andelarna i företaget (a. prop. s. 468 och 704 samt RÅ 2009 ref. 53). Vidare gäller att utomståenderegeln kan bli tillämplig även om det utomstående ägandet inte bestått under hela den föregående femårsperioden eller den kortare tid under vilken företaget varit verksamt (RÅ 2001 ref. 37, RÅ 2007 not. 2 och RÅ 2008 ref. 58). - Det utomstående ägandet i X AB som år 2005 kom att sjunka till under 30 procent av andelarna i företaget har sedan oktober 2006 överstigit 30 procent. - A gör gällande att utomståenderegeln är tillämplig trots att det utomstående ägandet inte varat hela karensperioden eftersom han inte har haft någon möjlighet att omvandla arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst. Han framhåller bl.a. att hans lön från bolaget varit marknadsmässig och att utdelning från bolaget endast har lämnats under de år då det utomstående ägandet varit betydande. - Praxis ger uttryck för en restriktiv bedömning när det utomstående ägandet inte har bestått under hela den aktuella perioden. Mot den bakgrunden kan de omständigheter som A för fram inte anses vara av sådant slag att undantag bör göras. Utomståenderegeln är därför inte tillämplig vid 2011 års taxering. - Det anförda innebär att utomståenderegeln är tillämplig från och med ingången av beskattningsåret 2012. - A överklagade och yrkade att frågan skulle besvaras med att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL ska tillämpas på utdelning under 2010 från det bolag som innehar aktier i X AB. Han anförde bl.a. följande. X AB är inte ett sådant företag som 3:12-reglerna primärt tar sikte på. X AB är ett finansbolag och merparten av verksamheten bedrivs under tillsyn av Finansinspektionen. Hans lön från bolaget har varit marknadsmässig. Det har inte funnits någon möjlighet för honom att omvandla arbetsinkomst till lägre beskattad utdelning eller kapitalvinst. Under våren 2005 förvärvade X AB ett aktiebolag, delvis mot likvid i form av nyemitterade aktier. Efter förvärvet var det utomstående ägandet i X AB under ett och ett halvt år formellt bara 24 procent. Därutöver kontrollerades emellertid åtta procent av personer som haft ägarintressen i det förvärvade bolaget . Dessa personer var tidigare verksamma i betydande omfattning i det bolaget - vilket ledde till att deras andelar i X AB blev kvalificerade - men de har efter X AB:s förvärv inte varit verksamma i X AB, i det förvärvade bolaget eller i något annat till X AB associerat bolag. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet skulle fastställas. - Högsta förvaltningsdomstolen (2012-09-24, Sandström, Ståhl, Nymansson, Silfverberg) : Skälen för avgörandet . A har varit verksam i X AB på ett sådant sätt att hans andelar i det bolag genom vilket han äger aktier i X AB är kvalificerade om annat inte följer av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL. - Enligt första stycket i paragrafen gäller att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, ska en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. - Av tredje stycket i samma paragraf framgår i vilken utsträckning ett företag ska anses ägt av utomstående. A har inte invänt mot att det utomstående ägandet under en tid efter nyemissionen 2005 inte nått upp till den i förarbetena angivna nivån om 30 procent (prop. 1989/90:110 del I s. 468 och 704). Han anser emellertid att hänsyn ska tas till att de personer som genom nyemissionen fått ägarintressen i X AB fortsättningsvis inte varit verksamma i X-gruppen. - Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det utomstående ägandet inte upprätthållits under hela den i 57 kap. 5 § IL angivna femårsperioden. Varken vad A anfört rörande de andelar som tillkommit genom nyemissionen eller vad han i övrigt åberopat utgör grund för att ändå anse utomståenderegeln tillämplig. Överklagandet ska därför avslås. - Högsta förvaltningsdomstolens avgörande . Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet. (mål nr 5014-11, fd 2012-08-22, Björnsson)